Աշխատատեղեր ՀԾ-ում
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԹՈՂՆՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
 (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.23-Կ-22)
 
Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման, օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, ժամանակավոր պահպանության և բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնությունների աշխատանքներին, այդ թվում՝ ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ, մաքսային հայտարարագրերի, մաքսային հայտարարագրերի բացթողնման, բացթողնման մերժման, չեղարկման գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման աշխատանքներին։ Մասնակցում է իր գործունեության գոտում գտնվող մաքսային հսկողության գոտիներում, ինչպես նաև մաքսային օրենդրությամբ սահմանված այլ վայրերում մաքսային հսկողության, ժամկետների նկատմամբ հսկողության աշխատանքներին, «Կարմիր ուղի» ընթացակարգի շրջանակներում մաքսային հսկողության աշխատանքներին։ Մասնակցում է մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության աշխատանքներին, իր իրավասության շրջանակներում ապրանքների բացթողնման պայմանների պահպանման նկատմամբ մաքսային հսկողության աշխատանքներին։ Մասնակցում է մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումների աշխատանքներին, սահմանված կարգով մաքսային հայտարարագրերի շրջանառության ապահովման, վերջիններիս հաշվառման աշխատանքներին։ Մասնակցում է օրենքով սահմանված լիազորություններն իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում վարչական վարույթների իրականացման աշխատանքներին, ինչպես նաև այլ խնդիրների և նպատակների մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն, 
աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, 
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը
՝

տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի մարտի 9-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 11-ը ժամը 18:00 ներառյալ։
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ (ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 63ՄԾ-28.21-Գ-9, 63ՄԾ-28.21-Գ-14, 63ՄԾ-28.21-Գ-41, 63ՄԾ-28.21-Գ-48, 63ՄԾ-28.21-Գ-49) ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-ԻՑ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ը ԿԱՅԱՑԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 
1. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնները (ծածկագրեր` 63ՄԾ-28.21-Գ-9, 63ՄԾ-28.21-Գ-14, 63ՄԾ-28.21-Գ-41, 63ՄԾ-28.21-Գ-48, 63ՄԾ-28.21-Գ-49) զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային հանձնաժողովի 2021 թվականի փետրվարի 23-ի Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.21-Գ-9) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթի արդյունքում հաղթող չճանաչելու մասին թիվ 1 որոշման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության մաքսային գործառնությունների բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր` 63ՄԾ-28.21-Գ-9) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթում հաղթող չի ճանաչվել:


2. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.21-Գ-14) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցն է՝

1) Ջեյմս Ռոբերտի Քոչարյանը

2021 թվականի մարտի 2-ին Ջեյմս Ռոբերտի Քոչարյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.21-Գ-14) պաշտոնում:

3. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության Այրում-Ջիլիզայի մաքսային կետ-բաժնի 2-րդ բաժանմունքի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.21-Գ-41) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցն է՝

1) Արթուր Ռոբերտի Չատինյանը

2021 թվականի մարտի 2-ին Արթուր Ռոբերտի Չատինյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության Այրում-Ջիլիզայի մաքսային կետ-բաժնի 2-րդ բաժանմունքի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.21-Գ-41) պաշտոնում:

4. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.21-Գ-48) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցն է՝

1) Արտակ Շուրիկի Ղարագյոզյանը

2021 թվականի մարտի 2-ին Արտակ Շուրիկի Ղարագյոզյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.21-Գ-48) պաշտոնում:

5. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի 1-ին բաժանմունքի պետի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.21-Գ-49) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներն են՝

1) Գևորգ Գուրգենի Մակարյանը
2) Հայկ Հրանտի Գյուլամիրյանը

2021 թվականի մարտի 3-ին Հայկ Հրանտի Գյուլամիրյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի 1-ին բաժանմունքի պետի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.21-Գ-49) պաշտոնում:
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 63ՀԾ-28.18-Գ-29,
 63ՀԾ-28.18-Գ-41, 63ՀԾ-28.18-Գ-70, 63ՀԾ-28.18-Գ-152, 63ՀԾ-28.18-Գ-162,
 63ՀԾ-28.18-Գ-237, 63ՀԾ-28.18-Գ-243) ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
 ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի hարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության հարկային ծառայության  թափուր պաշտոնները (ծածկագրեր` 63ՀԾ-28.18-Գ-29, 63ՀԾ-28.18-Գ-41, 63ՀԾ-28.18-Գ-70, 63ՀԾ-28.18-Գ-152, 63ՀԾ-28.18-Գ-162, 63ՀԾ-28.18-Գ-237, 63ՀԾ-28.18-Գ-243) զբաղեցնելու համար մրցույթին (այսուհետ՝ Մրցույթ) դիմած հարգելի քաղաքացիներ հայտնում ենք, որ Մրցույթի հարցազրույցի փուլը տեղի կունենա 2021 թվականի մարտի 4-ին ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում:
Մրցույթի հարցազրույցի փուլի ժամանակացույցը կցվում է:
Խնդրում ենք ներկայանալ պաշտպանիչ դիմակով և անձը հաստատող փաստաթղթով նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 04.03.2021

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևմտյան մաքսատուն-վարչության փաստաթղթային հսկողության և մուտքերի համակարգման բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.22-Գ-70) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Էդգար Էդիկի Ղազարյանը
2. Մովսես Արտյոմի Սարգսյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մարտի 2-ին Էդգար Էդիկի Ղազարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչության ոլորտային թիվ 9 (ԵԱՏՄ) բաժնի գլխավոր օպերլիազորի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.15-Գ-330) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝ 

1. Վաղարշակ Աշոտի Հակոբյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մարտի 2-ին Վաղարշակ Աշոտի Հակոբյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺՆԻ  ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.11-Կ-13)
 
 
Մասնակցում  է ապրանքների բացթողնումից հետո մաքսային հսկողությանը, մաքսային հսկողության ընթացքում առանց մաքսային հսկողության ձևերի կիրառման, մաքսային հսկողության անցկացումն ապահովող միջոցների կիրառմանը, ապրանքների բաց թողումից հետո մաքսային, ալյ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկությունների ստուգման (ուսումնասիրման) աշխատանքներին, ըստ ռիսկի ցուցիչների առցանց առանձնացված բարձր ռիսկային գործարքների պարբերաբար վերլուծություն և անհամապատասխանությունների վերհանման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկությունների ստուգման շրջանակներում, անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրման և ուսումնասիրման աշխատանքներին, մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկությունների ստուգման արդյունքների ամփոփման, համապատասխան տեղեկանքների կազմման և Վարչության համապատասխան բաժիններին տրամադրման աշխատանքներին: Մասնակցում է հետբացթողումային հսկողություն իրականացնելու համար մաքսային ձևակերպումնների ժամանակ բարձր ռիսկային գործարքների ընտրության նպատակով ռիսկի ցուցիչների մշակման աշխատանքներին, մաքսային ստուգուման աշխատանքներին, մաքսային ստուգումների ընթացակարգերի կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն, 
աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային օրենսգիրք», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, 
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի մարտի 3-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 5-ը ժամը 18:00 ներառյալ։:
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.11-Ա-22)
 
Իրականացնում է մաքսային հսկողություն՝ ապրանքների բացթողնումից հետո, մաքսային հսկողության ընթացքում առանց մաքսային հսկողության ձևերի կիրառման, մաքսային հսկողության անցկացումն ապահովող միջոցների կիրառման աշխատանքներ, ռիսկի ցուցիչների հիման վրա բարձր ռիսկայնություն ունեցող արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնող անձանց բացահայտման և վերջիններիս գործունեության ուսումնասիրության աշխատանքներ: Մասնակցում է ապրանքներ տեղափոխող անձանց ռիսկերի ցուցիչների և դրանց գնահատման կանոննների պարբերական վերանայման աշխատանքներին, մաքսային ձևակերպումնների ժամանակ բարձր ռիսկային գործարքների ընտրության նպատակով ռիսկի ցուցիչների մշակման, ստուգումների և վերլուծությունների արդյունքում ի հայտ եկած ցուցիչների պարբերաբար վերանայման, նոր ցուցիչների մշակման և ներդրման աշխատանքներին: Իրականացնում է ըստ ռիսկի առանձին ոլորտների համապատասխան վերլուծությունների իրականացման և բարձր ռիսկային անձանց գործունեության ուսումնասիրության աշխատանքներ, հայտարարագրված տեղեկությունների արժանահավատության, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթերի իսկության ստուգման նպատակով համապատասխան պետությունների մաքսային մարմիններին ուղղված հարցումների սահմանված կարգով նախապատրաստման աշխատանքներ: Մասնակցում է օտարերկրյա պետությունների մաքսային մարմիններից մաքսային բնագավառում համագործակցության և փոխօգնության շրջանակներում ստացված հարցումների պատասխանների նախապատրաստման աշխատանքներին, Եվրասիական տնտեսական միության փոխհամագործակցության շրջանակներում Միության մաքսային մարնիններից ստացված տեղեկատվության պարբերաբար վերլուծություն, արդյունքների ամփոփման և այդ մարմիններին համապատասխան տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքներ: Մասնակցում է մաքսային կարգավորման ոլորտի օրենսդրության, միջազգային պայմանագրերի ու ակտերի պահպանումն ապահովելու, մաքսային կարգավորման ոլորտի միջազգային պայմանագրերի ու ակտերի խախտումների կանխարգելման, կանխման, կատարված խախտումների մասին խախտում կատարած անձին իրազեկման (ծանուցման) և դրանք իրենց նախաձեռնությամբ վերացնելու վերաբերյալ առաջարություն ներկայացնելու նպատակով կամերալ մաքսային ուսումնասիրություններին: Իրականացնում է կամերալ մաքսային ուսումնասիրություն՝ մաքսային մարմինների, անդամ պետությունների պետական մարմինների (կազմակերպությունների) տեղեկատվական համակարգերից, համացանցից ստացվող տեղեկատվության, փոխգործակցության միջոցով կամ այլ եղանակով փոխանցվող կամ հասանելի այլ տեղեկատվական ռեսուրսներում առկա փաստաթղթերի և տեղեկությունների վերլուծության միջոցով, այդ թվում մաքսային մարմնի տեղեկատվական համակարգի միջոցով՝ մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց կամ առանց նրանց մասնակցության: Իրականացնում է կամերալ մաքսային ուսումնասիրությունների արդյունքների ամփոփման հիման վրա ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունների կազմման աշխատանքներ: Իրականացնում է կամերալ մաքսային ուսումնասիրությունների արդյունքներով խախտումների հայտնաբերման դեպքում կազմված արձանագրությունների մասին հայտարարատու անձանց ծանուցման (իրազեկման) և խախտումների ընդունման և դրանք ճշգրտման՝ մաքսային հայտարարագրում ներկայացված տեղեկությունների փոփոխությունների վերաբերյալ ներկայացման աշխատանքներ։ Մասնակցում է կամերալ ուսումնասիրություն իրականացնելու ընթացքում վարչական իրավախախտման կամ հանցագործության մասին վկայող փաստերի հայտնաբերման դեպքում օրենսդրությանը համապատասխան միջոցների ձեռնարկման աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային ստուգմանը նախորդող նախապատրաստական աշխատանքներին, համապատասխան վերլուծական տեղեկանքների կազմմանը, մաքսային ստուգման աշխատանքներին:  Ներկայացնում է առաջարկություններ մաքսային հսկողության ոլորտը կարգավորող օրենդրության վերաբերյալ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային օրենսգիրք», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, 
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 175 932 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի մարտի 3-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 5-ը ժամը 18:00 ներառյալ։Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժանմունքի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.12-Կ-30) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Լևոն Սուրենի Միրզոյանը
2. Վլադիմիր Նիկոլայի Ոսկանյանը
3. Խաչիկ Ռաֆիկի Մկրտչյանը
4. Արթուր Լևոնի Ղազարյանը
5. Խաչիկ Գարիկի Իսրայելյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի փետրվարի 25-ին Լևոն Սուրենի Միրզոյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.20-Կ-1)
 
Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման, օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, ժամանակավոր պահպանության, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման և բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնություններին, այդ թվում ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ, մաքսային հայտարարագրերի, ինչպես նաև մաքսային այլ փաստաթղթերի գրանցման, գրանցման մերժման, բացթողնման, բացթողնման մերժման գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման աշխատանքներին: Մասնակցում է «Դեղին ուղի» և «Կարմիր ուղի» ընթացակարգերի շրջանակներում փաստաթղթային հսկողությանը, մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների նկարագրման ու դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության աշխատանքներին: Մասնակցում  է մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումներին, մաքսային գործին վերաբերվող հարցերում միջազգային  պայմանագրերով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման, օտարերկրյա պետությունների մաքսային  և իրավասու այլ մարմինների, մաքսային գործին վերաբերող հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքներին: Մասնակցում է սահմանված  կարգով մաքսային հայտարարագրերի շրջանառության ապահովման, վերջիններիս հաշվառման աշխատանքներին: Մասնակցում է իր գործունեության գոտում գտնվող մաքսային հսկողության գոտիներում, ինչպես նաև մաքսային օրենդրությամբ սահմանված այլ վայրերում մաքսային հսկողության աշխատանքներին, «Կարմիր ուղի» ընթացակարգի շրջանակներում մաքսային հսկողությանը, իր իրավասության շրջանակներում ապրանքների բացթողնման պայմանների պահպանման նկատմամբ մաքսային հսկողությանը: Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային վիճակագրության վարման համար Կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանմանը տեղեկատվության տրամադրման գործընթացին,  արտաքին տնտեսական գործունեության (այսուհետ՝ ԱՏԳ)  մասնակիցների կողմից իրականացվող մաքսային վճարների քարտերի վարման, ըստ առանձին հարկատեսակների, պարտադիր վճարների հաշվառման իրականացման, ԱՏԳ մասնակիցների վճարումների արդյունքում առաջացած գերավճարների և ապառքների հաշվառման աշխատանքներին, ինչպես նաև լիազոր բանկերի կողմից մաքսային վճարումների գանձման և պետական բյուջե այդ գումարների ժամանակին փոխանցման նկատմամբ հսկողության,  ինչպես նաև փոխադարձ հաշվարկների ստուգումների աշխատանքներին: Մասնակցում է Օրենքով սահմանված լիազորություններ իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում վարչական վարույթների աշխատանքներին, Վարչության աշխատակիցների  ծառայության իրականացման հետ առնչվող գործողությունների, առաջացած խնդիրների ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին, իրականացնում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն: Մասնակցում է Վարչության գործունեության արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն, 
աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ։
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, 
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 3-ը ներառյալ։

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը
՝

տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի մարտի 2-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 4-ը ժամը 18:00 ներառյալ։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ  (ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 63ՀԾ-28.18-Գ-(26, 71, 89, 95, 99, 160, 204, 207, 250, 251)) 
 ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի hարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության հարկային ծառայության թափուր պաշտոնները (ծածկագրեր` 63ՀԾ-28.18-Գ-26, 63ՀԾ-28.18-Գ-71, 63ՀԾ-28.18-Գ-89, 63ՀԾ-28.18-Գ-95, 63ՀԾ-28.18-Գ-99, 63ՀԾ-28.18-Գ-160, 63ՀԾ-28.18-Գ-204, 63ՀԾ-28.18-Գ-207, 63ՀԾ-28.18-Գ-250, 63ՀԾ-28.18-Գ-251)  զբաղեցնելու համար մրցույթին (այսուհետ՝ Մրցույթ) դիմած հարգելի քաղաքացիներ հայտնում ենք, որ Մրցույթի թեստավորման փուլը տեղի կունենա 2021 թվականի մարտի 23-ին, ք.Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում՝ համաձայն ժամանակացույցի:
Խնդրում ենք ներկայանալ պաշտպանիչ դիմակով և անձը հաստատող փաստաթղթով նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 
 

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 23.03.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ
 (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 63ՄԾ-28.19-Գ-2) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍԻՆ
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Գ-2) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթին (այսուհետ՝ Մրցույթ) դիմած հարգելի քաղաքացի հայտնում ենք, որ Մրցույթի թեստավորման փուլը տեղի է ունենալու 2021 թվականի մարտի 19-ին ժամը 11:30՝ ք.Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում:
Խնդրում ենք ներկայանալ պաշտպանիչ դիմակով և անձը հաստատող փաստաթղթով նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 
 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 63ՄԾ-28.19-Բ-1) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍԻՆ
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության պետի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.19-Բ-1) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթին (այսուհետ՝ Մրցույթ) դիմած հարգելի քաղաքացի հայտնում ենք, որ Մրցույթի թեստավորման փուլը տեղի է ունենալու 2021 թվականի մարտի 19-ին ժամը 09:30՝ ք.Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում:
Խնդրում ենք ներկայանալ պաշտպանիչ դիմակով և անձը հաստատող փաստաթղթով նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 
 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ (ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 63ՄԾ-28.11-Գ-1, 63ՄԾ-28.11-Գ-35) ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍԻՆ
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետբացթողումային հսկողության վարչության մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնները (ծածկագրեր` 63ՄԾ-28.11-Գ-1, 63ՄԾ-28.11-Գ-35) զբաղեցնելու համար մրցույթին (այսուհետ՝ Մրցույթ) դիմած հարգելի քաղաքացիներ հայտնում ենք, որ Մրցույթի թեստավորման փուլը տեղի է ունենալու 2021 թվականի մարտի 18-ին՝ ք.Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում՝ համաձայն ժամանակացույցի:
Խնդրում ենք ներկայանալ պաշտպանիչ դիմակով և անձը հաստատող փաստաթղթով նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 
 

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 18.03.2021
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ  (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.10-Գ-6)
 
Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային մարմինների կողմից մաքսասակագնային մեխանիզմների կիրառում՝ ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման կանոնների կիրառման և հաստատման միասնականության ապահովմամբ, դրանց նկատմամբ հսկողություն, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների  ծագման որոշման կանոնների կիրառման և հաստատման միասնականության ապահովում և հսկողություն, ինչպես նաև ապրանքների ծագման որոշման հետ կապված այլ գործառույթներ։ Իրականացնում է մաքսային մարմիններում ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման նպատակով, մաքսային մարմինների տեղեկատվական բազայի վերլուծության արդյունքների, ինչպես նաև մաքսային արժեքի որոշման նպատակով օգտագործվող այլ տեղեկատվության հիման վրա՝  արժեքային ցուցիչների մշակում և դրանց կիրառման նկատմամբ հսկողություն։ Իրականացնում է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ)  արժեքային ցուցիչների կիրառման միասնականության նկատմամբ հսկողություն, Կոմիտեի  կառուցվածքային ստորաբաժանումների և այլ պետական մարմինների կողմից մաքսային արժեքի վերաբերյալ կատարված հարցումների ուսումնասիրություն և տեղեկատվության տրամադրում։ Իրականացնում է կազմակերպությունների, անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծված ապրանքների մաքսային արժեքի, ֆիզիկական անձանց կողմից ներմուծված ապրանքների արժեքի, ապրանքների ծագման որոշման հարցերի վերաբերյալ դիմումների ուսումնասիրություն։ Մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ԵՏՀ)  կողմից վերահսկվող  մաքսային արժեքի և ապրանքների ծագման հարցերով աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին։ Իրականացնում է Կոմիտեի հասցեով ստացված և բաժնի գործառույթներից բխող դիմում-բողոքների (այդ թվում՝ թեժ գծով ստացված) ընթացքն ապահովող միջոցառումներ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա  մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային  օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, 
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում  անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի փետրվարի 26-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 2-ը ժամը 18:00 ներառյալ։
 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԹԻՎ 4 ԲԱԺՆԻ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ համալիր հարկային ստուգումների վարչության հարկային ծառայության ներքոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար՝

1. Համալիր հարկային ստուգումների վարչության ստուգումների թիվ 4 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.6-Ա-4)
2. Համալիր հարկային ստուգումների վարչության ստուգումների թիվ 4 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.6-Ա-5)

Հարկային ծառայության վերոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող այն քաղաքացիները, ովքեր բավարարում են «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հարկային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պահանջներին, որոնց տվյալներում առկա չէ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը:

Հարկային ծառայության վերոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143989):
Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. Դիմում (ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված)
2. Անձնագրի կամ նույնականացման  քարտի պատճենը
3. Անձնագիր  ներկայացնելու պարագայում հանրային ծառայությունների համարանիշի պատճենը (կամ սոցիալական քարտի պատճենը կամ անձին հանրային ծառայությունների համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի պատճեն)
4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն
5. Աշխատանքային գրքույկի կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանքի պատճենը,
6. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը անմիջական ենթակայությամբ կամ վերահսկողությամբ կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված հարկային ծառայողների հետ, դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված չէ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում  ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդություններով չի տառապում (ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված)
7. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճեն (բոլոր լրացված էջերը), կամ համապատասխան տեղեկանքի պատճեն
8. Ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է)

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով mrcuyt@taxservice.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, ինչպես նաև տվյալ թափուր պաշտոնի ծածկագիրը, որի համար դիմում են: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2021 թվականի փետրվարի 25-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 3-ը ժամը 18:00-ն ներառյալ:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2021 թվականի մարտի 30-ից, ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում (հասցե` ք.Երևան, Կոմիտաս 35)


Մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիները մրցույթի մասնակցության վերաբերյալ կտեղեկացվեն էլ.փոստի միջոցով՝ ոչ ուշ քան մրցույթի անցկացման օրվանից 10 աշխատանքային օր առաջ:

Նշված պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնի անձնագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածով:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները և հարցազրույցի հարցերը կազմված են հետևալ իրավական ակտերից՝

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (հոդվածներ` 1-6, 10, 11, 13, 20, 21, 23-34, 39, 40, 42, 47, 49-51, 57-62, 64-68, 71-75, 88, 96, 104, 109, 116, 119-123, 132, 134, 140, 146, 147, 152-154, 159-163, 167, 168, 171-173, 176, 180, 187, 191, 194, 198, 200) (հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723)
2. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147257)
3. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139004)
4. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (հոդվածներ` 12, 18, 19, 20,  21, 22, 24, 26) 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910)
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողների վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» № 1624-Ն որոշում 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=133002)
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հունիսի 11-ի «Հարկային կամ մաքսային ծառայության  թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի թիվ 873-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 964-Ն որոշում
(հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146033)
7. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» № 702-Լ որոշում (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141251)
8. Վերոնշյալ  պաշտոնների անձնագրերը (կցվում է):

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից,մասնավորապես՝ 

1. «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա
(հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf)
2. «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա
(հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf)
3. «Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա
(հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf)

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624, (060)544617, (060)544756   հեռախոսահամարներով:
 

ԴԻՄՈՒՄ


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (CV)


ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ՝ 63ՀԾ-28.6-Ա-(4,5)
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ համալիր հարկային ստուգումների վարչության հարկային ծառայության ներքոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար՝

1. Համալիր հարկային ստուգումների վարչության ստուգումների թիվ 2 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.6-Գ-153)
2. Համալիր հարկային ստուգումների վարչության հարկային հաշվանցումների և վերադարձման հսկողության բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.6-Գ-154)
3. Համալիր հարկային ստուգումների վարչության հարկային հաշվանցումների և վերադարձման հսկողության բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.6-Գ-127)

Հարկային ծառայության վերոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող այն քաղաքացիները, ովքեր բավարարում են «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հարկային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պահանջներին, որոնց տվյալներում առկա չէ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը:

Հարկային ծառայության վերոնշյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143989):
Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. Դիմում (ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված)
2. Անձնագրի կամ նույնականացման  քարտի պատճենը
3. Անձնագիր  ներկայացնելու պարագայում հանրային ծառայությունների համարանիշի պատճենը (կամ սոցիալական քարտի պատճենը կամ անձին հանրային ծառայությունների համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի պատճեն)
4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն
5. Աշխատանքային գրքույկի կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանքի պատճենը,
6. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը անմիջական ենթակայությամբ կամ վերահսկողությամբ կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված հարկային ծառայողների հետ, դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված չէ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում  ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդություններով չի տառապում (ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված)
7. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճեն (բոլոր լրացված էջերը), կամ համապատասխան տեղեկանքի պատճեն
8. Ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է)

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով mrcuyt@taxservice.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, ինչպես նաև տվյալ թափուր պաշտոնի ծածկագիրը, որի համար դիմում են: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2021 թվականի փետրվարի 25-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 3-ը ժամը 18:00-ն ներառյալ:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2021 թվականի մարտի 30-ից, ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում (հասցե` ք.Երևան, Կոմիտաս 35):
 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիները մրցույթի մասնակցության վերաբերյալ կտեղեկացվեն էլ.փոստի միջոցով՝ ոչ ուշ քան մրցույթի անցկացման օրվանից 10 աշխատանքային օր առաջ:

Նշված պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնի անձնագրերով, իսկ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածով:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները և հարցազրույցի հարցերը կազմված են հետևալ իրավական ակտերից՝

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (հոդվածներ` 1-6, 10, 11, 13, 20, 21, 23-34, 39, 40, 42, 47, 49-51, 57-62, 64-68, 71-75, 88, 96, 104, 109, 116, 119-123, 132, 134, 140, 146, 147, 152-154, 159-163, 167, 168, 171-173, 176, 180, 187, 191, 194, 198, 200) (հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723)
2. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147257)
3. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139004)
4. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (հոդվածներ` 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26) 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910)
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողների վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» № 1624-Ն որոշում 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=133002)
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հունիսի 11-ի «Հարկային կամ մաքսային ծառայության  թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի թիվ 873-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 964-Ն որոշում
(հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146033)
7. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» № 702-Լ որոշում (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141251)
8. Վերոնշյալ  պաշտոնների անձնագրերը (կցվում է):

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից,մասնավորապես՝ 

1. «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա
(հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf)
2. «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա
(հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf)
3. «Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա
(հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf)

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624, (060)544617, (060)544756   հեռախոսահամարներով:
 

ԴԻՄՈՒՄ


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (CV)


ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 63ՀԾ-28.6-Գ-127)ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 63ՀԾ-28.6-Գ-153)ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 63ՀԾ-28.6-Գ-154)

 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 4-ՐԴ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՊԵՏ
(ծածկագիր՝63ՄԾ-28.22-Գ-55)
 
 
Կազմակերպում է «Զվարթնոց» օդնավակայանում կիրառվող «Կանաչ» և «Կարմիր» ուղիների մաքսային հսկողության երկուղային համակարգի պահանջների պահպանման աշխատանքները, ուղեբեռների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով մաքսային ընթացակարգերի պահպանման աշխատանքները, ուղևորային մաքսային հայտարարագրերի լրացման կարգի և հայտարարագրված տեղեկությունների ճշտության ստուգման աշխատանքները։ Կազմակերպում է մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության իրականացման աշխատանքները, ապրանքների ժամանակավոր պահպանության վերցնելու և սահմանված կարգով դրանց ընթացքի ապահովման աշխատանքները, ինչպես նաև մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումների իրականացման աշխատանքները։ Կազմակերպում է օրենքով սահմանված լիազորություններն իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում մաքսային կանոնների խախտման արձանագրության կազմման աշխատանքները։ Կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, ժամանակավոր պահպանության, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման և բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման աշխատանքները, այդ թվում՝ ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ։ Կազմակերպում է Բաժանմունքի աշխատանքի արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքները, մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների և նպատակների իրականացման աշխատանքները:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության կամ առևտրային գործունեության բնագավառներում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային  օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը
՝

տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր, արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները, 
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի փետրվարի 25-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 1-ը ժամը 18:00 ներառյալ։
 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
 (ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 63ՄԾ-28.21-Գ-9, 63ՄԾ-28.21-Գ-14, 63ՄԾ-28.21-Գ-41, 63ՄԾ-28.21-Գ-48, 63ՄԾ-28.21-Գ-49) ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության մաքսային ծառայության (ծածկագրեր` 63ՄԾ-28.21-Գ-9, 63ՄԾ-28.21-Գ-14, 63ՄԾ-28.21-Գ-41, 63ՄԾ-28.21-Գ-48, 63ՄԾ-28.21-Գ-49) թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթին (այսուհետ՝ Մրցույթ) դիմած հարգելի քաղաքացիներ հայտնում ենք, որ Մրցույթի հարցազրույցի փուլը տեղի կունենա 2021 թվականի փետրվարի 25-ին ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում:

Մրցույթի հարցազրույցի փուլի ժամանակացույցը կցվում է:

Խնդրում ենք ներկայանալ պաշտպանիչ դիմակով և անձը հաստատող փաստաթղթով նշված ժամից 10 րոպե շուտ:  
 
 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 25.02.2021


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ԻՆՔՆԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է Քննչական մարմնում ինքնավար պաշտոններ զբաղեցնելու համար թեկնածուների ցուցակի ձևավորման թեստավորում:

Թեստավորմանը մասնակցելու իրավունք ունեն բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն և քննչական մարմնի ինքնավար պաշտոնի, դատավորի, հետաքննության մարմնի հետաքննչական ստորաբաժանման աշխատակցի, փաստաբանի առնվազն 1 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 6-ի թիվ 1786-Ն որոշմամբ հաստատված №1 հավելվածի 3-րդ կետ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները (հղում՝ https://www.arlis.am/Annexes/5/2020_N1786hav.1.pdf ):

Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով՝ փաստաթղթերը ուղարկելով qnnchakan_teknacuner@petekamutner.am էլ.փոստին:

Թեստավորմանը մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. Լրացված դիմում (ձևը կցվում է),
2. անձնագրի կամ նույնականացման  քարտի պատճեն,
3. անձնագիր  ներկայացնելու պարագայում հանրային ծառայությունների համարանիշի պատճեն (կամ սոցիալական քարտի պատճենը կամ անձին հանրային ծառայությունների համարանիշ րամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի պատճեն),
4. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի պատճեն,
5. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի պատճեն,
6. հայտարարություն այն մասին, որ դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված չէ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում  ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չի տառապում (ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված),
7. արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճեն (բոլոր լրացված էջերը), կամ համապատասխան տեղեկանքի պատճեն,
8. ինքնակենսագրություն (CV) (ձևը կցվում է), 
9. մեկ լուսանկար՝ 3X4 սմ չափի:

Թեստավորմանը մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2021 թվականի փետրվարի 22-ից մինչև փետրվարի 26-ը ժամը 24:00-ն ներառյալ:

Թեստավորումը կանցկացվի 2021 թվականի մարտի 22-ին՝ ժամը 10:00-ին, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում (հասցե` ք.Երևան, Կոմիտաս 35): 

Թեստավորման առաջադրանքները կազմված են հետևալ իրավական ակտերից՝

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն 
(հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723)
2. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք (Գլուխներ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38) 
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146721 )
3. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք (Գլուխներ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  22, 23, 26) (հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147120 )
4. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք (Գլուխներ 1, 2, 3,  68, 69, 76, 77, 78, 80) (հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147257 )
5. «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (Գլուխներ 2, 3,  46) 
(հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142044)
6. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք
(հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141524 )
7. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120914 )
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 27-ի «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մանր, զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, շրջանառությունն արգելված՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսերի ցանկը, դրանց մանր, զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պրեկուրսորների խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը. թունավոր նյութերի ցանկը, խիստ ներգործող նյութերի ցանկը և դրանց խոշոր չափերը սահմանելու մասին» № 707-Ն որոշում (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143455)
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական մարմնում ինքնավար պաշտոնների դասակարգման, դասային աստիճանների տրման, մրցույթի անցկացման կարգը և պաշտոններին ներկայացվող չափանիշները սահմանելու մասին» №1786-Ն որոշում (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147337 )
10. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի մայիսի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» № 136-Լ հրաման 
(հղումը՝ https://petekamutner.am/Shared/Documents/_src/_as/Statutes/hr_hhpekn_2019_136_l.pdf):

Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն (ք.Երևան, Խորենացի 7)՝ (060)544617  հեռախոսահամարով:

ԴԻՄՈՒՄ


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (CV)

 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ (ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 63ՄԾ-28.20-Կ-(6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30)) ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Հարավային մաքսատուն-վարչության մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնները (ծածկագրեր` 63ՄԾ-28.20-Կ-6, 63ՄԾ-28.20-Կ-7, 63ՄԾ-28.20-Կ-8, 63ՄԾ-28.20-Կ-14, 63ՄԾ-28.20-Կ-15, 63ՄԾ-28.20-Կ-16, 63ՄԾ-28.20-Կ-17, 63ՄԾ-28.20-Կ-21, 63ՄԾ-28.20-Կ-22, 63ՄԾ-28.20-Կ-23, 63ՄԾ-28.20-Կ-24, 63ՄԾ-28.20-Կ-26, 63ՄԾ-28.20-Կ-27, 63ՄԾ-28.20-Կ-28, 63ՄԾ-28.20-Կ-29, 63ՄԾ-28.20-Կ-30)) զբաղեցնելու համար մրցույթին (այսուհետ՝ Մրցույթ) դիմած հարգելի քաղաքացիներ հայտնում ենք, որ Մրցույթի թեստավորման փուլը տեղի կունենա 2021 թվականի մարտի 10-ին և մարտի 11-ին, ք.Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում՝ համաձայն ժամանակացույցի:

Խնդրում ենք ներկայանալ պաշտպանիչ դիմակով և անձը հաստատող փաստաթղթով նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 
 
 

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 10.03.2021
ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 11.03.2021


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.22-Գ-70)
 
Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման, օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման աշխատանքները, այդ թվում՝ ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ, մաքսային հայտարարագրերի, ինչպես նաև մաքսային այլ փաստաթղթերի գրանցման, գրանցման մերժման, հետկանչի գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման աշխատանքները, «Դեղին ուղի» և «Կարմիր ուղի» ընթացակարգերի շրջանակներում փաստաթղթային հսկողության աշխատանքները, ինչպես նաև մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության աշխատանքները։ Իրականացնում է մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումների աշխատանքները, մաքսային գործին վերաբերվող հարցերում միջազգային պայմանագրերով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման, օտարերկրյա պետությունների մաքսային և իրավասու այլ մարմինների, մաքսային գործին վերաբերող հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքները։ Իրականացնում է Կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանմանը տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքները, արտաքին տնտեսական գործունեության (այսուհետ՝ ԱՏԳ)  մասնակիցների կողմից իրականացվող մաքսային վճարների քարտերի վարման, ըստ առանձին հարկատեսակների, պարտադիր վճարների հաշվառման իրականացման, ԱՏԳ մասնակիցների վճարումների արդյունքում առաջացած գերավճարների և ապառքների հաշվառման աշխատանքները, իրականացնում է մաքսային վճարների, ինչպես նաև հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գանձման, դրանց հաշվարկման ճշտության, ժամանակին վճարման և պետական բյուջե այդ գումարների ժամանակին փոխանցման նկատմամբ հսկողություն, փոխադարձ հաշվարկների ստուգումներ և դրանց հարկադիր բռնագանձման համար ձեռնարկում է միջոցներ։ Իրականացնում է մաքսային ընթացակարգերով ժամկետային պարտավորություններով հայտարարագրված բեռների, ներքին տարանցման հայտարարագրերով հայտարարագրված բեռների մաքսային հսկողության ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացման, ժամկետանց վճարումների, օրական տույժերի հաշվարկման և գանձման աշխատանքները։ Իրականացնում է օրենքով սահմանված լիազորություններ իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում մաքսային կանոնների խախտման արձանագրության կազմման աշխատանքները, մաքսային հսկողության ժամկետային պարտավորություններ և ապառքներ ունեցող կազմակերպությունների գործարքների նկատմամբ արգելանքի կիրառման ու արգելանքի դադարեցման աշխատանքները, բաժնի աշխատակիցների ծառայության իրականացման հետ առնչվող գործողությունների, առաջացած խնդիրների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքները, ինչպես նաև բաժնի գործունեության արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքները։

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա  մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության կամ առևտրային գործունեության  բնագավառներում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային  օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքի, ՀՀ մաքսային օրենսգիրքի, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրության, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը
՝

տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում  անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի փետրվարի 22-ից մինչև 2021 թվականի փետրվարի 24-ը ժամը 18:00 ներառյալ։
 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԹԻՎ 9 (ԵԱՏՄ) ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՕՊԵՐԼԻԱԶՈՐ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.15-Գ-330)
 
 
Իրականացնում է «Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, հարկային օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն, մասնավորապես. ա) օպերատիվ հարցում, բ) օպերատիվ տեղեկությունների ձեռքբերում, գ) համեմատական հետազոտումների նմուշների հավաքում, դ) հսկիչ գնում, ե) վերահսկելի մատակարարում և գնում, զ) իրերի և փաստաթղթերի հետազոտում, է) արտաքին դիտում, ը) շենքերի, կառույցների, տեղանքի, շինությունների և տրանսպորտային միջոցների հետազոտում, թ) օպերատիվ ներդրում, ժ) օպերատիվ փորձարարություն: Իրականացնում է հարկային իրավախախումների վերաբերյալ առկա տեղեկությունների, ինչպես նաև հարկային հանցագործությունների կատարման մասին վկայող այլ փաստերի և հանգամանքների առկայության դեպքում համապատասխան օպերատիվ-հետախուզական, քրեադատավարական միջոցառումներ, այնուհետև ուսումնասիրություններ և ստուգումներ` օրենքով նախատեսված կարգով: Իրականացնում է ըստ ոլորտների ռիսկային տնտեսվարող սուբյեկտների ցանկերի առանձնացում, ուսումնասիրություն, վերլուծություն և հսկողական անհրաժեշտ աշխատանքների կազմակերպում, փոխկապակցված անձանց հայտնաբերելու նպատակով ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, ինչպես նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ: Իրականացնում է Վարչության գաղտնի հաստիքային աշխատակիցների ներդրում հիմնարկներում, կազմակերպություններում կամ խմբավորումներում, օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմիններին պատկանող շինությունների, հատուկ և այլ տեխնիկական ու տրանսպորտային միջոցների  օգտագործում, ինչպես նաև քննիչի, հետաքննության մարմնի գրավոր հանձնարարությունների, դատախազի գրավոր ցուցումների, քննիչի և դատարանի որոշումների կատարման աշխատանքներ: Համագործակցում է իրավապահ մարմինների հետ իրենց լիազորություններն իրականացնելիս` նրանց փոխանցելով իրենց հայտնի դարձած և այդ մարմինների իրավասությանը վերաբերող տեղեկությունները, բացառությամբ «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ոչնչացման ենթակա տեղեկությունների: Իրականացնում է օպերատիվ-հետախուզական գործունեությանը մասնակցելու կամ դրա իրականացման հետևանքով ստացված նյութերին ծանոթանալու թույլտվության մասին որոշում ընդունելու համար տեղեկությունների հավաքագրում, միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում համապատասխան համագործակցություն հարկային հանցագործությունների կանխման և բացահայտման ուղղությամբ: Իրականացնում է տեղեկատվական-որոնողական և վերլուծական աշխատանքներ, Վարչության կողմից հայտնաբերված իրավախախտումների ուղղությամբ նյութերի նախապատրաստում և սահմանված կարգով դրանց ընթացքի ապահովում, օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների կազմակերպում հարկային հանցագործություններ կատարած, հետախուզման մեջ գտնվող անձանց հայտնաբերման ուղղությամբ: Իրականացնում է պետական և ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններին առնչվելու թույլտվության որոշման կայացման համար տեղեկությունների հավաքագրում, մինչև օպերատիվ-հետախուզական գործողությունների կազմակերպում, ստացված և ձեռք բերված տեղեկությունների հիման վրա, ըստ օրենսդրության, նախապատրաստման, ստուգման, մշակման և արդեն իսկ կատարված (նաև կատարվող) իրավախախտումների հաշվառման ու օպերատիվ նյութերի իրացման գործառույթ։ Իրականացնում է մաքսանենգության և մաքսային կանոնների խախտման շրջանակներում ստվերային տնտեսությանը նպաստող պայմանների և պատճառների բացահայտման, միջոցառումների մշակման և դրանց վերացման ուղղությամբ աշխատանքներ, օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներն իրականացնելու և պարտականությունները կատարելու համար անհրաժեշտ գործողություններ: Մասնակցում է Կոմիտեի համակարգում մշտապես գործող հանձնաժողովների աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված  բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143989), 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքերի, «Հարկային ծառայության մասին», «Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին», Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի,  ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն որոշումների, Վարչության կանոնադրութան, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 212 309 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը
՝

տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր, արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները, 
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի փետրվարի 22-ից մինչև 2021 թվականի փետրվարի 24-ը ժամը 18:00 ներառյալ։
 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ՄԵՂՐԻԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒՉ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.12-Կ-30)
 
 
Մասնակցում է մաքսանենգության և մաքսային այլ իրավախախտումների կանխման և հայտնաբերման աշխատանքներին, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացմանը, մաքսային հսկողության իրականացմանը՝ այդ թվում` ապրանքների բացթողումից հետո, Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային հսկողության ձևերի և մաքսային հսկողության անցկացումն ապահովող միջոցների կիրառմամբ: Մասնակցում է Վարչության, ինչպես նաև Կոմիտեի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության  քրեական օրենսգրքով նախատեսված մաքսանենգության հատկանիշների հայտնաբերման դեպքերում մաքսային կանոների խախտման վերաբերյալ գործի վարույթի սկսմանը, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացմանը: Մասնակցում է Վարչության ծառայողների, ինչպես նաև մաքսային մարմինների այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից հայտնաբերված՝ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանված` մշակութային արժեքների պահպանական ցուցակում գրանցված կամ գրանցման ենթակա մշակութային արժեքները սահմանված ժամկետում Հայաստանի հանրապետություն չվերադարձնելու գործերով վարույթի սկսմանը, անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացմանը: Մասնակցում է հայտնաբերված մաքսային կանոնների խախտման դեպքերով վարչական վարույթի սկսման աշխատանքներին, մաքսանենգության և, օրենքով նախատեսված դեպքերում, մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման գործերով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով հետաքննության մարմնին վերապահված լիազորություների շրջանակում գործողությունների իրականացման աշխատանքներին: Մասնակցում է թմրամիջոցների և հոգեկան խիստ ներգործություն ունեցող նյութերի միջազգային ապօրինի շրջանառությունը կասեցնելու և դրան մասնակցող անձանց բացահայտելու նպատակով, յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, օտարերկրյա պետությունների մաքսային և այլ իրավասու մարմինների հետ ունեցած պայմանավորվածության համապատասխան կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի հիման վրա «վերահսկելի մատակարարում» մեթոդի օգտագործման աշխատանքներին, անհրաժեշտության դեպքում, մաքսային փորձաքննության նշանակման աշխատանքներին, ինչպես նաև ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի համաձայն տրանսպորտային միջոցների կանգնեցման աշխատանքներին` մաքսային հսկողության իրականացման նպատակով: Մասնակցում է շահագրգիռ մարմինների հետ համագործակցմանը։

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ  օրենսդրության, Քրեական օրենսգրքի, Քրեական դատավարության օրենսգրքի, Մաքսային օրենսգրքի, Հարկային օրենսգրքի, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի  «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների  կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի` 23.05.2017թ. թիվ 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրության, մաքսային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, 
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։ 

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 129 635 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝


տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի փետրվարի 18-ից մինչև 2021 թվականի փետրվարի 22-ը ժամը 18:00 ներառյալ։
 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչության թիվ 23 (արագ հակազդման) բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.15-Գ-307) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Արտակ Էդիկի Անդրեասյանը
2. Արթուր Լևոնի Ղազարյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի փետրվարի 17-ին Արտակ Էդիկի Անդրեասյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։
 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արարատյան մաքսատուն-վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.23-Գ-71) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

Առնակ Զոհրաբի Ավետիսյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի փետրվարի 16-ին Առնակ Զոհրաբի Ավետիսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետբացթողումային հսկողության վարչության կամերալ մաքսային ստուգումների բաժնի ավագ մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.11-Ա-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Տիգրան Մարզպետի Բակլաչյանը
2. Անահիտ Միշայի Ժամկոչյանը
3. Մովսես Արտյոմի Սարգսյանը
4. Արթուր Լևոնի Ղազարյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի փետրվարի 10-ին Անահիտ Միշայի Ժամկոչյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
 (ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 63ՀԾ-28.18-Գ-(29, 41, 70, 152, 162, 237, 243)) ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի hարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության հարկային ծառայության (ծածկագրեր` 63ՀԾ-28.18-Գ-29, 63ՀԾ-28.18-Գ-41, 63ՀԾ-28.18-Գ-70, 63ՀԾ-28.18-Գ-152, 63ՀԾ-28.18-Գ-162, 63ՀԾ-28.18-Գ-237, 63ՀԾ-28.18-Գ-243) թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթին (այսուհետ՝ Մրցույթ) դիմած հարգելի քաղաքացիներ հայտնում ենք, որ Մրցույթի թեստավորման փուլը տեղի կունենա 2021 թվականի մարտի 2-ին, ք.Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում՝ համաձայն ժամանակացույցի:

Խնդրում ենք ներկայանալ պաշտպանիչ դիմակով և անձը հաստատող փաստաթղթով նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 
 

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 02.03.2021


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչի (ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.21-Կ-87) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Արսեն Վազգենի Չուխուրյանը
2. Սևակ Արծվիկի Ասատրյանը
3. Վլադիմիր Նիկոլայի Ոսկանյանը
4. Օրբելի Արմենի Թարմինյանը
5. Մերի Գագիկի Միքայելյանը
6. Ասատուր Թագվորի Եթարյանը
7. Սարգիս Վարդանի Մալխասյանը
8. Արման Արմենի Երզնկյանը
9. Վարդան Վարոսի Կարապետյանը
10. Ֆելիքս Արթուրի Սահակյանը
11. Թելման Արմենի Մեհրոյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի փետրվարի 9-ին Սևակ Արծվիկի Ասատրյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր։


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
 (ԾԱԾԿԱԳՐԵՐ` 63ՄԾ-28.21-Գ-9, 63ՄԾ-28.21-Գ-14, 63ՄԾ-28.21-Գ-41, 63ՄԾ-28.21-Գ-48, 63ՄԾ-28.21-Գ-49) ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության մաքսային ծառայության (ծածկագրեր` 63ՄԾ-28.21-Գ-9, 63ՄԾ-28.21-Գ-14, 63ՄԾ-28.21-Գ-41, 63ՄԾ-28.21-Գ-48, 63ՄԾ-28.21-Գ-49) թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթին (այսուհետ՝ Մրցույթ) դիմած հարգելի քաղաքացիներ հայտնում ենք, որ Մրցույթի թեստավորման փուլը տեղի կունենա 2021 թվականի փետրվարի 23-ին, ք.Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում՝ համաձայն ժամանակացույցի:

Խնդրում ենք ներկայանալ պաշտպանիչ դիմակով և անձը հաստատող փաստաթղթով նշված ժամից 10 րոպե շուտ: 

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 23.02.2021


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
(ծածկագիր՝ 63ՄԾ-28.23-Գ-71)


Համակարգում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման, օրենսդրությամբ սահմանված արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման, մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման աշխատանքները, այդ թվում՝ ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ, մաքսային հայտարարագրերի, ինչպես նաև մաքսային այլ փաստաթղթերի գրանցման, գրանցման մերժման գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման աշխատանքները: Համակարգում է «Դեղին ուղի» և «Կարմիր ուղի» ընթացակարգերի շրջանակներում փաստաթղթային հսկողության իրականացման աշխատանքները, մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության իրականացման աշխատանքները: Համակարգում է մաքսային մարմինների իրավասություններին վերապահված մասով մաքսանենգության, մաքսային օրենսդրության խախտումների դեմ պայքարի, դրանց կանխարգելման, կանխման ու բացահայտման միջոցառումների իրականացման աշխատանքները, համակարգում է մաքսային գործին վերաբերվող հարցերում միջազգային  պայմանագրերով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման աշխատանքները, օտարերկրյա պետությունների մաքսային և իրավասու այլ մարմինների, մաքսային գործին վերաբերող հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը: Համակարգում է մաքսային հայտարարագրերի սահմանված կարգով շրջանառությունը, վերջիններիս հաշվառումը, օրենքով սահմանված լիազորություններն իրականացնելիս մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի հայտնաբերման դեպքում վարչական վարույթների իրականացման աշխատանքները, մաքսային հայտարարագրերի մաքսային հայտարարագրերի բացթողնման, բացթողնման մերժման, չեղարկման գործընթացում մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման աշխատանքները, ինչպես նաև Վարչության գործունեության գոտում գտնվող մաքսային հսկողության գոտիներում, ինչպես նաև մաքսային օրենդրությամբ սահմանված այլ վայրերում մաքսային հսկողության իրականացման, ժամկետների նկատմամբ հսկողության աշխատանքները: Համակարգում է «Կարմիր ուղի» ընթացակարգի շրջանակներում մաքսային հսկողության իրականացման աշխատանքները, մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկարագրման և դասակարգման, մաքսային արժեքի որոշման, ծագման երկրի որոշման, մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ճշտության նկատմամբ հսկողության իրականացման աշխատանքները, ապրանքների բացթողնման պայմանների պահպանման նկատմամբ մաքսային հսկողության իրականացման աշխատանքները։ Համակարգում է մաքսային գործին վերաբերվող հարցերում միջազգային  պայմանագրերով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման, օտարերկրյա պետությունների մաքսային և իրավասու այլ մարմինների, մաքսային գործին վերաբերող հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքները, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային վիճակագրության վարման համար Կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանմանը տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքները։ Համակարգում է արտաքին տնտեսական գործունեության (այսուհետ՝ ԱՏԳ)  մասնակիցների կողմից իրականացվող մաքսային վճարների քարտերի վարման, ըստ առանձին հարկատեսակների, պարտադիր վճարների հաշվառման իրականացման, ԱՏԳ մասնակիցների վճարումների արդյունքում առաջացած գերավճարների և ապառքների հաշվառման աշխատանքները, լիազոր բանկերի կողմից մաքսային վճարումների գանձման և պետական բյուջե այդ գումարների ժամանակին փոխանցման նկատմամբ հսկողության, փոխադարձ հաշվարկների  ստուգումների իրականացման աշխատանքները։ Համակարգում է Վարչության աշխատակիցների ծառայության իրականացման հետ առնչվող գործողությունների, առաջացած  խնդիրների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության իրականացման աշխատանքները, ինչպես նաև Վարչության գործունեության արդյունքում առաջացած փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքները։

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն,
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության կամ առևտրային գործունեության բնագավառներում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական, Աշխատանքային  օրենսդրության, «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, «Մաքսային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» և «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքի, ՀՀ մաքսային օրենսգիրքի, ԵԱՏՄ իրավական ակտերի,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, Հայաստանի Հանրապապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017թ. մայիսի 23-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» 166-Ն հրամանի, Վարչության կանոնադրության, մաքսային մարմնի նորմատիվ, անհատական և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 310 858 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների   ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը
՝

տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների),  աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում  անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները, մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի։

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի փետրվարի 9-ից մինչև 2021 թվականի փետրվարի 11-ը ժամը 18:00 ներառյալ։Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի
հարկային ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ԹԻՎ 23 (ԱՐԱԳ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ) ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
(ծածկագիր՝ 63ՀԾ-28.15-Գ-307)
 

Կազմակերպում է Կոմիտեի աշխատակիցների նկատմամբ հակաիրավական գործողությունների կանխման, խափանման, նրանց պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ այլ միջոցների ձեռնարկման, քննչական և հետախուզական գործողություններ իրականացնող աշխատակիցների անվտանգության ապահովման աշխատանքներ: Կազմակերպում է օպերատիվ ստորաբաժանումների աշխատակիցներին, այդ մարմինների հետ գաղտնի հիմունքներով համագործակցող անձանց, քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներին հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանման աշխատանքներ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 367-Լ որոշմամբ սահմանված  բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (հղումը՝   https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143989), 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Քաղաքացիական և Աշխատանքային օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքերի, «Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին», «Հարկային ծառայության մասին»,  «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի  11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 702-Լ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» N1624-Ն որոշումների, Վարչության կանոնադրության,  հարկային մարմնի նորմատիվ և անհատական այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու հմտություններ,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն,
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ 256 623 ՀՀ դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը
՝

տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր,
արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի պատճենները,
անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (նույնականացման քարտ չներկայացնելու դեպքում ներկայացնել սոցիալական քարտի պատճեն կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ փաստաթղթերն ուղարկելով hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ միաժամանակ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնը, որի համար դիմել են, իսկ նամակում՝ կոնտակտային տվյալները:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ 060 544 446 հեռախոսահամարին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021 թվականի փետրվարի 9-ից մինչև 2021 թվականի փետրվարի  11-ը ժամը 18:00 ներառյալ։
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ-ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 63ՄԾ-28.19-Գ-2) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  
ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 63-28.19-Գ-2)  մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար՝