Վերադաս մաքսային մարմնի մտավոր սեփականության օբյեկտների գրանցամատյանում հաշվառված` ժամկետանց կամ ուժը կորցրած գրանցումներ