Օրենսդրական ակտեր

ՀՀ կառավարության 07.10.2004 թվականի «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին Հայաստանի Հանրապետության գործող միջազգային համաձայնագրերի որոշ դրույթներ կիրառելու մասին»թիվ 1398-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 18.08.2006 թվականի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1398-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»թիվ 1162-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 21.07.2011 թվականի « Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1398-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»թիվ 1052 - Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 19-ի «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Գ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու և արժեքը սահմանելու մասին» N 1360-Ն որոշում

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31.07.2015թ. «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 17-ի №438-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» №529-Ն հրաման

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մայիսի 16-ի №562-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» №982-Ն որոշումը

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի «Պիտանելիության ժամկետը լրացած, սահմանված կարգով դուրս գրված ապրանքների դրոշմապիտակների գծով պարտավորությունների հաշվարկման և մարման կարգը սահմանելու մասին» №980-Ն որոշումը

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 04-ի №723-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» №979-Ն որոշումը

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունիսի 20-ի №669-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» №922-Ն որոշումը

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 11-ի «Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2010» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանելու և «2010» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին» №961-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 31.05.2012թ. «Մինչև «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելը վարձու աշխատողներին հարկումից հետո վճարման ենթակա աշխատավարձի հիման վրա աշխատավարձի մեծության որոշման կարգը սահմանելու մասին» N 692-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 20.12.2012թ.-ի «Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 1676-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.09.2013թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 964-Ն որոշումը

«Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» ՀՀ օրենք (26.10.2010թ. ՀՕ-146-Ն)

«Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը (19.03.2012թ, ՀՕ-44-Ն)

ՀՀ կառավարության 20.05.2011թ. «Տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) արժեքը (գինը) սահմանելու մասին» N 684-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 20.05.2011թ. «Ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող տեսաձայնային մագնիսական կրիչների առավելագույն թույլատրելի քանակը սահմանելու մասին» N656-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 20.05.2011թ. «Հայաստանի հանրապետությունում արտադրվող եվ Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող` պարտադիր դրոշմավորման ենթակա տեսաձայնային մագնիսական կրիչների դրոշմավորման համար «2011» թվագրմամբ հսկիչ նշանները (դրոշմապիտակները) կիրառության մեջ դնելու մասին» N 647-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 20.05.2011թ. «Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» հայաստանի հանրապետության օրենքի կիրառման լիազոր մարմին ճանաչելու մասին » N 644-Ն որոշում