Հայտնաբերված խախտումներ

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՇՐՋԱՆԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՍՏՈՒԳԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ՊԱԿԱՍ ՀԱՅՏՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ) ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՀՀ ԴՐԱՄ)
2019 76 515 387,285,296 530,449,293 143,163,997 304,497,218
2020 23 123 39,779,357
45,853,915 6,074,558 86,732,589
այդ թվում`
Հունվար
2 6 0 0 0 7,944,026
Փետրվար
7 96 0 0 0 20,913,083
Մարտ
10 12 0 0 0 47,400,774
Ապրիլ
4 9 39,779,357 45,853,915 6,074,558 10,474,706