Մեթոդաբանական պարզաբանումներ
ԿԱՐՃ ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

1. Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության ձևավորման սկզբնական տվյալներ են հանդիսանում ապրանքների մաքսային ձևակերպման ժամանակ հայտարարատուների կողմից ներկայացված բեռնամաքսային հայտարարագրերում (ԲՄՀ) և ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձևում պարունակվող տեղեկությունները:

2. Մաքսային վիճակագրությունը ապրանքների ներմուծման և արտահանման հաշվառումը վարում է արտաքին առևտրի հաշվառման «ընդհանուր» համակարգի հիման վրա, որի դեպքում հաշվի են առնվում հետևյալ կարգավիճակի ապրանքները.

ՀՀ ներմուծումը
 • Ապրանքներ` ներմուծված ներքին սպառման համար,
 • Ապրանքներ` ներմուծված վերաներմուծում մաքսային ընթացակարգի համապատասխան,
 • Ապրանքներ` ներմուծված ՀՀ տարածքում վերամշակման համար,
 • Ապրանքներ` ներմուծված ՀՀ մաքսային տարածքից դուրս վերամշակվելուց հետո,
 • Օտարերկրյա ապրանքներ` ներմուծված անմաքս առևտրի խանութում իրացնելու համար,
 • Ապրանքներ` ներմուծված ՀՀ տարածք մաքսային պահեստ ընթացակարգով,
 • Օտարերկրյա ապրանքներ` ներմուծված ազատ տնտեսական գոտի մաքսային ընթացակարգի համապատասխան,
 • Ներմուծված ապրանքներ, որոնցից անձը հրաժարվել է հօգուտ պետության:
ՀՀ-ից արտահանումը
 • Ապրանքներ` արտահանված ազատ շրջանառության համար,
 • Ապրանքներ` արտահանված վերամշակումից հետո,
 • Ապրանքներ` արտահանված վերամշակման համար,
 • Հայկական ապրանքներ` արտահանված անմաքս առևտրի խանութում իրացնելու համար,
 • Վերաարտահանման ռեժիմով արտահանված ապրանքներ:
3. Մաքսային վիճակագրության «ընդհանուր» համակարգում չեն հաշվառվում հետևյալ մաքսային ընթացակարգերի համապատասխանող ապրանքները.
 • ՀՀ մաքսային սահմանով տարանցիկ փոխադրվող ապրանքները,
 • Ժամանակավոր ներմուծված (արտահանված) ապրանքները,
 • ՀՀ տարածքում ոչնչացված օտարերկրյա ապրանքները,
 • Արտահանվող ապրանքները, որոնցից անձը հրաժարվել է հօգուտ պետության,
 • Ապրանքներ, որոնք արտահանվում են ՀՀ օտարերկրյա ներկայացուցչությունների համար,
 • Արժույթի, արժեթղթերի ներմուծումն ու արտահանումը,
 • Ապրանքներ, որոնք ներմուծվել են օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունների համար:
4. Ապրանքների ներմուծման և արտահանման հաշվառումը վարվում է մաքսային մարմնի կողմից ապրանքի բացթողման ամսաթվով, որը նշվում է ԲՄՀ-ում:

5. Ապրանքների հաշվառումը իրականացվում է.

ներմուծման դեպքում
- CIF (CIP) գներով,

արտահանման դեպքում
- FOB գներով:

6. Վիճակագրական դիտարկման ենթակա չեն այն ապրանքախմբերը, որոնց ընդհանուր մաքսային արժեքը պակաս է 50 ԱՄՆ դոլարից:

Վիճակագրական արժեքի անցումը ԱՄՆ դոլարին կատարվում է մաքսային մարմինների կողմից, ԲՄՀ ընդունման օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած`արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

7. Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման ժամանակ գործնկեր-երկիր համարվում է`
 1. Ներմուծման դեպքում - ապրանքների ծագման երկրիրը
 2. Արտահանման դեպքում - ապրանքների նշանակման երկիրը
  - Ներմուծման դեպքում ապրանքների հաշվառումը իրականացվում է ըստ արտահանման երկրի եթե`
  • ապրանքների ծագման երկիրը հայտնի չէ,
  • ապրանքների վերաներմուծման դեպքում,
  • այն ապրանքների համար որոնց ծագման երկիրը հանդիսանում է Մաքսային Միության անդամ երկրներից որևէ մեկը,
  • ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 97 խմբում ընդգրկված ապրանքները
  - Ներմուծման դեպքում ապրանքների հաշվառումը իրականացվում է ըստ առևտուր անող երկրի, եթե ծագման երկիրը և արտահանման երկիրը հայտնի չէ,
  - Արտահանման դեպքում ապրանքների հաշվառումը իրականացվում է ըստ առևտուր անող երկրի, եթե նշանակման երկիրը հայտնի չէ:
8. ՄՄ անդամ երկրների միջև խոխադարձ առևտրի վիճակագրության վարման ժամանակ գործնկեր-երկիր համարվում է`
 1. Ներմուծման դեպքում – ապրանքների արտահանման երկրիրը
 2. Արտահանման դեպքում - ապրանքների նշանակման երկիրը
2015թ. վերաբերվող որոշ ցուցանիշներ տարբերվում են 2015թ. հրապարակված նույն ցուցանիշներից, քանի որ

- հաշվի են առնվել 2015թ. այն հայտարարագրերը, որոնք ճշգրտվել են մինչև նոր հրապարակումը .

Աղյուսակներում «0» - ցուցանիշը փոքր է միավորի կեսից,
« » - երևույթը բացակայում է: