Վերադաս մաքսային մարմնի մտավոր սեփականության օբյեկտների գրանցամատյանում հաշվառված` ժամկետանց կամ ուժը կորցրած գրանցումներ
ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ
ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԵՎ ՄՄ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԼՐԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


N ՀԱՇՎԱՌ-
ՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱ-
ՆՈՒԹՅԱՆ
ՕԲՅԵԿՏԻ ԻՐԱՎԱՏԵՐԸ
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱ-
ՆՈՒԹՅԱՆ
ՕԲՅԵԿՏԸ
ՄՏԱՎՈՐ
ՍԵՓԱԿԱ-
ՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՍՏԱՏՈՂ
ՓԱՍՏԱ-
ԹՈՒՂԹԸ
ԴԻՄՈՒՄԻ
ՆԵՐԿԱ-
ԱՑՄԱՆ
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ
ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՀԱՏՎԱԾԸ
ՎՃԱՐՎԱԾ ՊԵՏ.ՏՈՒՐՔԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ԵՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԱՅԼ
ՏԵՂԵԿՈՒԹ-
ՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ՆՇԱՆ
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 Վելլա ԳմբՀ «WELLA» ՄՍՀԿ ՄԲ վկայագիր
N605 286
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0001 26.12.2011թ.
16.01.2014թ.
լրացել է ՀՀ ՄՕ
227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
2 2 Օրալ-Բ Լբորաթորիզ «ORAL-B» ՄՍԳ
վկայագիր
N47
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0002 26.12.2011թ.
16.01.2014թ.
լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
3 3 Բռաուն ԳմբՀ «BRAUN» ՄՍՀԿ ՄԲ վկայագիր
N563469
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0003 26.12.2011թ.
16.01.2014թ.
լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
4 4 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«MAX FACTOR» ՄՍԳ
վկայագիր
N1438
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0004 26.12.2011թ.
16.01.2014թ.
լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
5 5 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«HEAD&
SHOULDERS»
ՄՍԳ
վկայագիր
1434
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0005 26.12.2011թ.
16.01.2014թ.
լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
6 6 Ն.Վ
Դյուրասել Բեթրիզ Ս.Ա.
«DURACELL
ALKALIE
BATERRY»
ՄՍԳ
վկայագիր
N2352
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0006 26.12.2011թ.
16.01.2014թ.
լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
7 7 Դը Ջիլեթ Քամփնի « GILLETTE » ՄՍԳ
վկայագիր
N1637
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0007 26.12.2011թ.
16.01.2014թ.
լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
8 8 Դը Ջիլեթ Քամփնի «Venus» ՄՍԳ
վկայագիր
N6205
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0008 26.12.2011թ.
16.01.2014թ.
լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
9 9 Դը Ջիլեթ Քամփնի «TURBO» ՄՍԳ
վկայագիր
N5807
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0009 26.12.2011թ.
16.01.2014թ.
լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
10 10 Դը Ջիլեթ Քամփնի «GILLETTE» ՄՍԳ
վկայագիր
N1644
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0010 26.12.2011թ.
16.01.2014թ.
լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
11 11 Դը Ջիլեթ Քամփնի «FUSION» ՄՍԳ
վկայագիր
N10276
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0011 26.12.2011թ.
16.01.2014թ.
լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
12 12 Դը Ջիլեթ Քամփնի «MACH3» ՄՍԳ
վկայագիր
N4514
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0012 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
13 13 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«WASH&GO» ՄՍԳ
վկայագիր
N3810
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0013 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
14 14 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«TIDE» ՄՍԳ
վկայագիր
N1452
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0014 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
15 15 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«PROCTER& GAMBLE» ՄՍԳ
վկայագիր
N4174
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0015 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, «դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
16 16 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«PANTENE PRO-V» ՄՍԳ
վկայագիր
N1408
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.11
Որոշում
N 0016 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի
3-րդ մասի,
«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
17 17 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«PANTENE» ՄՍԳ
վկայագիր
N1406
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0017 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
18 18 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«PAMPERS» ՄՍԳ
վկայագիր
N1442
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0018 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
19 19 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«P&G» ՄՍԳ
վկայագիր
N4173
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0019 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
20 20 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«ACE» ՄՍԳ
վկայագիր
N1419
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0020 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
21 21 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«Bland-a-med/
Бленд-а-мед»
ՄՍԳ
վկայագիր
N1504
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0021 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
22 22 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«ARIEL ЭЙРИЛ» ՄՍԳ
վկայագիր
N1423
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0022 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդակության ժամկետը
23 23 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«ALWAYS» ՄՍԳ
վկայագիր
N1420
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0023 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
24 24 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«CAMAY» ՄՍԳ
վկայագիր
N1425
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0024 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
25 25 Դը Փրոքթր
ընդ Գեմբլ Քամփնի
«LENOR» ՄՍԳ
վկայագիր
N1437
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում N 0025 26.12.2011թ. 16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
26 26 Ն.Վ
Դյուրասել Բեթրիզ Ս.Ա.
«ДЮРАСЕЛЛ» ՄՍԳ
վկայագիր
N2354
19.12.2011 731 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0026 26.12.2011թ.
16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
27 27 Շվեդիշ Մատչ Լայթերս ԲՎ «Cricket» ՄՍԳ
վկայագիր
N650787
07.03.2012 25.12.2012 300 օր
365 օր
20.000
07.03.2012
Որոշում
N 0027 14.03.2012թ
1. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08.01.2013թ.
թիվ 0027-Ե որոշմամբ ժամկետը երկարացվել է

2. 14.03.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ»
կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
28 28 ՊՐԱՅՄԵՐ-ԷԼԲՈՐ «ЭЛЬБОР» ՄՍԳ
վկայագիր
N1019382
14.05.12թ. 731 օր 20.000
08.05.12թ
Որոշում
N 0028 18.05.2012
07.06.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ»
կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
29 29 ԼԵԿ ֆարմացեվթսկա դրուժբա դ.դ. AMOKSIKLAV ՄՍԳ
վկայագիր N573932
27.06.12 731 օր 20.000
27.06.12թ.
Որոշում
N 0029 04.07.2012
AMOKSIKLAV 30.07.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ»
կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
30 30 Լաբորատուար Դե Բիոլոժի Վեժետալ Իվ Ռոշե ԲԸ «YVES ROCHER » ՄՍԳ
վկայագիր N990023
27.06.12 731 օր 20.000
23.05.12թ.
Որոշում
N 0030 04.07.2012
30.07.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ»
կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
31 32 Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլոյի «Хлìбний Дар» ՄՍԳ
վկայագիր N954344
10.09.12 731 օր 20.000
23.05.12թ.
Որոշում
N 0032 18.09.2012
13.10. 2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ»
կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
32 34 «ԱՐՏԻՆՍԿԻ ԶԱՎՈԴ» ԲԲ «арти АРТИНСКИЙ ЗАВОД» ՄՍԳ
վկայագիր N1045857
14.09.12 731 օր 20.000
23.05.12թ.
Որոշում
N 0034 18.09.2012
13.10. 2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ»
կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
33 42 «Քեմբրիջ Յունիվերսիթի Փրես» «CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS» 17.10.12 731 օր 20.000
05.10.12թ.
Որոշում
N 0042 24.10.2012
19.11. 2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ»
կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
34 38 HUGO BOSS
Trade Mark Management GmbH&Co.KG
«HUGO BOSS» ՄՍԳ
վկայագիր
N482758
08.10.2012 459 օր 20.000
10.12.2011թ.
Որոշում
N 0038 12.10.2012
HUGO BOSS 04.02.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ»
կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
35 40 HUGO BOSS
Trade Mark Management GmbH&Co.KG
«HUGO» ՄՍԳ
վկայագիր N604808A
08.10.2012 262 օր 20.000
19.12.2011
Որոշում
N 0040 12.10.2012
HUGO 16.01.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ,«դ» կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
36 49 «Արարատ» Սննդի Կոմբինատ
ՍՊԸ
«ararat FRUIT» ՄՍԳ
վկայագիր
N18105
18.12.2012 731 օր 20.000
18.12.2012
Որոշում
N 0049 24.12.2012
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 18.01.2013թ.
թիվ 1
որոշմամբ
ուժը կորցրել է
37 28 ՊՐԱՅՄԵՐ-ԷԼԲՈՐ «ЭЛЬБОР» ՄՍԳ
վկայագիր
N1019382
14.05.12թ. 731 օր 20.000
08.05.12թ
Որոշում
N 0028 18.05.2012
07.06.2014թ. լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ»
կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
38 39 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH&Co.KG «BOSS» ՄՍԳ
վկայագիր N488013
08.10.12 653 oր 20.000
19.12.11թ.
Որոշում
N 0039 12.10.212
BOSS Լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ»
կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
39 79 «ՆանոՏեկ Ֆարմա» «Nanoplast forte» ՄԳ
վկայագիր 1082176
10.04.13 286 օր 20.000
10.04.13թ.
Որոշում N 0079 17.04.2013թ. Nanoplast forte Լրացել է
ՀՀ ՄՕ 227-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ»
կետով սահմանված օժանդա-կության ժամկետը
40 43 WILO SE «WILO» ՄՍԳ
վկայագիր
N 925513
28.11.12 731 օր 20.000
21.11.12թ.
Որոշում
N 0043 04.12.2012
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 26.12.2014թ.
41 44 «Արարատ» Սննդի Կոմբինատ» ՍՊԸ «ararat miracle» ՄՍԳ
վկայագիր
N 17913
18.12.12 731 օր 20.000
18.12.12թ.
Որոշում
N 0044 24.12.2012
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 14.01.2015թ.
42 45 «Արարատ» Սննդի Կոմբինատ» ՍՊԸ «ararat nectar» ՄՍԳ
վկայագիր
N 18169
18.12.12 731 օր 20.000
18.12.12թ.
Որոշում
N 0045 24.12.2012
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 14.01.2015թ.
43 46 «Արարատ» Սննդի Կոմբինատ» ՍՊԸ «ararat drinks» ՄՍԳ
վկայագիր
N 18168
18.12.12 731 օր 20.000
18.12.12թ.
Որոշում
N 0046 24.12.2012
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 14.01.2015թ.
44 47 «Արարատ» Սննդի Կոմբինատ» ՍՊԸ «ararat բերք ու բարիք» ՄՍԳ
վկայագիր
N 16181
18.12.12 731 օր 20.000
18.12.12թ.
Որոշում
N 0047 24.12.2012
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 14.01.2015թ
45 48 «Արարատ» Սննդի Կոմբինատ» ՍՊԸ «ПЛОДЫ АРАРАТА»» ՄՍԳ
վկայագիր
N 18272
18.12.12 731 օր 20.000
18.12.12թ.
Որոշում
N 0048
24.12.2012
46 50 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո ՄԳ
վկայագիր N892491
21.12.12 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0050 27.12.2012
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 18.01.2015թ
47 52 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո A I X ARMANI EXCHANGE ՄԳ
վկայագիր N758050
21.12.12 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0052 27.12.2012
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 18.01.2015թ
48 55 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո EMPORIO ARMANI ՄԳ
վկայագիր N536698
21.12.12 731 օր 20.000 26.04.05թ Որոշում
N 0055 27.12.2012
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 18.01.2015թ
49 56 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո GIORGIO
ARMANI
ՄԳ
վկայագիր N502877
21.12.2012

15.01.2015
731 օր

մինչև 01.05.16թ
20.000
26.04.05թ.
Որոշում
N 0056 27.12.2012

Որոշում N 1 25.01.2015թ
GIORGIO ARMANI 25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարաց-
վել է մինչև 01.05.2016թ.
50 58 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր N739245
21.12.12 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0058 27.12.2012
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 18.01.2015թ
51 59 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր N863665
21.12.12 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0059 27.12.2012
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
52 60 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո EA 7 ՄԳ
վկայագիր 847894
11.01.13 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0060 18.01.2013
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
53 61 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո AX ՄԳ
վկայագիր 926043
11.01.13 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0061 18.01.2013
AX Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
54 62 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո A I X ARMANI EXCHANGE ՄԳ
վկայագիր 772358
11.01.13 731 օր 20.000
26.04.05թ.
Որոշում
N 0062 18.01.2013
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
55 63 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո ARMANIMANIA ՄԳ
վկայագիր 698896
11.01.13 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0063 18.01.2013
ARMANIMANIA Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
56 64 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո ARMANIMJ ՄԳ
վկայագիր 751672
11.01.13 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0064 18.01.2013
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
57 68 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր 760581
11.01.13 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0068 18.01.2013թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
58 70 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո AJ ՄԳ
վկայագիր 1031672
11.01.13 731 օր 20.000
19.12.12թ
Որոշում N 0070 18.01.2013թ. AJ Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
59 75 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո GA ՄԳ
վկայագիր
788498
11.01.13 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0075
18.01.2013թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
60 76 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո GA ՄԳ
վկայագիր 457822
11.01.13 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0076
18.01.2013թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
61 77 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո EMPORIO ARMANI ՄԳ
վկայագիր 811054
11.01.13 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0077
18.01.2013
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
62 78 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո GIO' ՄԳ
վկայագիր 668974
11.01.13 731 օր 20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0078 18.01.2013
GIO' Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.02.2015թ
63 80 «Լյուքս էռա գրուպ» ՍՊԸ СД СОДА ՄՍԳ
վկայագիր 19531
27.03.13 731 օր 20.000
27.03.13թ.
Որոշում
N 0080 29.04.2013
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 22.05.2015թ
64 81 «Ջեմմա և Սիլիվի» ՍՊԸ «BOLOUR SHISHEH KAVEH» ՄՍԳ
վկայագիր 19553
03.05.13 731 օր 20.000
03.05.13թ.
Որոշում N 0081 13.05.2013 Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 04.06.2015թ
65 82 «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ «ЖЕМЧУЖИНА АРМЕНИИ» ՄՍԳ
վկայագիր
9620
20.05.13 512 օր 20.000
20.05.13թ.
Որոշում
N 0082 23.05.2013
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 01.11.2014թ
66 109 Բիոֆարմա ПРЕДУКТАЛ ՄԳ
վկայագիր 616611
15.10.13թ. 166 օր 20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0109 18.10.2013թ. ПРЕДУКТАЛ Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 31.03.2014թ
67 113 Բիոֆարմա ПРЕСТАРИУМ ՄԳ
վկայագիր 616613
15.10.13թ. 166 օր 20.000
24.09.13թ.
Որոշում N 0113
18.10.2013թ.
ПРЕСТАРИУМ Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 31.03.2014թ
68 118 «Գավառագես» ՍՊԸ համակցված ապրանքային նշան ՄՍԳ
վկայագիր 20371
21.10.13թ. 365 օր 20.000
15.10.13թ.
Որոշում N 0118
25.10.2013թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 20.11.2014թ
69 146 Դը Ջիլեթ Քամփնի «FUSION» ՄՍԳ
վկայագիր N10276
31.03.14թ. 295 օր 20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0146
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 16.02.2015թ
70 86 ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ ԷՅՋԻ FLORENA ՄԳ վկայագիր 642422 27.09.13 731 օր 20.000
26.09.13թ
Որոշում N 0086
04.10.2013թ
ՀՀ-ում իրավական պահպանության ժամկետն ավարտվել է 31.08.2015թ
71 94 Կյոնինկլիյկե Ֆիլիփս Էլեքթրոնիքս Ն.Վ PHILIPS ՄԳ վկայագիր N 991346 15.10.13թ. 731 օր 20.000
26.09.13թ.
Որոշում N 0094
18.10.2013թ
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 11.11.2015թ
72 120 «Ժեջանգ Թիմս Ինտերնեյշնլ Իկոնոմիկ ընդ Տեքնիքլ կոոպերեյշն» «MARQUIS» ՄԳ
վկայագիր 800530
01.02.2014 731 օր

մինչև 28.02.16
20.000
28.06.13թ.
Որոշում N 0120 06.02.2014թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.02.2016թ
73 121 «Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ
ԱԳ»
«SPIRAX» ՄՍԳ
վկայագիր
247
01.02.2014 731 oր

մինչև 28.02.16
20.000
17.01.14թ.
Որոշում N 0121 06.02.2014թ Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.02.2016թ
74 122 «Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ
ԱԳ»
«TELLUS» ՄՍԳ
վկայագիր
228
01.02.2014 731 օր

մինչև 28.02.16
20.000
17.01.14թ.
Որոշում N 0122
06.02.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.02.2016թ
75 123 «Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ
ԱԳ»
«RIMULA» ՄՍԳ
վկայագիր
3212
01.02.2014 731 օր

մինչև 28.02.16
20.000
17.01.14թ.
Որոշում N 0123
06.02.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.02.2016թ
76 124 «Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ
ԱԳ»
«HELIX» ՄՍԳ
վկայագիր
207
01.02.2014 731 օր

մինչև 28.02.16
20.000
17.01.14թ.
Որոշում N 0124
06.02.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.02.2016թ
77 127 «Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ
ԱԳ»
Պատկերային ապրանքային նշան ՄՍԳ
վկայագիր
4730
01.02.2014 731 օր

մինչև 28.02.16
20.000
17.01.14թ.
Որոշում N 0127
06.02.2014թ.

Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.02.2016թ
78 128 «ԹԱԺ» ՍՊԸ FARIMAN ՄՍԳ
վկայագիր 15110
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
11.03.14թ.
Որոշում N 0128
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
79 129 «ԹԱԺ» ՍՊԸ ABC ՄՍԳ
վկայագիր 12992
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
11.03.14թ.
Որոշում N 0129 07.04.2014թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
80 130 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի «PANTENE» ՄՍԳ
վկայագիր N1406
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0130 07.04.2014թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
81 131 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի «P&G» ՄՍԳ
վկայագիր N4173
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0131
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
82 132 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի «LENOR» ՄՍԳ
վկայագիր N1437
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0132 07.04.2014թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
83 133 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի «MAX FACTOR» ՄՍԳ
վկայագիր N1438
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0133 07.04.2014թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
84 134 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի «CAMAY» ՄՍԳ
վկայագիր N1425
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000 31.03.14թ. Որոշում N 0134
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
85 135 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի «ARIEL ЭЙРИЛ» ՄՍԳ
վկայագիր N1423
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0135
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
86 136 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ «ALWAYS» ՄՍԳ
վկայագիր N1420
31.03.2014 731 oր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0136 07.04.2014թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
87 137 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի «ACE» ՄՍԳ
վկայագիր N1419
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0137
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
88 138 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի PANTENE
PRO-V
ՄՍԳ
վկայագիր
1408
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0138 07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
89 140 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի «TIDE» ՄՍԳ
վկայագիր N1452
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0140
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
90 141 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի «WASH&GO» ՄՍԳ
վկայագիր N3810
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0141 07.04.2014թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
91 142 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի HEAD&
SHOULDERS
ՄՍԳ
վկայագիր N1434
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0142
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
92 143 Դյուրասել Բեթըրիզ ԲՎԲԱ ДЮРАСЕЛЛ ՄՍԳ վկայագիր N 2354 31.03.14թ 572 օր 20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0143
07.04.2014թ

ՀՀ-ում իրավական պահպանության ժամկետն ավարտվել է 20.11.2015թ
93 144 Դյուրասել Բեթըրիզ ԲՎԲԱ DURACELL ALKALIE BATERRY ՄՍԳ վկայագիր N 2352 31.03.14թ 572 օր 20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0144
07.04.2014թ
ՀՀ-ում իրավական պահպանության ժամկետն ավարտվել է 20.11.2015թ.
94 145 Վելլա ԳմբՀ «WELLA» ՄՍՀԿ ՄԲ վկայագիր
N605 286
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0145
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
95 147 Դը
Ջիլեթ Քամփնի
« GILLETTE » ՄՍԳ
վկայագիր N1637
31.03.2014 673 օր

մինչև 28.02.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0147
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
96 148 Դը
Ջիլեթ Քամփնի
«MACH3» ՄՍԳ
վկայագիր N4514
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ
Որոշում N 0148 07.04.2014թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
97 149 Դը
Ջիլեթ Քամփնի
«TURBO» ՄՍԳ
վկայագիր N5807
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0149
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
98 150 Դը
Ջիլեթ Քամփնի
«Venus» ՄՍԳ վկայագիր N6205 31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000 31.03.14թ. Որոշում N 0150 07.04.2014թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
99 151 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի «PAMPERS» ՄՍԳ
վկայագիր N1442
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0151 07.04.2014թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
100 152 Փրոքթր ընդ
Գեմբլ Բիզնիս Սըրվիսիզ
Քենըդա Քամփանի
«ORAL-B» ՄՍԳ
վկայագիր
N47
31.03.2014 535 oր

մինչև 22.01.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0152 07.04.2014թ. Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
101 153 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի «Bland-a-med/ Бленд-а-мед» ՄՍԳ
վկայագիր N1504
31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0153
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
102 154 Բրաուն ԳմբՀ «BRAUN» ՄՍՀԿ ՄԲ վկայագիր N563469 31.03.2014 731 օր

մինչև 28.04.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0154
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.04.2016թ
103 155 Դը
Ջիլեթ Քամփնի
«GILLETTE» ՄՍԳ
վկայագիր N1644
31.03.2014 673 օր
մինչև 28.02.16
20.000
31.03.14թ.
Որոշում N 0155
07.04.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.02.2016թ
104 161 «Տոնուս Լես» «Nanoplast forte» ՄԳ վկայագիր N 1082176 09.06.14թ. 305 օր 20.000
09.06.14թ.
Որոշում N 0161
16.06.2014թ.
Nanoplast forte Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 23.05.2015թ
105 162 «Պաստիչերիա Քեյք» ՍՊԸ «DOLE» ՄՍԳ վկայագիր N13301 20.06.2014 731 օր

մինչև 23.07.16
20.000
13.05.14թ.
Որոշում N 0162
27.06.2014թ.
ՀՀ ՖՆ նախարարի 15.02.2016 թվականի որոշմամբ 27.06.2014թ
թիվ 0162 որոշումն ուժը կորցրել է
106 192 «Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա» TOYOTA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր 170 17.12.2014 281օր

մինչև 05.12.15թ
20.000
17.12.14թ
Որոշում N 0192
27.01.2015թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 05.12.2015թ
107 193 «Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա» TOYOTA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր 178 17.12.2014 281օր

մինչև 05.12.15թ
20.000
17.12.14թ
Որոշում N 0193
27.01.2015թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 05.12.2015թ
108 220 «ԶՖ Ֆրիդրիխս-հաֆեն» ԱԳ ընկերություն LEMFORDER ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1988 07.04.2015 370 օր

մինչև 14.05.2016թ
20.000
17.02.15թ
Որոշում N 0220
15.04.2015թ
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 14.05.2016թ
109 35 «Տոնուս Լես» ՍՊԸ TONUS ELAST ՄՍԳ վկայագիր
N787264
04.10.12թ

02.10.14թ
731 oր

մինչև 28.10.2016թ
20.000
27.09.12թ
Որոշում N 0035
04.10.2012թ

Որոշում
N 0035-Ե
03.10.2014թ
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 28.10.2016թ
110 41 «Տոնուս Լես»
ՍՊԸ
«TROGE» ՄՍԳ
վկայագիր
N 12547
15.10.2012

02.10.2014
731 օր

մինչև 18.11.16թ
20.000
15.10.12թ.
Որոշում
N 0041 22.10.2012

Որոշում N0041-Ե 03.10.2014թ.
03.10.2014թ.
թիվ 0041-Ե որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 18.11.2016թ.

Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 18.11.2016թ
111 51 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո GA ՄԳ
վկայագիր N832340
21.12.2012

15.01.2015
731 օր

մինչև 14.01.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0051 27.12.2012

Որոշում N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 14.01.2017թ.

Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 14.01.2017թ
112 53 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո EA ՄԳ
վկայագիր N850892
21.12.2012

15.01.2015

25.02.2015
731 օր

մինչև 07.02.15թ.

մինչև 07.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0053 27.12.2012

Որոշում N 1 25.01.2015թ

Որոշում N 2 05.03.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 07.02.2015թ.

05.03.2015թ.
թիվ 2
որոշմամբ օժանդա-կության ժամկետը երկարացվել
է մինչև 07.02.2015թ.
113 54 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո EMPORIO
ARMANI
ՄԳ
վկայագիր N782614
21.12.2012

15.01.2015թ
731 օր

մինչև 14.01.17թ.
20.000
19.12.12թ.
Որոշում
N 0054 27.12.2012

Որոշում N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
14.01.2017թ.
114 57 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո GIORGIO
ARMANI
ՄԳ
վկայագիր N522094
21.12.2012

15.01.2015
731 oր

մինչև 14.01.17թ.
20.000
26.04.05թ.
Որոշում
N 0057 27.12.2012

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
GIORGIO ARMANI 25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
14.01.2017թ.
115 65 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո ARMANI ՄԳ
վկայագիր 833734
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0065 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
ARMANI 23.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
11.02.2017թ.
116 66 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո ARMANI
JUNIOR
ՄԳ
վկայագիր 813519
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0066
18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
ARMANI JUNIOR 23.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
11.02.2017թ.
117 67 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո ARMANI COLLEZIONI ՄԳ
վկայագիր 758666
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0067 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
ARMANI COLLEZIONI 23.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
11.02.2017թ.
118 71 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո GA ՄԳ
վկայագիր 695685
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000 26.04.05թ Որոշում N 0071 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
11.02.2017թ.
119 72 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո AJ ՄԳ
վկայագիր 743296
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0072 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
11.02.2017թ.
120 73 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո AJ
ARMANI
JEANS
ՄԳ
վկայագիր 834108
11.01.2013

15.01.2015
731 oր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0073 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
11.02.2017թ.
121 74 Ջորջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա., Միլան, Սվիս Բրենչ Մենդրիսիո AJ
ARMANI
JEANS
ՄԳ
վկայագիր 743290
11.01.2013

15.01.2015
731 օր

մինչև 11.02.17թ
20.000
19.12.12թ.
Որոշում N 0074 18.01.2013թ.

Որոշում
N 1 25.01.2015թ
25.01.2015թ.
թիվ 1
որոշմամբ օժանդա-
կության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
11.02.2017թ.
122 157 «Լաբորատուար
Դը Բիոլոժի Վեժետալ
Իվ Ռոշե»
«COMME UNE EVIDENCE> ՄՍԳ վկայագիր 800176 12.05.2014 731 օր

մինչև 19.06.16
20.000
18.04.14թ
Որոշում N 0157
19.05.2014թ.
COMME UNE EVIDENCE Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 19.06.2016թ
123 158 «Հուգո Բոսս Թրեյդմարկ Մենեջմենթ
Ընդ Քո Քեյ Ջի»
«HUGO» ՄՍԳ վկայագիր 604808 15.05.2014 731 օր

մինչև 19.06.16
20.000
13.05.14թ.
Որոշում N 0158
22.05.2014թ.
HUGO Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 19.06.2016թ
124 159 «Հուգո Բոսս Թրեյդմարկ Մենեջմենթ
Ընդ Քո Քեյ Ջի»
«HUGO BOSS» ՄՍԳ վկայագիր N 482758 15.05.2014 731 օր

մինչև 19.06.16
20.000
13.05.14թ.
Որոշում N 0159
22.05.2014թ.
HUGO BOSS Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 19.06.2016թ
125 160 «Հուգո Բոսս Թրեյդմարկ Մենեջմենթ Ընդ Քո Քեյ Ջի» «BOSS» ՄՍԳ վկայագիր N488013 15.05.2014 731 օր

մինչև 19.06.16
20.000
13.05.14թ.
Որոշում N 0160
22.05.2014թ.
BOSS Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 19.06.2016թ
126 163 «Լյուքս Էռա գրուպ» «Сода» ՄՍԳ վկայագիր 21605 06.08.2014 731 օր

մինչև 04.09.16
20.000
05.08.14թ.
Որոշում N 0163
11.08.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 04.09.2016թ
127 156 Շվեդիշ Մատչ Լայթերս ԲՎ «Cricket» ՄՍԳ վկայագիր N650787 08.05.2014 731 օր

մինչև 19.06.16
20.000
08.05.14թ
Որոշում N 0156
15.05.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 19.06.2016թ
128 165 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «PAPIA» ՄՍԳ վկայագիր N 12574 06.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000 02.07.14թ. Որոշում N 0165
11.09.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 07.10.2016թ
129 166 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «TENO» ՄԳ վկայագիր 1088412 06.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0166
11.09.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 07.10.2016թ
130 167 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «MOLFIX» ՄԳ վկայագիր N 6554 06.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0167
11.09.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 07.10.2016թ
131 168 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «MOLPED» ՄՍԳ վկայագիր N6891 06.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0168
11.09.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 07.10.2016թ
132 169 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «BINGO» ՄՍԳ վկայագիր 3677 06.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0169
11.09.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 07.10.2016թ
133 170 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «JOLY» ՄՍԳ վկայագիր N7624 25.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0170
01.10.2014թ
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 07.10.2016թ
134 171 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ «BEBEM» ՄՍԳ վկայագիր N6620 30.09.2014 731 օր

մինչև 07.10.16
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0171
01.10.2014թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 07.10.2016թ
135 172 «Մենու ասոցիացիա» «YOUMAY» ՄՍԳ վկայագիր N21749 01.10.2014 731 օր

մինչև 26.10.2016թ.
20.000
02.07.14թ.
Որոշում N 0172
03.10.2014թ
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 26.10.2016թ
136 176 «Էդվարդ Նահապետյան» ԱՁ «Fragrance World» ՄՍԳ Վկայագիր 21965 14.11.2014 731 օր

մինչև 16.12.2016թ.
20.000
14.11.14թ.
Որոշում N 0176
20.11.2014թ
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 16.12.2016թ
137 177 «Էդվարդ Նահապետյան» ԱՁ «Fragrance World» ՄՍԳ Վկայագիր 21966 14.11.2014 731 օր

մինչև 16.12.2016թ.
20.000
14.11.14թ.
Որոշում N 0177
20.11.2014թ
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 16.12.2016թ
138 178 «Մետալ Լևո գրուպ» ՍՊԸ «GeKa» ՄՍԳ Վկայագիր 18812 17.11.2014 731 օր

մինչև 16.12.2016թ.
20.000
20.11.14թ.
Որոշում N 0178
21.11.2014թ
«Ապրանքային նշանների նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու մասին» 12.05.2016թ. թիվ 1695 որոշմամբ «GeKa» ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքները ամբողջ ծավալով փոխանցվել են «Բամելեքս» ՍՊ ընկերության:

Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 16.12.2016թ
139 194 «Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա» LEXUS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր 4752 17.12.2014 731 օր

մինչև 17.02.2017թ.
20.000
17.12.14թ
Որոշում N 0194
27.01.2015թ.
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 17.02.2017թ
140 175 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» «Байка» ՄՍՀԿ ՄԲ Վկայագիր 947337 03.10.2014 731 օր

մինչև 03.11.2016թ
20.000
03.10.14թ.
Որոշում N 0175
10.10.2014թ
Որոշման գործողության ժամկետն ավարտվել է 03.11.2016թ