Մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման արգելքներ և սահմանափակումներ

Մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման արգելքների և սահմանափակումների
ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ցանկ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 թվականի օգոստոսի 16-ի «Ոչ սակագնային կարգավորման բնագավառում նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» թիվ 134 որոշում

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված եվ սահմանափակումների ենթակա ապրանքների ցանկերը հաստատելու, լիազոր մարմիններ սահմանելու եվ ապրանքների արտահանման եվ (կամ) ներմուծման լիցենզիաների ու թույլտվությունների տրամադրման շրջանակային կարգը հաստատելու մասին» N 1524-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված եվ սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը, ապրանքների արտահանման եվ ներմուծման լիցենզիայի եվ հայտի ձեվերը հաստատելու, որոշ ապրանքների արտահանման եվ ներմուծման լիցենզիաների տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի n 327-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 90-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ըստ մաքսային ռեժիմների առանձին ապրանքների տեղափոխումն արգելելու մասին» N 902 որոշում

ՀՀ կառավարության 1995 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) ներմուծման եվ արտահանման ոչ տարիֆային կարգավորման մասին» N 124 որոշում

« Լիցենզավորման մասին» 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ 193 ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետություն միջուկային նյութերի ներմուծման կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դրանց արտահանման լիցենզավորման կարգը, լիցենզիայի եվ հայտի ձեվերը հաստատելու մասին» N 346-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետություն ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի ներմուծման կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դրանց արտահանման լիցենզավորման կարգը, լիցենզիայի եվ հայտի ձեվերը հաստատելու մասին» N 1790-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետություն ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դրանց արտահանման լիցենզավորման կարգը եվ լիցենզիայի ձեվերը հաստատելու մասին» N 375-Ն որոշում

«Թմրամիջոցների եվ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՀ օրենք

Համաձայնագիր «Մաքսային միության մաքսային տարածքով թմրամիջոցների, հոգեներգործուն (հոգեմետ) նյութերի եվ դրանց պրեկուրսորների տեղափոխման կարգի մասին»

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի «Երրորդ երկրներից քաղաքացիական եվ ծառայողական զենքի, դրա հիմնական (բաղկացուցիչ) մասերի ու փամփուշտների ներմուծման, արտահանման եվ (կամ) տարանցման լիցենզիաների ու թույլտվությունների տրամադրման կարգը, ինչպես նաեվ երրորդ երկրներից Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածք ներմուծման, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքից արտահանման եվ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով տարանցման դեպքում սահմանափակումների ենթակա քաղաքացիական եվ ծառայողական զենքի, դրա հիմնական (բաղկացուցիչ) մասերի ու փամփուշտների ցանկը հաստատելու եվ լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» N 1301-Ն որոշում

«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» 2012 թվականի փետրվարի 8-ի ՀՕ 19-Ն ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի « Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանության սերտիֆիկատի եվ համապատասխանության հայտարարագրի միասնական ձեվերը եվ դրանց ձեվակերպման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 1301-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Եվրասիական տնտեսական միության (մաքսային միության) տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասի ձեվավորումն ու վարումն իրականացնող լիազոր մարմին սահմանելու մասին» N 86-Ա որոշում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի «Եվրասիական տնտեսական միության (Մաքսային միության) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմիններ սահմանելու մասին» N 71-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 31 –ի «Վերջնական օգտագործողի հավաստագրի պետական հաստատման, ներմուծման հավաստագրի տրամադրման կարգերը եվ հավաստագրերի ձեվերը հաստատելու մասին» N 706-Ն որոշում

«Զենքի մասին» 3 օգոստոսի 1998 թ ՀՕ 246 ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական ռազմականացված կազմակերպություններում մարտական եվ այլ զենքի, դրանց փամփուշտների ու ռազմամթերքի շրջանառության կարգը հաստատելու մասին» N 722 որոշում

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ի «Ռազմական նշանակության արտադրանքի ցանկը, ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծման, արտահանման, ռազմական նշանակության արտադրանքի տարանցիկ փոխադրման, այդ արտադրանքի առեվտրի միջնորդական գործունեության լիցենզավորման կարգերը եվ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեվերը հաստատելու մասին» N 1308-Ն որոշում

«Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաև երկակի նշանակության տեղեկատվության եվ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին» 2010 թվականի ապրիլի 8-ի ՀՕ 42-Ն ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող և Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարանցիկ փոխադրվող երկակի նշանակության` հսկվող ապրանքների, ինչպես նաև փոխանցվող երկակի նշանակության տեղեկատվության եվ մտավոր գործունեության արդյունքների` հսկվող ոչ նյութական արժեքների ցանկերը հաստատելու եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 6-ի n 822-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 1785-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 1-ի «Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հհայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաեվ երկակի նշանակության տեղեկատվության եվ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող լիազոր մարմին ճանաչելու, երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաեվ երկակի նշանակության տեղեկատվության եվ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման թույլտվության տրամադրումն այլ շահագրգիռ պետական մարմինների հետ համաձայնեցնելու կարգը եվ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեվերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 19-ի n 212-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի n 765-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 924-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի «Վայրի կենդանիներ եվ կենդանաբանական հավաքածուներ ու առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու եվ Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու կարգի մասին» N 1174-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի «Բուսաբանական հավաքածուներ եվ առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու եվ Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու կարգի մասին» N 1173-Ն որոշում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ին, ՀՕ-135-Ն ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի «Գյուղատնտեսական կենդանիների, կենդանական ծագում ունեցող հումքի, մթերքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի, սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման կարգը սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի n 1228-ն եվ 2005 թվականի նոյեմբերի 9-ի n 1901-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1442-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի «Կենդանիների, կենդանական ծագում ունեցող մթերքի, հումքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի եվ սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների ներմուծման, արտահանման, հանրապետության տարածքում փոխադրման համար անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթեր, անվտանգության սերտիֆիկատներ եվ համապատասխանության տեղեկանք տալու կարգը, անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի, անվտանգության սերտիֆիկատների եվ համապատասխանության տեղեկանքի ձեվերը հաստատելու եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 4-ի n 1241-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1499-Ն որոշում

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ պետի 2013 թ.-ի նոյեմբերի 22-ի հրաման «Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող բուսասանիտարական հսկողության ենթակա արտադրանքի բուսասանիտարական հսկողության արդյունքում կայացված որոշումը հաստատող դրոշմակնիքների ձևերը, դրանց կիրառման կանոնները եվ բուսասանիտարական կարանտին հսկողության ակտի ձևը հաստատելու » N 704-Ն հրաման

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ պետի 2013թ.-ի նոյեմբերի 22-ի հրաման «Հայաստանի Հանրապետությունում բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) ենթակա արտադրանքի ցանկը հաստատելու մասին» N 700-Ն

«Բուսասանիտարիայի մասին » 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ 140-Ն ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի «Բույսերի, բուսական արտադրանքի եվ կարգավորվող առարկաների ներմուծման թույլտվության եվ ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման բուսասանիտարական հավաստագրերի տրամադրման կարգը եվ ձևերը սահմանելու մասին» N 1093-Ն որոշում

«Անասնաբուժության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ137-Ն ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի «Անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքների ցանկերը հաստատելու մասին» N 1205-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 21-ի «Անասնաբուժության մեջ օգտագործվող կենսապատրաստուկների (անասնաբուժական դեղամիջոցների) Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծման եվ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանման կարգը հաստատելու եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի n 1228-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1088-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի «Վերահսկվող ապրանքների մասնագիտական փորձաքննության անցկացման կարգի մասին» N 765-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի «Պեստիցիդների ու ագրոքիմիկատների փորձաքննության անցկացման կարգը եվ պեստիցիդների ու ագրոքիմիկատների ներմուծման եվ արտահանման մասին եզրակացության ձևերը սահմանելու եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի n 1151-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1192-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Hանրապետություն դեղերի եվ դեղանյութերի ներմուծման ու արտահանման կարգը հաստատելու մասին» N 581 որոշում

Համաձայնագիր «Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների տեղափոխման եվ դրանց բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու կարգի մասին»

Պայմանագիր «Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից կանխիկ դրամական միջոցների եվ (կամ) դրամական գործիքների տեղափոխման կարգի մասին»

«Մշակութային արժեքների արտահանման եվ ներմուծման մասին» 2004 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ176-Ն ՀՀ օրենք