Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծելու եվ (կամ) այդ տարածքից արտահանելու համար արգելված կամ սահմանափակված անձնական օգտագործման ապրանքների անվանացանկ
I. Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծելու և (կամ) այդ տարածքից արտահանելու համար արգելված անձնական օգտագործման ապրանքների անվանացանկ

- Մաքսային սահմանով ցանկացած միջոցով տեղափոխելիս`
1 տեղեկատվություն տպագիր, տեսաձայնային և տեղեկատվության այլ կրիչների վրա, որն արգելված է ներմուծել Մաքսային միության մաքսային տարածք, արտահանել Մաքսային միության մաքսային տարածքից և տարանցել Մաքսային միության մաքսային տարածքով
2 ծառայողական և քաղաքացիական զենք, դրա հիմնական մասերը և դրա փամփուշտները, որոնք արգելված է ներմուծել Մաքսային միության մաքսային տարածք, արտահանել Մաքսային միության մաքսային տարածքից և տարանցել Մաքսային միության մաքսային տարածքով
3 վտանգավոր թափոններ, որոնք արգելված է ներմուծել և (կամ) որոնց նկատմամբ, մաքսային սահմանով ներմուծելիս և (կամ) արտահանելիս, կիրառվում են տեղափոխման սահմանափակումներ
4 հատուկ տեխնիկական միջոցներ, որոնք նախատեսված են տեղեկությունը գաղտնի կերպով ստանալու համար, որոնց ներմուծումը Մաքսային միության մաքսային տարածք և արտահանումը Մաքսային միության մաքսային տարածքից սահմանափակ է
5 թունավոր նյութեր, որոնք թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի պրեկուրսոր չեն, որոնց նկատմամբ կիրառվում են մաքսային սահմանով տեղափոխման սահմանափակումներ
6 թմրամիջոցներ, հոգեներգործուն նյութեր և դրանց պրեկուրսորները՝ բացառությամբ, համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում, ըստ բժշկական ցուցումների անձնական օգտագործման համար դեղորայքի տեսքով թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի, ինչպես նաև Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված ծավալներով պրեկուրսորների սահմանափակ քանակության
7 մարդու օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ, արյուն և արյան բաղադրամասերը, որոնց նկատմամբ, մաքսային սահմանով ներմուծելիս և (կամ) արտահանելիս, կիրառվում են տեղափոխման սահմանափակումներ
- Ցանկացած միջոցով արտահանելիս`
1 ապրանքների ցանկում ընդգրկված սև և գունավոր մետաղների թափոններ և ջարդոններ, որոնց նկատմամբ, արտահանելիս և (կամ) ներմուծելիս, կիրառվում են քանակական սահմանափակումներ
2 չմշակված թանկարժեք մետաղներ, թանկարժեք մետաղների ջարդոն և թափոններ, թանկարժեք քարերի և հումքային ապրանքների հանքաքարեր և խտանյութեր՝ թանկարժեք մետաղներ պարունակող, որոնց արտահանումը Մաքսային միության մաքսային սահմանով սահմանափակված է
3 հանքային հումք (բնական չմշակված քարեր), որի նկատմամբ, արտահանելիս, կիրառվում են մաքսային սահմանով տեղափոխման սահմանափակումներ
4 տեղեկություններ ընդերքի մասին, որոնց նկատմամբ, արտահանելիս, կիրառվում են մաքսային սահմանով տեղափոխման սահմանափակումներ
5 վայրի աճող դեղաբուսական հումք (բույսեր, բույսերի մասեր, սերմեր, պտուղներ), որի նկատմամբ, արտահանելիս, կիրառվում են մաքսային սահմանով տեղափոխման սահմանափակումներ՝ այդ ապրանքի մեկ տեսակի երեք նմուշը քանակով գերազանցելու դեպքում
6 վայրի կենդանի կենդանիներ և առանձին վայրի բույսեր, որոնց նկատմամբ, արտահանելիս, կիրառվում են մաքսային սահմանով տեղափոխման սահմանափակումներ՝ այդ ապրանքի մեկ տեսակի երեք նմուշը քանակով գերազանցելու դեպքում (բացառությամբ որսորդական և ձկնորսական հաղթանշանների)
- Ցանկացած միջոցով ներմուծելիս`
1 օզոնաքայքայիչ նյութեր, որոնց ներմուծումը Մաքսային միության մաքսային տարածք արգելված է
2 բույսերի պաշտպանության միջոցներ, որոնց ներմուծումը Մաքսային միության մաքսային տարածք արգելված է, որոնց դեպքում կիրառվում են «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» 2001 թվականի մայիսի 22-ի Ստոկհոլմի կոնվենցիայի «Ա» և «Բ» հավելվածները
3 ջրային կենսաբանական ռեսուրսների արդյունահանման (որսի) գործիքներ, որոնց ներմուծումը Մաքսային միության մաքսային տարածք արգելված է
4 էթիլային սպիրտ և ալկոհոլային արտադրանք` 18 տարին լրացած մեկ անձի համար 5 լիտրից ավելի ընդհանուր ծավալով
5 ավելի քան 200 սիգարետ կամ 50 սիգար, կամ ավելի քան 250 գրամ ծխախոտ կամ նշված արտադրատեսակների լրակազմ` 18 տարին լրացած մեկ անձի համար 250 գրամից ավելի ընդհանուր քաշով
- Միջազգային փոստային առաքանիներում (ի լրումն սույն բաժնի 1-3–րդ կետերի)՝
1 ալկոհոլային արտադրանք, էթիլային սպիրտ, գարեջուր
2 ցանկացած տեսակի ծխախոտային արտադրատեսակներ և ծխելու համար նախատեսված խառնուրդներ
3 ցանկացած տեսակի զենք (դրանց մասերը), դրանց փամփուշտները (դրանց մասերը), արտադրատեսակներ, որոնք կառուցվածքով նման են քաղաքացիական և ծառայողական զենքի
4 ռադիոակտիվ նյութեր
5 մշակութային արժեքներ
6 արագ փչացող ապրանքներ
7 կենդանի կենդանիներ՝ բացառությամբ մեղուների, տզրուկների, շերամի որդերի
8 բույսեր՝ ցանկացած տեսակի և ցանկացած վիճակում, բույսերի սերմեր
9 թանկարժեք քարեր ցանկացած տեսակի և ցանկացած վիճակում, բնական ալմաստներ՝ բացառությամբ ոսկերչական արտադրատեսակների
10 թմրամիջոցներ, հոգեներգործուն նյութեր և դրանց պրեկուրսորները, այդ թվում՝ դեղամիջոցների տեսքով
11 օզոնաքայքայիչ նյութեր
12 այլ ապրանքներ, որոնց առաքումն արգելվել է Համաշխարհային փոստային միության ակտերի և Մաքսային միության մաքսային օրենսդրության համաձայն


II. Անձնական օգտագործման ապրանքների ցանկ, որոնց նկատմամբ Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծելիս և (կամ) այդ տարածքից արտահանելիս կիրառվում են սահմանափակումներ

- Մաքսային սահմանով ցանկացած միջոցով տեղափոխելիս`
ծածկագրման (կրիպտոգրաֆիկ) միջոցներ, որոնց նկատմամբ Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծելիս և Մաքսային միության մաքսային տարածքից արտահանելիս կիրառվում են սահմանափակումներ
Մաքսային սահմանով ցանկացած միջոցով տեղափոխելիս՝ բացառությամբ միջազգային փոստային առաքումների
1 օզոնաքայքայիչ նյութեր, որոնց նկատմամբ մաքսային սահմանով ներմուծելիս և արտահանելիս կիրառվում են տեղափոխման սահմանափակումներ
2 սահմանափակ քանակներով թմրամիջոցներ և հոգեներգործուն նյութեր անձնական օգտագործման համար՝ դեղամիջոցների տեսքով՝ ըստ բժշկական ցուցումների, համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում, ինչպես նաև պրեկուրսորներ՝ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված ծավալներով
3 ծառայողական և քաղաքացիական զենք, դրա հիմնական մասերը և դրա փամփուշտները, որոնք արգելված են ներմուծել Մաքսային միության մաքսային տարածք, արտահանել Մաքսային միության մաքսային տարածքից և տարանցել Մաքսային միության մաքսային տարածքով
- Ցանկացած միջոցով ներմուծելիս`
ռադիոէլեկտրոնային միջոցներ և (կամ) քաղաքացիական նշանակության բարձր հաճախականության սարքեր, այդ թվում՝ այլ ապրանքներում ներկառուցված կամ դրանց կազմի մեջ մտնող, որոնց նկատմամբ կիրառվում են Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծման սահմանափակումներ
- Ցանկացած միջոցով արտահանելիս՝
1 հանքաբանական և հնէաբանական հավաքածուներ և հավաքածուներ կազմելու առարկաներ, որոնց նկատմամբ, արտահանելիս, կիրառվում են մաքսային տեղափոխման սահմանափակումներ
2 վայրի կենդանական և բուսական աշխարհի տեսակները, որոնց նկատմամբ կիրառվում է «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական և բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» 1973 թվականի մարտի 3-ի Կոնվենցիան, և որոնց նկատմամբ, արտահանելիս, կիրառվում են մաքսային տեղափոխման սահմանափակումներ
3 Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության Կարմիր գրքերում ընդգրկված՝ վայրի կենդանիների և վայրի բույսերի հազվադեպ ու ոչնչացման եզրին գտնվող տեսակներ, դրանց մասերը և (կամ) ածանցյալները, որոնց նկատմամբ, արտահանելիս, կիրառվում են մաքսային տեղափոխման սահմանափակումներ
4 ազգային արխիվային ֆոնդերի փաստաթղթերը, արխիվային փաստաթղթերի բնօրինակները, որոնց նկատմամբ, արտահանելիս, կիրառվում են մաքսային տեղափոխման սահմանափակումներ
- ցանկացած միջոցով արտահանելիս՝ բացառությամբ միջազգային փոստային առաքումների
մշակութային արժեքներ