Հայտարարություններ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հարգելի քաղաքացիներ

Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի տարածմանն ուղղված կանխարգելման միջոցառումներից ելնելով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից կազմակերպվող մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման ամենամսյա քննությունները ժամանակավորապես կասեցվում են։
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ստորև ներկայացվում է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 2020թ.-ի փետրվարի 27-ին կազմակերպված մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննությունների արդյունքում որակավորում ստացած անձանց ցուցակը: Որակավորման վկայականները տրամադրվում են Ահարոնյան 12/3  հասցեում։
 
 
 
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 2020թ.-ի փետրվարի 27-ին կազմակերպված մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննությունների արդյունքում որակավորում ստացած անձանց ցուցակ
Հ Ի Շ Ե Ց ՈՒ Մ

Հարգելի մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման վկայական ստացած մասնագետներ հիշեցնում ենք, որ համաձայն Մաքսային կարգավորման մասին  ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ մաքսային ձևակերպումների որակավորման վկայական ստացած մասնագետն առնվազն 3 տարին մեկ անգամ վերապատրաստվում է մաքսային մամինների կողմից` կոմիտեի սահմանած ծրագրով և կարգով:Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ կառավարության 23.04.2014թ-ի N447-Ն որոշմամբ սահմանված
Վիճակագրական ձևի ներկայացման վերաբերյալ


ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման և Հայաստանի Հանրապետության ու Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտրի վիճակագրության վարման լիազոր մարմին ճանաչելու ու Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային միության ու Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտրի վիճակագրության վարման կանոնները և ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձևը հաստատելու մասին» N447-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու նպատակով մաքսային մարմիններում ներդրվել է Եվրասիական Տնտեսական Միության (ԵՏՄ) անդամ պետությունների միջև ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական էլեկտրոնային ձևը (այսուհետ` Վիճակագրական ձև):

Վիճակագրական ձևը ներկայացվում է արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողի կողմից՝ ԵՏՄ անդամ պետությունների տարածքից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող ապրանքների և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ԵՏՄ տարածքի անդամ պետությունների տարածք արտահանվող ապրանքների յուրաքանչյուր տեղափոխման համար: Վիճակագրական ձևը կարող է նաև ներկայացվել արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողի լիազորված անձի կողմից:

Վիճակագրական ձևը ներկայացվում է դիմողի մաքսային ձևակերպումների իրականացման վայրի մաքսային մարմին՝ ոչ ուշ, քան ապրանքների առաքման (ստացման) ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը:

Վիճակագրական ձևը ներկայացվում է էլեկտրոնային եղանակով, լրացվում է հայերեն՝ նույն որոշման N 2 հավելածին համապատասխան: Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողը պատասխանատվություն է կրում վիճակագրական ձևի ժամանակին ներկայացման, դրա մեջ արտացոլված տվյալների լրիվության և հավաստիության համար՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար կնքված
պայմանագրերի վերաբերյալ


ՀՀ Ֆինանսների նախարարության (նախկին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ) կարիքների համար 2014թ.-ին կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկանք