Հայտնաբերված խախտումներ

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՇՐՋԱՆԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՍՏՈՒԳԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ՊԱԿԱՍ ՀԱՅՏՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ) ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՀՀ ԴՐԱՄ)
2020 93 710 1,509,659,863 1,683,273,584 173,613,721 558,020,445
2021 59 463 224,882,204
293,540,511 68,658,307 595,026,253
այդ թվում`
Հունվար
7 17 0 0 0 45,586,004
Փետրվար
7 132 0 0 0 8,719,037
Մարտ
14 106 0 0 0 358,268,843
Ապրիլ
5 39 67,616,324 108,842,505 41,226,181 73,937,602
Մայիս
5 133 0 0 0 72,836,833
Հունիս
12 24 157,265,880 184,698,006 27,432,126 16,383,462
Հուլիս
7 11 0 0 0 16,025,465