Մաքսային վճարների գանձման հաշվեհամարներ
N ՀԱՇՎԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԱՇՎԻ ՀԱՄԱՐԸ
1 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ-ն այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0% չէ, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման 900005010112
2 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ-ն այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0% չէ, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման 900005010120
3 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ-ն այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0% է, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման 900005010138
4 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ-ն այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0% է, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման 900005010146
5 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ բենզինի ներմուծման համար 900005010153
6 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ դիզվառելիքի ներմուծման համար 900005010161
7 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ-ն այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0% չէ, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման 900005020111
8 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ-ն այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0% չէ, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման 900005020129
9 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ-ն այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0% է, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման 90005020137
10 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ-ն այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0% է, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման 900005020145
11 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ բենզինի ներմուծման համար 900005020152
12 ԱԱՀ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ դիզվառելիքի ներմուծման համար 900005020160
13 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող այլ ակցիզային ապրանքներ 900005004016
14 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող գարեջուր 900005004024
15 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող ծխախոտի արտադրանքի համար ակցիզային դրոշմանիշեր 900005004073
16 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող բենզին 900005040812
17 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող դիզվառելիք 900005040911
18 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ 900005004164
19 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող հում նավթ և նավթամթերքներ 900005004172
20 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող նավթային գազեր և գազանման այլ ածխաջրածիններ (բացառությամբ բնական գազի) 900005004180
21 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող խաղողի և այլ գինիներ 900005004198
22 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող փրփրուն գինիներ, գինենյութ 900005004206
23 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող վերմուտ և խաղողի այլ գինիներ, որոնք պարունակում են բուսական և արոմատիկ էքստրատներ 900005004214
24 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող խմորման ենթարկվող այլ ըմպելիքներ (խնձորի սիդր, պերրու(տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք) 900005004222
25 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող էթիլային սպիրտ 900005004230
26 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող սպիրտային խմիչքներ 900005004248
27 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող խաղողի գինու թորումից ստացված թրմեր, կոնյակ 900005004255
28 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող օղի 900005004263
29 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող լիկյորներ, մրգօղիներ 900005004271
30 Ակցիզ. հարկ Ներմուծվող շամպայն 900005042818
31 Ներմուծվող շարժիչային յուղեր 900005042917
32 25.0 մլն դրամ և ավելի մաքսային արժեք ունեցող կամ մինչև 2 տարին ներառյալ թողարկման տարեթիվ և 4500 սմ3 և ավելի շարժիչի աշխատանքային ծավալ ունեցող թեթև մարդատար ավտոմեքենաներ 900005043014
33 Հաստ. վճար ՀՀ ներմուծվող ծխախոտի արտադրանքի համար 900005012118
34 Հաստ. վճար ՀՀ ներմուծվող բենզինի համար 900005012134
35 Հաստ. վճար ՀՀ ներմուծվող դիզվառելիքի համար 900005012225
36 Հաստ. վճար ՀՀ ներմուծվող ծխախոտի արտադրանքի համար 900005013116
37 Հաստ. վճար ՀՀ ներմուծվող բենզինի համար 900005013132
38 Հաստ. վճար ՀՀ ներմուծվող դիզվառելիքի համար 900005013223
39 Մ/տուրք Ներմուծվող ապրանքների արժեքից 900005014015
40 Մ/տուրք Ներմուծվող ապրանքների արժեքից 900005015012
41 Մտավոր սեփականության օբյեկտի գրանցման և այդ ապրանքների ցանկացած մաքսային ռեժիմով բացթողումը կասեցնելու մասին դիմումը վերադաս մաքսային մարմնի կողմից ընդունելու համար 900005016523
42 Մտավոր սեփականության օբյեկտներ պարունակող ապրանքների բացթողումը կասեցնելու հետ կապված (պահեստավորում) մաքսային մարմնի ծախսերը, ինչպես նաև ապրանքներ տեղափոխող անձի ծախսերը և վնասները հատուցելու պարտավորությունը իրավատիրոջ կողմից դրամային երաշխիքով ապահովելու համար 900008047012
43 Մաքսային պահեստում, մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների պահպանության գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու 900005016887
44 Անմաքս առևտրի խանութներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների իրացման գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու 900005016895
45 Ազատ մաքսային պահեստում ապրանքների պահպանության գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու 900005016903
46 Մաքսային փոխադրողի գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու 900005016911
47 Մաքսային հսկողության տարածքի կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու 900005166229
48 Մաքսային միջնորդական գործունեություն համար պարզ լիցենզիա /իրավաբանական անձանց/ 900005169074
49 Բնապ.վճար Այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներից օդային ավազան վնասակար նյութեր արտահանելու համար 900005017091
50 Բնապ.վճար ՀՀ ներմուծվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար 900005017109
51 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ 900005200648
52 Տուգանք ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող այլ վարչական տուգանք 900005024055
53 Ճան.վճար Այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներով ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար վճար 900005027033
54 Ճան.վճար Այլ պետություններում գրանցված ծանրաքաշ տրանսպորտային միջոցներով երթևեկության համար վճար 900005027058
55 Ճան.վճար Այլ պետություններում գրանցված մեծ եզրաչափերով տրանսպորտային միջոցներով երթևեկության համար վճար 900005027066
56 Ճան.վճար Այլ պետություններում գրանցված բեռնատար ավտոմեքենաներով ավտոմոբիլային ճանապարհներով  երթևեկության համար վճար 900005270815
57 Սակագնային քվոտայի համար վճար ԱՏԳԱԱ 2208 ապրանքային ծածկագրին դասվող օղու ներմուծման թույլտվության համար 900005560116
58 Դրոշմապիտակների ձեռք բերման վճար 900005180428
ՀՀ ՊԵԿ ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՐՄՆԻ և ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՆԵՐԸ ԵՎ
ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԸ ՓԱԿԱԳԾՈՒՄ
ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ ՀՀ ՖՆ ԿԳ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
1 ՀՀ  ՊԵԿ (վերադաս մարմին) 900013574018 ՀՀ ՖՆ ԿԳ գործառնական վարչություն
2 Արարատյան մաքսատուն-վարչություն 900013323010 ՀՀ ՖՆ ԿԳ գործառնական վարչություն
3 Արևելյան մաքսատուն-վարչություն 900233586016 Վանաձորի գանձապետական բաժին
4 Հյուսիսային մաքսատուն-վարչություն 900213204010 Գյումրու գանձապետական բաժին
5 Հարավային մաքսատուն-վարչություն 900293063013 Սիսիանի գանձապետական բաժին
6 Արևմտյան մաքսատուն-վարչություն 900013555017 ՀՀ ՖՆ ԿԳ գործառնական վարչություն
7 «Միջազգային ճանապարհային փոխադրումներ»
տարածաշրջանային մաքսատուն (ՄՃՓ)
900013324018 ՀՀ ՖՆ ԿԳ գործառնական վարչություն
8 Ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների
մասնագիտացված մաքսատուն (ԱՄՄՁՄՄ)
900013030011 ՀՀ ՖՆ ԿԳ գործառնական վարչություն
9 Ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների
մասնագիտացված մաքսատուն (ԱՀՀԱՄՄ)
900013576013 ՀՀ ՖՆ ԿԳ գործառնական վարչություն
10 Միջազգային փոստային և սուրհանդակային առաքումներով փոխադրվող ապրանքների մասնագիտացված մաքսատուն (ՄՓ և ՍԱՓԱՄՄ) 900013523015 ՀՀ ՖՆ ԿԳ գործառնական վարչություն
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՀՀ ՊԵԿ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ(ՀԱՐԿԱՅԻՆ) ԿՈԴԵՐԸ


ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՐՄՆԻ ԵՎ
ՄԱՔՍԱՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԸ ՓԱԿԱԳԾՈՒՄ
ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՑՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ
(ՀԱՐԿԱՅԻՆ) ԿՈԴԵՐԸ
1 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե (վերադաս մարմին /ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ/) 19
2 Արարատյան մաքսատուն-վարչություն  27
3 Արևելյան մաքսատուն-վարչություն 29
4 Հյուսիսային մաքսատուն-վարչություն 28
5 Հարավային մաքսատուն-վարչություն 30
6 Արևմտյան մաքսատուն-վարչություն  90
7 «Միջազգային ճանապարհային փոխադրումներ» տարածաշրջանային մաքսատուն (ՄՃՓ) 25
8 Ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների մասնագիտացված մաքսատուն (ԱՄՄՁՄՄ) 77
9 Ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների մասնագիտացված մաքսատուն (ԱՀՀԱՄՄ) 60
10 Միջազգային փոստային և սուրհանդակային առաքումներով փոխադրվող ապրանքների մասնագիտացված մաքսատուն (ՄՓ և ՍԱՓԱՄՄ) 55