Եկամտային հարկ

Օրենք

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք

«Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք

ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարություն 20.12.2012թ. «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 1676-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 25.07.2013թ. «Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի կամ գրավոր պայմանագրի բացակայության) փաստն արձանագրելու կարգը և արձանագրության ձևը սահմանելու մասին» N1259-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 28.11.2013թ. «Նոր աշխատողի համար գրանցման հայտում և (կամ) եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկում ներառվելիք՝ անձին վերաբերող՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն պարունակող գրանցման հայտը և (կամ) եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N1314-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 19.02.2015թ. «Հիպոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով վարձու աշխատողների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» N205-Ն որոշում

Գերատեսչական ակտեր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախարարի 26.06.2012թ. «Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների գրանցման հայտի» ձևը հաստատելու մասին» N 197-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախարարի 07.06.2012թ. «Եկամտային հարկի և կուտակային վճարի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու մասին» N175-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 02.04.2015թ. «Եկամտային հարկի գումարների վերադարձման համար նախատեսված դիմումի և եզրակացության ձևերը հաստատելու մասին » N184-Ն հրաման