Բողոքարկման ընթացակարգեր
ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ  ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 
 
1. Ո՞վ կարող է բողոքարկել
 
Մաքսային մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից ընդունված որոշումները, իրականացրած գործողությունները կամ անգործությունը վարչական կամ դատական կարգով բողոքարկելու իրավունք ունեն բոլոր այն անձինք, որոնք համաձայն չեն իրենց նկատմամբ կիրառված մաքսային վարչարարական գործողությունների, ընդունված որոշումների հետ և ցանկանում են պաշտպանել իրենց իրավունքները:   
 
 
2. Ո՞ր մաքսային որոշումները կարող են բողոքարկվել
 • հայտարարատուի կողմից հայտարարագրված մաքսային արժեքը մաքսային մարմինների կողմից չընդունելու մասին մերժման եզրակացությունը,
 • մաքսային մարմինների կողմից որոշված ծագման երկրի հետ անհամաձայնությունը,
 • մաքսային մարմիններում վարվող մտավոր սեփականության օբյեկտների գրանցման մերժումը կամ մտավոր սեփականության օբյեկտների վերաբերյալ մաքսային մարմինների կողմից կայացված ցանկացած որոշումը,
 • մաքսային մարմինների (ծառայողների) գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ բողոքները,
 • հետբացթողումային հսկողության արդյունքները,
 • Մաքսային վճարների գծով վարչական տուգանք նշանակելու մասին որոշումները. 
 
3. Ինչպե՞ս բողոքարկել
 
Մաքսային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովը ներկայացված բողոքը վարույթ է ընդունում դիմում-բողոք բերողի կողմից գրավոր կարգով և հայերենով ներկայացված դիմում-բողոքի հիման վրա, որը պետք է պարունակի`
 1. բողոքարկման հանձնաժողովի անվանումը, որին ներկայացվում է բողոքը.
 2. բողոք բերող ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, ՀՎՀՀ-ն (վերջինիս բացակայության դեպքում նշվում է հանրային ծառայության համարանիշը), հասցեն, իսկ կազմակերպության դեպքում` կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ՀՎՀՀ-ն, նրա անունից բողոք բերող անձի անունը, ազգանունը և պաշտոնը, ինչպես նաև հեռահաղորդակցման միջոցների տվյալները.
 3. բողոքարկման առարկան.
 4. բողոք բերողի պահանջը.
 5. բողոքին կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը.
 6. բողոքը կազմելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը.
 7. բողոք բերող անձի ստորագրությունը, կազմակերպության դեպքում` նրա անունից բողոք բերող անձի ստորագրությունը:
 
4. Բողոքների քննումը
 
Մաքսային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողով ներկայացված դիմում-բողոքը հանձնաժողովի կողմից քննարկման ընդունվելու դեպքում դիմում-բողոք բերած անձը նախապես ծանուցվում է համապատասխան նիստի անցկացման վայրի և ժամանակի մասին: Բողոքարկման հանձնաժողովի նիստին կարող են մասնակցել դիմում-բողոք բերած անձը, վերջինիս գլխավոր հաշվապահը և (կամ) դիմում-բողոք բերած անձի լիազորած անձը (մասնագետը): Բողոքարկման հանձնաժողովի նիստի անցկացման վայրի և ժամանակի մասին տեղեկացված` դիմում-բողոքը բերած անձի կամ նրա ներկայացուցիչների բացակայությունն արգելք չէ բողոքարկման հանձնաժողովի նիստը շարունակելու և վեճն ըստ էության լուծելու համար:

Դիմում-բողոքները վերադաս մաքսային մարմնի կողմից քննության են առնվում, որոնց վերաբերյալ դիմում-բողոքի ընդունման օրվանից հետո` 30 օրվա ընթացքում, ընդունվում են որոշումներ:

Մաքսային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողով ներկայացված դիմում-բողոքները մաքսային մարմինը քննության է առնում և դրանց վերաբերյալ որոշումներ է ընդունում 30 օրվա ընթացքում, որի հաշվարկն սկսվում է գրավոր դիմում-բողոքը համապատասխան մարմնում մուտքագրվելու օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվանից: Առանձին դեպքերում կոմիտեի ղեկավարի որոշմամբ նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել 15 օրով, որի մասին իրազեկվում է դիմումատուն: Նշված ժամկետում դիմում-բողոքի վերաբերյալ պատասխան չտրվելու դեպքում դիմում-բողոքը բավարարելու մասին մաքսային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումը համարվում է ընդունված:
 
 
5. Վերադաս մաքսային մարմնի կողմից ընդունված որոշումները
 
Մաքսային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովն ընդունված դիմում-բողոքի վերաբերյալ կայացնում է պատճառաբանված որոշում`
 1. դիմում-բողոքի քննարկման վարույթը կարճելու մասին.
 2. դիմում-բողոքը բավարարելու մասին.
 3. դիմում-բողոքը մասնակի բավարարելու մասին.
 4. դիմում-բողոքը մերժելու մասին.
 5. վերստուգում անցկացնելու մասին:
 
6. Դատարան բողոքարկելու իրավունքը
 
Յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով իրավունք ունի դիմելու վարչական դատարան, եթե համարում է, որ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց վարչական ակտերով, գործողություններով կամ անգործությամբ խախտվել են կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել նրա` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, միջազգային պայմանագրերով, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով ամրագրված իրավունքները և ազատությունները: