Հայտնաբերված խախտումներ

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՇՐՋԱՆԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՍՏՈՒԳԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ՊԱԿԱՍ ՀԱՅՏՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ) ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՀՀ ԴՐԱՄ)
2022 96 895 240,251,547
414,162,055 173,910,508 1,005,372,693
2023 20 39 256,147,074 357,331,469 101,184,395 78,337,569
այդ թվում`
Հունվար
14 25 27,995,619 37,265,474 9,269,855 22,774,997
Փետրվար
6 14 228,151,455 320,065,995 91,914,540 55,562,572