Անձնական օգտագործման ապրանքներին չդասվող ապրանքների անվանացանկ

2010 հունիսի 18-ի «Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների տեղափոխման եվ դրանց բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու կարգի մասին» համաձայնագրի համաձայն:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

Հ/Հ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ (*) ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ
1 Բնական ադամանդներ 7102
2 Ներմուծվող ապրանքներ, որոնց նկատմամբ Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված են արտահանման մաքսատուրքեր՝ բացառությամբ հետևյալ ապրանքների.

Ձուկ, ծովամթերք (բացառությամբ թառափազգի ձկների խավիարի) ոչ ավելի, քան 5 կգ. (**)

Թառափազգի ձկների խավիար, ոչ ավելի, քան 250 գրամ քաշով.

Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցի սովորական բաքերում գտնվող վառելիքը, ինչպես նաև առանձին տարայում գտնվող վառելիքը, ոչ ավելի, քան 10 լիտր տարողությամբ.

Արտահանվող թանկարժեք մետաղները և թանկարժեք քարերը՝ 25000 ԱՄՆ դոլարի համարժեքը գերազանցող մաքսային արժեքով (արտահանվող թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի մաքսային արժեքը չի ներառում ֆիզիկական անձանց կողմից նախկինում Մաքսային միություն ներմուծված, ինչպես նաև Մաքսային միությունից ժամանակավորապես արտահանվող թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի արժեքը) (**)
0301 - 0304-ից 0306 1604 30 100 0 2710 11 410 0 - 2710 11 590 0, 2710 19 410 0 - 2710 19 490 0 71-ից
3 Կենտրոնական ջեռուցման կաթսաներ 8403 10
4 Ներքին այրման շարժիչներ՝ բացառությամբ նավերի շարժիչների 8407
5 Խոտհնձիչներ (բացառությամբ սիզամարգերի, այգիների կամ սպորտհրապարակների համար նախատեսված խոտհնձիչների), մեքենաներ խոտի մթերման համար, բերքահավաքի համար, կալսման մեքենաներ և մեխանիզմներ. մամլիչներ հակերով ծղոտ և խոտ փաթեթավորելու համար, մեքենաներ ձվերի, պտուղների կամ այլ գյուղատնտեսական արտադրանքի մաքրման, տեսակավորման կամ տրամաչափման համար 8433 20 - 8433 90
6 Մեքենաներ, մեխանիզմներ, սարքավորումներ 8434 - 8442, 8444 00 - 8449 00 000 0,8453 - 8466, 8468, 8474 -8480, 8486,8514, 8530,8534 00, 8535,8545, 8548,9024, 9027,9030, 9031
7 Սոլյարի արևայրուքի համար 8543 70 510 1, 8543 70 550 1
8 Տրակտորներ. հատուկ նշանակության շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ՝ բացառությամբ բեռնափոխադրման կամ ուղևորափոխադրման համար օգտագործվող միջոցների. արդյունաբերական նշանակության տրանսպորտային միջոցներ` ինքնագնաց, չսարքավորված վերամբարձ կամ բեռնող հարմարանքներով 8701, 8705, 8709
9 Կցորդ՝ ավտոմոբիլների փոխադրման համար (**) 8716 39-ից
10 Նավեր, նավակներ և լողացող կառուցվածքներ՝ բացառությամբ զբոսանավերի և հանգստի ու սպորտի համար նախատեսված այլ լողացող միջոցների, թիավարման նավակների և կանոեի 89-ից
11 Բժշկական տեխնիկա և սարքավորումներ՝ բացառությամբ ճանապարհին օգտագործման համար կամ ըստ բժշկական ցուցումների անհրաժեշտ տեխնիկայի և սարքավորումների (**) 89-ից
12 Ապարատուրա և սարքավորումներ ֆոտոլաբորատորիաների համար 9010
13 Սարքեր, ապարատուրա և մոդելներ՝ նախատեսված ցուցադրության նպատակներով 9023 00
14 Կահույք բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական. վարսավիրական բազկաթոռներ և նմանատիպ բազկաթոռներ, դրանց մասերը 9402
15 Մետաղադրամներով, թղթադրամներով, բանկային քարտերով, ժետոններով կամ վճարման նմանատիպ միջոցներով գործարկվող խաղեր 9504 30
16 Ապրանքներ, որոնք ենթակա են արտահանման վերահսկողության՝ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան 9504 30


(*) Ապրանքները որոշվում են բացառապես իրենց ծածկագրերով` ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի համաձայն՝ բացառությամբ (**) նիշով նշված ապրանքների:

(**) Ապրանքները որոշվում են ինչպես իրենց ծածկագրերով, այնպես էլ իրենց անվանումներով: