Աշխատատեղեր
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի оպերատիվ հետոխուզության վարչության  հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար


Փակ մրցույթ


Առաջատար պաշտոններ
 1. ՕՀՎ արագ հակազդման բաժնի օպերլիազոր - 1 հաստիք
 2. ՕՀՎ 9-րդ /Կենտրոնի/ բաժնի օպերլիազոր - 1 հաստիք
 3. ՕՀՎ 27-րդ /Բագրատաշենի, Գոգավանի/ բաժնի օպերլիազոր - 1 հաստիք
 4. ՕՀՎ 27-րդ /Բագրատաշենի, Գոգավանի/ բաժնի ավագ օպերլիազոր - 1 հաստիք
Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:

Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով:

Հարկային ծառայության առաջատար պաշտոնը համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների (ՀՀ Կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) գծով բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ և 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1. Մրցութային հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում/օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված/,
 2. Անձնագրի պատճեն,
 3. ՀԾՀ պատճեն/կամ սոց.քարտի պատճեն/,
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր/առկայության դեպքում/,
 6. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից,
 7. Տեղեկանք (տեղեկանքներ) հարկային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին(Կառավարության 03.10.2002թ.-ի №1583-Ն որոշում),
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, նրանց զավակ, ամուսնու ծնող, եղբայր և քույր) հարկային ծառայողի նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության /օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված/,
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն/բոլոր լրացված էջերը/,
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 10:00-ից 12:00, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական և հիշատակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2017 թվականի սեպտեմբերի 29-ի, ժամը 12:00-ն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624 հեռախոսահամարով:

Մրցույթը կանցկացվի 2017 թվականի հոկտեմբերի 9-ին, ք.Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում: Մրցույթի ժամի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի ՊԵԿ պաշտոնական կայքէջերի աշխատատեղեր ենթաբաժիններում 2017 թվականի հոկտեմբերի 6-ին:

Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված պաշտոնների նկարագրերը, դիումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:
ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՕՀՎ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ՕՊԵՐԼԻԱԶՈՐ
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԱԿՏԵՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ԱՎԱԳ ՕՊԵՐԼԻԱԶՈՐՀարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի միջազգային համագործակցության վարչությունում պայմանագրային հիմունքներով որպես անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն /գրավոր և բանավոր/ թարգմանիչ աշխատելու համար հարցազրույցի են հրավիրվում բարձրագույն կրթությամբ ՀՀ քաղաքացիներ:

Պահանջվող որակավորումները.
 • բացի անգլերեն լեզվի համապատասխան բարձրագույն կրթությունից՝ իրավաբանական կամ տնտեսագիտական կրթության առկայությունը պարտադիր է
 • մասնագիտական թարգմանությունների առնվազն 1 տարվա փորձ
 • համակարգչային գիտելիքներ
Բոլոր հետաքրքրված թեկնածուները պետք է իրենց ինքնակենսագրությունը հայերեն լեզվով /օրինակելի ձևը կցվում է/ ուղարկեն հետևյալ էլ.փոստի հասցեով՝ hr_petekamutner@mail.ru: Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ը: Միայն ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն մասնակցելու հարցազրույցի: Պետական կամ այլ կազմակերպությունների կողմից տրված մասնագիտական որակավորման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր /դիպլոմ, վկայական, բնութագիր և այլն/ ներկայացնել հարցազրույցի ժամանակ:

Հարցազրույցը տեղի կունենա ք.Երևան, Խորենացի 7 հասցեում:

Ընտրված մասնակիցները հարցազրույցի օրվա և ժամի վերաբերյալ լրացուցիչ կտեղեկացվեն էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
Ինքնակենսագրության ձև


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի
Անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆՀարկային մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումներին ու ուսումնասիրություններին ներգրավման և ստուգման ժամանակ մասնագիտական աջակցության ցուցաբերման նպատակով ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն իրականացնում է ոլորտային փորձագետների և մասնագետների բազայի (դարանի) ստեղծում: Դարանում հաշվառման համար հրավիրվում են ներքոնշյալ պահանջներին բավարարող մասնագետները:


Աշխատանքային պարտականությունները
 • Հարկային մարմնի կողմից անցկացվող ստուգումների և ուսումնասիրությունների ընթացքում մասնագիտական աջակցության ցուցաբերում և փորձագիտական (մասնագիտական) եզրակացության և (կամ) կարծիքի տրամադրում:

Պահանջները
 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ
 • Թիմային աշխատանքի ունակություն
 • Տրված խնդիրները սեղմ ժամկետներում լուծելու ունակություն:

Դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել`
 • Մասնագետի տվյալների դարանում ընդգրկվելու վերաբերյալ հայտ՝ համաձայն կից ներկայացվող Ձևի,
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթը (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ), իրավաբանական անձի դեպքում պետական գրանցման վկայականը և համապատասխան լիազորագիր,
 • Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ աշխատանքային գրքույկը, իսկ կազմակերպության դեպքում՝ առնվազն երկու մասնագետների աշխատանքային գրքույկները,
 • Պետական կամ այլ կազմակերպությունների կողմից տրված մասնագիտական որակավորման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր (դիպլոմ, թույլտվություն, վկայական, հավաստագիր, երաշխավորագիր, բնութագիր և այլն):
Փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ, իսկ կազմակերպության դեպքում՝ լիազոր ներկայացուցչի միջոցով: Վերջինս իր հետ պետք է ունենա անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Հարկ վճարողների սպասարկման և հարկման ընթացակարգերի վարչության (ՀՎՍՀԸ) եկամուտների գնահատման և վերլուծության բաժնի կողմից, 2013 թվականի հոկտեմբերի 22-ից` ժամը 09:30-ից 12:30:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար  ցանկացողները կարող են դիմել` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՀՎՍՀԸ վարչության եկամուտների գնահատման և վերլուծության բաժին`(060) 544 656 հեռախոսահամարով:


Հայտի ձև

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ