Հայտարարություններ
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության վարչատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը

2. Տաթևիկ Աշոտի Մինասյանը

3. Լիլիթ Ժորայի Միքայելյանը

4. Արթուր Լևոնի Եղիազարյանը:
 

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մարտի 1-ին Արթուր Լևոնի Եղիազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիետեի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 42-4.1-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը

2. Տաթևիկ Խաչատուրի Վարդանյանը

3. Կարինե Մարտունի Բաղդասարյանը

4. Արփինե Արթուրի Բաբայանը

5. Լիլիթ Գարիկի Շահնազարյանը

6. Մինաս Հովհաննեսի Աբելյանը

7. Վիկտորյա Աշոտի Մինասյանը

8. Մերի Վալերիկի Նիկողոսյանը

9. Անի Աշոտի Հովհաննիսյանը

10. Հռիփսիմե Սարգսի Խաչատրյանը


Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2019 թվականի փետրվարի 20-ին Լիլիթ Գարիկի Շահնազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Իրականացնում է Կոմիտեին ամրացված անշարժ և շարժական գույքի հետ կապված գործընթացները, Կոմիտեի ավտոտրանսպորտային միջոցների պետական գրանցման, տեխնիկական զննման, ապահովագրության, ամրակցման, ապահովման, շահագործման, վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման, ինչպես նաև օտարման գործընթացները: Իրականացնում է նաև ծառայողական ավտոմեքենաներին տրամադրվող վառելանյութի չափաքանակների սահմանման և հատկացման նկատմամբ հսկողություն, բենզինի և դիզելային վառելիքի կտրոնների ստացման և տրամադրման, ծառայողական ավտոմեքենաները շահագործող անձանց կողմից երթևեկության կանոնների խախտումների մասին ստացված հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման, Կոմիտեի վարչական շենքերի պահպանման, սանիտարական մաքրման, առկա գույքի պահպանման և տեխնիկական խնդիրների հետ կապված աշխատանքներ, ինչպես նաև Կոմիտեի վարչական շենքերի շահագործման անվտանգության հետ կապված աշխատանքներ: Իրականացնում է Կոմիտեի վարչական շենքեր ներս բերվող և դուրս տարվող գույքի նկատմամբ և Կոմիտեին մատուցված կոմունալ ծառայությունների, գույքի և նյութական արժեքների խնայողաբար օգտագործման նկատմամբ հսկողություն, Կոմիտեի գույքի և հիմնական միջոցների գույքագրման աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և  ուղեցույցեր, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակմանը, իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպեն նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ, Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատություններից ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար  պաշտոնների առնվազն  2-րդ ենթախմբում  առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>>, <<Հրդեհային անվտանգության մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի  փետրվարի 17-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների հատկացման, շահագործման և սպասարկման մասին>> թիվ 194-Ն, 2008 թվականի  հուլիսի 24-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ծառայողական (բացառությամբ պաշտոնատար անձանց կամ աշխատողների սպասարկման համար չնախատեսված հատուկ նշանակության) ավտոմեքենաների առանձին չափորոշիչներ հաստատելու մասին>> թիվ 830-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 26.02.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության պետի (ծածկագիր՝ 42-2.1-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Անի Ռաֆիկի Բարխուդարյանը

2. Արտեմ Սամվելի Բուդաղյանը:


2019 թվականի փետրվարի 14-ին Անի Բարխուդարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
/ծածկագիր` 42-4.1-4/

Մասնակցում է Կոմիտե ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքներին, Կոմիտեում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքներին, ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման և դրանց առաքման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքներ, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • միջնակարգ կրթություն   
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, 2018 թվականի մայիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 111.115 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում) 
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում) 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 18.02.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 42-3.2-33) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Գրետա Գևորգի Մելքոնյանը:

2019 թվականի փետրվարի 12-ին Գրետա Մելքոնյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
/ծածկագիր` 42-2.1-3/

Կազմակերպում է փաստաթղթաշրջանառությունը Կոմիտեում, փաստաթղթերի քննարկումը, որոշարկումը և գրանցումը, Կոմիտե ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի  գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքները, Կոմիտեի հիմնական գործունեության վերաբերյալ հրամանների գրանցամատյանի վարումը, համարակալումը, էլեկտրոնային առաքման համար նախապատրաստումը, գործերի մշակումը, արխիվացումը, պաշտոնական պարզաբանումների գրանցումը, հաշվառումը և գրանցամատյանի վարումը, Կոմիտեի ներքին իրավական ակտերի հաշվառման և փնտրման ծրագրային կայքի համապատասխան բաժիններում անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման հետ կապված աշխատանքները: Տալիս է տեղեկանքներ Քարտուղարությունում գրանցված փաստաթղթերի վերաբերյալ: Կազմակերպում է Կոմիտեի նախագահի, Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների, ինչպես նաև Քարտուղարությունում գրանցված այլ փաստաթղթերի կատարման նկատմամբ հսկողությունը, Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է ստացվող և առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացման հետ կապված աշխատանքները: Կազմակերպում է Կոմիտեում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքները, Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների փաստաթղթերի սահմանված կարգով ընդունումը Կոմիտեի արխիվ, հաշվառումը և պահպանությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական և գերատեսչական արխիվներից արխիվային անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենների և տեղեկանքների ստացումը, ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի հանձնումը Հայաստանի ազգային արխիվ: Կազմակերպում է Քարտուղարություն հանձնված փաստաթղթերի հաշվառումը և պահպանումը, արխիվային փաստաթղթերի փորձագիտական արժեքավորումը, արխիվի գիտատեղեկատու համակարգի ստեղծումը, արխիվային ֆոնդի վարումը, գործերի և փաստաթղթերի հաշվառումը, ինչպես նաև տրամադրում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արխիվային փաստաթղթեր` ժամանակավոր օգտագործման համար, կառուցվածքային ստորաբաժանումներին ընթացիկ գործավարության և արխիվ հանձնման ենթակա փաստաթղթերի հետ տարվող աշխատանքներում մեթոդական և գործնական օգնության ցուցաբերումը: Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է Քարտուղարության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն: Այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Քարտուղարության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր: Քարտուղարության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.  
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 310.858 դրամԴիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:    
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով 
 • մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի: 
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 11.02.2019թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
/ծածկագիր` 42-3.2-33/

Մասնակցում է Կոմիտե ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման, ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման, դրանց առաքման աշխատանքներին, ստացվող և առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, Բաժնում գրանցված փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրմանը: Իրականացնում է Կոմիտեում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին: Իրականացնում է իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.   
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 150.799 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:    
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով 
 • մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի: 
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 08.02.2019թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Անի Գեղամի Ղարիբջանյանը:

2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Անի Ղարիբջանյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Ապահովում է Կոմիտեի կարիքների համար գնման պլանի և անվանացանկերի կազմման նպատակով Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված հայտերի մշակումն ու ամփոփումը, Կոմիտեի կարիքների համար գնումների իրականացման նպատակով գնումների հայտերի կազմումը և ներկայացումը հաստատման, կնքված պայմանագրերով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացության տրման գործընթացը, Կոմիտեի կողմից ձեռք բերված նյութական արժեքների ստացման, դրանց պահեստավորման, մուտքի փաստաթղթերի ձևակերպման և Ֆինանսահաշվային վարչությանը տրամադրման աշխատանքները, Կոմիտեի պահեստներից նյութական արժեքների բացթողումը, նյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ տեղեկատվությունը Ֆինանսահաշվային վարչության հետ համադրելու աշխատանքները: Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.    
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Վարչության լիազորությունների հետ կապված Հայսատանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումների, Կոմիտեի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների, Վարչության կանոնադրության անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.   
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 256.623 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:    
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով 
 • մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի: 
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 19.12.2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագետի  թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Աննա Գուրգենի Բալոյանը

2. Մարիամ Միսակի Հախոյանը


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության աշխատավարձի բաժնի առաջատար մասնագետի  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է`

1. Մերի Արմենի Մելիքյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ին Աննա Բալոյանի, Մարիամ Հախոյանի և Մերի Մելիքյանի հետ կնքվել են ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր:
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
 

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն հրավիրում է ««Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և ««Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի հանրային քննարկում, որը տեղի կունենա ս.թ. նոյեմբերի 23-ին ժամը 10:00-ին Խորհենացի 7 հասցեում, 4-րդ հարկի դահլիճում:

Հանդիպմանը կքննարկվի նաև ս.թ. նոյեմբերի 9-ին կայացած սեմինարի արդյունքներով հասարակական կազմակերպությունների կողմից կազմված դիրքորոշումը:

Հաշվի առնելով դահլիճում տեղերի սահմանափակության հանգամանքը, խնդրում ենք մինչև նոյեմբերի 22-ը ժամը 16:00-ն arman.v.ghazaryan@taxservice.am էլ.հասցով ներկայացնել այն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների անուն ազգանունները, ովքեր հաստատապես ներկա են գտնվելու հանդիպմանը, հնարավորության դեպքում խնդրում ենք մասնակցությունն իրականացնել պատվիրակելու միջոցով:


ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԲԱԺՆԻ
ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Մասնակցում է աշխատաժամանակի տեղեկագրերի հիման վրա աշխատավարձերի հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, Կոմիտեի աշխատակիցների տեղական և արտասահմանյան գործուղումների մասով ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունման, ստուգման, հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, պետական վիճակագրական և հարկային (եկամտային հարկ և այլ վճարների) հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման, սոցիալական փաթեթի շրջանակում դիմումների ընդունման, սոցիալական փաթեթի շտեմարանում առկա տեղեկատվության հետ համեմատման, դրանց հիման վրա վճարման ցուցակների կազմման, վճարման ներկայացման, վարձատրության վճարների վերաբերյալ ստացված հրամանների և այլ իրավական ակտերի (արձակուրդներ, պարգևատրումներ, ֆինանսական օգնություններ և այլն) հիման վրա հաշվարկների իրականացման, վճարային ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, յուրաքանչյուր ամսվա համար ամփոփ հաշվետվությունների կազմման և հաշվապահական ձևակերպման ներկայացման, Կոմիտեի աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ վերլուծությունների (միջին աշխատավարձ ըստ Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնների, ծառայության տեսակների և այլն) իրականացման, Կոմիտեի աշխատակիցների գործուղումների վերաբերյալ վերլուծությունների (միջին ծախս՝ ըստ Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնների, գործուղման վայրի, ծառայության տեսակների և այլն) իրականացման, Կոմիտեի աշխատակիցների վարձատրության համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ելնելով պարգևատրման համար անհրաժեշտ վերլուծությունների իրականացման, Կոմիտեի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և հաջորդ տարվա ծախսերի հայտերի կազմման, աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ տեղեկանքների կազմման, Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման ցուցակների ընդունման, ստուգման, հրամանի և հավելվածների կազմման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։

ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ 
ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (2 հաստիք)

Մասնակցում է Կոմիտեի համակարգի առաջիկա 3 տարիների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման նախապատրաստման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման, ամփոփման, հայտերի կազմման և ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու, բյուջետային ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման գործընթացի կազմակերպման, Կոմիտեի համակարգի պահպանման տարեկան ծախսերի նախահաշիվների կազմման և հաշվետու տարվա ընթացքում նախահաշիվների փոփոխման աշխատանքներին, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հատկացումների միջծրագրային և միջհոդվածային վերաբաշխման աշխատանքների կազմակերպմանը, արտաբյուջետային միջոցների տարեկան նախահաշվի կազմման, բյուջետային և արտաբյուջետային միջոցների նախահաշիվների փոփոխության պատրաստման և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ու ՀՀ կառավարություն ներկայացման, Կոմիտեին մատուցված ծառայությունների, աշխատանքների և մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումների ապահովման, Կոմիտեի արտաբյուջետային միջոցների մուտքերի կանխատեսման և պլանավորման, Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ստացված դիմումների հիման վրա արտաբյուջետային միջոցներից գերավճարների, սխալ փոխանցված գումարների հաշվանցումների և հետ վերադարձների ապահովման, Կոմիտեի գնումների անվանացանկի մշակման և բյուջետային տարվա ընթացքում  դրա փոփոխման, Կոմիտեի ֆինանսական միջոցներից գնումների իրականացման նպատակով համամասնությունների պահպանման և գնումների ֆինանսավորման ապահովման, ներկայացված վճարային ցուցակների վճարումների իրականացման, պետական տուրքերի փոխանցագրերի և վճարման հանձնարարագրերի պատրաստման, Կոմիտեի ֆինանսական միջոցների պլանավորման համար համապատասխան վերլուծությունների իրականացման, Կոմիտեի աշխատակիցների վարձատրության համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ելնելով պարգևատրման համար անհրաժեշտ վերլուծությունների իրականացման, կոմունալ ծախսերի վերլուծության աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ. 
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային, հարկային օրենսդրությունների, <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Եկամտային հարկի մասին>>, <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու մասին>> N 48, 2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 526-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 150.799 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային փորձը (ստաժը) հավաստող փաստաթղթի պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով 
 • մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի: 
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան,Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 19.11.2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության վարչատնտեսական բաժնի առաջին կարգի մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Գագիկ Մամիկոնի Երեղյանը

2. Գևորգ Գրիշայի Ղազարյանը 

3. Կարեն Մամիկոնի Ղալեչյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2018 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Գագիկ Երեղյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
կադրերի ռեզերվում գրանցված (հանված) քաղաքացիական ծառայողների մասին


Կից ներկայացվում են ՀՀ ՊԵԿ քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված և հանված քաղաքացիական ծառայողների տվյալները:


ՑԱՆԿ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Մասնակցում է Կոմիտեին ամրացված անշարժ և շարժական գույքի հետ կապված գործընթացներին, ավտոտրանսպորտային միջոցների պետական գրանցման, տեխնիկական զննման, ապահովագրության, ամրակցման, շահագործման, վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման, ինչպես նաև օտարման գործընթացներին, ծառայողական ավտոմեքենաներին տրամադրվող վառելանյութի չափաքանակների սահմանման և հատկացման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, բենզինի և դիզելային վառելիքի կտրոնների ստացման և տրամադրման, ծառայողական ավտոմեքենաները շահագործող անձանց կողմից երթևեկության կանոնների խախտումների մասին ստացված հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքներին: Մասնակցում է Կոմիտեի վարչական շենքերի պահպանման, սանիտարական մաքրման, առկա գույքի պահպանման և տեխնիկական խնդիրների հետ կապված աշխատանքներին, Կոմիտեի վարչական շենքերի շահագործման անվտանգության հետ կապված աշխատանքներին, Կոմիտեի վարչական շենքեր ներս բերվող և դուրս տարվող գույքի նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, գույքի շարժի վերաբերյալ իրավասու ստորաբաժանման հետ տեղեկատվության համադրման աշխատանքներին: Մասնակցում է Կոմիտեին մատուցված կոմունալ ծառայությունների, գույքի և նյութական արժեքների խնայողաբար օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, Կոմիտեի գույքի և հիմնական միջոցների գույքագրման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • միջնակարգ կրթություն. 
 • <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>>, <<Հրդեհային անվտանգության մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների հատկացման, շահագործման և սպասարկման մասին>> թիվ 194-Ն, 2008 թվականի  հուլիսի 24-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ծառայողական (բացառությամբ պաշտոնատար անձանց կամ աշխատողների սպասարկման համար չնախատեսված հատուկ նշանակության) ավտոմեքենաների առանձին չափորոշիչներ հաստատելու մասին>> թիվ 830-Ն, 2018 թվականի մայիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 111.115 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), 
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան,Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 19.10.2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիետեի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետների (ծածկագրեր` 42-4.1-3, 42-4.1-4) թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Գրետա Գևորգի Մելքոնյանը

2. Շահանե Ռոբերտի Խաչատրյանը 

3. Ասյա Արայի Մուշեղյանը

4. Դիաննա Էռնեստի Գրիգորյանը

5. Էմմա Արամի Բաղդասարյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար սույն թվականի սեպտեմբերի 13-ին Գրետա Մելքոնյանի և Դիաննա Գրիգորյանի հետ կնքվել են ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր:


 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ
ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
(ծածկագրեր` 42-4.1-3, 42-4.1-4)

Մասնակցում է Կոմիտե ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի  գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքներին, Կոմիտեում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքներին, ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման և դրանց առաքման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքներ, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • միջնակարգ կրթություն. 
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, 2018 թվականի մայիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերը գործելու են մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 111.115 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), 
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում), 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան,Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 11.09.2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիետեի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի (ծածկագիր` 42-1.2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Հայաստանի Հանրապետության մեկ քաղաքացի՝ Արտակ Ռոմիկի Մանգասարյանը, ում հետ սույն թվականի օգոստոսի 23-ին կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
/ծածկագիր` 42-1.2-1/

Կազմակերպում է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) գնումների գործընթացին վերաբերող գրությունների և փաթեթների ուսումնասիրությունը և ներկայացնում է Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի (այսուհետ՝ Աշխատակազմի ղեկավար) ստորագրմանը: Իրականացնում է վերահսկողություն ՀՀ կառավարության և վարչապետի որոշումներով, հանձնարարականներով` Կոմիտեին վերաբերող հանձնարարականների ժամանակին և պատշաճ կարգով կատարման նկատմամբ, դրանց կատարման ընթացքում առաջացող խնդիրների վերաբերյալ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի  համապատասխան ստորաբաժանումների հետ փոխադարձ ճշգրտում և դրանց արդյունքների մասին տեղեկացնում է Աշխատակազմի ղեկավարին: Կոմիտեի նախագահի համապատասխան հրամանների հիման վրա մասնակցում է տարբեր հանձնաժողովների աշխատանքներին: Համակարգում է Կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը: Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է հսկողություն Կոմիտեի քաղաքացիական ծառայողների կողմից Կոմիտեի աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնների պահպանման նկատմամբ, ներկայացնում է առաջարկություններ կարգապահական տույժերի կիրառման վերաբերյալ: Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ համակարգում է Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կոնկրետ աշխատանքները: Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է քաղաքացիների ընդունելություն: Իր լիազորությունների շրջանակներում այլ մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր, նախապատրաստում է առաջարկություններ: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ: 
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրութան, քաղաքացիական օրենսգրքի, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Գնումների մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության  վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»  N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • ռուսերենի (ազատ) կամ անգլերենի (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ ֆրանսերենի (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ գերմաներենի (կարդում և կարող է բացատրվել) տիրապետում
 • անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքի, որը կազմում է 377.659 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային փորձը (ստաժը) հավաստող փաստաթղթի պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով 
 • մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի: 
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան,Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 21.08.2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով
զբաղեցնելու համար տրված հայտարարության վերաբերյալ


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիետեի անձնակազմի կառավարման վարչության անձնակազմի հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի /ծածկագիր` 42-2.3-1/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Հայաստանի Հանրապետության մեկ քաղաքացի՝ Լիլիթ Վահանյանը, ում հետ սույն թվականի օգոստոսի 14-ին կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
/ծածկագիր` 42-2.3-1/

Նախապատրաստում է Կոմիտեի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի (Գլխավոր քարտուղարի) անձնակազմի կառավարման գծով հրամանների նախագծերը և դրանք ներկայացնում ստորագրման: Իրականացնում է Կոմիտեի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից ստորագրված հրամանների հաշվառման և առաքման հանձնելու, համապատասխան աշխատողներին տեղեկացնելու աշխատանքներ: Իրականացնում է աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնող անձանց անձնական գործերի վարման, հաշվառման, հանձնման-ընդունման, պահպանման, ինչպես նաև աշխատանքային ստաժի հաշվարկման աշխատանքներ: Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնում է աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների գրանցամատյանային տվյալների հավաքագրման աշխատանքներ: Մասնակցում է կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստման աշխատանքներին: Նախապատրաստում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում փոփոխություններ կատարելու նախագծեր: Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների նախապատրաստական և քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպման աշխատանքներ: Հաշվառում է աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների կողմից իրենց կատարած աշխատանքների մասին ներկայացրած կիսամյակային հաշվետվությունները: Իրականացնում է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի կնքման աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գործընթացների ժամկետների պահպանման, անձնակազմի կառավարման գործառույթների ուսումնասիրության, վերլուծական, վիճակագրական աշխատանքներ և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնում Բաժնի պետին: Մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Վարչության լիազորությունների հետ կապված Հայսատանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումների, Կոմիտեի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների, Վարչության կանոնադրության անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.000 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 13.08.2018թ.