Հարկ վճարողների հաշվառման մասին

 

 1. Ինչպես է իրականացվում հարկ վճարողների հաշվառումը

  Հարկային մարմնի կողմից հարկային վարչարարության իրականացման նպատակով հարկային մարմինն իրականացնում է կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հաշվառում, որն իրականացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարների միջոցով։

 2. Ինչ է հարկ վճարողի հաշվառման համարը

  Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (այսուհետ` ՀՎՀՀ) հանդիսանում է նրա նույնականացման կոդը: Այն միակն է և ենթակա չէ փոփոխման: ՀՎՀՀ-ն չի կարող տրամադրվել այլ հարկ վճարողի: 
  Ֆիզիկական անձին տրամադրված ՀՎՀՀ-ն որպես անհատ ձեռնարկատեր կամ որպես նոտար հաշվառվելու դեպքում մնում է անփոփոխ: Անհատ ձեռնարկատիրոջը պետական հաշվառումից հանելուց կամ նոտարի գործունեության դադարեցումից հետո կրկին որպես անհատ ձեռնարկատեր կամ որպես նոտար հաշվառվելու դեպքում նրան տրամադրվում է իր նախորդ ՀՎՀՀ-ն, որը չի փոխվում նաև այն ժամանակ, երբ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի գործունեության դադարեցումից հետո հարկ վճարողը, որպես անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձ, հարկային մարմին է ներկայացնում հարկային հաշվարկներ:
  ՀՎՀՀ-ն կազմված է ութանիշ թվից: ՀՎՀՀ-ի առաջին յոթ նիշը հանդիսանում է հերթական համար, ութերորդ նիշը ստուգիչ է և հաշվարկվում է նախորդ յոթ նիշերի հիման վրա: 
                                                                                                        ՀՎՀՀ

  1 2 3 4 5 6 7 X
  Հերթական համար Ստուգիչ նիշ

 3. Հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելը


  Ում միջոցով են ստանում ՀՎՀՀ-ն
  Պետական ռեգիստրի գործակալությունում պետական գրանցում (հաշվառում) ստացող կազմակերպությունները և պետական հաշվառում ստացող անհատ ձեռնարկատերը Պետական ռեգիստրի գործակալության
  Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից պետական գրանցում (հաշվառում) ստացող կազմակերպությունները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
  Նոտարները, անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք, Հարկային մարմնի
  Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունները և հյուպատոսական հիմնարկները, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունները, մշտական հաստատությունները (բացառությամբ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, որոնք հաշվառվում են պետական ռեգիստրի գործակալությունում) Հարկային մարմնի


  Հարկային մարմնում իրականացվում է նաև ԱԱՀ վճարողների հաշվառում` ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համարների հիման վրա: ԱԱՀ վճարողի հաշվառման համարը ՀՎՀՀ-ն է, որի վերջում ավելացված է թեք գիծ և «1» թվային նիշը:
  Որպես ԱԱՀ վճարող, հաշվառումն իրականացնում է հարկային մարմինը հարկային մարմնում առկա տվյալների հիման վրա, իսկ օրենսգրքով սահմանված առանձին դեպքերում հարկ վճարողի ներկայացրած հայտարարության հիման վրա: 

 4. Որտեղ է կատարվում հաշվառումը՝ ըստ հարկ վճարողների


  Պետական ռեգիստրի գործակալությունում նոր գրանցված կազմակերպություն իր պետական գրանցման (օրենքով սահմանված դեպքերում` պետական հաշվառման) վայրի հասցեն սպասարկող հարկային մարմնում
  Պետական ռեգիստրի գործակալությունում նոր հաշվառված անհատ ձեռնարկատեր իր բնակության կամ հաշվառման հասցեն սպասարկող հարկային մարմնում
  Նոտար իր նոտարական տարածքը սպասարկող հարկային մարմնում: Նոտարական տարածքը և հարկային մարմնի սպասարկման տարածքները չհամընկնելու դեպքում նոտարը հաշվառվում է իր գործունեության իրականացման հասցեն սպասարկող հարկային մարմնում
  Անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձ իր բնակության կամ հաշվառման հասցեն սպասարկող հարկային մարմնում
  ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչություններ և հյուպատոսական հիմնարկներ, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպություններ իրենց մշտական ներկայացուցչության (մասնավորապես` նստավայր, գրասենյակ) գտնվելու տարածքը սպասարկող հարկային մարմնում
  Ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի մշտական հաստատությունը (բացառությամբ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, որոնք հաշվառվում են պետական ռեգիստրի գործակալությունում) Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեության վայրերից որևէ մեկի հասցեն սպասարկող հարկային մարմնում

  Ուշադրություն
  Հարկ վճարողը համարվում է հաշվառված հարկային մարմնում միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում համապատասխան գրառում կատարելու պահից:

 5. Ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ հարկային մարմնում հաշվառվելու համար 

  Հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու համար ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.
  1) նոտարների կողմից`
  ՀՎՀՀ-ի տրամադրման` հարկային մարմնի հաստատած ձևով և կարգով լրացված դիմումը.
  նոտարի պաշտոնի նշանակման մասին հրամանի կամ որոշման պատճենը.
  անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
  հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ լիազոր մարմնի տրամադրած տեղեկանքի պատճենը:

  2) անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից
  ֆիզիկական անձի կողմից լրացված` ՀՎՀՀ-ի տրամադրման` հարկային մարմնի հաստատած ձևով և կարգով լրացված դիմումը.
  անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
  հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ լիազոր մարմնի տրամադրած տեղեկանքի պատճենը:

  3) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների կողմից
  լիազորված պաշտոնատար անձի կողմից լրացված` ՀՎՀՀ-ի տրամադրման` հարկային մարմնի հաստատած ձևով և կարգով լրացված դիմումը.
  կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

  4) ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից
  լիազորված պաշտոնատար անձի կողմից լրացված` ՀՎՀՀ-ի տրամադրման` հարկային մարմնի հաստատած ձևով և կարգով լրացված դիմումը,
  ռեզիդենտության երկրում գրանցումը հավաստող հիմնադիր փաստաթղթի պատճենը։

  5) ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից
  ֆիզիկական անձի կողմից լրացված` ՀՎՀՀ-ի տրամադրման` հարկային մարմնի հաստատած ձևով և կարգով լրացված դիմումը,
  անձնագրի պատճենը:

  Հարկ է նկատի ունենալ, որ. 
  Նոտարները, անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունները և հյուպատոսական հիմնարկները, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունները, մշտական հաստատությունները (բացառությամբ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, որոնք հաշվառվում են պետական ռեգիստրի գործակալությունում) սահմանված փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել նաև էլեկտրոնային եղանակով: