Աշխատատեղեր մաքսային ծառայությունում
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ տեսչական բաժնի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.12-Կ-13) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Ալեքսանդր Կառլենի Եդիգարյանը
2. Սերյոժա Արմենի Հովհաննիսյանը
3. Անդրանիկ Ռոբերտի Հակոբյանը
4. Ստեփան Արթուրի Գրիգորյանը
5. Անժելա Միքայելի Համբարյանը
6. Արմեն Ասատուրի Խաչատրյանը
7. Անուշավան Արտուշի Սարգսյանը
8. Արման Մանվելի Մուրադյանը
9. Ամալյա Գառնիկի Խուդավերդյանը
10. Արթուր Արտակի Սարգսյանը
11. Վարդան Խաչատուրի Ադամյանը
12. Մարիաննա Աշոտի Զալյանը
13. Լիլիթ Սարգսի Հակոբյանը
14. Մարիամ Գնելի Քոչարյանը
15. Աննա Կորյունի Մեհրաբյանը
16. Գրիգոր Սամվելի Սարոյանը
17. Դավիթ Արշակի Մուրադյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 20-ին Ստեփան Արթուրի Գրիգորյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.12-Գ-18)
 
Կազմակերպում է մաքսանենգության և մաքսային այլ իրավախախտումների կանխման և հայտնաբերման աշխատանքները, մաքսային հսկողության իրականացման աշխատանքները՝ այդ թվում ապրանքների բացթողումից հետո՝ Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային հսկողության ձևերի և մաքսային հսկողության անցկացումն ապահովող միջոցների կիրառմամբ: Կազմակերպում է օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացման աշխատանքները Երևան քաղաքի մաքսային հսկողության գոտիներում, անհրաժեշտության դեպքում նաև Հայաստանի Հանրապետության այլ վայրերում: Կազմակերպում է Վարչության, ինչպես նաև Կոմիտեի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված մաքսանենգության հատկանիշների հայտնաբերման դեպքերում մաքսային կանոների խախտման վերաբերյալ գործի վարույթի սկսման, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացման անցկացման աշխատանքները: Կազմակերպում է հայտնաբերված մաքսային կանոնների խախտման դեպքերով վարչական վարույթի սկսման աշխատանքները, մաքսանենգության և, օրենքով նախատեսված դեպքերում, մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման գործերով,  Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով հետաքննության մարմնին վերապահված  լիազորություների շրջանակում գործողությունների իրականացման աշխատանքները: Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է մաքսային փորձաքննության նշանակման աշխատանքները: Կազմակերպում է ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի համաձայն մաքսային հսկողության իրականացման նպատակով տրանսպորտային միջոցների կանգնեցման աշխատանքները: Կազմակերպում է շահագրգիռ մարմինների հետ համագործակցության աշխատանքները:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության, Քրեական օրենսգրքի, Քրեական դատավարության օրենսգրքի, Մաքսային օրենսգրքի, Հարկային օրենսգրքի, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին» և «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի` 23.05.2017թ. թիվ 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրության, մաքսային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու անհրաժեշտ հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 256 623 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները, 
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 844 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 20-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 24-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 3 (ԿԵՆՏՐՈՆԻ) ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
 (ծածկագիր` 63ՀԾ-28.18-Գ-33)
 
Իրականացնում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրություններ, ինչպես նաև հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ: Իրականացնում է վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ, հարկ վճարողների կողմից հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ տեղեկանքների կազմում (նախնական հաշվարկ) և հետագա ընթացքի ապահովում: Իրականացնում է հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովում, հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովում:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=155943),
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հարկային, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Հարկային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N 1624–Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Վարչության կանոնադրության, հարկային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու անհրաժեշտ հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը` մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
մեկ լուսանկար 3X4 չափի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 844-667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 19-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 21-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՀԾ-28.4-Կ-4)
 
Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) հարկային տեսչություն-վարչության (այսուհետ՝ Տեսչություն) կողմից թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների ամփոփմանը, ներկայացնում է առաջարկություններ: Մասնակցում է թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների գործընթացի համակարգված մոտեցումների մշակմանը, տեղայնացմանը և հսկողական միջոցառումների իրականացմանը, ինչպես նաև ռիսկային հարկ վճարողների (այդ թվում՝ Տեսչությունում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում վերհանված), ինչպես նաև Տեսչության կողմից իրականացված ոչ արդյունավետ հսկողական աշխատանքների բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված թեմատիկ ստուգումներին և (կամ) արտագնա ուսումնասիրություններին: Մասնակցում է Կոմիտեի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ՝ Տեսչության կողմից իրականացվող թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների գործընթացներին, ընթացիկ հարկային հսկողության համակարգման բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) իրավասությունների շրջանակներում այլ ընթացիկ աշխատանքների իրականացմանը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=155943),
աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հարկային, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N 1624–Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Վարչության կանոնադրության, հարկային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու անհրաժեշտ հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար 3X4 չափի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 844-667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 19-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 21-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 4 (ՄԱՇՏՈՑԻ) ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ 
(ծածկագիր` 63ՀԾ-28.18-Կ-54)
 
Մասնակցում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումների, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումների, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումների աշխատանքներին: Մասնակցում է հարկ վճարողների կողմից հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ տեղեկանքների կազմման (նախնական հաշվարկ) և հետագա ընթացքի ապահովման աշխատանքներին: Մասնակցում է հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովման, հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովման աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=155943),
աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հարկային, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N 1624–Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Վարչության կանոնադրության, հարկային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու անհրաժեշտ հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը` մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար 3X4 չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 844-667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 19-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 21-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՏՈՒԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 2 ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՀԾ-28.18-Գ-191)
 
Իրականացնում է հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրություններ: Իրականացնում է հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, հատուկ հսկողություն պահանջող վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ: Իրականացնում է հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ տեղեկանքների կազմում (նախնական հաշվարկ) և հետագա ընթացքի ապահովում, հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովում: Իրականացնում է հատուկ հսկողություն պահանջող հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովում: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=155943),
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հարկային, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Հարկային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N 1624–Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Վարչության կանոնադրության, հարկային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու անհրաժեշտ հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը` մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
մեկ լուսանկար 3X4 չափի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 844-667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 19-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 21-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևմտյան մաքսատուն-վարչության փաստաթղթային հսկողության և մուտքերի համակարգման բաժնի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.22-Կ-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Երեմ Հուսիկի Քարամյանը
2. Ալեքսանդր Կառլենի Եդիգարյանը
3. Վահան Գեղամի Գրիգորյանը
4. Արթուր Արտակի Սարգսյանը
5. Սերյոժա Արմենի Հովհաննիսյանը
6. Մարիաննա Աշոտի Զալյանը
7. Արման Մանվելի Մուրադյանը
8. Աննա Արամայիսի Ավետիսյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 18-ին Երեմ Հուսիկի Քարամյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Կ-10)
 
Մասնակցում է ՀՀ սահմանով տեղափոխվող ապրանքների՝ մաքսային մարմինների կողմից ըստ ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (այսուհետ՝ ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգման կանոնների կատարման միասնականության ապահովման և կիրառման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի, դրա միջազգային մեկնաբանումների և այդ մեկնաբանումներին առնչվող այլ որոշումների փոփոխությունների ու լրացումների մասին Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) շահագրգիռ ստորաբաժանումներին իրազեկման աշխատանքներին, մասնակցում է ԵԱՏ հանձնաժողովից, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային ծառայություններից, ՀՀ ՊԵԿ ստորաբաժանումներից կամ պետական այլ գերատեսչություններից ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ ստացված հարցումների կապակցությամբ եզրակացությունների տրամադրման, առանձին տեսակի ապրանքի դասակարգման վերաբերյալ ԵԱՏ հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշման նախագծի մշակման և ներկայացման աշխատանքներին: Մասնակցում է անձանց դիմումների հիման վրա՝ օրենքով սահմանված կարգով դասակարգման նախնական որոշումների ընդունմանը, չհավաքված կամ կազմատված, այդ թվում՝ չկոմպլեկտավորված կամ անավարտ վիճակում Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ որոշումների ընդունմանը, հետբացթողումային և մաքսային այլ հսկողության շրջանակներում ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ դիրքորոշումների տրամադրմանը, որոշումների ընդունմանը, ինճպես նաև ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ միատեսակ կիրառությունն ապահովելու նպատակներով՝ առանձին տեսակի ապրանքների վերաբերյալ դասակարգման որոշումների ընդունման և պարզաբանումների տրամադրման, այդ որոշումների և պարզաբանումների հրապարակմանն ուղղված գործողություններին: Մասնակցում է ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի վարման հետ կապված անհրաժեշտ այլ գործառույթների իրականացմանը, ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների՝ մաքսային մարմինների կողմից մաքսասակագնային մեխանիզմների իրականացման՝ ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման կանոնների կիրառման և հաստատման միասնականության ապահովման և դրանց նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, ինչպես նաև մասնակցում է ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների ծագման որոշման կանոնների կիրառման և հաստատման միասնականության ապահովման և հսկողության, ապրանքների ծագման որոշման հետ կապված այլ գործառույթների իրականացմանը: Մասնակցում է մաքսային մարմիններում ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման նպատակով, մաքսային մարմինների տեղեկատվական բազայի վերլուծության արդյունքների, ինչպես նաև մաքսային արժեքի որոշման նպատակով օգտագործվող այլ տեղեկատվության հիման վրա՝ արժեքային ցուցիչների մշակման և դրանց կիրառման նկատմամբ հսկողության, ԵԱՏՄ արժեքային ցուցիչների կիրառման միասնականության նկատմամբ հսկողության իրականացմանը: Մասնակցում է Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և այլ պետական մարմինների կողմից մաքսային արժեքի վերաբերյալ կատարված հարցումների ուսումնասիրությանը, պարզաբանմանը,  կազմակերպությունների, անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծված ապրանքների մաքսային արժեքի, ֆիզիկական անձանց կողմից ներմուծված ապրանքների արժեքի, ապրանքների ծագման որոշման հարցերի վերաբերյալ դիմումների ուսումնասիրության, պարզաբանման աշխատանքներին, մասնակցում է ԵԱՏ հանձնաժողովի կողմից վերահսկվող մաքսային արժեքի և ապրանքների ծագման հարցերով, ինչպես նաև ապրանքների դասակարգման հարցերով աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին, Կոմիտեի հասցեով ստացված և բաժնի գործառույթներից բխող դիմում-բողոքների (այդ թվում՝ թեժ գծով ստացված) ընթացքն ապահովող միջոցառումներին, Կոմիտեի ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարությունների կատարմանը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)844-667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 18-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 20-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԵՂՐԻԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԵՏ-ԲԱԺՆԻ 1-ԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.20-Կ-8)
 
Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման, օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, ժամանակավոր պահպանության, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման և բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման աշխատանքներին, այդ թվում ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ։ Մասնակցում է մաքսային հայտարարագրերի, ինչպես նաև մաքսային այլ փաստաթղթերի գրանցման, գրանցման մերժման, բացթողնման մերժման գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման աշխատանքներին, «Դեղին ուղի» և «Կարմիր ուղի» ընթացակարգերի շրջանակներում փաստաթղթային հսկողությանը, մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության աշխատանքներին։ Մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) մաքսային օրենսդրությամբ ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման և այդ տարածքից դրանց մեկնման կապակցությամբ նախատեսված գործառնություններին, մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումներին, մաքսային գործին վերաբերվող հարցերում միջազգային պայմանագրերով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման, օտարերկրյա պետությունների մաքսային և իրավասու այլ մարմինների, մաքսային գործին վերաբերող հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությանը։ Մասնակցում է իր գործունեության գոտում գտնվող մաքսային հսկողության գոտիներում, ինչպես նաև մաքսային օրենդրությամբ սահմանված այլ վայրերում մաքսային հսկողությանը, «Կարմիր ուղի» ընթացակարգի շրջանակներում մաքսային հսկողության աշխատանքներին։ Իրականացնում է իր իրավասության շրջանակներում ապրանքների բացթողնման պայմանների պահպանման նկատմամբ մաքսային հսկողություն։ Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային վիճակագրության վարման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) համապատասխան ստորաբաժանմանը տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքներին, սահմանված կարգով մաքսային հայտարարագրերի շրջանառության ապահովման, վերջիններիս հաշվառման աշխատանքներին։ Մասնակցում է արտաքին տնտեսական գործունեության (այսուհետ՝ ԱՏԳ) մասնակիցների կողմից իրականացվող մաքսային վճարների քարտերի վարում, ըստ առանձին հարկատեսակների, պարտադիր վճարների հաշվառման իրականացում, ԱՏԳ մասնակիցների վճարումների արդյունքում առաջացած գերավճարների և ապառքների հաշվառման աշխատանքներին, մասնակցում  է օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով վարչական վարույթների հարուցման, վարույթի իրականացման և համապատասխան որոշման կայացման աշխատանքներին, օրենքով սահմանված իր լիազորություններն իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում վարչական վարույթների իրականացման աշխատանքներին։ Մասնակցում է լիազոր բանկերի կողմից մաքսային վճարումների գանձման և պետական բյուջե այդ գումարների ժամանակին փոխանցման նկատմամբ հսկողությանը, փոխադարձ հաշվարկների ստուգումներին: Մասնակցում է Հարավային մաքսատուն-վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) 1-ին բաժանմունքի (այսուհետ՝ Բաժանմունք) գործունեության արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքներին: Մասնակցում է Վարչության պետի որոշած դեպքերում Վարչության գործունեության գոտում գտնվող մաքսային հսկողության գոտիներում, մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված այլ վայրերում, մաքսային հսկողության և ժամանակավոր պահպանության հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման աշխատանքներին։ Մասնակցում է մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների և նպատակների իրականացման ապահովման աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է`

բարձրագույն կրթություն,
աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
մեկ լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 844 667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 18-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 20-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԵՂՐԻԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԵՏ-ԲԱԺՆԻ 1-ԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.20-Կ-31)
 
Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման, օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, ժամանակավոր պահպանության, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման և բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման աշխատանքներին, այդ թվում ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ։ Մասնակցում է մաքսային հայտարարագրերի, ինչպես նաև մաքսային այլ փաստաթղթերի գրանցման, գրանցման մերժման, բացթողնման մերժման գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման աշխատանքներին, «Դեղին ուղի» և «Կարմիր ուղի» ընթացակարգերի շրջանակներում փաստաթղթային հսկողությանը, մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության աշխատանքներին։ Մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) մաքսային օրենսդրությամբ ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման և այդ տարածքից դրանց մեկնման կապակցությամբ նախատեսված գործառնություններին, մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումներին, մաքսային գործին վերաբերվող հարցերում միջազգային պայմանագրերով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման, օտարերկրյա պետությունների մաքսային և իրավասու այլ մարմինների, մաքսային գործին վերաբերող հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությանը։ Մասնակցում է իր գործունեության գոտում գտնվող մաքսային հսկողության գոտիներում, ինչպես նաև մաքսային օրենդրությամբ սահմանված այլ վայրերում մաքսային հսկողությանը, «Կարմիր ուղի» ընթացակարգի շրջանակներում մաքսային հսկողության աշխատանքներին։ Իրականացնում է իր իրավասության շրջանակներում ապրանքների բացթողնման պայմանների պահպանման նկատմամբ մաքսային հսկողություն։ Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային վիճակագրության վարման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) համապատասխան ստորաբաժանմանը տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքներին, սահմանված կարգով մաքսային հայտարարագրերի շրջանառության ապահովման, վերջիններիս հաշվառման աշխատանքներին։ Մասնակցում է արտաքին տնտեսական գործունեության (այսուհետ՝ ԱՏԳ) մասնակիցների կողմից իրականացվող մաքսային վճարների քարտերի վարում, ըստ առանձին հարկատեսակների, պարտադիր վճարների հաշվառման իրականացում, ԱՏԳ մասնակիցների վճարումների արդյունքում առաջացած գերավճարների և ապառքների հաշվառման աշխատանքներին, մասնակցում  է օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով վարչական վարույթների հարուցման, վարույթի իրականացման և համապատասխան որոշման կայացման աշխատանքներին, օրենքով սահմանված իր լիազորություններն իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում վարչական վարույթների իրականացման աշխատանքներին։ Մասնակցում է լիազոր բանկերի կողմից մաքսային վճարումների գանձման և պետական բյուջե այդ գումարների ժամանակին փոխանցման նկատմամբ հսկողությանը, փոխադարձ հաշվարկների ստուգումներին: Մասնակցում է Հարավային մաքսատուն-վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) 1-ին բաժանմունքի (այսուհետ՝ Բաժանմունք) գործունեության արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքներին: Մասնակցում է Վարչության պետի որոշած դեպքերում Վարչության գործունեության գոտում գտնվող մաքսային հսկողության գոտիներում, մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված այլ վայրերում, մաքսային հսկողության և ժամանակավոր պահպանության հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման աշխատանքներին։ Մասնակցում է մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների և նպատակների իրականացման ապահովման աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է`

բարձրագույն կրթություն,
աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
մեկ լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 844 667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 18-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 20-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.12-Գ-58) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Էդիկ Մկրտչի Մենեջյանը
2. Լևոն Էդիկի Հախվերդյանը
3. Սոնա Կարենի Նազարեթյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 17-ին Էդիկ Մկրտչի Մենեջյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի Բագրատաշեն և Այրում-Ջիլիզա բաժանմունքի ավագ մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.12-Ա-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Վոլոդյա Զորիկի Ավոյանը
2. Լևոն Էդիկի Հախվերդյանը
3. Ռազմիկ Անդրանիկի Մելիքսեթյանը
4. Աշոտ Էդուարդի Ֆահրադյանը
5. Թաթուլ Հայրենիքի Թորոսյանը
6. Մհեր Վարդանի Աթաբեկյան

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 17-ին Աշոտ Էդուարդի Ֆահրադյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժանմունքի ավագ մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.12-Ա-20) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Արթուր Լևոնի Ղազարյանը
2. Լևոն Էդիկի Հախվերդյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 17-ին Արթուր Լևոնի Ղազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժանմունքի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.12-Կ-28) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Լուսինե Մարտինի Խաչատրյանը
2. Լիբիկ Դավիթի Կարապետյանը
3. Սերյոժա Արմենի Հովհաննիսյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 17-ին Լիբիկ Դավիթի Կարապետյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 63ՄԾ-28.10-Գ-15) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ մաքսային հսկողության վարչության ոչ սակագնային կարգավորման և մաքսային ընթացակարգերի համակարգման բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.10-Գ-15) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Մաքսային ծառայության նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող այն քաղաքացիները, ովքեր բավարարում են «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի մաքսային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պահանջներին, որոնց տվյալներում առկա չէ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի  1-ին մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը, ովքեր ունեն հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. Դիմում (ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված),
2. Անձնագրի կամ նույնականացման  քարտի պատճեն,
3. Անձնագիր ներկայացնելու պարագայում հանրային ծառայությունների համարանիշի պատճենը (կամ սոցիալական քարտի պատճենը կամ անձին հանրային ծառայությունների համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի պատճեն),
4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
5. Աշխատանքային գրքույկի կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանքի պատճեն,
6. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը անմիջական ենթակայությամբ կամ վերահսկողությամբ կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված մաքսային ծառայողների հետ, դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված չէ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդություններով չի տառապում (ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված),
7. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճեն (բոլոր լրացված էջերը), կամ համապատասխան տեղեկանքի պատճեն,
8. Ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է), 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով mrcuyt@customs.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, ինչպես նաև տվյալ թափուր պաշտոնի ծածկագիրը, որի համար դիմում են: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 17-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 21-ը ժամը 18:00-ն ներառյալ:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի փետրվարի 21-ին ժամը 09:30-ին ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում (հասցե` ք.Երևան, Կոմիտաս 35): 

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի փետրվարի 23-ին ժամը 10:00-ից ՀՀ ՊԵԿ վարչական շենքում (հասցե` ք.Երևան, Խորենացի 7): 


Մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիները մրցույթի մասնակցության վերաբերյալ կտեղեկացվեն էլ.փոստի միջոցով՝ ոչ ուշ քան մրցույթի անցկացման օրվանից 10 աշխատանքային օր առաջ: 

Մրցույթի թեստավորման փուլի կամ հարցազրույցի փուլի անցկացման համար նախատեսված ժամկետի հավանական փոփոխության դեպքում Մրցույթի մասնակիցները կտեղկացվեն Կոմիտեի պաշտոնական կայքէջից` Մրցույթի թեստավորման փուլից  ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օր առաջ:

Նշված պաշտոնի գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնի անձնագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածով:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները և հարցազրույցի հարցերը կազմված են հետևալ իրավական ակտերից՝

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (հոդվածներ` 1-6, 10, 11, 13, 20, 21, 23-34, 39, 40, 42, 47, 57-62, 64-68, 88, 96, 121-123, 146, 147, 152, 154, 159, 160, 167, 168, 171-173, 176, 180, 187, 191, 194, 198, 200)
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723)
2. «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագիր (հոդվածներ` 2, 5, 9, 10, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 58, 63, 79, 92, 98, 101, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 118, 119, 126, 127, 128, 132, 134, 135, 139, 140, 142, 144, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 176, 177, 180, 181, 188, 193, 201, 211, 219, 221, 227, 235, 238, 243, 248, 251, 256, 259, 260,  262, 310, 313, 314, 322)
(հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120290)
3. «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (հոդվածներ` 4, 6, 14, 15, 89, 90, 93, 249.1)
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142044)
4. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք  
 (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139007)
5. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (հոդվածներ` 12, 18, 19, 20,  21, 22, 24, 26) 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910)
6. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի դեկտեմբերի      20-ի թիվ  107 որոշում 
(հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130243)
7.Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի մարտի 27-ի թիվ  42 որոշում
(հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140894)
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 26-ի «Օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետների և Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությանը կից գործող ռազմական, առևտրական և այլ կցորդների կողմից ծառայության ավարտից հետո առանց մաքսային վճարների (բացառությամբ մաքսավճարի) վճարման ներմուծվող գույքի բնաիրային չափերը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի № 1342-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» № 359-Ն որոշում 
(հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=96845)
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի «Որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք մշտական բնակության տեղափոխված անձ ճանաչված օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փախստականի, հարկադիր տեղահանվածի կարգավիճակ ստացած օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց նկատմամբ արտոնության կիրառման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից բացակայած լինելու հանգամանքը և ժամանակահատվածն ստուգելու, անձին մշտական բնակության փաստի ճանաչումը հաստատող փաստաթուղթ տրամադրելու կարգերը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի № 1461-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» № 1131-Ն որոշում 
(հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=144127)
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա ապրանքների ցանկերը հաստատելու, լիազոր մարմիններ սահմանելու և ապրանքների արտահանման և (կամ) ներմուծման լիցենզիաների ու թույլտվությունների տրամադրման շրջանակային կարգը հաստատելու մասին» № 1524-Ն որոշում 
 (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138558)
11. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» № 702-Լ որոշում 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141251)
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» № 166-Ն հրաման
(հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132512)
13. Վերոնշյալ պաշտոնի անձնագիրը (կցվում է):

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված  հետևյալ ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

1) Հաշվետվությունների մշակում
(հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf)
2) Խնդրի լուծում
(հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf)
3) Բարեվարքություն
(հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf)

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)844624 հեռախոսահամարով:

  ԴԻՄՈՒՄ

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (CV)

  ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 63ՄԾ-28.10-Գ-15)
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 63ՄԾ-28.10-Կ-4) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ մաքսային հսկողության վարչության ոչ սակագնային կարգավորման և մաքսային ընթացակարգերի համակարգման բաժնի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.10-Կ-4) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Մաքսային ծառայության վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող այն քաղաքացիները, ովքեր բավարարում են «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի մաքսային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պահանջներին, որոնց տվյալներում առկա չէ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը:

Մաքսային ծառայության վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար աշխատանքային փորձ չի պահանջվում:

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. Դիմում (ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված)
2. Անձնագրի կամ նույնականացման  քարտի պատճենը
3. Անձնագիր  ներկայացնելու պարագայում հանրային ծառայությունների համարանիշի պատճենը (կամ սոցիալական քարտի պատճենը կամ անձին հանրային ծառայությունների համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի պատճեն)
4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն
5. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը անմիջական ենթակայությամբ կամ վերահսկողությամբ կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված հարկային ծառայողների հետ, դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված չէ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում  ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդություններով չի տառապում (ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված)
6. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճեն (բոլոր լրացված էջերը), կամ համապատասխան տեղեկանքի պատճեն
7. Ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է)

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով mrcuyt@customs.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, ինչպես նաև տվյալ թափուր պաշտոնի ծածկագիրը, որի համար դիմում են: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 17-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 21-ը ժամը 18:00-ն ներառյալ:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի փետրվարի 21-ին ժամը 09:30-ից ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում (հասցե` ք.Երևան, Կոմիտաս 35): 

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի փետրվարի 23-ին ժամը 10:00-ից ՀՀ ՊԵԿ վարչական շենքում (հասցե` ք.Երևան, Խորենացի 7): 


Մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիները մրցույթի մասնակցության վերաբերյալ կտեղեկացվեն էլ.փոստի միջոցով՝ ոչ ուշ քան մրցույթի անցկացման օրվանից 10 աշխատանքային օր առաջ: 

Մրցույթի թեստավորման փուլի կամ հարցազրույցի փուլի անցկացման համար նախատեսված ժամկետի հավանական փոփոխության դեպքում Մրցույթի մասնակիցները կտեղկացվեն Կոմիտեի պաշտոնական կայքէջից` Մրցույթի թեստավորման փուլից  ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օր առաջ:

Նշված պաշտոնի գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնի անձնագրով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածով:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները  և հարցազրույցի հարցերը կազմված են հետևալ իրավական ակտերից՝

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (հոդվածներ` 1-6, 10, 11, 13, 20, 21, 23-34, 39, 40, 42, 47, 57-62, 64-68, 88, 96, 121-123, 146, 147, 152, 154, 159, 160, 167, 168, 171-173, 176, 180, 187, 191, 194, 198, 200)
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723)
2. «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագիր (հոդվածներ` 2, 5, 9, 10, 14, 46, 50, 58, 63, 79, 92, 98, 101, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 119, 126, 127, 128, 132, 134, 135, 139, 140, 142, 144, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 176, 177, 188, 193, 201, 211, 219, 221, 227, 235, 238, 243, 248, 251, 256, 259, 260,  262, 310, 322)
(հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120290)
3. «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (հոդվածներ` 4, 6, 14, 15, 89, 90, 93, 122)
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142044)
4. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք  
   (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139007)
5. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (հոդվածներ` 12, 18, 19, 20,  21, 22, 24, 26) 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910)
6. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ  107 որոշում 
(հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130243)
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 26-ի «Օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետների և Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությանը կից գործող ռազմական, առևտրական և այլ կցորդների կողմից ծառայության ավարտից հետո առանց մաքսային վճարների (բացառությամբ մաքսավճարի) վճարման ներմուծվող գույքի բնաիրային չափերը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի № 1342-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» № 359-Ն որոշում 
(հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=96845)
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա ապրանքների ցանկերը հաստատելու, լիազոր մարմիններ սահմանելու և ապրանքների արտահանման և (կամ) ներմուծման լիցենզիաների ու թույլտվությունների տրամադրման շրջանակային կարգը հաստատելու մասին» № 1524-Ն որոշում 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138558)
9. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» № 702-Լ որոշում 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141251)
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» № 166-Ն հրաման
(հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132512)
11. Վերոնշյալ  պաշտոնի անձնագիր (կցվում է):

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ինտերնետային կայքէջում՝  https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝ 

1. «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա.
(հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf)
2. «Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա.
(հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf)
3. «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա.
(հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf)

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)844624 հեռախոսահամարով:
 

  ԴԻՄՈՒՄ

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (CV)

  ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 63ՄԾ-28.10-Կ-4)
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ 
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.12-Կ-13)
 
Մասնակցում է մաքսանենգության և մաքսային այլ իրավախախտումների կանխման և հայտնաբերման աշխատանքներին, մաքսային հսկողության իրականացմանը՝ այդ թվում` ապրանքների բացթողումից հետո, Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային հսկողության ձևերի և մաքսային հսկողության անցկացումն ապահովող միջոցների կիրառմամբ: Մասնակցում է oպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացման աշխատանքներին Երևան քաղաքի մաքսային հսկողության գոտիներում, անհրաժեշտության դեպքում նաև Հայաստանի Հանրապետության այլ վայրերում: Մասնակցում է Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված մաքսանենգության հատկանիշների հայտնաբերման դեպքերում մաքսային կանոների խախտման վերաբերյալ գործի վարույթի սկսմանը, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացմանը: Մասնակցում է հայտնաբերված մաքսային կանոնների խախտման դեպքերով վարչական վարույթի սկսման աշխատանքներին ,ինչպես նաև մաքսանենգության և, օրենքով նախատեսված դեպքերում, մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման գործերով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով հետաքննության մարմնին վերապահված  լիազորություների շրջանակում գործողությունների իրականացման աշխատանքներին: Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցում է մաքսային փորձաքննության նշանակման աշխատանքներին: Մասնակցում է ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի համաձայն տրանսպորտային միջոցների կանգնեցման աշխատանքներին` մաքսային հսկողության իրականացման նպատակով: Մասնակցում է շահագրգիռ մարմինների հետ համագործակցմանը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է`

Բարձրագույն կրթություն,
Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության, Քրեական օրենսգրքի, Քրեական դատավարության օրենսգրքի, Մաքսային օրենսգրքի, Հարկային օրենսգրքի, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի  «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների  կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի` 23.05.2017թ. թիվ 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրության, մաքսային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և տեխնիկական այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
մեկ լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 844 667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 13-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 17-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչության նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.10-Գ-51) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Սամվել Ալեքսանդրի Ղազարյանը
2. Վահե Վարդանի Միրզոյանը
3. Նելսոն Անանիկի Կոլոտյանը
4. Էդուարդ Սուրենի Ավետիքյանը
5. Լիլիթ Շալիկոյի Մաղաքյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 10-ին Սամվել Ալեքսանդրի Ղազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչության նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.10-Գ-56) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Անդրանիկ Ռոբերտի Հակոբյանը
2. Նելսոն Անանիկի Կոլոտյանը
3. Վահե Վարդանի Միրզոյանը
4. Մարիամ Գեորգիի Գոգյանը
5. Սարգիս Ալբերտի Բեջանյանը
6. Արմեն Սամվելի Մաթևոսյանը
7. Կիմա Աշոտի Բագրատունյանը
8. Ջանիկ Ռոլանդի Եղիազարյանը
9. Արթուր Արմենի Եղիկյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 10-ին Ջանիկ Ռոլանդի Եղիազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչության նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.10-Գ-57) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Անդրանիկ Ռոբերտի Հակոբյանը
2. Նելսոն Անանիկի Կոլոտյանը
3. Մարիամ Գեորգիի Գոգյանը
4. Վահե Վարդանի Միրզոյանը
5. Կիմա Աշոտի Բագրատունյանը
6. Ջանիկ Ռոլանդի Եղիազարյանը
7. Արմեն Սամվելի Մաթևոսյանը
8. Սարգիս Ալբերտի Բեջանյանը
9. Արթուր Արմենի Եղիկյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 10-ին Վահե Վարդանի Միրզոյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչության նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.10-Գ-58) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Անդրանիկ Ռոբերտի Հակոբյանը
2. Նելսոն Անանիկի Կոլոտյանը
3. Մարիամ Գեորգիի Գոգյանը
4. Վահե Վարդանի Միրզոյանը
5. Ջանիկ Ռոլանդի Եղիազարյանը
6. Կիմա Աշոտի Բագրատունյանը
7. Արմեն Սամվելի Մաթևոսյանը
8. Սարգիս Ալբերտի Բեջանյանը
9. Արթուր Արմենի Եղիկյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 10-ին Մարիամ Գեորգիի Գոգյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչության նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի ավագ մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Ա-15) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Արսեն Խաչատուրի Խաչատրյանը
2. Սերգեյ Ռոբերտի Մելիքբեկյանը
3. Էրիկ Արմենի Ղարիբյանը
4. Սարգիս Ալբերտի Բեջանյանը
5. Նելսոն Անանիկի Կոլոտյանը
6. Սաթենիկ Գևորգի Օհանյանը
7. Արթուր Արմենի Եղիկյանը
8. Գոռ Սամվելի Խաչյանը
9. Արսեն Գուրգենի Բեգլարյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 10-ին Էրիկ Արմենի Ղարիբյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչության նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի ավագ մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Ա-16) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Արսեն Խաչատուրի Խաչատրյանը
2. Սերգեյ Ռոբերտի Մելիքբեկյանը
3. Սաթենիկ Գևորգի Օհանյանը
4. Սարգիս Ալբերտի Բեջանյանը
5. Նելսոն Անանիկի Կոլոտյանը
6. Արթուր Արմենի Եղիկյանը
7. Գոռ Սամվելի Խաչյանը
8. Արսեն Գուրգենի Բեգլարյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 10-ին Սաթենիկ Գևորգի Օհանյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչության նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի ավագ մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Ա-17) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Արսեն Խաչատուրի Խաչատրյանը
2. Սերգեյ Ռոբերտի Մելիքբեկյանը
3. Սաթենիկ Գևորգի Օհանյանը
4. Արթուր Արմենի Եղիկյանը
5. Սարգիս Ալբերտի Բեջանյանը
6. Գոռ Սամվելի Խաչյանը
7. Արսեն Գուրգենի Բեգլարյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 10-ին Արսեն Խաչատուրի Խաչատրյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչության նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Գ-55) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Անդրանիկ Ռոբերտի Հակոբյանը
2. Նելսոն Անանիկի Կոլոտյանը
3. Լիլիթ Շալիկոյի Մաղաքյանը
4. Մարիամ Գեորգիի Գոգյանը
5. Վահե Վարդանի Միրզոյանը
6. Սարգիս Ալբերտի Բեջանյանը
7. Արմեն Սամվելի Մաթևոսյանը
8. Կիմա Աշոտի Բագրատունյանը
9. Ջանիկ Ռոլանդի Եղիազարյանը
10. Արթուր Արմենի Եղիկյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 10-ին Կիմա Աշոտի Բագրատունյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
 (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.22-Կ-2)
 
Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման, օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման աշխատանքներին, այդ թվում՝ ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ: Մասնակցում է մաքսային հայտարարագրերի, ինչպես նաև մաքսային այլ փաստաթղթերի գրանցման, գրանցման մերժման, հետկանչի գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման, «Դեղին ուղի» և «Կարմիր ուղի» ընթացակարգերի շրջանակներում փաստաթղթային հսկողության աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումների, ինչպես նաև մաքսային գործին վերաբերվող հարցերում միջազգային պայմանագրերով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման, օտարերկրյա պետությունների մաքսային և իրավասու այլ մարմինների, մաքսային գործին վերաբերող հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքներին: Մասնակցում է Կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանմանը տեղեկատվության տրամադրման և արտաքին տնտեսական գործունեության (այսուհետ՝ ԱՏԳ)  մասնակիցների կողմից իրականացվող մաքսային վճարների քարտերի վարման, ըստ առանձին հարկատեսակների, պարտադիր վճարների հաշվառման իրականացման, ԱՏԳ մասնակիցների վճարումների արդյունքում առաջացած գերավճարների և ապառքների հաշվառման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային վճարների, ինչպես նաև հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գանձման, դրանց հաշվարկման ճշտության, ժամանակին վճարման և պետական բյուջե այդ գումարների ժամանակին փոխանցման նկատմամբ հսկողության, փոխադարձ հաշվարկների ստուգումների իրականացման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային ընթացակարգերով ժամկետային պարտավորություններով հայտարարագրված բեռների, ներքին տարանցման հայտարարագրերով հայտարարագրված բեռների մաքսային հսկողության ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացման, ժամկետանց վճարումների, օրական տույժերի հաշվարկման և գանձման աշխատանքներին: Մասնակցում է օրենքով սահմանված լիազորություններ իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում մաքսային կանոնների խախտման արձանագրության կազմման և մաքսային հսկողության ժամկետային պարտավորություններ և ապառքներ ունեցող կազմակերպությունների գործարքների նկատմամբ արգելանքի կիրառման ու արգելանքի դադարեցման, բաժնի գործունեության արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

• բարձրագույն կրթություն,
• աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
• Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, 
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, 
• համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 756 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 10-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 12-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ 
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.12-Գ-58)
 
Իրականացնում է մաքսանենգության և մաքսային այլ իրավախախտումների կանխման և հայտնաբերման աշխատանքներ, օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն: Իրականացնում է մաքսային հսկողություն՝ այդ թվում` ապրանքների բացթողումից հետո, Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային հսկողության ձևերի և մաքսային հսկողության անցկացումն ապահովող միջոցների կիրառմամբ աշխատանքներ: Իրականացնում է Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված մաքսանենգության հատկանիշների հայտնաբերման դեպքերում մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործի վարույթի սկսման, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացման աշխատանքները: Կազմակերպում է Վարչության ծառայողների, ինչպես նաև մաքսային մարմինների այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից հայտնաբերված՝ Հայաստանի Հանրապետություն արտահանված` մշակութային արժեքների պահպանական ցուցակում գրանցված կամ գրանցման ենթակա մշակութային արժեքները սահմանված ժամկետում Հայաստանի Հանրապետություն չվերադարձնելու գործերով վարույթի սկսման, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների աշխատանքները: Իրականացնում է հայտնաբերված մաքսային կանոնների խախտման դեպքերով վարչական վարույթի սկսման աշխատանքներ, ինչպես նաև մաքսանենգության և, օրենքով նախատեսված դեպքերում, մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման գործերով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով հետաքննության մարմնին վերապահված լիազորություների շրջանակում գործողությունների աշխատանքները: Իրականացնում է թմրամիջոցների և հոգեկան խիստ ներգործություն ունեցող նյութերի միջազգային ապօրինի շրջանառությունը կասեցնելու և դրան մասնակցող անձանց բացահայտելու նպատակով, յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, օտարերկրյա պետությունների մաքսային և այլ իրավասու մարմինների հետ ունեցած պայմանավորվածության համապատասխան կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի հիման վրա «վերահսկելի մատակարարում» մեթոդի օգտագործման աշխատանքներ: Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում է մաքսային փորձաքննության նշանակման աշխատանքներ, ինչպես նաև ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի համաձայն մաքսային հսկողության իրականացման նպատակով տրանսպորտային միջոցների կանգնեցման աշխատանքներ: Իրականացնում է շահագրգիռ մարմինների հետ համագործակցության աշխատանքներ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քրեական օրենսգրքի, Մաքսային օրենսգրքի, Հարկային օրենսգրքի, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին» և «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի` 23.05.2017թ. թիվ 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրության, մաքսային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու անհրաժեշտ հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով), 
մեկ լուսանկար 3X4 չափի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544-667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 10-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 12-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՒԳԱՐՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ
ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ ԵՎ ԱՅՐՈՒՄ-ՋԻԼԻԶԱ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ
ԱՎԱԳ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.12-Ա-8)
 
Իրականացնում է մաքսանենգության և մաքսային այլ իրավախախտումների կանխման և հայտնաբերման աշխատանքներ, ինչպես նաև օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն: Մասնակցում է մաքսային հսկողության իրականացմանը՝ այդ թվում` ապրանքների բացթողումից հետո, Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային հսկողության ձևերի և մաքսային հսկողության անցկացումն ապահովող միջոցների կիրառմամբ: Իրականացնում է Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված մաքսանենգության հատկանիշների հայտնաբերման դեպքերում մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործի վարույթի սկսման, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ: Մասնակցում է Վարչության ծառայողների, ինչպես նաև մաքսային մարմինների այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից հայտնաբերված՝ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանված` մշակութային արժեքների պահպանական ցուցակում գրանցված կամ գրանցման ենթակա մշակութային արժեքները սահմանված ժամկետում Հայաստանի հանրապետություն չվերադարձնելու գործերով վարույթի սկսմանը, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացմանը: Իրականացնում է հայտնաբերված մաքսային կանոնների խախտման դեպքերով վարչական վարույթի սկսման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսանենգության և, օրենքով նախատեսված դեպքերում, մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման գործերով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով հետաքննության մարմնին վերապահված լիազորություների շրջանակում գործողությունների իրականացման աշխատանքներին, ինչպես նաև թմրամիջոցների և հոգեկան խիստ ներգործություն ունեցող նյութերի միջազգային ապօրինի շրջանառությունը կասեցնելու և դրան մասնակցող անձանց բացահայտելու նպատակով, յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, օտարերկրյա պետությունների մաքսային և այլ իրավասու մարմինների հետ ունեցած պայմանավորվածության համապատասխան կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի հիման վրա «վերահսկելի մատակարարում» մեթոդի օգտագործման աշխատանքներին: Իրականացնում է, անհրաժեշտության դեպքում, մաքսային փորձաքննության նշանակման աշխատանքներ, ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի համաձայն տրանսպորտային միջոցների կանգնեցման աշխատանքներ` մաքսային հսկողության իրականացման նպատակով: Մասնակցում է շահագրգիռ մարմինների հետ համագործակցմանը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության, Քրեական օրենսգրքի, Քրեական դատավարության օրենսգրքի, Մաքսային օրենսգրքի, Հարկային օրենսգրքի, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի` 23.05.2017թ. թիվ 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրության, մաքսային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի և առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու անհրաժեշտ հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար 3X4 չափի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 10-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 12-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ՄԵՂՐԻԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ
ԱՎԱԳ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.12-Ա-20)
 
Իրականացնում է մաքսանենգության և մաքսային այլ իրավախախտումների կանխման և հայտնաբերման աշխատանքներ, ինչպես նաև օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն: Մասնակցում է մաքսային հսկողության իրականացմանը՝ այդ թվում` ապրանքների բացթողումից հետո, Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային հսկողության ձևերի և մաքսային հսկողության անցկացումն ապահովող միջոցների կիրառմամբ: Իրականացնում է Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված մաքսանենգության հատկանիշների հայտնաբերման դեպքերում մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործի վարույթի սկսման, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ: Մասնակցում է Վարչության ծառայողների, ինչպես նաև մաքսային մարմինների այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից հայտնաբերված՝ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանված` մշակութային արժեքների պահպանական ցուցակում գրանցված կամ գրանցման ենթակա մշակութային արժեքները սահմանված ժամկետում Հայաստանի հանրապետություն չվերադարձնելու գործերով վարույթի սկսմանը, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացմանը: Իրականացնում է հայտնաբերված մաքսային կանոնների խախտման դեպքերով վարչական վարույթի սկսման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսանենգության և, օրենքով նախատեսված դեպքերում, մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման գործերով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով հետաքննության մարմնին վերապահված լիազորություների շրջանակում գործողությունների իրականացման աշխատանքներին, ինչպես նաև թմրամիջոցների և հոգեկան խիստ ներգործություն ունեցող նյութերի միջազգային ապօրինի շրջանառությունը կասեցնելու և դրան մասնակցող անձանց բացահայտելու նպատակով, յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, օտարերկրյա պետությունների մաքսային և այլ իրավասու մարմինների հետ ունեցած պայմանավորվածության համապատասխան կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի հիման վրա «վերահսկելի մատակարարում» մեթոդի օգտագործման աշխատանքներին: Իրականացնում է, անհրաժեշտության դեպքում, մաքսային փորձաքննության նշանակման աշխատանքներ, ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի համաձայն տրանսպորտային միջոցների կանգնեցման աշխատանքներ` մաքսային հսկողության իրականացման նպատակով: Մասնակցում է շահագրգիռ մարմինների հետ համագործակցմանը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության, Քրեական օրենսգրքի, Քրեական դատավարության օրենսգրքի, Մաքսային օրենսգրքի, Հարկային օրենսգրքի, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի` 23.05.2017թ. թիվ 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրության, մաքսային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի և առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու անհրաժեշտ հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար 3X4 չափի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 10-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 12-ը ժամը 18:00 ներառյալ։ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ՄԵՂՐԻԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.12-Կ-28)
 
Մասնակցում է մաքսանենգության և մաքսային այլ իրավախախտումների կանխման և հայտնաբերման աշխատանքներին, ինչպես նաև օպերատիվ-հետախուզական գործունեությանը: Մասնակցում է մաքսային հսկողության իրականացմանը՝ այդ թվում` ապրանքների բացթողումից հետո, Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային հսկողության ձևերի և մաքսային հսկողության անցկացումն ապահովող միջոցների կիրառմամբ: Մասնակցում է Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված մաքսանենգության հատկանիշների հայտնաբերման դեպքերում մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործի վարույթի սկսման, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացմանը: Մասնակցում է Վարչության ծառայողների, ինչպես նաև մաքսային մարմինների այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից հայտնաբերված՝ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանված` մշակութային արժեքների պահպանական ցուցակում գրանցված կամ գրանցման ենթակա մշակութային արժեքները սահմանված ժամկետում Հայաստանի հանրապետություն չվերադարձնելու գործերով վարույթի սկսմանը, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացմանը: Մասնակցում է հայտնաբերված մաքսային կանոնների խախտման դեպքերով վարչական վարույթի սկսման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսանենգության և, օրենքով նախատեսված դեպքերում, մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման գործերով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով հետաքննության մարմնին վերապահված լիազորություների շրջանակում գործողությունների իրականացման աշխատանքներին, ինչպես նաև թմրամիջոցների և հոգեկան խիստ ներգործություն ունեցող նյութերի միջազգային ապօրինի շրջանառությունը կասեցնելու և դրան մասնակցող անձանց բացահայտելու նպատակով, յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, օտարերկրյա պետությունների մաքսային և այլ իրավասու մարմինների հետ ունեցած պայմանավորվածության համապատասխան կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի հիման վրա «վերահսկելի մատակարարում» մեթոդի օգտագործման աշխատանքներին: Մասնակցում է, անհրաժեշտության դեպքում, մաքսային փորձաքննության նշանակման աշխատանքներին, ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի համաձայն տրանսպորտային միջոցների կանգնեցման աշխատանքներին` մաքսային հսկողության իրականացման նպատակով: Մասնակցում է շահագրգիռ մարմինների հետ համագործակցմանը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության, Քրեական օրենսգրքի, Քրեական դատավարության օրենսգրքի, Մաքսային օրենսգրքի, Հարկային օրենսգրքի, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի` 23.05.2017թ. թիվ 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրության, մաքսային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի և առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու անհրաժեշտ հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար 3X4 չափի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունվարի 10-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 12-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևմտյան մաքսատուն-վարչության փաստաթղթային հսկողության և մուտքերի համակարգման բաժնի ավագ մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.22-Ա-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

1. Սուսաննա Սուրենի Աբրահամյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 4-ին Սուսաննա Սուրենի Աբրահամյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Ա-15)
 
Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների գրանցման, գրանցումը մերժելու հետ կապված գործառնություններ, նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների ուսումնասիրություն, դրանց մասով ռիսկերի կառավարման համակարգի կողմից ցուցված փաստաթղթային հսկողության իրականացում, չֆորմալիզացված ռիսկերի բացահայտմանն ուղղված աշխատանքներ: Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերով հայտարարագրվող ապրանքների համար վճարման ենթակա մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման հետաձգման վերաբերյալ դիմումների ընթացքի ապահովումը, նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) կողմից գրանցված ապրանքի հայտարարագրերի հիման վրա բաց թողնված ապրանքների մասով առաջացած մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) հասցեով ստացված և բաժնի գործառույթներից բխող դիմում-բողոքների (այդ թվում՝ թեժ գծով ստացված) ընթացքն ապահովող միջոցառումներ, ինչպես նաև իրականացնում է Կոմիտեի ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարությունների կատարման ապահովումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544-756 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 3-ը ժամը 18:00 ներառյալ։
 

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Գ-51)

 
Կազմակերպում է նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների գրանցման, գրանցումը մերժելու հետ կապված գործառնությունների իրականացումը, նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների ուսումնասիրությունը, դրանց մասով ռիսկերի կառավարման համակարգի կողմից ցուցված փաստաթղթային հսկողության իրականացումը, չֆորմալիզացված ռիսկերի բացահայտմանն ուղղված աշխատանքների իրականացումը: Կազմակերպում է նախնական մաքսային հայտարարագրերով հայտարարագրվող ապրանքների համար վճարման ենթակա մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման հետաձգման վերաբերյալ դիմումների ընթացքի ապահովումը, նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) կողմից գրանցված ապրանքի հայտարարագրերի հիման վրա բաց թողնված ապրանքների մասով առաջացած մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը: Կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) հասցեով ստացված և բաժնի գործառույթներից բխող դիմում-բողոքների (այդ թվում՝ թեժ գծով ստացված) ընթացքն ապահովող միջոցառումների իրականացումը, ինչպես նաև կազմակերպում է Կոմիտեի ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարությունների կատարման ապահովումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 256 623 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544-667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 3-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Գ-55)
 
 
Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների գրանցման, գրանցումը մերժելու հետ կապված գործառնություններ, նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների ուսումնասիրություն, դրանց մասով ռիսկերի կառավարման համակարգի կողմից ցուցված փաստաթղթային հսկողության իրականացում, չֆորմալիզացված ռիսկերի բացահայտմանն ուղղված աշխատանքներ: Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերով հայտարարագրվող ապրանքների համար վճարման ենթակա մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման հետաձգման վերաբերյալ դիմումների ընթացքի ապահովումը, նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) կողմից գրանցված ապրանքի հայտարարագրերի հիման վրա բաց թողնված ապրանքների մասով առաջացած մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) հասցեով ստացված և բաժնի գործառույթներից բխող դիմում-բողոքների (այդ թվում՝ թեժ գծով ստացված) ընթացքն ապահովող միջոցառումներ, ինչպես նաև իրականացնում է Կոմիտեի ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարությունների կատարման ապահովումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544-756 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 3-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Գ-56)
 
 
Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների գրանցման, գրանցումը մերժելու հետ կապված գործառնություններ, նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների ուսումնասիրություն, դրանց մասով ռիսկերի կառավարման համակարգի կողմից ցուցված փաստաթղթային հսկողության իրականացում, չֆորմալիզացված ռիսկերի բացահայտմանն ուղղված աշխատանքներ: Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերով հայտարարագրվող ապրանքների համար վճարման ենթակա մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման հետաձգման վերաբերյալ դիմումների ընթացքի ապահովումը, նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) կողմից գրանցված ապրանքի հայտարարագրերի հիման վրա բաց թողնված ապրանքների մասով առաջացած մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) հասցեով ստացված և բաժնի գործառույթներից բխող դիմում-բողոքների (այդ թվում՝ թեժ գծով ստացված) ընթացքն ապահովող միջոցառումներ, ինչպես նաև իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Կոմիտեի ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարությունների կատարման ապահովումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544-667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 3-ը ժամը 18:00 ներառյալ։
 

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Գ-57)
 
 
Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների գրանցման, գրանցումը մերժելու հետ կապված գործառնություններ, նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների ուսումնասիրություն, դրանց մասով ռիսկերի կառավարման համակարգի կողմից ցուցված փաստաթղթային հսկողության իրականացում, չֆորմալիզացված ռիսկերի բացահայտմանն ուղղված աշխատանքներ: Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերով հայտարարագրվող ապրանքների համար վճարման ենթակա մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման հետաձգման վերաբերյալ դիմումների ընթացքի ապահովումը, նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) կողմից գրանցված ապրանքի հայտարարագրերի հիման վրա բաց թողնված ապրանքների մասով առաջացած մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) հասցեով ստացված և բաժնի գործառույթներից բխող դիմում-բողոքների (այդ թվում՝ թեժ գծով ստացված) ընթացքն ապահովող միջոցառումներ, ինչպես նաև իրականացնում է Կոմիտեի ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարությունների կատարման ապահովումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544-667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 3-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Գ-58)
 
 
Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների գրանցման, գրանցումը մերժելու հետ կապված գործառնություններ, նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների ուսումնասիրություն, դրանց մասով ռիսկերի կառավարման համակարգի կողմից ցուցված փաստաթղթային հսկողության իրականացում, չֆորմալիզացված ռիսկերի բացահայտմանն ուղղված աշխատանքներ: Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերով հայտարարագրվող ապրանքների համար վճարման ենթակա մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման հետաձգման վերաբերյալ դիմումների ընթացքի ապահովումը, նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) կողմից գրանցված ապրանքի հայտարարագրերի հիման վրա բաց թողնված ապրանքների մասով առաջացած մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) հասցեով ստացված և բաժնի գործառույթներից բխող դիմում-բողոքների (այդ թվում՝ թեժ գծով ստացված) ընթացքն ապահովող միջոցառումներ, ինչպես նաև իրականացնում է Կոմիտեի ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարությունների կատարման ապահովումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544-667 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 3-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Ա-16)
 
Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների գրանցման, գրանցումը մերժելու հետ կապված գործառնություններ, նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների ուսումնասիրություն, դրանց մասով ռիսկերի կառավարման համակարգի կողմից ցուցված փաստաթղթային հսկողության իրականացում, չֆորմալիզացված ռիսկերի բացահայտմանն ուղղված աշխատանքներ: Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերով հայտարարագրվող ապրանքների համար վճարման ենթակա մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման հետաձգման վերաբերյալ դիմումների ընթացքի ապահովումը, նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) կողմից գրանցված ապրանքի հայտարարագրերի հիման վրա բաց թողնված ապրանքների մասով առաջացած մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) հասցեով ստացված և բաժնի գործառույթներից բխող դիմում-բողոքների (այդ թվում՝ թեժ գծով ստացված) ընթացքն ապահովող միջոցառումներ, ինչպես նաև իրականացնում է Կոմիտեի ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարությունների կատարման ապահովումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544-756 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 3-ը ժամը 18:00 ներառյալ։


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.10-Ա-17)
 
Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների գրանցման, գրանցումը մերժելու հետ կապված գործառնություններ, նախնական մաքսային հայտարարագրերի և դրանց վերաբերյալ ներկայացված ապրանքի հայտարարագրի ճշգրտումների ուսումնասիրություն, դրանց մասով ռիսկերի կառավարման համակարգի կողմից ցուցված փաստաթղթային հսկողության իրականացում, չֆորմալիզացված ռիսկերի բացահայտմանն ուղղված աշխատանքներ: Իրականացնում է նախնական մաքսային հայտարարագրերով հայտարարագրվող ապրանքների համար վճարման ենթակա մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման հետաձգման վերաբերյալ դիմումների ընթացքի ապահովումը, նախնական մաքսային հայտարարագրերի հսկողության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) կողմից գրանցված ապրանքի հայտարարագրերի հիման վրա բաց թողնված ապրանքների մասով առաջացած մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) հասցեով ստացված և բաժնի գործառույթներից բխող դիմում-բողոքների (այդ թվում՝ թեժ գծով ստացված) ընթացքն ապահովող միջոցառումներ, ինչպես նաև իրականացնում է Կոմիտեի ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարությունների կատարման ապահովումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,
ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544-756 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 3-ը ժամը 18:00 ներառյալ։