Աշխատատեղեր մաքսային ծառայությունում
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.22-Կ-34)
 
 
  Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման, օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացմանը, այդ թվում՝ ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ: Մասնակցում է մաքսային հայտարարագրերի, ինչպես նաև մաքսային այլ փաստաթղթերի   գրանցման, գրանցման մերժման գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման, «Դեղին ուղի» և «Կարմիր ուղի» ընթացակարգերի շրջանակներում փաստաթղթային հսկողության իրականացման, մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության իրականացման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումների իրականացման աշխատանքներին, մաքսային գործին վերաբերվող հարցերում միջազգային  պայմանագրերով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման, օտարերկրյա պետությունների մաքսային  և իրավասու այլ մարմինների, մաքսային գործին վերաբերող հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությանը: Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային վիճակագրության վարման համար Կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանմանը տեղեկատվության տրամադրման, արտաքին տնտեսական գործունեության (այսուհետ՝ ԱՏԳ)  մասնակիցների կողմից իրականացվող մաքսային վճարների քարտերի վարման, ըստ առանձին հարկատեսակների, պարտադիր վճարների հաշվառման իրականացման, ԱՏԳ մասնակիցների վճարումների արդյունքում առաջացած գերավճարների և ապառքների հաշվառման աշխատանքներին: Մասնակցում է լիազոր բանկերի կողմից մաքսային վճարումների գանձման և պետական բյուջե այդ գումարների ժամանակին փոխանցման նկատմամբ հսկողությանը, փոխադարձ հաշվարկների  ստուգումների իրականացմանը, մաքսային ընթացակարգերով ժամկետային պարտավորություններով հայտարարագրված բեռների, ներքին տարանցման հայտարարագրերով հայտարարագրված բեռների մաքսային հսկողության ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացման, ժամկետանց վճարումների, օրական տույժերի հաշվարկման և գանձման աշխատանքներին: Մասնակցում է օրենքով սահմանված լիազորություններ իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում վարչական վարույթների իրականացման, մաքսային հսկողության ժամկետային պարտավորություններ և ապառքներ ունեցող կազմակերպությունների գործարքների նկատմամբ արգելանքի կիրառման ու արգելանքի դադարեցման աշխատանքներին, ինչպես նաև՝ վարչության աշխատակիցների  ծառայության իրականացման հետ առնչվող գործողությունների, առաջացած խնդիրների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության իրականացման, վարչության գործունեության արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքներին։

 Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն, աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
  Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
  Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 129.634 դրամ:
  Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  
  Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրերի պատճենները:
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները:
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով:
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝  060 544 624  հեռախոսահամարին:

  Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 05.06.2020թ. ժամը 18:00։



Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 5 (ՆՈՐ ՆՈՐՔԻ) ԲԱԺՆԻ
 ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Գ-61)
 
 
  Իրականացնում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ,  իրականացնում  հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողություն, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ: 

  Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

  Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

  Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ը ներառյալ:

  Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:
  Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  
  Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
-
տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով,
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝  060 544 624  հեռախոսահամարին:

  Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  05.06.2020թ. ժամը 18:00։


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 63ՄԾ-28.23-Բ-1) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» թիվ 298-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 17-րդ ենթակետի դրույթներով՝ 2020 թվականի հունիսի 1-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արարատյան մաքսատուն-վարչության պետի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.23-Բ-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կայսեցվել է:
 Մրցույթին դիմած քաղաքացիները մրցույթի օրվա և ժամի վերաբերյալ լրացուցիչ կտեղեկացվեն:
 



Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 1 (ԱՐԱԲԿԻՐԻ) ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Կ-41)
 
 
  Մասնակցում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումների, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումների և վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումների իրականացման, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ տեղեկանքների կազմման (նախնական հաշվարկ) և հետագա ընթացքի ապահովման, հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության, ինչպես նաև հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովման աշխատանքներին:

  Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
Համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մեկ օտար լեզվի իմացություն:

  Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
  Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

  Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

  Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով,
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վեռնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝  060 544 624  հեռախոսահամարին:

  Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 02.06.2020թ. ժամը 18:00։
 



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության տարածքային թիվ 5 (Նոր-Նորքի) բաժնի ավագ հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-17) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Մաթոսյան Նաթելա Մանվելի
2. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
3. Աղաբեկյան Արմեն Համլետի
4. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
5. Ավանեսյան Մայա Սպարտակի
6. Վարդապետյան Ասքանազ Տաճատի
7. Տոնոյան Հովհաննես Արիստակեսի
8. Մանուկյան Գևորգ Սամվելի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 22-ին Ասքանազ Տաճատի Վարդապետյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության ընթացիկ հսկողության տարածքային թիվ 8 (Արմավիրի) բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Գ-89) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Սարգասյան Խաչիկ Հենրիկի
2. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
3. Օհանյան Վահե Ռաֆիկի
4. Սարաֆյան Տիգրան Կարապետի
5. Թունանյան Դավիթ Ժորիկի
6. Հարությունյան Արա Ամուրի
7. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
8. Տոնոյան Հովհաննես Արիստակեսի
9. Մանուկյան Գևորգ Սամվելի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 22-ին Խաչիկ Հենրիկի Սարգսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար


ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ 
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.4-Գ-65)
 
 
   Իրականացնում է հարկային տեսչություն-վարչության (այսուհետ՝ Տեսչություն) կողմից թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների ամփոփում, առաջարկությունների ներկայացում, թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների գործընթացի համակարգված մոտեցումների մշակում և տեղայնացում, հսկողական միջոցառումների կազմակերպում, ռիսկային հարկ վճարողների (այդ թվում՝ Տեսչությունում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում վերհանված), ինչպես նաև Տեսչության կողմից իրականացված ոչ արդյունավետ հսկողական աշխատանքների բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված թեմատիկ ստուգումներ և (կամ) արտագնա ուսումնասիրություններ, Տեսչության կողմից իրականացվող թեմատիկ ստուգումների և արտագնա ուսումնասիրությունների գործընթացում Կոմիտեի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համագործակցության ապահովում:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

   Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
   Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

  Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

  Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով,
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
    Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վեռնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
   Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝          060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  27.05.2020թ. ժամը 18:00։
 
 



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային թիվ 10 և աշխատանքների կազմակերպման բաժնի գլխավոր օպերլիազորի (ծածկագիր` 63ՀԾ-28.15-Գ-244) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Միրզաջանյան Հրայր Համլետի
2. Մարգարյան Վարդան Լենդրուշի
3. Նարիմանյան Բորիս Արայի
4. Կարապետյան Ռաֆիկ Հրաչյայի
5. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
6. Մանուկյան Գևորգ Սամվելի
7. Սարաֆյան Տիգրան Կարապետի
8. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
9. Ավետիսյան Արամ Վանիկի
10. Մարտիրոսյան Պանդուխտ Կամոյի
11. Վարդանյան Յուրիկ Գագիկի
12. Սարգսյան Արգամ Նորիկի

Վերոնշյան թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 14-ին Ռաֆիկ Հրաչյայի Կարապետյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության  Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի Բավրայի բաժանմունքի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.12-Կ-27) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Մուրադյան Վահագն Վահրամի
2. Քոչինյան Հայկ Հայրապետի
3. Պալոյան Գարիկ Ռոբերտի
4. Երիցյան Վահե Գոռի
5. Աղաբեկյան Արմեն Համլետի
6. Ստեփանյան Նելլի Սերոբի
7. Հարությունյան Համբարձում Մկրտչի
8. Հալաջյան Արտյոմ Երեմի
9. Ղարաքեշիշյան Արաքսյա Հայկի
10. Գրիգորյան Մայիս Մարատի
11. Գյոզալյան Վարուժան Երեմի
12. Խոցանյան Հարություն Ջուլբերտի
13. Հարությունյան Խաչիկ Համբարձումի
14. Մանուկյան Գևորգ Սամվելի
15. Հարությունյան Մասիս Հրայրի
16. Հովհաննիսյան Արմեն Հովհաննեսի
17. Հակոբյան Դավիթ Խաչատուրի
18. Քարտաշյան Արմեն Արամի
19. Վարդանյան Տիգրան Արամի
20. Գրիգորյան Գրիգոր Արեստակեսի
21. Մարգարյան Ռոբերտ Ալբերտի
22. Մանուկյան Սպարտակ Ավետիսի
23. Սարգսյան Կարեն Սպարտակի
24. Հովհաննիսյան Նարեկ Կորյունի
25. Խչոյան Մնացական Գագիկի
26. Նասիբյան Լադիկ Սուրենի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 14-ին Վարուժան Երեմի Գյոզալյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 



Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
 
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 8 (ԱՐՄԱՎԻՐԻ) ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Գ-89)
 
 
 Իրականացնում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ,  իրականացնում  հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողություն, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ: 

  Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

 Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
 Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

 Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

 Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով,
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վեռնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝          060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  19.05.2020թ. ժամը 18:00։



Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
 հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար
 
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԹԻՎ 5 (ՆՈՐ-ՆՈՐՔԻ) ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.18-Ա-17)
 
 
 Իրականացնում է հարկ վճարողների հարկային կարգապահության գծով ռիսկերի տեսողական նույնականացումներ, հարկ վճարողների մոտ թեմատիկ հարկային ստուգումներ և արտագնա ուսումնասիրություններ, հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային լուծարային ստուգումներ, վերակազմակերպվող հարկ վճարողների մոտ համալիր հարկային ստուգումներ, հարկային իրավախախտումների դեպքում՝ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման վերաբերյալ կազմում տեղեկանքներ,  մասնակցում հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության, հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին փաստացի հայտարարագրման ու կատարման (հարկային եկամուտների ծրագրային առաջադրանքների) ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին: 
 
    Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
մեկ օտար լեզվի իմացություն:

  Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
 Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

   Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:  

 Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
- արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
- անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով,
- մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վեռնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝  կոնտակտային տվյալները:
   Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

   Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  19.05.2020թ. ժամը 18:00։



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի արևմտյան մաքսատուն-վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.22-Կ-33) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Ասատրյան Կարեն Փաշիկի  
2. Երիցյան Վահե Գոռի
3. Կիրակոսյան Վահրամ Տիգրանի
4. Թորոսյան Ռուզաննա Արշակի
5. Ավետիսյան Արմեն Արամայիսի
6. Մանուկյան Հրանտ Ռոբերտի
7. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
8. Աղաբեկյան Արմեն Համլետի
9. Ալոյան Արտյոմ Աղասիի
10. Խչոյան Մնացական Գագիկի
11. Հալաջյան Արտյոմ Երեմի
12. Հովհաննիսյան Նարեկ Կորյունի
13. Ավանեսյան Մայա Սպարտակի
14. Ղարաքեշիշյան Արաքսյա Հայկի
15. Աբրոյան Մհեր Մեսրոպի
16. Քոչինյան Հայկ Հայրապետի
17. Բալաբեկյան Շուրկա Պարգևի
18. Կնյազյան Ֆլորա Վրեժի
19. Կարապետյան Արմեն Աշոտի
20. Քարտաշյան Արմեն Արամի
21. Կիրակոսյան Աիդա Արմենի
22. Աղազարյան Վահե Հովիկի
23. Բաբայան Գևորգ Հրայրիկի
24. Ստեփանյան Նելլի Սերոբի
25. Անդրեասյան Ալեքսան Հարությունի
26. Աբրահամյան Նարե Հակոբի
27. Պստեյան Մհեր Գևորգի
28. Մարգարյան Վարդան Լենդրուշի
29. Բազիկյան Աբրահամ Նորիկի
30. Բեգլարյան Արմինե Գագիկի
31. Վարդանյան Էմիլ Ռուդիկի
32. Գրիգորյան Մայիս Մարատի
33. Գրիգորյան Գրիգոր Հրաչյայի
34. Սահակյան Մեսրոպ Ժորիկի
35. Առաքելյան Տաթևիկ Արայի
36. Մինասյան Լիանա Հովիկի
37. Մուշեղյան Ասյա Արայի


Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մայիսի 6-ին Վահե Հովիկի Աղազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 




Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԲԱՎՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.12-Կ-27)

Մասնակցում է մաքսանենգության և մաքսային այլ իրավախախտումների կանխմանը և հայտնաբերմանը: Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության կանոնադրությամբ սահմանված գործառույթների շրջանակներում մասնակցում և օժանդակում է մաքսային հսկողության և օպերատիվ–հետախուզական գործունեության իրականացմանը: Իրականացնում է խորհրդատվություն:   Կատարում է օրենքների, իրավական ակտերի պահանջները, իրեն վերապահված լիազորություններն ու տրված հանձնարարությունները: Պատասխանատվություն է կրում դրանք չկատարելու  կամ ոչ պատշաճ կատարելու կամ վերազանցելու համար: Իրականացնում է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն: Կրում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն
 • աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Աշխատանքային օրենսգրքի, ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի՝ 129.635 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրերի պատճենները:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@petekamutner.am  էլ.փոստին:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն / հեռ. 060-544-624/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  12.05.2020թ. ժամը 18:00։




Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 1-ԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ

(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.22-Կ-33)

Մասնակցում է  «Զվարթնոց» օդնավակայանում կիրառվող «Կանաչ» և «Կարմիր» ուղիների մաքսային հսկողության երկուղային համակարգի պահանջների պահպանման, ուղեբեռների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով մաքսային ընթացակարգերի պահպանման, ուղևորային մաքսային հայտարարագրերի լրացման կարգի և հայտարարագրված տեղեկությունների ճշտության ստուգման, մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության, ապրանքների և ավտոտրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր պահպանության վերցնելու և սահմանված կարգով դրանց ընթացքի ապահովման աշխատանքներին, մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումներին, իր աշխատանքի արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքներին, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, ժամանակավոր պահպանության, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման և բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացմանը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն
 • աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի՝ 129.635 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրերի պատճենները, աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@petekamutner.am  էլ.փոստին:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն / հեռ. 060-544-624/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  30.04.2020թ. ժամը 18:00։




Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևմտյան մաքսատուն-վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության 4-րդ բաժանմունքի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.22-Գ-68) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Ասատրյան Կարեն Փաշիկի  
2. Պետրոսյան Գագիկ Արթուրի
3. Փարսադանյան Սամսոն Ռազմիկի
4. Աբրահամյան Ալբերտ Գագիկի
5. Եդիգարյան Ալեքսանդր Կառլենի
6. Ավետիսյան Արմեն Արամայիսի
7. Հարությունյան Արա Ամուրի
8. Մուրադյան Նաիրա Բորիսի
9. Ղարաքեշիշյան Արքսյա Հայկի
10. Թորոսյան Ռուզաննա Արշակի
11. Մկրտչյան Արմինե Ռոբերտի
12. Խչոյան Մնացական Գագիկի
13. Նարիմանյան Տիգրան Արայի
14. Էլնազարյան Քրիստինե Հովիկի
15. Հովհաննիսյան Գեղամ Հրանտի
16. Զդոյան Սուրեն Ռոբերտի
17. Դարբինյան Գուրգեն Աշոտի
18. Խուրշուդյան Գրիգոր Սուրենի
19. Սարգսյան Արգամ Նորիկի
20. Աղաբեկյան Արմեն Համլետի


Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի ապրիլի 23-ին Գագիկ Արթուրի Պետրոսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 




Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արարատյան մաքսատուն-վարչության պետի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.23-Բ-1) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին  

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ Արարատյան մաքսատուն-վարչության պետի (ծածկագիր՝ 63-28.23-Բ-1) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Մաքսային ծառայության նշված պաշտոնը համալրելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները:

Նշված պաշտոնի գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնի անձնագրով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածով:

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. Գրավոր դիմում (օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված)
 2. Անձնագրի պատճեն
 3. Հանրային ծառայության համարանիշի պատճեն (կամ սոց.քարտի պատճեն, կամ անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով)
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր (առկայության դեպքում)
 6. Աշխատանքային գրքույկ կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանք(ներ),
 7. Տեղեկանք հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 15.02.2019 թվականի №98-Ն որոշում)
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը անմիջական ենթակայությամբ կամ վերահսկողությամբ կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված մաքսային ծառայողների հետ, դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված չէ (օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված),
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն (բոլոր լրացված էջերը)
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:

Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 09:30-ից 12:30, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական և հիշատակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2020 թվականի մայիսի 12-ի, ժամը 12:30-ն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624   հեռախոսահամարով:

Մրցույթը կանցկացվի 2020 թվականի հունիսի 1-ին, ք. Երևան, Կոմիտաս 35  հասցեում (ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ):

Մրցույթի օրվա հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև մրցույթի թեսթավորման և հարցազրույցի փուլերի անցկացման ժամերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնական կայքէջերի  աշխատատեղեր ենթաբաժիններում:

Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված թափուր պաշտոնի անձնագիրը, դիմումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:

ԴԻՄՈՒՄ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

 




Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար 

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 4-ՐԴ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ

(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.22-Գ-68)  

Իրականացնում է  «Զվարթնոց» օդնավակայանում կիրառվող «Կանաչ» և «Կարմիր» ուղիների մաքսային հսկողության երկուղային համակարգի պահանջների պահպանման, ուղեբեռների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով մաքսային ընթացակարգերի պահպանման, ուղևորային մաքսային հայտարարագրերի լրացման կարգի և հայտարարագրված տեղեկությունների ճշտության ստուգման, մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության, ապրանքների և ավտոտրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր պահպանության վերցնելու և սահմանված կարգով դրանց ընթացքի ապահովման, մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումների, իր աշխատանքի արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքները, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, ժամանակավոր պահպանության, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման և բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն.
 • հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ :

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրերի պատճենները, աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի: 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@petekamutner.am  էլ.փոստին:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն / հեռ. 060-544-624/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  21.04.2020թ. ժամը 18:00:




Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի  ներքին աուդիտի վարչության հարկային մարմնի ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՀԾ-28.7-Գ-17)  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Մանասյան Լուսինե Ալեքսանդրի 
2. Մուրադյան Նաիրա Բորիսի 
3. Նարիմանյան Տիգրան Արայի 
4. Սահակյան Անահիտ Սամվելի


Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլի 3-ին Լուսինե Ալեքսանդրի Մանասյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 




Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի արարատյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման բաժնի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.23-Կ-30) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Կիրակոսյան Վահրամ Տիգրանի
2. Ավետիսյան Ամալյա Սիմոնի
3. Ավետիսյան Աննա Արամայիսի
4. Տոնոյան Նարե Ալբերտի
5. Ստեփանյան Նելլի Սերոբի 
6. Հարությունյան Հայկ Վարդանի
7. Ալոյան Արտյոմ Աղասիի
8. Սևաչյան Մանե Գագիկի
9. Խաչատրյան Գևորգ Սամվելի 
10. Բաբայան Գևորգ Հրայրիկի 
11. Ավետիսյան Հրանտ Գուրգենի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլի 2-ին Հայկ Վարդանի Հարությունյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 




Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի  ներքին աուդիտի վարչության համակարգման և ֆինանսաիրավական ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՀԾ-28.7-Գ-8)  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Աբրահամյան Ալբերտ Գագիկի
2. Ոսկանյան Արմինե Ֆրունզեի
3. Սամսոնյան Նազելի Գագիկի
4. Մուրադյան Նաիրա Բորիսի

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլի 2-ին Արմինե Ֆրունզեի Ոսկանյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր: 




Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին աուդիտի վարչության համակարգման և ֆինանսաիրավական ներքին աուդիտի բաժնի ավագ հարկային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՀԾ-28.7-Ա-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Աբրահամյան Ալբերտ Գագիկի
2. Սահակյան Անահիտ Սամվելի
3. Խորխոռունի Էդուարդ Վահրամի
4. Մուրադյան Նաիրա Բորիսի
5. Չարչյան Դավիթ Սուրիկի
6. Սևաչյան Մանե Գագիկիը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի ապրիլի 2-ին Էդուարդ Վահրամի Խորխոռունու հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր: 




Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար 

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.7-Գ-17)  

Իրականացնում է  Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի hարկային մարմնի (այսուհետ՝ Հարկային մարմին) կողմից իրականացվող գործառույթների ներքին աուդիտը: Իրականացնում է Հարկային մարմնում առկա ռիսկերի կառավարման գործընթացի գնահատման, այդ գործընթացում առկա խնդիրների բացահայտման, վերլուծության և դրանց կարգավորման կապակցությամբ առաջարկների ներկայացման աշխատանքները, Հարկային մարմնի նպատակների վրա ազդող ռիսկերի բացահայտման նպատակով Հարկային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և աշխատակիցների գործունեության գնահատման աշխատանքները, այդ թվում՝ վերջիններիս և երրորդ անձանց, ներառյալ հարկատուների միջև հարաբերությունների մասով: Իրականացնում է Հարկային մարմնի կողմից իրականացվող գործառույթների և գործառնությունների Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, ընդունված ստանդարտներին, Կոմիտեի խնդիրներին և քաղաքականությանը համապատասխանության գնահատում: Ապահովում է Հարկային մարմնի մասով  հարկ վճարողների հեռախոսազանգերի սպասարկման կենտրոնի կողմից ստացված դիմում–բողոքների ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների հիման վրա տեղեկատվության տեղայնացումը, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից ստացված տեղեկատվության իրացման հետագա ընթացքի ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում: Իրականացնում է Հարկային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում ներքին հսկողական և կառավարչական գործընթացների արդյունավետության, հուսալիության և օգտավետության գնահատում, դրանց կարգավորման կապակցությամբ ներկայացնում առաջարկներ բաժնի պետին: Կազմակերպում է իրականացված ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների և դիտարկումների հիման վրա ռիսկային ոլորտներում  գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների մոտ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի (այսուհետ՝ Նախագահ) հրամաններով և հանձնարարականներով ներքին աուդիտի շրջանակներում հսկողական աշխատանքներ (հսկիչ գնում, չափագրում և այլն): Իրականացնում է Նախագահի հանձնարարությամբ կասկածելի, ոչ ստանդարտ, թերություններ, չարաշահումներ պարունակող գործարքների և գործառնությունների պարզաբանմանն ու վերլուծությանն ուղղված աշխատանքներ:Կազմում և ներկայացնում է բաժնի պետին հարկային մարմնի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն: Մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի կազմման աշխատանքներին, կազմում իր անհատական աշխատանքային ծրագիրը և ապահովում վերջինիս կատարումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին», «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի  11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն, 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի <<Ներքին աուդիտի գործընթացի կազմակերպման, «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված լիազոր մարմնի սահմանման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N503-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> N 1233-Ն որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
 • մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:  

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վեռնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 624  հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը 2020 թվականի ապրիլի 2-ն է:




Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար 

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ

(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.7-Գ-8)  

Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, Կոմիտեի ենթակայության հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) ռիսկերի տեղեկագրերի հավաքագրման, միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգ տեղեկատվության (ռիսկերի տեղեկագրերի) մուտքագրման և ամփոփման աշխատանքներ, ներքին աուդիտի վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի  ու դրանց փոփոխությունների կազմման աշխատանքներ, ներքին աուդիտի կանոնակարգի, ինչպես նաև վերջինիս փոփոխությունների մշակման աշխատանքներ, նախապատրաստում Վարչության տարեկան հաշվետվությունը: Վարչության գործունեության ընթացիկ ուսումնասիրությունների և ներքին գնահատումների միջոցով  իրականացնում աուդիտի որակի երաշխավորման և բարելավման ծրագրի իրագործում: Իրականացնում է Վարչության ընդհանուր գործունեության համակարգման և ընթացիկ հսկողության աշխատանքներ, Կոմիտեի հարկ վճարողների հեռախոսազանգերի սպասարկման կենտրոնի կողմից ստացված դիմում-բողոքների ուսումնասիրության, վերլուծության, ռիսկերի գնահատման և ստացված արդյունքների վերաբերյալ Վարչության համապատասխան բաժիններին տեղեկատվության բաշխում: Մասնակցում է Վարչության բաժինների կողմից ներքին աուդիտի շրջանակներում իրականացվող՝ ստվերային շրջանառության բացահայտմանն ուղղված ոլորտային վերլուծությանը: Իրականացնում Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների (բացառությամբ հարկային և մաքսային մարմինների), ինչպես նաև ՊՈԱԿ-ների գործառույթների ներքին աուդիտ, ներքին աուդիտի շրջանակներում երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունների հավաքագրում, վերլուծություն, ամփոփում և Վարչության համապատասխան բաժիններին տրամադրում: Իրականացնում է Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, ՊՈԱԿ-ներից անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման, ներքին աուդիտի շրջանակներում ռիսկերի վերլուծության, առկա ռիսկերի կառավարման գործընթացի գնահատման, թիրախային խմբերի որոշման, ինչպես նաև գործընթացում առկա խնդիրների բացահայտման, վերլուծության և դրանց կարգավորման կապակցությամբ առաջարկների ներկայացման աշխատանքներ: Իրականացնում է Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների (բացառությամբ հարկային և մաքսային մարմինների), ՊՈԱԿ-ների գործունեության ներքին հսկողական և կառավարչական գործընթացների արդյունավետության, հուսալիության և օգտավետության գնահատում, իրականացված աուդիտի աշխատանքների արդյունքում բացահայտված անհամապատասխանությունների վերացման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացում,  գործողությունների ծրագրի կազմման և վերջինիս իրականացման ընթացքի նկատմամբ հսկողական աշխատանքներ: Իրականացնում է տարբեր իրավասու մարմինների կողմից Կոմիտեում կատարված ստուգումների և ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերված խախտումների և  անհամապատասխանությունների վերացման նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է Կոմիտեի գնման գործընթացների ընթացիկ հսկողական աշխատանքներ՝ գնման ընթացակարգի արձանագրությունների, հանձնման-ընդունման արձանագրությունների և պահեստ մուտքագրման օրդերների մասով: Իրականացնում է Կոմիտեի ֆինանսական և գործառնական տեղեկատվության հուսալիության, հավաստիության և ամբողջականության, ակտիվների ապահովության գնահատման, Կոմիտեի ֆինանսական և հաշվապահական գործառնությունների օգտավետության ու արդյունավետության գնահատման աշխատանքներ, Կոմիտեի նախագահի (այսուհետ՝ Նախագահ) հանձնարարությամբ կասկածելի, ոչ ստանդարտ, թերություններ, չարաշահումներ պարունակող գործարքների և գործառնությունների պարզաբանմանն ու վերլուծությանն ուղղված աշխատանքներ, մասնակցում բաժնի աշխատանքային ծրագրերի կազմման աշխատանքներին, կազմում իր անհատական աշխատանքային ծրագիրը և ապահովում վերջինիս կատարումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին», «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի  11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն, 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի <<Ներքին աուդիտի գործընթացի կազմակերպման, «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված լիազոր մարմնի սահմանման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N503-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> N 1233-Ն որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
 • մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:  

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն / հեռ. 060-544-624/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  30.03.2020թ.




Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար 

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ

(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.7-Ա-2)  

Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, Կոմիտեի ենթակայության հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) ռիսկերի տեղեկագրերի հավաքագրման, միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգ տեղեկատվության (ռիսկերի տեղեկագրերի) մուտքագրման և ամփոփման աշխատանքներ, մասնակցում Վարչության  ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի և դրանց փոփոխությունների կազմման, ներքին աուդիտի կանոնակարգի, ինչպես նաև վերջինիս փոփոխությունների մշակման աշխատանքներին: Մասնակցում է Վարչության աշխատանքների իրականացման տարեկան հաշվետվության նախապատրաստման աշխատանքներին, Վարչության գործունեության ընթացիկ ուսումնասիրությունների և ներքին գնահատումների միջոցով աուդիտի որակի երաշխավորման և բարելավման ծրագրի իրագործման աշխատանքներին, Մասնակցում է Վարչության ընդհանուր գործունեության համակարգման և ընթացիկ հսկողության աշխատանքներին: Իրականացնում Կոմիտեի հարկ վճարողների հեռախոսազանգերի սպասարկման կենտրոնի կողմից ստացված դիմում-բողոքների ուսումնասիրության, վերլուծության, ռիսկերի գնահատման և ստացված արդյունքների վերաբերյալ Վարչության համապատասխան բաժիններին տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքներ, Վարչության բաժինների կողմից ներքին աուդիտի շրջանակներում իրականացվող՝ ստվերային շրջանառության բացահայտմանն ուղղված ոլորտային վերլուծություն, Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների (բացառությամբ հարկային և մաքսային մարմինների), ինչպես նաև ՊՈԱԿ-ների գործառույթների ներքին աուդիտ: Իրականացնում է ներքին աուդիտի շրջանակներում երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունների հավաքագրման, վերլուծության, ամփոփման և Վարչության համապատասխան բաժիններին տրամադրման աշխատանքներ: Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, ՊՈԱԿ-ներից անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման, ներքին աուդիտի շրջանակներում ռիսկերի վերլուծության, առկա ռիսկերի կառավարման գործընթացի գնահատման, թիրախային խմբերի որոշման, ինչպես նաև գործընթացում առկա խնդիրների բացահայտման, վերլուծության և դրանց կարգավորման կապակցությամբ առաջարկների ներկայացման աշխատանքներ: Մասնակցում Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների (բացառությամբ հարկային և մաքսային մարմինների), ՊՈԱԿ-ների գործունեության ներքին հսկողական և կառավարչական գործընթացների արդյունավետության, հուսալիության և օգտավետության գնահատման աշխատանքներին: Իրականացնում աուդիտի աշխատանքների արդյունքում բացահայտված անհամապատասխանությունների վերացման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացման, գործողությունների ծրագրի կազմման և վերջինիս իրականացման ընթացքի նկատմամբ հսկողական աշխատանքներ, տարբեր իրավասու մարմինների կողմից Կոմիտեում կատարված ստուգումների և ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերված խախտումների և  օրենսդությանը, ընթացակարգերի, Կոմիտեի գործունեությանն առնչվող այլ պայմանների անհամապատասխանությունների վերացման նկատմամբ հսկողություն: Մասնակցում է Կոմիտեի գնման գործընթացների ընթացիկ հսկողական աշխատանքներին՝ գնման ընթացակարգի արձանագրությունների, հանձնման-ընդունման արձանագրությունների և պահեստ մուտքագրման օրդերների մասով: Մասնակցում է Կոմիտեի ֆինանսական և գործառնական տեղեկատվության հուսալիության, հավաստիության և ամբողջականության, ակտիվների ապահովության գնահատման, Կոմիտեի ֆինանսական և հաշվապահական գործառնությունների օգտավետության ու արդյունավետության գնահատման աշխատանքներին: Իրականացնում է Կոմիտեի նախագահի (այսուհետ՝ Նախագահ) հանձնարարությամբ կասկածելի, ոչ ստանդարտ, թերություններ, չարաշահումներ պարունակող գործարքների և գործառնությունների պարզաբանմանն ու վերլուծությանն ուղղված աշխատանքներ, մասնակցում բաժնի աշխատանքային ծրագրերի կազմման աշխատանքներին, կազմում իր անհատական աշխատանքային ծրագիրը և ապահովում վերջինիս կատարումը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • Բարձրագույն կրթություն՝ պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատության տնտեսագիտության և հարակից մասնագիտությունների, իրավագիտության, կառավարման և հարակից մասնագիտությունների, միջազգային հարաբերությունների, տեղեկատվական համակարգեր և հարակից մասնագիտությունների, մաթեմատիկա և ճարտարագիտություն մասնագիտությունների գծով:
 • Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Հարկային ծառայության մասին», «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի  11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն, 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի <<Ներքին աուդիտի գործընթացի կազմակերպման, «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված լիազոր մարմնի սահմանման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N503-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> N 1233-Ն որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
 • համակարգչով և  ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
 • մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը: 

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճեն,
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:  

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն / հեռ. 060-544-624/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը 2020 թվականի մարտի 30-ն է:




Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԹՈՂՆՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ

(ծածկագիր` 63ՄԾ-28.23-Կ-30)
 

Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման, օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, ժամանակավոր պահպանության և բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնությունների աշխատանքներին, այդ թվում՝ ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ, մասնակցում է մաքսային հայտարարագրերի, մաքսային հայտարարագրերի բացթողնման, բացթողնման մերժման, չեղարկման գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման աշխատանքներին,մասնակցում է իր գործունեության գոտում գտնվող  մաքսային հսկողության գոտիներում, ինչպես նաև մաքսային օրենդրությամբ սահմանված այլ վայրերում մաքսային հսկողության, ժամկետների նկատմամբ հսկողության աշխատանքներին,մասնակցում է «Կարմիր ուղի» ընթացակարգի շրջանակներում մաքսային հսկողության աշխատանքներին, մասնակցում է մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության աշխատանքներին, մասնակցում է իր իրավասության շրջանակներում ապրանքների բացթողնման պայմանների պահպանման նկատմամբ մաքսային հսկողության աշխատանքներին, մասնակցում է մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումների աշխատանքներին, մասնակցում է սահմանված կարգով մաքսային հայտարարագրերի շրջանառության ապահովման, վերջիններիս հաշվառման աշխատանքներին, մասնակցում է օրենքով սահմանված լիազորություններն իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում վարչական վարույթների իրականացման աշխատանքներին, մասնակցում է այլ խնդիրների և նպատակների մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 129.634 դրամ :

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրերի պատճենները:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթի պատճենները
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:  

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն / հեռ. 060-544-624/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  30.03.2020թ.