Մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքներ՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարմամբ

I. Անձնական օգտագործման ապրանքներ՝ բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների, որոնք ներմուծվում են Մաքսային միության մաքսային տարածք ուղեկցվող և չուղեկցվող ուղեբեռով

Հ/Հ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐԻ, ՀԱՐԿԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
1. Անձնական օգտագործման ապրանքներ (բացառությամբ էթիլային սպիրտի և չմասնատվող ապրանքների) որոնց մաքսային արժեքը գերազանցում է 1500 եվրոյին համարժեք գումարը և (կամ) որոնց ընդհանուր քաշը գերազանցում է 50 կիլոգրամը դրանց մաքսային արժեքի 30 տոկոս միասնական դրույքաչափով, սակայն ոչ պակաս, քան 4 եվրո 1 կիլոգրամ քաշի դիմաց 50 կիլոգրամ քաշային նորմը և (կամ) 1500 եվրոյին համարժեք գումարի արժեքային նորմը գերազանցելու մասով
2. Անձնական օգտագործման չմասնատվող ապրանքներ անկախ մաքսային արժեքից և քաշից որպես միասնական մաքսային վճար
3. Էթիլային սպիրտ՝ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 2207 և 2208 90 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված մինչև 5 լիտր տարողությամբ 1 լիտրի դիմաց 22 եվրո միասնական դրույքաչափով
4. Ալկոհոլային խմիչքներ և գարեջուր 3-ից 5 (ներառյալ) լիտր տարողությամբ
5. Սույն Համաձայնագրին կից՝ 3-րդ հավելվածի I բաժնի 5-րդ կետում նշված անձնական օգտագործման ապրանքներ որոնց մաքսային արժեքը գերազանցում է 5000 եվրոյին համարժեք գումարը իրենց մաքսային արժեքի 30 տոկոս միասնական դրույքաչափով, սակայն ոչ պակաս, քան 4 եվրո 1 կիլոգրամ քաշի դիմաց` 5000 եվրոյին համարժեք գումարի արժեքային նորմը գերազանցելու մասով


II. Անձնական օգտագործման ապրանքներ՝ բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների, որոնք փոխադրողն առաքում է ֆիզիկական անձի հասցեով

Հ/Հ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐԻ, ՀԱՐԿԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
6. Անձնական օգտագործման ապրանքներ (բացառությամբ էթիլային սպիրտի, ալկոհոլային խմիչքների, գարեջրի և չմասնատվող ապրանքների), որոնք ներմուծվում են օրացուցային ամսվա ընթացքում մեկ ստացողի հասցեով որոնց մաքսային արժեքը գերազանցում է 1000 եվրոյին համարժեք գումարը, և (կամ) քաշը գերազանցում է 31 կիլոգրամը (*) իրենց մաքսային արժեքի 30 տոկոս միասնական դրույքաչափով, սակայն ոչ պակաս, քան 4 եվրո 1 կիլոգրամ քաշի դիմաց` 1000 եվրոյին համարժեք գումարի արժեքային նորմը և (կամ) 31 կիլոգրամ քաշային նորմը գերազանցելու մասով (*)
7. Չմասնատվող ապրանքներ անկախ մաքսային արժեքից և քաշից որպես համախառն մաքսային վճար


III. Անձնական օգտագործման ապրանքներ՝ բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների, որոնք տեղափոխվում են միջազգային փոստային առաքանիներում Մաքսային միության մաքսային տարածք

Հ/Հ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐԻ, ՀԱՐԿԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
8. Անձնական օգտագործման ապրանքներ (բացառությամբ չմասնատվող ապրանքների), որոնք ներմուծվում են օրացուցային ամսվա ընթացքում ֆիզիկական անձ հանդիսացող և Մաքսային միության մաքսային տարածքում գտնվող մեկ ստացողի հասցեով որոնց մաքսային արժեքը գերազանցում է 1000 եվրոյին համարժեք գումարը, և քաշը գերազանցում է 31 կիլոգրամը (*) իրենց մաքսային արժեքի 30 տոկոս միասնական դրույքաչափով, սակայն ոչ պակաս, քան 4 եվրո 1 կիլոգրամ քաշի դիմաց` 1000 եվրոյին համարժեք գումարի արժեքային նորմը և (կամ) 31 կիլոգրամ քաշային նորմը գերազանցելու մասով (*)
9. Չմասնատվող ապրանքներ անկախ մաքսային արժեքից և քաշից որպես համախառն մաքսային վճար


IV. Մաքսային սահմանով ցանկացած միջոցով տեղափոխվող անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ

Հ/Հ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐԻ, ՀԱՐԿԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
10. Մոտոամենագնացներ (քվադրոցիկլներ), ձյունագնացներ, այլ թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցներ, որոնք դասակարգվում են ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 8703 ապրանքային դիրքում, նախատեսված չեն ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներով տեղաշարժվելու համար, կցորդներ, մոտոցիկլներ, մոպեդներ, մոտոռոլլերներ, շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ ոչ ավելի, քան 12 մարդ՝ ներառյալ վարորդը, տեղափոխելու համար, որոնք դասակարգվում են ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 8702 ապրանքային դիրքում, շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ մինչև 5 տոննա լրիվ զանգվածով բեռների տեղափոխման համար, որոնք դասակարգվում են ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 8701 21 և 8704 31 ապրանքային դիրքում, նավեր և օդանավեր, որոնք գրանցված չեն մաքսային տարածքում և օտարերկրյա պետության տարածքում որպես համախառն մաքսային վճար
11. Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ, որոնք գրանցված են օտարերկրյա պետության տարածքում և ժամանակավորապես ներմուծված են օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց կողմից, որոնց Մաքսային միության տարածքում գտնվելու ժամկետը գերազանցել է ներմուծման օրվանից 1 տարին ըստ սույն հավելվածի IV բաժնի 10-րդ և 12-րդ կետերում սահմանված միասնական դրույքաչափերի
12.(**) Անձամբ սեփականատերերի կամ ավտոմոբիլների ձեռքբերման համար մաքսային տարածքից դուրս չմեկնող սեփականատիրոջ հանձնարարությամբ այլ ֆիզիկական անձանց կողմից ներմուծվող ավտոմոբիլներ՝ անկախ այդպիսի ձեռքբերման գործարքի կատարման վայրից

որոնց թողարկման պահից անցել է 3 տարուց ոչ ավելի

որոնց արժեքը չի գերազանցում 8500 եվրոյին համարժեք գումարը

որոնց արժեքը կազմում է 8500 եվրոյին համարժեք գումարից ավելի, սակայն չի գերազանցում 16700 եվրոյին համարժեք գումարը

որոնց արժեքը կազմում է 16700 եվրոյին համարժեք գումարից ավելի, սակայն չի գերազանցում 42300 եվրոյին համարժեք գումարը

որոնց արժեքը կազմում է 42300 եվրոյին համարժեք գումարից ավելի, սակայն չի գերազանցում 84500 եվրոյին համարժեք գումարը

որոնց արժեքը կազմում է 84500 եվրոյին համարժեք գումարից ավելի, սակայն չի գերազանցում 169000 եվրոյին համարժեք գումարը

որոնց արժեքը կազմում է 169000 եվրոյին համարժեք գումարից ավելի

այն ավտոմոբիլների նկատմամբ, որոնց թողարկումից անցել է 3 տարուց ավելի, սակայն 5 տարուց ոչ ավելի,

որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը չի գերազանցում 1000 խորանարդ սանտիմետրը

որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը կազմում է 1000 խորանարդ սանտիմետրից ավելի, սակայն չի գերազանցում 1500 խորանարդ սանտիմետրը

որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը կազմում է 1500 խորանարդ սանտիմետրից ավելի, սակայն չի գերազանցում 1800 խորանարդ սանտիմետրը

որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը կազմում է 1800 խորանարդ սանտիմետրից ավելի, սակայն չի գերազանցում 2300 խորանարդ սանտիմետրը

որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը կազմում է 2300 խորանարդ սանտիմետրից ավելի, սակայն չի գերազանցում 3000 խորանարդ սանտիմետրը

որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը կազմում է 3000 խորանարդ սանտիմետրից ավելի

այն ավտոմոբիլների նկատմամբ, որոնց թողարկման պահից անցել է 5 տարուց ավելի,

որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը չի գերազանցում 1000 խորանարդ սանտիմետրը

որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը կազմում է 1000 խորանարդ սանտիմետրից ավելի, սակայն չի գերազանցում 1500 խորանարդ սանտիմետրը

որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը կազմում է 1500 խորանարդ սանտիմետրից ավելի, սակայն չի գերազանցում 1800 խորանարդ սանտիմետրը

որոնց շարժիչի ծավալը կազմում է 1800 խորանարդ սանտիմետրից ավելի, սակայն չի գերազանցում 2300 խորանարդ սանտիմետրը

որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը կազմում է 2300 խորանարդ սանտիմետրից ավելի, սակայն չի գերազանցում 3000 խորանարդ սանտիմետրը

որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը կազմում է 3000 խորանարդ սանտիմետրից ավելի

մաքսային արժեքի 54 տոկոսը, սակայն ոչ պակաս, քան 2.5 եվրո` շարժիչի աշխատան-քային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

մաքսային արժեքի 48 տոկոսը, սակայն ոչ պակաս, քան 3.5 եվրո` շարժիչի աշխատան-քային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

մաքսային արժեքի 48 տոկոսը, սակայն ոչ պակաս, քան 5.5 եվրո` շարժիչի աշխատան-քային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

մաքսային արժեքի 48 տոկոսը, սակայն ոչ պակաս, քան 7.5 եվրո՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

մաքսային արժեքի 48 տոկոսը, սակայն ոչ պակաս, քան 15 եվրո՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

մաքսային արժեքի 48 տոկոսը, սակայն ոչ պակաս, քան 20 եվրո՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

1.5 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

1.7 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

2.5 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

2.7 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

3 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

3.6 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

3 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

3.2 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

3.5 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

4.8 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

5 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց

5.7 եվրոյի չափով՝ շարժիչի աշխատանքային ծավալի 1 խորանարդ սանտիմետրի դիմաց(*)Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել անձնական օգտագործման ապրանքների ներմուծման առավել խիստ նորմեր, որոնց գերազանցման մասով վճարվում են մաքսատուրքեր, հարկեր:

(**)Մաքսային միության անդամ պետությունների մյուս միջազգային պայմանագրի համաձայն` այդ պետությունները կարող են սահմանել մաքսատուրքերի, հարկերի այլ միասնական դրույքաչափեր: