Երրորդ երկրներ ապրանքների արտահանման և ներմուծման ընթացակարգեր

ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ

Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքները և այլ ապրանքներ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով սահմանված դեպքերում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում գտնվելու և օգտագործվելու, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանվելու և (կամ) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դուրս գտնվելու և օգտագործվելու համար ենթակա են մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման, եթե Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով այլ բան սահմանված չէ: 

Կախված ապրանքները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում գտնվելու և օգտագործվելու, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանվելու և (կամ) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դուրս գտնվելու և օգտագործվելու նպատակներից՝ ապրանքների նկատմամբ կիրառվում են հետևյալ մաքսային ընթացակարգերը՝
1) ներքին սպառման համար բացթողում.
2) արտահանում.
3) մաքսային տարանցում.
4) մաքսային պահեստ.
5) մաքսային տարածքում վերամշակում.
6) մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում.
7) ներքին սպառման համար վերամշակում.
8) ազատ մաքսային գոտի.
9) ազատ պահեստ.
10) ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն).
11) ժամանակավոր արտահանում.
12) վերաներմուծում.
13) վերաարտահանում.
14) անմաքս առևտուր.
15) ոչնչացում.
16) հրաժարում՝ հօգուտ պետության.
17) հատուկ մաքսային ընթացակարգ:

«Ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 20)

«Ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգն օտարերկրյա ապրանքների առնչությամբ կիրառվող այն մաքսային ընթացակարգն է, որին համապատասխան ապրանքները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում գտնվում և օգտագործվում են առանց օտարերկրյա ապրանքների առնչությամբ՝ մաքսային կարգավորման ոլորտի միջազգային պայմանագրերով և ակտերով նախատեսված՝ տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակումների, եթե այլ բան սահմանված չէ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով:

«Ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները ձեռք են բերում Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների կարգավիճակ՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված՝ պայմանականորեն բաց թողնված ապրանքների:

«Ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը թույլատրվում է հետևյալ ապրանքների նկատմամբ՝
1) այն ապրանքների վերամշակման արդյունքներ հանդիսացող ապրանքների, որոնց նկատմամբ կիրառվել է «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը և որոնք Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանվել են «վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան.
2) ժամանակավորապես արտահանված՝ միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների, որոնք, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 277-րդ հոդվածի 3-րդ կետի առաջին պարբերությանը համապատասխան, ձևակերպված են «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 184-րդ հոդվածին համապատասխան՝ «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու նպատակով.
3) ժամանակավորապես արտահանված՝ միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 277-րդ հոդվածի 3-րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքում:

Ապրանքները «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են`
1) ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան.
2) հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան.
3) արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան.
4) «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 50-րդ հոդվածին համապատասխան սահմանված հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման և (կամ) այլ տուրքերից տարբեր՝ ներքին շուկայի պաշտպանության այլ միջոցներ պահպանելը։

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված ապրանքները «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են`
Ապրանքների ձևակերպումը «Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով թույլատրվում է պայմանով, որ՝
1) ապրանքները «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելը՝ Եվրասիական տնտեսակա միության մաքսային տարածքից դրանց փաստացի արտահանման օրվան հաջորդող օրվանից 3 տարվա ընթացքում.
2) ապրանքներն անփոփոխ վիճակում պահպանելը՝ բացառությամբ բնական մաշվածության հետևանքով առաջացած փոփոխությունների, ինչպես նաև փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանքով առաջացած փոփոխությունների.
3) մաքսային մարմինների կողմից ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը.
4) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման հանգամանքների մասին մաքսային մարմին այնպիսի տեղեկություններ ներկայացնելը, որոնք հաստատվում են մաքսային և (կամ) այլ փաստաթղթեր կամ այդ փաստաթղթերի մասին տեղեկություններ ներկայացնելով.
5) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված պայմանների պահպանումը:


«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 21)


«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգը Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան՝ նման ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից դրա սահմաններից մշտապես դուրս գտնվելու համար:

«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված և Միության մաքսային տարածքից փաստացիորեն արտահանված ապրանքները կորցնում են Միության ապրանքների կարգավիճակը՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 303-րդ հոդվածի 4-րդ և 7-րդ կետերին համապատասխան՝ նման ապրանքները պահպանում են Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների կարգավիճակը:

«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը թույլատրվում է ստորև նշվածների նկատմամբ՝
1) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանված՝
«մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված ապրանքների՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու համար.
«ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների նկատմամբ՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան՝ «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու նպատակով.
հատուկ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 254-րդ հոդվածին համապատասխան սահմանված դեպքերում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից նախատեսված դեպքերում անդամ պետությունների օրենսդրությամբ հատուկ մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու համար.
միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 276-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան.
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 303-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված՝ Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների.
2) վերամշակման արդյունքների՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետին համապատասխան «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու համար.
3) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 5-րդ կետում նշված ապրանքները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանելու համար:
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 139-րդ  հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված ապրանքները ձևակերպվում են «արտահանում» մաքսային ընթացակարգով՝ առանց Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք դրանց ներմուծման:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությունում նշված ապրանքները և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 215-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությունում նշված՝ «արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի կամ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու համար Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից պետք է արտահանվեն նման ապրանքները «արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու օրվան հաջորդող օրվանից 1 տարին չգերազանցող ժամկետում:

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող է սահմանվել ավելի կարճ ժամկետ, որի ընթացքում նշված ապրանքները պետք է արտահանվեն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից:

Նշված ապրանքները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից չարտահանելու դեպքում՝ բացառությամբ վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով դրանց ոչնչացման և (կամ) անվերադարձ կորստի կամ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանքով դրանց անվերադարձ կորստի դեպքերի, մինչև սույն կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված կամ սույն կետի երկրորդ պարբերությանը համապատասխան անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետի լրանալը, «արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարում է, իսկ այդ ապրանքները, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսյաին օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան, արգելանքի են վերցվում (արգելապահվում են) մաքսային մարմինների կողմից:

Նշված ապրանքներն արգելանքի չեն վերցվում (չեն արգելապահվում) մաքսային մարմինների կողմից, եթե «արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողության դադարման պահին դրանք գտնվում են ԱՏԳ տարածքում կամ ազատ պահեստում:

«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման պայմաններն են՝
արտահանման մաքսատուրքերի վճարումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան.
արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան.
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերով, անդամ պետությունների միջև երկկողմ միջազգային պայմանագրերով և երրորդ կողմի հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով նախատեսված այլ պայմանների պահպանումը:


«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 22)

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան՝ ապրանքներն այդ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմանների պահպանման դեպքում ուղարկող մաքսային մարմնից նշանակման մաքսային մարմին ապրանքները փոխադրվում (տրանսպորտով փոխադրվում) են առանց մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման:

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է`
1) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով այն օտարերկրյա ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) համար, որոնք ձևակերպված չեն այլ մաքսային ընթացակարգերով, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների համար, որոնք՝
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից սահմանվող դեպքերում ձևակերպված են «արտահանում» մաքսային ընթացակարգով.
ձևակերպված են «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով, ազատ տնտեսական գոտու մեկ տարածքից փոխադրվում են ազատ տնտեսական գոտու այլ տարածք՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 8-րդ կետով նախատեսված դեպքում.
2) Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 302-րդ հոդվածի 4-րդ կետում նշված օտարերկրյա ապրանքների՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով և (կամ) ծովով Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի մի մասից Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի մյուս մաս փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) համար:

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) դեպքում`
1) ժամանման վայրի մաքսային մարմնից մինչև մեկնման վայրի մաքսային մարմինը.
2) ժամանման վայրի մաքսային մարմնից մինչև ներքին մաքսային մարմինը.
3) ներքին մաքսային մարմնից մինչև մեկնման վայրի մաքսային մարմինը.
4) մի ներքին մաքսային մարմնից մինչև մեկ այլ ներքին մաքսային մարմինը.
5) մաքսային մարմինների միջև՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով և (կամ) ծովով:

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքները պահպանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը:

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված՝ Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքները պահպանում են Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների կարգավիճակը՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 307-րդ հոդվածի 3-րդ կետում նշված դեպքի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 304-րդ հոդվածի 17-րդ կետին համապատասխան սահմանված դեպքերի:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) համար «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով չեն ձևակերպվում հետևյալ օտարերկրյա ապրանքները`
1) այն օդանավում գտնվող ապրանքները, որը միջազգային փոխադրում իրականացնելու ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում կատարել է միջանկյալ, հարկադրված կամ տեխնիկական վայրէջք՝ առանց այդ ապրանքների բեռնաթափման (դատարկման).
2) այն ապրանքները, որոնք Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ժամանումից հետո Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով դուրս չեն բերվել դրանց տեղափոխման վայրից ու մեկնում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից.
3) էլեկտրահաղորդման գծերով տեղափոխվող ապրանքները.
4) այլ ապրանքներ՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) համար մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքները ձևակերպվում են «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով և (կամ) անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում:

Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով և (կամ) ծովով Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի մի մասից Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի մյուս մասը փոխադրվող Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 302-րդ հոդվածի 4-րդ կետում նշված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 43-րդ գլխով սահմանված առանձնահատկությունները:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) համար ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են`
1) ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 146-րդ հոդվածին համապատասխան՝ օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ.
2) հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 146-րդ հոդվածին համապատասխան Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող դեպքերում՝ օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ.
3) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 341-րդ հոդվածով նախատեսված եղանակներով ապրանքների նույնականացման հնարավորության ապահովումը.
4) միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցի համապատասխանությունը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 364-րդ հոդվածում նշված պահանջներին, եթե ապրանքները փոխադրվում են տրանսպորտային միջոցի այն բեռնասրահներում (հատվածամասերում), որոնց վրա դրվում են մաքսային կապարակնիքներ և կնիքներ.
5) արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:

Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքները, այդ թվում՝ փոստային առաքանիներում ուղարկվող Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքները, և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 302-րդ հոդվածի 4-րդ կետում նշված օտարերկրյա ապրանքները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի մի մասից Միության մաքսային տարածքի մյուս մասը Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով և (կամ) ծովով փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) նպատակով «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմանները սահմանված են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 304-306-րդ հոդվածներով:

Որպես Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով տրանսպորտի երկու և ավելի տեսակների օգտագործմամբ փոխադրվող՝ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների հայտարարատու կարող են հանդես գալ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետում նշված անձինք, կամ անդամ պետության այն անձը, որը այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան օժտված է տրանսպորտի երկու և ավելի տեսակների օգտագործմամբ փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ լիազորություններով և ապահովում է ապրանքների այդպիսի փոխադրման կազմակերպումը:

Ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս ուղարկող մաքսային մարմինը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 144-րդ հոդվածին համապատասխան սահմանում է մաքսային տարանցման ժամկետը, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 145-րդ, 263-րդ և 304-րդ հոդվածներին համապատասխան որոշում է ապրանքների առաքման վայրը, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 341-րդ հոդվածին համապատասխան իրականացնում է ապրանքների, դրանց փաստաթղթերի նույնականացումը:

Եթե ապրանքների փոխադրումը՝ բացառությամբ ապրանքների՝ նավերով կամ օդանավերով փոխադրման, իրականացվում է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 364-րդ հոդվածում նշված պահանջներին համապատասխանող տրանսպորտային միջոցի բեռնասրահում (հատվածամասում) կամ դրա մասում, ապա նույնականացումը, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 341-րդ հոդվածով նախատեսված նույնականացման այլ եղանակներից բացի, պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցի այդ բեռնասրահների (հատվածամասերի) կամ դրա մասերի վրա կնիքներ դնելու միջոցով՝ բացառությամբ սույն կետի երրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքերի:

Տրանսպորտային միջոցի բեռնասրահների (հատվածամասերի) կամ դրա մասերի վրա կնիքների կիրառում չի պահանջվում փոստային տարաներում (փոստային պարկերում, փոստային բեռնարկղերում) գտնվող կենդանի կենդանիները, միջազգային փոստային առաքանիները փոխադրելու դեպքում, ինչպես նաև «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով չձևակերպվող ապրանքների հետ միասին Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ չհանդիսացող պետությունների տարածքով տրանսպորտային միջոցի կամ դրա մասի մեկ բեռնասրահում (հատվածամասում) փոխադրելու դեպքում:

Ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս ուղարկող մաքսային մարմինը սահմանում է այն ժամկետը, որի ընթացքում ապրանքները ուղարկող մաքսային մարմնից պետք է հասցվեն նշանակման մաքսային մարմնին (այսուհետ՝ մաքսային տարանցման ժամկետ):

Երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ մաքսային տարանցման ժամկետը սահմանվում է ելնելով 1 ամսում 2 հազար կիլոմետրի հաշվարկից, սակայն առնվազն 7 օրացուցային օր:
Այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց փոխադրումը (տրանսպորտային փոխադրումը) իրականացվում է տրանսպորտի այլ տեսակներով, մաքսային տարանցման ժամկետը սահմանվում է ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) սովորական ժամկետին համապատասխան՝ ելնելով տրանսպորտի տեսակից և տրանսպորտային միջոցի հնարավորություններից, ապրանքների փոխադրման համար սահմանված երթուղուց, փոխադրման այլ պայմաններից և (կամ) հայտարարատուի կամ փոխադրողի դիմումից, ինչպես նաև հաշվի առնելով երրորդ կողմի հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերին համապատասխան՝ տրանսպորտային միջոցի վարորդի աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի պահանջները, սակայն մաքսային տարանցման առավելագույն ժամկետից ոչ ավելի:

Մաքսային տարանցման առավելագույն ժամկետը չի կարող գերազանցել 1 ամսում 2 հազար կիլոմետր հաշվարկով սահմանվող ժամկետը, կամ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների փոխադրման առանձնահատկությունների հաշվառմամբ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից սահմանվող ժամկետը:

Հայտարարատուի կամ փոխադրողի հիմնավորված դիմումի հիման վրա մաքսային մարմնի կողմից սահմանված՝ մաքսային տարանցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված ժամկետի սահմաններում:
Մաքսային տարանցման ժամկետի երկարաձգման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը սահմանվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից:

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 23)

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգը օտարերկրյա ապրանքների առնչությամբ կիրառելի մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան՝ այդպիսի ապրանքները պահպանվում են մաքսային պահեստում` առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման՝ պահպանելով այդ մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման և դրանց օգտագործման պայմանները՝ այդպիսի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:

Այն ապրանքները, որոնք ձևակերպվել են «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով, պահպանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը:

Թույլատրվում է «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը՝
1) «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգի գործողության կասեցման համար՝ նախկինում «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու միջոցով.
2) «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության կասեցման համար՝ «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները և (կամ) նախկինում «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների վերամշակման արդյունքները «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու միջոցով.
3) «ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության կասեցման համար՝ «ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները և (կամ) նախկինում «ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների վերամշակման արդյունքները «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու միջոցով:

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը թույլատրվում է այն ապրանքների առնչությամբ, որոնք խոշոր եզրաչափեր ունենալու պատճառով կամ բեռնման, բեռնաթափման և (կամ) պահպանման հատուկ պայմանների հետևանքով չեն կարող տեղավորվել մաքսային պահեստում:

Այդպիսի ապրանքների պահպանումը կարող է իրականացվել այն վայրերում, որոնք չեն հանդիսանում մաքսային պահեստներ՝ մաքսային մարմնի կողմից այդպիսի վայրերում պահպանման թույլտվության առկայության դեպքում, որը տրվում է անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու այն ապրանքների ցանկը, որոնց նկատմամբ չի կիրառվում «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգը:

«Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 24)

«Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգն օտարերկրյա ապրանքների առնչությամբ կիրառելի մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում այդպիսի ապրանքների հետ կատարվում են վերամշակման գործողություններ՝ դրանց վերամշակման արդյունքներ ստանալու նպատակով, որոնք նախատեսված են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից հետագա արտահանման համար՝ առանց այդպիսի օտարերկրյա ապրանքների առնչությամբ ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման՝ պահպանելով այդ մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման և դրանց օգտագործման պայմանները՝ այդ մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:

«Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները պահպանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքները (վերամշակման արդյունքները, թափոններն ու մնացորդները) ստանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակ:

«Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգի գործողության կասեցման համար թույլատրվում է «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու միջոցով:
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու այն ապրանքների ցանկը, որոնց առնչությամբ չի կիրառվում «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը:

Ապրանքները «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
1) Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմնի կողմից տրված և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 168-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները պարունակող՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթի առկայությունը: Որպես այդպիսի փաստաթուղթ կարող է օգտագործվել ապրանքների հայտարարագիրը, եթե «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի կիրառման նպատակը ապրանքների վերանորոգումն է, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից սահմանվող այլ դեպքերում.
2) «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքները մաքսային մարմինների կողմից նույնականացնելու հնարավորությունը՝ դրանց վերամշակման արդյունքներում՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 172-րդ հոդվածին համապատասխան այդպիսի օտարերկրյա ապրանքները համարժեք ապրանքներով փոխարինելու դեպքերի.
3) արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:

«Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են՝
1) «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետը պահպանելը.
2) «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների հետ կապված գործողություններ կատարելու դեպքում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի դրույթները պահպանելը.
3) «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթում նշված անձանց մոտ գտնվելը և այդ անձանց կողմից ապրանքների վերամշակման գործողությունների կատարման համար այդպիսի ապրանքներն օգտագործելը:

«Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 25)

«Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որի համաձայն այդ ապրանքներն արտահանվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործողություններ կատարելու արդյունքում դրանց վերամշակման այն արդյունքներն ստանալու նպատակով, որոնք նախատեսված են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք հետագա ներմուծման համար, առանց Եվրասիական տնտեսական միության այդ ապրանքների համար արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու` այդ մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման և այդ մաքսային ընթացակարգին համապատասխան դրանց օգտագործման պայմանները պահպանելու դեպքում:

«Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված և փաստացիորեն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանված ապրանքները կորցնում են Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքի կարգավիճակը:

«Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը թույլատրվում է՝
1) այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք նախկինում ձևակերպվել են «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով՝ ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակումներով զուգակցված՝ ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման արտոնությունների կիրառմամբ կամ այդ ապրանքների մասերի նկատմամբ, եթե այդ ապրանքները կամ դրանց մասերը վերանորոգման նպատակով արտահանվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից և «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպման պահի դրությամբ ունեն օտարերկրյա ապրանքի կարգավիճակ.
2) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանված՝
«ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների նկատմամբ՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան՝ «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու նպատակով.
միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 277-րդ հոդվածի 3-րդ կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված դեպքում:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված ապրանքները ձևակերպվում են «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով՝ առանց Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք դրանք ներմուծելու:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու այն ապրանքների ցանկը, որոնց նկատմամբ չի կիրառվում «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը:

Ապրանքները «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
1) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից տրված և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսյաին օրենսգրքի 181-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթի առկայությունը: Որպես այդպիսի փաստաթուղթ կարող է օգտագործվել ապրանքների հայտարարագիրը, եթե «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի կիրառման նպատակն ապրանքների վերանորոգումն է.
2) «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված Միության ապրանքները դրանց վերամշակման արդյունքներում մաքսային մարմինների կողմից նույնականացնելու հնարավորությունը՝ բացառությամբ վերամշակման արդյունքները համարժեք օտարերկրյա ապրանքներով փոխարինելու դեպքերի, ինչպես որ դրանք սահմանված են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսյաին օրենսգրքի 183-րդ հոդվածում՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի նշված հոդվածին համապատասխան.
3) արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովման տրամադրումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 9-րդ գլխին համապատասխան՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովում չի տրամադրվում.
4) արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միությա մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:

«Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են՝
1) «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության համար սահմանված ժամկետի պահպանումը.
2) «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների հետ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման գործողություններ իրականացնելիս Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի դրույթների պահպանումը:

«Ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 26)

«Ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող այն մաքսային ընթացակարգն է, որին համապատասխան այդ ապրանքները ենթարկվում են ներքին համար վերամշակման գործողությունների՝ դրանց վերամշակման արդյունքներն ստանալու նպատակով՝ հետագայում «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվելու համար՝ առանց այդ օտարերկրյա ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքեր վճարելու, եթե պահպանվում են այդ մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման և դրանք այդ մաքսային ընթացակարգին համապատասխան օգտագործելու պայմանները:

«Ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները պահպանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը, իսկ ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքները (վերամշակման արդյունքներ, թափոններ և մնացորդներ) ստանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակ:

«Ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց ցանկը սահմանվում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:

Ապրանքները «ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
1) ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին անդամ պետությունների լիազորված մարմնի կողմից տրված փաստաթղթի առկայությունը, որը պարունակում է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 193-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները.
2) մաքսային մարմինների կողմից վերամշակման արդյունքներում «ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը.
3) եթե «ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ապրանքները ձևակերպելու օրվա դրությամբ վերամշակման արդյունքների համար ներմուծման մաքսատուրքերի գումարները, որոնք հաշվարկվում են այնպես, ինչպես դա կարվեր, եթե Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծելիս դրանք ձևակերպված լինեին «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով՝ հաշվի առնելով վերամշակման արդյունքների ելքի չափաքանակները, որոնք ներառված են ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթում, ավելի քիչ են, քան ներմուծման մաքսատուրքերի այն գումարները, որոնք հաշվարկվում են «ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների համար այնպես, ինչպես դա կարվեր, եթե այդ ապրանքները ձևակերպված լինեին «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով.
4) վերամշակման արդյունքների նախնական վիճակը տնտեսապես շահավետ եղանակով վերականգնելու անհնարինությունը.
5) հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարումը.
6) հարկերի վճարումը, եթե հարկերի վճարման արտոնություններ չեն տրամադրվել.
7) հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերից և (կամ) «Եվրասիայան տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 50-րդ հոդվածին համապատասխան սահմանված այլ տուրքերից տարբեր՝ ներքին շուկայի պաշտպանության այլ միջոցներ պահպանելը.
8) արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:

«Ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են՝
1) «ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության համար սահմանված ժամկետի պահպանումը.
2) «ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների հետ գործողություններ իրականացնելիս Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 191-րդ հոդվածի դրույթների պահպանումը.
3) «ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների գտնվելը ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթում նշված անձանց մոտ, և այդ ապրանքների օգտագործումն այդ անձանց կողմից ապրանքների վերամշակման գործողությունների կատարման համար:

«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 27)

«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգն օտարերկրյա ապրանքների և Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որի համաձայն այդպիսի ապրանքները տեղավորվում և օգտագործվում են ազատ տնտեսական գոտու տարածքի կամ դրա մի մասի սահմաններում` առանց մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման՝ այդպիսի մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման և այդպիսի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան դրանց օգտագործման պայմանների կատարմամբ:

«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվում են այն ապրանքները, որոնք նախատեսված են ազատ տնտեսական գոտու տարածքում ազատ տնտեսական գոտու ռեզիդենտների (մասնակիցների, սուբյեկտների) կողմից տեղավորման և (կամ) օգտագործման համար ազատ տնտեսական գոտու ռեզիդենտների (մասնակիցների, սուբյեկտների) կողմից ձեռնարկատիրական և այլ գործունեության իրականացման նպատակով՝ «ազատ տնտեսական գոտու տարածքում գործունեության իրականացման (վարման) մասին» համաձայնագրին (պայմանագրին) («ազատ տնտեսական գոտում գործունեության պայմանների մասին» պայմանագրին, ներդրումային հայտարարագրին, ձեռնարկատիրական ծրագրին) համապատասխան, եթե անդամ պետության օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների նկատմամբ այդպիսի անդամ պետության տարածքում ստեղծված առանձին ազատ տնտեսական գոտու տարածքում դրանց տեղավորման և (կամ) օգտագործման համար:

«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման պայմաններն են`
1) ապրանքները նախատեսված են ազատ տնտեսական գոտու տարածքում ազատ տնտեսական գոտու ռեզիդենտների (մասնակիցների, սուբյեկտների) կողմից տեղավորման և (կամ) օգտագործման համար ազատ տնտեսական գոտու ռեզիդենտների (մասնակիցների, սուբյեկտների) կողմից ձեռնարկատիրական և այլ գործունեության իրականացման նպատակով՝ «ազատ տնտեսական գոտու տարածքում գործունեության իրականացման (վարման) մասին» համաձայնագրին (պայմանագրին) («ազատ տնտեսական գոտում գործունեության պայմանների մասին» պայմանագրին, ներդրումային հայտարարագրին, ձեռնարկատիրական ծրագրին) համապատասխան, եթե անդամ պետության օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան՝ այդպիսի անդամ պետության տարածքում ստեղծված առանձին ազատ տնտեսական գոտիների տարածքում տեղավորման և (կամ) օգտագործման համար:
2) ապրանքները նախատեսված են նավահանգստային ազատ տնտեսական գոտու կամ լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտու տարածքում այն անձանց կողմից տեղավորման համար, որոնք նավահանգստային ազատ տնտեսական գոտու կամ լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտու ռեզիդենտներ (մասնակիցներ, սուբյեկտներ) չեն և որոնք նավահանգստային ազատ տնտեսական գոտու կամ լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտու ռեզիդենտների (մասնակիցների, սուբյեկտների) հետ կնքել են ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագիր՝ պայմանով, որ նշված ծառայությունները մատուցելիս ապրանքների հետ կատարվող գործառնությունները չեն փոփոխում ապրանքների բնութագրերը, որոնք կապված են ծածկագրի փոփոխության հետ՝ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան.
3) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:

2. «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների հայտարարատուներ կարող են հանդես գալ այն ազատ տնտեսական գոտւ ռեզիդենտներ (մասնակիցներ, սուբյեկտներ) հանդիսացող անձինք, որի տարածքում պետք է տեղավորվեն այդ ապրանքները, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 202-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում՝ նաև սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված կամ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից՝ նույն հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան որոշված այլ անձինք:

«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են՝
1) «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների տեղավորումը և դրանց գտնվելը ազատ տնտեսական գոտու տարածքում՝ ազատ տնտեսական գոտու գործունեության ժամկետի ընթացքում կամ «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի՝ ազատ տնտեսական գոտու տարածքում կիրառման ժամկետի ընթացքում կամ նախքան անձի կողմից ազատ տնտեսական գոտու ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կարգավիճակը կորցնելը՝ հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 4-րդ կետը.
2) «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների օգտագործումը ազատ տնտեսական գոտու տարածքում՝
«Ազատ տնտեսական գոտու տարածքում գործունեության իրականացման (վարման) մասին» համաձայնագրին (պայմանագրին) («ազատ տնտեսական գոտիում գործունեության պայմանների մասին» պայմանագրին, ներդրումային հայտարարագրին, ձեռնարկատիրական ծրագրին) համապատասխան կամ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան.
նավահանգստային ազատ տնտեսական գոտու կամ լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտու ռեզիդենտ (մասնակից, սուբյեկտ) չհանդիսացող անձի և նավահանգստային ազատ տնտեսական գոտու կամ լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտու ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) միջև կնքված ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրին համապատասխան, եթե ապրանքները «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվել են նավահանգստային ազատ տնտեսական գոտու կամ լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտու տարածքում այդպիսի ծառայությունների մատուցման համար.
3) «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների տեղավորումը և օգտագործումը ազատ տնտեսական գոտու տարածքում, որոնք իրականացվում են՝
այդպիսի ապրանքների հայտարարատուի կամ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով սահմանված կամ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանվող այլ անձանց կողմից.
նավահանգստային ազատ տնտեսական գոտու կամ լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտու ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կողմից, եթե նա ապրանքների պահպանումն իրականացնում է ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրով և չի հանդիսանում այդպիսի ապրանքների հայտարարատու.
4) «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների նկատմամբ գործողությունների կատարումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 205-րդ հոդվածին համապատասխան:

«Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 28)

«Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգն օտարերկրյա ապրանքների և Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան այդպիսի ապրանքները տեղավորվում և օգտագործվում են ազատ պահեստում՝ առանց մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքեր վճարելու՝ պահպանելով այդ մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման և այդ մաքսային ընթացակարգին համապատասխան դրանց օգտագործման պայմանները:
Ազատ պահեստում կարող են տեղավորվել և օգտագործվել «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության՝ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով չձևակերպված ապրանքները և այլ մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքները:

«Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման պայմանն է օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:

Որպես «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների հայտարարատու՝ կարող է հանդես գալ ազատ պահեստի տիրապետող անձը, իսկ անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ նաև այլ անձինք:

«Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են՝
1) «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների տեղավորումը և գտնվելն ազատ պահեստի տարածքում այդ ազատ պահեստի գործունեության ժամկետի ընթացքում՝ հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 212-րդ հոդվածի 5-րդ կետը և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի 5-րդ կետը.
2) «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների օգտագործումը դրանք այդ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպած հայտարարատուի կողմից կամ սույն գլխին համապատասխան սահմանված այլ անձանց կողմից.
3) «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 213-րդ հոդվածին համապատասխան գործողությունների կատարումը:

Ազատ պահեստի գործունեության դադարեցման դեպքում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 212-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված՝ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմանները պետք է պահպանվեն մինչև այդ մաքսային ընթացակարգի գործողության ավարտը կամ դադարեցումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 215-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան:

«Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)»  մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 29)

«ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգն օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան այդ ապրանքները ժամանակավոր գտնվում և օգտագործվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում, պահպանելով ապրանքներն այդ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու և այդ մաքսային ընթացակարգին համապատասխան դրանք օգտագործելու պայմանները՝ ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի մասնակի վճարմամբ և առանց հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման կամ առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման և առանց հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման:

«ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները (այսուհետ՝ ժամանակավոր ներմուծված ապրանքներ) պահպանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը:

Ապրանքների այն կատեգորիաները, որոնց ժամանակավոր գտնվելը և օգտագործումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան թույլատրվում է առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման, այդ ժամանակավոր գտնվելու և օգտագործվելու պայմանները, ինչպես նաև այդ ժամանակավոր գտնվելու և օգտագործվելու վերջնաժամկետները սահմանվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից և (կամ) երրորդ կողմի հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով:

«ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգը չի կիրառվում ապրանքների հետևյալ կատեգորիաների նկատմամբ՝
1) սննդամթերք, խմիչքներ՝ ներառյալ ալկոհոլային խմիչքները, ծխախոտ և ծխախոտային արտադրատեսակներ, հումք և կիսաֆաբրիկատներ, ծախսվելիք նյութեր և նմուշներ՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք ներմուծվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք մեկ օրինակից՝ գովազդային և (կամ) ցուցադրության նպատակներով կամ որպես ցուցանմուշներ կամ արդյունաբերական նմուշներ.
2) թափոններ՝ ներառյալ արտադրական թափոնները.
3) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծման համար արգելված ապրանքներ:

Թույլատրվում է «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության կասեցման համար՝ «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ավելի վաղ ձևակերպված ապրանքների վերամշակման արդյունքներն այդ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու միջոցով:

«ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման պայմաններն են՝
1) «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը՝ այդ մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու նպատակով մաքսային ընթացակարգով դրանց հետագա ձևակերպման դեպքում:
Ապրանքների նույնականացում չի պահանջվում այն դեպքերում, երբ երրորդ կողմի հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերին համապատասխան, թույլատրվում է ժամանակավոր ներմուծված ապրանքների փոխարինում.
2) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 223-րդ հոդվածին համապատասխան ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի մասնակի վճարումը՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան` Միության մաքսային տարածքում ապրանքների ժամանակավոր գտնվելը և օգտագործումը՝ «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան, թույլատրվում է առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման.
3) ապրանքների ժամանակավոր գտնվելու և օգտագործման պայմանների պահպանումը՝ «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան՝ առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման, եթե այդպիսի պայմաններ սահմանված են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան և (կամ) նախատեսված են երրորդ կողմի հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով.
4) արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան.

Ապրանքների՝ «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան օգտագործման պայմաններն են՝
1) «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգի՝ մաքսային մարմնի կողմից սահմանված գործողության ժամկետի պահպանումը.
2) ժամանակավոր ներմուծված ապրանքների տնօրինման և օգտագործման հետ կապված՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 222-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումների պահպանումը.
3) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 223-րդ հոդվածին համապատասխան ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի մասնակի վճարումը՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան` Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների ժամանակավոր գտնվելը և օգտագործումը՝ «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան, թույլատրվում է առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման.
4) ապրանքների ժամանակավոր գտնվելու և օգտագործման պայմանների պահպանումը՝ «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան՝ առանց ներմուծման այն մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման, որոնք սահմանված են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան, և (կամ) նախատեսված են երրորդ կողմի հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրով:

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 30)

«ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգը Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան նման ապրանքներն արտահանվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից՝ դրա սահմաններից դուրս դրանց գտնվելու և օգտագործվելու համար` առանց արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու՝ պահպանելով այդ մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման և այդպիսի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան դրանց օգտագործման պայմանները:

«ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից փաստացի արտահանված ապրանքները (սույն գլխում այսուհետ՝ ժամանակավոր արտահանված ապրանքներ) կորցնում են ԵվրասիականՄիության ապրանքների կարգավիճակը:

«ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը թույլատրվում է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանված՝
1) «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների նկատմամբ՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ավարտի նպատակով.
2) Եվրասիական տնտեսական միության՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 303-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված ապրանքների դեպքում:

«ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգը չի կիրառվում հետևյալ ապրանքների նկատմամբ՝
1) սննդամթերք, խմիչքներ՝ ներառյալ ոգելից խմիչքները, ծխախոտ և ծխախոտային արտադրատեսակներ, հումք, կիսաֆաբրիկատներ, ծախսվելիք նյութեր և նմուշներ՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դրանց արտահանման դեպքերի՝ եզակի օրինակներով, գովազդային և (կամ) ցուցադրության նպատակներով կամ որպես ցուցահանդեսային ցուցադրանմուշներ կամ արդյունաբերական նմուշներ.
2) թափոններ՝ ներառյալ արտադրական թափոնները:

Ապրանքները «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
1) «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը՝ այդ մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու նպատակով մաքսային ընթացակարգով դրանց հետագա ձևակերպման դեպքում:
Ապրանքների նույնականացում չի պահանջվում այն դեպքերում, երբ թույլատրվում է ժամանակավոր արտահանված ապրանքների փոխարինում՝ երրորդ կողմի հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերին համապատասխան կամ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 227-րդ հոդվածի 5-րդ կետով սահմանված դեպքերում.
2) արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:

Ապրանքները՝ «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան օգտագործելու պայմաններն են՝
1) մաքսային մարմնի կողմից սահմանված՝ «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետի պահպանումը.
2) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 230-րդ հոդվածով սահմանված՝ ժամանակավորապես արտահանված ապրանքների օգտագործման և տնօրինման սահմանափակումների պահպանումը:

«Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 31)

«Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգն օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից ավելի վաղ արտահանված այդպիսի ապրանքները ներմուծվում են Միության մաքսային տարածք առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման՝ պահպանելով ապրանքներն այդ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմանները:

«Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից ավելի վաղ արտահանված ապրանքների նկատմամբ, որոնց նկատմամբ կիրառվել է՝
1) «արտահանում» մաքսային ընթացակարգը.
2) «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը՝ այդ մաքսային ընթացակարգի գործողությունը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան ավարտելու համար.
3) «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգը՝ այդ մաքսային ընթացակարգի գործողությունը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան ավարտելու համար:

«Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները ձեռք են բերում Միության ապրանքների կարգավիճակ՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից ավելի վաղ արտահանված ապրանքների, որոնց նկատմամբ կիրառվել է «ժամանակավոր արտահանում» կամ «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգերը, և որոնք Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված ապրանքներն, կամ դրանց վերամշակման արդյունքներն են:

«Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը թույլատրվում է՝
1) Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների նկատմամբ՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետին համապատասխան՝ «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի կամ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 215-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետին համապատասխան՝ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողության ավարտի համար.
2) «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված՝ անհատույց (երաշխիքային) վերանորոգման նպատակով Միության մաքսային տարածքից արտահանված ապրանքների վերամշակման արդյունքների նկատմամբ՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 1-ին կետի երկրորդ պարբերությունում նշված վերամշակման արդյունքների:
«Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը չի թույլատրվում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի 11-րդ կետում և 211-րդ հոդվածի 9-րդ կետում նշված ապրանքների նկատմամբ:

Ապրանքները «վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
1) արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան.
2) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման հանգամանքների, վերանորոգման գործողությունների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնելը մաքսային մարմին, եթե այդպիսի գործողություններն ապրանքների հետ իրականացվել են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս և հաստատվում են մաքսային և (կամ) այլ փաստաթղթերի կամ այդպիսի փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնելով.
3) ապրանքների առանձին կատեգորիաների նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 2, 4-6-րդ կետերով սահմանված այլ պայմաններ:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից ավելի վաղ արտահանված ապրանքները, որոնց նկատմամբ կիրառվել է «արտահանում» մաքսային ընթացակարգը, «վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
1) ապրանքների ձևակերպումը «վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով՝ մինչև Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դրանց փաստացի արտահանման օրվան հաջորդող 3 տարին լրանալը կամ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից սահմանված այլ ժամկետի լրանալը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան.
2) ապրանքների այն վիճակի անփոփոխ պահպանումը, որում դրանք արտահանվել են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից՝ բացառությամբ բնական մաշվածության հետևանքով առաջացած փոփոխությունների, ինչպես նաև փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահպանման կանոնավոր պայմաններում բնական կորստի հետևանքով առաջացած փոփոխությունների.
3) հարկերի և (կամ) դրանցից տոկոսների փոխհատուցումը, երբ այդպիսի հարկերի գումարները և (կամ) տոկոսները, կապված Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման հետ, չեն վճարվել կամ վերադարձվել են, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման հետ կապված՝ չվճարված կամ որպես վճարումներ, արտոնություններ կամ փոխհատուցումներ՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ստացված այլ հարկերի գումարների, լրավճարների և այլ գումարների փոխհատուցումը, եթե դա նախատեսված է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ, այն կարգով և պայմաններով, որոնք սահմանված են այդպիսի օրենսդրությամբ:

Ապրանքների առանձին կատեգորիաների նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված ժամկետը գերազանցող ժամկետ:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից ավելի վաղ արտահանված ապրանքները, որոնց նկատմամբ կիրառվել է «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգը, «վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
1) ապրանքների ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետի ընթացքում.
2) ապրանքների այն վիճակի անփոփոխ պահպանումը, որում դրանք արտահանվել են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից՝ բացառությամբ բնական մաշվածության հետևանքով առաջացած փոփոխությունների, ինչպես նաև փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահպանման կանոնավոր պայմաններում բնական կորստի հետևանքով առաջացած փոփոխությունների, ինչպես նաև այն փոփոխությունների, որոնք թույլատրվում են այդպիսի ապրանքների նկատմամբ «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան դրանք օգտագործելիս:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից ավելի վաղ արտահանված ապրանքները, որոնց նկատմամբ կիրառվել է «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը, «վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
1) ապրանքների ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության՝ մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի ընթացքում.
2) ապրանքների այն վիճակի անփոփոխ պահպանումը, որում դրանք արտահանվել են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից՝ բացառությամբ բնական մաշվածության հետևանքով առաջացած փոփոխությունների, ինչպես նաև փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահպանման կանոնավոր պայմաններում բնական կորստի հետևանքով առաջացած փոփոխությունների:

Ապրանքների վերամշակման արդյունքները, որոնց նկատմամբ կիրառվել է «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը, «վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
1) «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից՝ դրանց անհատույց (երաշխիքային) վերանորոգման նպատակով.
2) վերամշակման արդյունքների ձևակերպումը «վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության՝ մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի ընթացքում:

«Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 32)

«Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգն օտարերկրյա ապրանքների և Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան՝ օտարերկրյա ապրանքները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանվում են առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի և (կամ) այդպիսի տուրքերի և հարկերի գումարների վերադարձով (հաշվանցմամբ)՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 242-րդ հոդվածին համապատասխան, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքները՝ առանց արտահանման մաքսատուրքերի վճարման՝ ապրանքներն այդ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպման պայմանների պահպանման դեպքում:

«Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է՝
1) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծված և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում գտնվող օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ, այդ թվում՝ մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ.
2) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքների (վերամշակման արդյունքների, թափոնների, բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 3-րդ կետում նշված և (կամ) մնացորդների) նկատմամբ՝ «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան ավարտելու համար.
3) թափոնների նկատմամբ՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի 3-րդ կետում նշված թափոնների, և (կամ) ներքին սպառման համար վերամշակման գործողությունների արդյունքում գոյացած մնացորդների նկատմամբ՝ «ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 197-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան ավարտելու համար.
4) «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված, օտարերկրյա ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների նկատմամբ՝ «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան ավարտելու համար.
5) «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված, օտարերկրյա ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների նկատմամբ՝ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 215-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան ավարտելու համար.
6) Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների նկատմամբ, որոնց նկատմամբ կիրառվել է «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգը, եթե ապրանքներն արտահանվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից այն գործարքի պայմանները չկատարելու պատճառով, որի հիման վրա ապրանքները տեղափոխվում էին Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով, այդ թվում՝ քանակի, որակի, նկարագրության կամ փաթեթվածքի՝ սույն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված պայմանների պահպանման դեպքում.
7) «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերին կամ Միությանն անդամակցելու վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերին համապատասխան կիրառվել են ներմուծման մաքսատուրքերի ավելի ցածր դրույքաչափեր, քան Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային սակագնով սահմանված դրույքաչափերը, եթե նշված ապրանքներն արտահանվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից այն գործարքի պայմանները չկատարելու պատճառով, որի հիման վրա ապրանքները տեղափոխվում էին Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով, այդ թվում՝ քանակի, որակի, նկարագրության կամ փաթեթվածքի մասով, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված պայմանների պահպանման դեպքում:

Եվրասիական տնտեսական միության՝ սույն հոդվածի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետում նշված, «վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից փաստացի արտահանված ապրանքները կորցնում են Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների կարգավիճակը:

«Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը թույլատրվում է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանված՝
1) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված, «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների նկատմամբ՝ «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետին համապատասխան ավարտելու համար.
2) Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից սահմանվող դեպքերում հատուկ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների նկատմամբ.
3) միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 276-րդ հոդվածի 7-րդ կետին համապատասխան.
4) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 303-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված օտարերկրյա ապրանքների դեպքում:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-5-րդ ենթակետերում նշված ապրանքները «վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
1) արգելքների և սահմանափակումների պահպանում՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան.
2) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքներ ներմուծելու, Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից ապրանքներ արտահանելու հանգամանքների մասին՝ մաքսային մարմնին այն տեղեկությունները ներկայացնելը, որոնք հաստատվում են մաքսային և (կամ) այլ փաստաթղթերի կամ այդ փաստաթղթերի մասին տեղեկությունների ներկայացմամբ:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 6-րդ և 7-րդ ենթակետերում նշված ապրանքները «վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
1) ապրանքների՝ «վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպումը՝ «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպման օրվան հաջորդող օրվանից 1 տարվա ընթացքում.
2) մաքսային մարմնին տվյալները ներկայացնելը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծման հանգամանքների, այն գործարքի պայմանները չկատարելու վերաբերյալ, որի հիման վրա ապրանքները տեղափոխվել են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով, այդ ապրանքները «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու, «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպումից հետո այդ ապրանքների օգտագործման վերաբերյալ, որոնք հաստատվում են մաքսային և (կամ) այլ փաստաթղթեր կամ այդպիսի փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնելով. Այն գործարքի պայմանների չկատարման հաստատման նպատակով, որի հիման վրա ապրանքները տեղափոխվում էին Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով, մաքսային մարմին կարող են ներկայացվել փաստաթղթեր, որոնք տրվում են լիազորված կազմակերպությունների կողմից՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան.
3) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների չօգտագործումը և դրանց վերանորոգումը չանցկացնելը՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքների օգտագործումն անհրաժեշտ է եղել այն թերությունների կամ այլ հանգամանքների հայտնաբերման համար, որոնք հանգեցրել են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանմանը.
4) մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը.
5) արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:

«Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգ (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 33)

«Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգը օտարերկրյա ապրանքների և Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան այդպիսի ապրանքներն անմաքս առևտրի խանութներում գտնվում և իրացվում են մանրածախ առևտրի ձևով՝ առանց օտարերկրյա ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման, այդպիսի մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման և այդպիսի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան դրանց օգտագործման պայմանների պահպանման դեպքում:

«Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները իրացվում են՝
1) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից մեկնող ֆիզիկական անձանց.
2) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ժամանող ֆիզիկական անձանց.
3) մեկ անդամ պետությունից մեկ այլ անդամ պետություն մեկնող ֆիզիկական անձանց և մեկ անդամ պետությունից մեկ այլ անդամ պետություն մուտք գործող ֆիզիկական անձանց.
4) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում տեղակայված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկներին, միջազգային կազմակերպություններին կից պետությունների ներկայացուցչություններին, միջազգային կազմակերպություններին կամ դրանց ներկայացուցչություններին, ինչպես նաև դիվանագիտական ներկայացուցչության դիվանագիտական անձնակազմի անդամներին, հյուպատոսական պաշտոնատար անձանց և նրանց ընտանիքների անդամներին, որոնք ապրում են նրանց հետ, միջազգային կազմակերպություններին կից պետությունների ներկայացուցչությունների, միջազգային կազմակերպությունների կամ դրանց ներկայացուցչությունների անձնակազմին (աշխատակիցներին, պաշտոնատար անձանց).
5) այլ կազմակերպություններին կամ դրանց ներկայացուցչություններին և անձնակազմին, եթե այդպիսի իրացումը նախատեսվում է այն անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, որի տարածքում տեղակայված են այդ կազմակերպությունները կամ դրանց ներկայացուցչությունները:
«Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները իրացվում են սույն հոդվածի 2-րդ կետի 1-3-րդ ենթակետերում նշված անձանց, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերում գործող անմաքս առևտրի խանութներում:

Ապրանքների իրացումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 243-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված անձանց թույլատրվում է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով ապրանքների՝ օդային և ջրային տրանսպորտով տեղափոխման վայրերում գործող անմաքս առևտրի խանութներում, իսկ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված լինելու դեպքում՝ նաև Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով ապրանքների՝ այլ տեսակի տրանսպորտով տեղափոխման վայրերում: Մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման այն վայրերի ցանկը, որտեղ թույլատրվում է ապրանքների իրացումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 243-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված անձանց, սահմանվում է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:

Ապրանքների իրացումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 243-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված անձանց թույլատրվում է Միության մաքսային սահմանով ապրանքների՝ օդային տրանսպորտով տեղափոխման վայրերում գործող անմաքս առևտրի խանութներում:

«Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները իրացվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 243-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերում նշված անձանց, անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան սահմանված անմաքս առևտրի խանութներում:

Եվրասիական տնտեսական միության՝ «անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 243-րդ հոդվածի հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված ֆիզիկական անձանց իրացված ապրանքները կորցնում են Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների կարգավիճակը:

Եվրասիական տնտեսական միության՝ «անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 243-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-5-րդ ենթակետերում նշված անձանց իրացված ապրանքները պահպանում են Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների կարգավիճակը:

«Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 243-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերում նշված անձանց իրացված օտարերկրյա ապրանքներն այդպիսի իրացումից հետո ձեռք են բերում Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների կարգավիճակ:

«Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգը չի կիրառվում այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց շրջանառությունն արգելված է այն անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, որի տարածքում գտնվում է անմաքս առևտրի խանութը:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու այլ ապրանքների ցանկ, որոնց նկատմամբ չի կիրառվում «անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգը:

Առանց «անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպման՝ անմաքս առևտրի խանութներում կարող են տեղադրվել և օգտագործվել այն ապրանքները, որոնք անհրաժեշտ են անմաքս առևտրի այդ խանութների գործառումն ապահովելու համար:

«Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման պայման է արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:

«Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների հայտարարատու կարող է հանդես գալ միայն անմաքս առևտրի խանութի տիրապետող հանդիսացող անձը, որտեղ գտնվելու և իրացվելու են այդ ապրանքները:

Ապրանքներն «անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան օգտագործելու պայմաններն են՝
1) անմաքս առևտրի խանութներում ապրանքների գտնվելը.
2) անմաքս առևտրի խանութներում ապրանքների իրացումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 243-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված անձանց.
3) «անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքների առանձին կատեգորիաների իրացման պայմանի պահպանումը՝ նախատեսված Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 245-րդ հոդվածով:

«Ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգը (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 34)

«Ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգն օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան այդպիսի ապրանքները ոչնչացվում են առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման՝ պահպանելով այդպիսի մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման պայմանները:

«Ապրանքների ոչնչացում» ասելով ենթադրվում է ապրանքներն այնպիսի վիճակի բերելը, որի դեպքում դրանք մասամբ կամ ամբողջությամբ ոչնչացվում են կամ կորցնում իրենց սպառողական և (կամ) այլ հատկություններ և չեն կարող տնտեսապես շահավետ եղանակով վերականգնվել իրենց սկզբնական վիճակին:

«Ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգը չի կիրառվում հետևյալ ապրանքների նկատմամբ՝
1) մշակութային, հնագիտական, պատմական արժեքներ.
2) կենդանիներ և բույսեր, որոնք դասվում են անդամ պետությունների օրենսդրությանը և (կամ) միջազգային պայմանագրերին համապատասխան պահպանվող տեսակներին, դրանց մասերը և ածանցյալները՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց ոչնչացումը պահանջվում է համաճարակի, կենդանահամաճարակի և կարանտինային օբյեկտների տարածումը կանխարգելելու նպատակով.
3) մաքսային մարմինների կողմից՝ որպես գրավի առարկա ընդունված ապրանքներ՝ մինչև գրավի հետ կապված հարաբերությունների դադարեցումը.
4) առգրավված ապրանքներ կամ ապրանքներ, որոնց վրա արգելանք է դրված, այդ թվում՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան իրեղեն ապացույցներ հանդիսացող ապրանքներ:
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 244-րդ հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված ապրանքներից տարբեր այլ ապրանքների ցանկ, որոնց նկատմամբ չի կիրառվում «ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգը:

«Ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգը չի կիրառվում, եթե ապրանքների ոչնչացումը՝
1) կարող է վնաս հասցնել շրջակա միջավայրին կամ վտանգ է ներկայացնում մարդկանց կյանքին և առողջությանը.
2) իրականացվում է ապրանքների սպառման եղանակով՝ դրանց սովորական նշանակությանը համապատասխան.
3) կարող է ծախսեր առաջացնել անդամ պետությունների պետական մարմինների համար:

Ապրանքները «ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ անդամ պետության լիազորված պետական մարմնի կողմից տրվող՝ ապրանքները ոչնչացնելու հնարավորության մասին եզրակացության առկայությունը, որտեղ նշվում է դրանց ոչնչացման եղանակը և վայրը.
արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան:

«Հրաժարում՝ հօգուտ պետության»  մաքսային ընթացակարգ (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի գլուխ 35)

«Հրաժարում՝ հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգն օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան՝ այդպիսի ապրանքներն անհատույց հանձնվում են անդամ պետության սեփականությանը (եկամտին)՝ առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման՝ պահպանելով այդպիսի մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման պայմանները:

«Հրաժարում՝ հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները ձեռք են բերում Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքի կարգավիճակ:

«Հրաժարում՝ հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգը չի կիրառվում հետևյալ ապրանքների նկատմամբ՝
1) ապրանքներ, որոնց շրջանառությունն արգելված է այն անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, որի սեփականությանը (եկամտին) պլանավորվում է փոխանցել այդպիսի ապրանքները.
2) պիտանիության (սպառման, իրացման) ժամկետը լրացած ապրանքներ:
«Հրաժարում՝ հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգի կիրառման կարգը սահմանվում է անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ:

Ապրանքները «հրաժարում՝ հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմաններն են՝
արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան.
նշված մաքսային ընթացակարգի կիրառման արդյունքում անդամ պետությունների պետական մարմինների այն ծախսերի բացակայությունը, որոնք չեն կարող փոխհատուցվել ապրանքների իրացումից ստացված միջոցների հաշվին, եթե այլ բան սահմանված չէ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ.
անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների պահպանմամբ՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան: