Արտոնագրային վճարների մասին

1. Ինչ է արտոնագրային վճարը

Արտոնագրային վճարը oրենքով uահմանված չափերով և ժամկետներում օրենքով նախատեսված գործունեություն իրականացնող անձանց համար եկամտահարկին (շահութահարկին) և ավելացված արժեքի հարկին փոխարինող պետական բյուջե վճարվող պարտադիր և անհատույց վճար է։

Ֆիզիկական անձի (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատիրոջ) համար փոխարինում է համար եկամտահարկին և ավելացված արժեքի հարկին:

Իրավաբանական անձի համար փոխարինում է շահութահարկին և ավելացված արժեքի հարկին:

Արտոնագրային վճարի գումարի մեջ ԱԱՀ-ի հաշվարկային մեծությունն ընդունվում է 60 տոկոuի չափով։

2. Ովքեր են համարվում արտոնագրային վճար վճարող

Արտոնագրային վճար վճարողներ են համարվում
1)ֆիզիկական անձինք`
  • որոնց իրացման շրջանառությունը (առանց ԱԱՀ-ի) չի գերազանցում 6,0 մլն դրամը,
  • չունեն վարձու աշխատողներ
  • բավարարելով օրենքով սահմանված պահանջներին զբաղվում են աղյուսակ 1-ում նշված գործունեության տեսակներով
  • հարկային մարմին ներկայացրել են դիմում-հայտարարություն արտոնագրային վճար վճարող համարվելու մասին:
2)անհատ ձեռնարկատերերը`
  • որոնց իրացման շրջանառությունը (առանց ԱԱՀ-ի) չի գերազանցում 6,0 մլն դրամը,
  • չունեն վարձու աշխատողներ,
  • բավարարելով օրենքով սահմանված պահանջներին զբաղվում են աղյուսակ 1-ում և աղյուսակ 2-ում նշված գործունեության տեսակներով,
  • հարկային մարմին ներկայացրել են դիմում-հայտարարություն արտոնագրային վճար վճարող համարվելու մասին:
3) իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք իրականացնում են աղյուսակ 3-ում նշված գործունեության տեսակները:

3. Որոնք են արտոնագրային վճարով հարկվող գործունեության տեսակներըԱղյուսակ 1. Ֆիզիկական անձանց (այդ թվում անհատ ձեռնարկատերերի) համար արտոնագրային վճարով հարկվող գործունեության տեսակների ցանկը եվ եռամսյակային արտոնագրային վճարների չափերը

NN ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԸ`
ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ (ՀԱԶ. ԴՐԱՄ)
Ք. ԵՐԵՎԱՆ ՄԱՐԶԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ ԱՅԼ ՔԱՂԱՔՆԵՐ ՀԵՌԱՎՈՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԱՅԼ ՎԱՅՐԵՐ
1. Բնակչության պատվերով կատարվող` 20,0 7,5 6,0 0,9 3,0
1.1 կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն, կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների նորոգում
1.2 հագուuտի արտադրություն և նորոգում
1.3 գլխարկների արտադրություն և նորոգում
1.4 գորգերի և գորգագործական արտադրատեuակների արտադրություն և նորոգում
1.5 փայտյա իրերի պատրաստում, կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում
1.6 ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրություն և նորոգում
1.7 համակարգչային տեխնիկայի, հեռուստացույցների, լվացքի մեքենաների, օդորակիչների և այլ կենցաղային տեխնիկայի նորոգում, ծրագրային սպասարկում
1.8 հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն, անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում
1.9 տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
1.10 այլ ճենապակե և խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն
2. Ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում, երաժշտական գործիքների նորոգում 20,0 7,5 6,0 0,9 3,0
3. Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման այլ դասընթացներ 20,0 7,5 6,0 0,9 3,0
4. Լեզուների ուuուցման դաuընթացներ 30,0 12,0 9,0 1,2 4,5
5. Բարձրագույն և այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ 45,0 15,0 12,0 1,8 6,0
6. Պարեր, երգեցողություն դաuավանդողների գործունեություն <20,0 7,5 6,0 0,9 3,0
7. Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն, կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն 20,0 7,5 6,0 0,9 3,0
8. Ստեղծագործական գործունեություն 20,0 7,5 6,0 0,9 3,0
9. Խնջույքավարների գործունեություն 45,0 15,0 12,0 1,8 6,0
10. Կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում 20,0 7,5 6,0 0,9 3,0
11. Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար 20,0 7,5 6,0 0,9 3,0
12. Դարբնոցային գործունեություն 20,0 7,5 6,0 0,9 3,0
13. Զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում* 45,0 30,0 30,0 15,0 15,0


* Զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման մասով արտոնագրային վճարի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում զբոսաշրջային տան սենյակների թվաքանակը։


Աղյուսակ 2. Անհատ ձեռնարկատերերի համար արտոնագրային վճարով հարկվող գործունեության տեսակների ցանկը եվ եռամսյակային արտոնագրային վճարների չափերը

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ 1 ՄԻԱՎՈՐԻ
(ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ)
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՄԱՐԶ-
ԿԵՆՏՐՈՆ-
ՆԵՐՈՒՄ
ԱՅԼ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ
ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ
ՄԻՆՉԵՎ 20 ԿՄ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ
ԱՅԼ ՎԱՅՐԵ-ՐՈՒմ ՀԵՌԱՎՈՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ-
ԵՐՈՒՄ
Առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող`Երևան քաղաքում` 7մ2այլ վայրերում` 10մ2 առևտրական տարածքը չգերազանցող կրպակի միջոցով առևտրական գործունեություն կրպակի ընդհանուր տարածք, մ2 5,0 2,5 2,0 2,0 1,0
Թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրում* x 20,5 18,75 17,5 17,5 17,5
Բիլիարդ խաղի կազմակերպում խաղասեղան 120,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Սեղանի թենիս խաղի կազմակերպում խաղասեղան 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Վարսավիրական ծառայությունների մատուցում x 45,0 36,25 36,25 27,0 27,0
Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում x 45,0 36,25 36,25 36,25 36,25
Համակարգչային խաղերի կազմակերպում մոնիտոր 62,5 60,0 45,0 30,0 25,0


* Տարբեր բնակավայրերում թեթև մարդատար ավտոմեքենայով ուղևորափոխադրում իրականացնելու դեպքում կիրառվում է տվյալ բնակավայրի համար սահմանված արտոնագրային վճարի առավելագույն դրույքաչափը:


Աղյուսակ 3. Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար արտոնագրային վճարով հարկվող գործունեության տեսակները և արտոնագրային վճարի ամսեկան դրույքաչափը

ԳՈՐԾՈՒՆԵ-ՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԸ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԱՄՍԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ 1 ՄԻԱՎՈՐԻ (ԴՐԱՄ)
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՄԱՐԶ-ԿԵՆՏՐՈՆՆԵ-ՐՈՒՄ ԱՅԼ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ ԱՅԼ
ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ
ՍԱՀՄԱՆԱ-
ՄԵՐՁ ԳՅՈՒՂԵ-
ՐՈՒՄ
հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեություն տարածք, մինչև 20մ2ներառյալ 30000 21000 21000 10500 5250
տարածք, 20-ից մինչև 50մ2ներառյալ 30000 գումարած 20մգերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մհամար` 15000 21000 գումարած 20մգերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 10500 21000 գումարած 20մգերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մհամար` 10500 10500 գումարած 20մգերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 5250 5250 գումարած 20մգերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մհամար` 2625
տարածք,50մ2ավելի` մինչև 300մ2ներառյալ 75000գումարած 50մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար`21000 52500 գումարած 50մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 15000 52500 գումարած 50մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 15000 52500 գումարած 50մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 15000 13125 գումարած 50մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 7500
տարածք,300մ2ավելի` մինչև 500մ2ներառյալ 600000 գումարած 300մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10 մ2համար` 12000 427500 գումարած 300մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 8000 427500 գումարած 300մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 8000 427500 գումարած
300մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 8000
200625 գումարած 300մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 4000
տարածք, 500մ2մակերեսից ավելի 840000 գումարած 500 մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 6000 587500 գումարած 500մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 3500 587500 գումարած 500մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 3500 587500 գումարած 500մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 3500 280625 գումարած 500մ2գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10մ2համար` 1750
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեություն տարածք 750 420 420 210 105
թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրում մեքենայի քանակ 9500 5600 5600 2800 1400
վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեություն աշխատատեղ 15000 12000 9000 4500 2250
ավտոտեխսպա-սարկման կայանների (կետերի) գործունեություն աշխատատեղ 15000 12000 12000 6000 3000
ավտոկանգառների գործունեություն տարածք 600 120 120 60 30
բիլիարդ խաղի կազմակերպում խաղասեղան 40000 20000 20000 10000 5000