Հայտնաբերված խախտումներ

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՇՐՋԱՆԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՍՏՈՒԳԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ՊԱԿԱՍ ՀԱՅՏՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ) ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՀՀ ԴՐԱՄ)
2020 93 710 1,509,659,863 1,683,273,584 173,613,721 558,020,445
2021 14 149 0
0 0 54,305,041
այդ թվում`
Հունվար
7 17 0 0 0 45,586,004
Փետրվար
7 132 0 0 0 8,719,037