Ներքին իրավական ակտեր

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2023թ․ հունվարի 16-ի «Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնագիրքը հաստատելու մասին» թիվ 23-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2023թ. հունվարի 13-ի «Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2023 թվականի պետական պատվերի մասին» № 20-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 1240-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1133-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ի «Լիազորություն վերապահելու մասին» թիվ 1125-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 06․09․2022թ․ «Ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից օտարերկրյա բանկի միջոցով վճարումների կատարելու նպատակով էլեկտրոնային ԱԱՀ համակարգում տեղադրվող՝ բանկային փոխանցման կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հաստատելու մասին» N920-Լ հրամանը՝ համաձայնեցված ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 09.09.2022թ. «Նախնական գնագոյացման պայմանավորվածության ձեռքբերման կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» թիվ 943-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 09.09.2022թ. «Տրանսֆերային գնագոյացման համադրելիության վերլուծություններ իրականացնելու նպատակով կիրառվող` միջազգային առևտրային տվյալների բազաների ցանկը սահմանելու մասին» թիվ 940-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 09.09.2022թ. «Տեղական փաստաթղթով պահանջվող տեղեկատվության բովանդակության և ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 941-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 09.09.2022թ. «Գլխավոր փաստաթղթով պահանջվող տեղեկատվության բովանդակության և ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 942-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 09.09.2022թ. «Երկրների միջև փոխանակվող հաշվետվության ձևն ու լրացման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 939-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. օգոստոսի 12-ի «Մաքսային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող հարցազրույցի կազմակերպման և անցկացման կարգը, հարցազրույցի անցկացման մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև հարցազրույցի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին» № 836-L հրամանը

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 19-ի «Մաքսային ծառայողի պատրաստման դասընթացը հաջողությամբ հաղթահարած համարվելու հավաստագիր ունեցող անձանց մաքսային ծառայողների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկելու, ցուցակից հանելու և ցուցակի վարման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 746-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 10.06.2022թ. «Հետագծելիության ենթակա ապրանքների գույքագրման ակտի ձևը և լրացման կարգը հաստատելու մասին» N623-Լ հրաման

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի 26.04.2022թ. N 53-L և Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի ապրիլի 28-ի «Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի և Պետական եկամուտների կոմիտեի միջև փոխադարձ տեղեկությունների ներկայացման ձևը հաստատելու և Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի մարտի 19-ի N 256-Լ և Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի 2020 թվականի մարտի 20-ի N 65-Լ համատեղ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 461-Լ համատեղ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022 թվականի ապրիլի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N1274-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N358-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022 թվականի հունվարի 31-ի «Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 92-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022թ. հունվարի 18-ի «Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2022 թվականի պետական պատվերի մասին» № 55-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022 թվականի հունվարի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի զենքի և ռազմամթերքի պահման զետեղարանների և դրանում զենքի և ռազմամթերքի պահմանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին» թիվ 44-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ի «Եկամտային հարկի վերադարձից օգտվելու իրավունքի հաստատման հայտի ձևը, եկամտային հարկի վերադարձի դիմումի ձևը և ներկայացման կարգը, հաշվետու ժամանակահատվածի համար ըստ վարկի մարման ժամանակացույցի վճարման ենթակա վարկառուի կողմից վճարված տոկոսների (բացառությամբ սուբսիդավորման հաշվին վճարված և կանխավճարված) գումարների մասին տեղեկանքի ձևը, հաշվետու եռամսյակի ընթացքում հաշվարկված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների և դրանցից հաշվարկված ու Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարված եկամտային հարկի գումարների վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը և ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N1274-Լ հրաման (01.04.2022թ․ N358-Լ հրամանի խմբագրությամբ)»

«Անշարժ գույքի և (կամ) անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների արգելադրման էլեկտրոնային համակարգի գործողության կարգը և պայմանները հաստատելու մասին» ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի 23․09․2021 թիվ 281-Լ և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 08․10․2021թ․ թիվ 1012-Լ համատեղ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 10.10.2019թ. «Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարների հիմնավորվածության ուսումնասիրության և (կամ) պարզեցված ընթացակարգ կիրառելու դիմումի ձևը և լրացման կարգը հաստատելու մասին» N670-Լ հրաման (16.07.2021թ. N705-Լ հրամանի խմբագրությամբ)

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 16.06.2021թ. «Հիմնավորված գումարները միասնական հաշիվ մուտքագրելու եզրակացության ձևը հաստատելու մասին» N588-Լ հրաման

«Տրանսպորտային միջոցների արգելադրման էլեկտրոնային համակարգի գործողության կարգը և պայմանները հաստատելու մասին» ՀՀ ոստիկանության պետի 2021 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 6-Լ և ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 151-Լ համատեղ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021 թվականի փետրվարի 3-ի «Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների միավորի նախահաշվային արժեքը և ձեռքբերման ենթակա քանակն ըստ փորձաքննությունների տեսակների հաստատելու մասին» թիվ 95-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Ուսման վարձի փոխհատուցման նպատակով վարձու աշխատողներին եկամտային հարկի գումարների վերադարձի համար նախատեսված դիմումի և եզրակացության ձևերը հաստատելու մասին» N1240-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հսկիչ դրամարկղային մեքենաներին ներկայացվող պահանջների և դրանց ծրագրային ապահովման համապատասխանության եզրակացության տրամադրման և նոր ձեռք բերված կամ վարձակալած հսկիչ դրամարկղային մեքենաների գրանցման ընթացակարգը հաստատելու մասին թիվ 696-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի հունիսի 1-ի «Վիճակախաղի տոմսի վրա փակցվող հսկիչ նշանի նմուշը (էսքիզը), չափը, ձևը, գույնը և տեխնիկական պահանջները հաստատելու մասին» թիվ 491-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 15-ի «Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման տասներորդ միջոցառման համաձայն միանվագ դրամաշնորհ ստանալու համար դիմումի ձևը հաստատելու մասին» N330-Լ հրամանը

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 1-ի «Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման հինգերորդ միջոցառման համմաձայն միանվագ դրամաշնորհ ստանալու համար դիմումի ձևը հաստատելու մա¬սին» N290-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի միջև փոխադարձ տեղեկությունների ներկայացման ձևը սահմանելու վերաբերյալ» թիվ 256-Լ հրաման

«ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի մարտի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 95-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 229-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի նոյեմբերի 19-ի «Լիազորություն վերապահելու մասին» թիվ 750-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի փետրվարի 5-ի «Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների միավորի նախահաշվային արժեքը և ձեռքբերման ենթակա քանակն ըստ փորձաքննությունների տեսակների հաստատելու մասին» թիվ 111-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի հունվարի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 791-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 83-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի Դատարանի վճռի կամ բողոքարկման հանձնաժողովի ընդունած որոշումների հիման վրա կամ վիճարկվող ստուգման կամ այլ վարչական ակտերի գծով կամ հարկման համակարգերի փոփոխության արդյունքում հարկային պարտավորությունների և (կամ) դեբետային գումարների մնացորդների փոփոխության կարգը հաստատելու մասին  N698-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի նոյեմբերի 19-ի «Լիազորություն վերապահելու մասին» թիվ 750-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 10.10.2019թ. «Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարների հիմնավորվածության ուսումնասիրության և (կամ) պարզեցված ընթացակարգ կիրառելու դիմումի ձևը և լրացման կարգը հաստատելու մասին» N670-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի օգոստոսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 395-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 555-Լ հրաման/2019 թվականի օգոստոսի 26/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 18.07.2019թ. «Հարկային վարչարարության իրականացման ընթացքում հնարավոր հարկային իրավախախտում հայտնաբերելուց անմիջապես հետո հարկային մարմնի պատասխանատու պաշտոնատար անձի կողմից կազմվող արձանագրության ձևը և լրացման կարգը հաստատելու մասին» N481-Լ հրաման (27.06.2022թ. N663-Լ հրամանի խմբագրությամբ)

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 19.06.2019թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի N698-Լ հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» N400-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի հունիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ի թիվ 769-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 392-Լ հրաման /2019 թվականի հունիսի 13/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի հունիսի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 83-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 375-Լ հրաման /2019 թվականի հունիսի 7/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 82-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 289-Լ հրաման /2019 թվականի ապրիլի 26/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական, հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչությունների, ինչպես նաև այլ ստորաբաժանումների համագործակցության ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 82-Լ հրաման /2019 թվականի փետրվարի 12/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի փետրվարի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչության կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 791-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 83-Լ հրաման /2019 թվականի փետրվարի 12/

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 01.02.2019թ. «Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների միավորի նախահաշվային արժեքը և ձեռքբերման ենթակա քանակն ըստ փորձաքննությունների տեսակների հաստատելու մասին» թիվ 54-Լ հրաման /2019 թվականի փետրվարի 4/

«Շահաբաժինների տեսքով ստացվող եկամուտները դրանց ստացման հարկային տարվա ընթացքում շահաբաժին վճարող՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ նույն կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներդնելու դեպքում այդ շահաբաժիններից վճարված եկամտային հարկի գումարները պետական բյուջեից փոխհատուցելու ընթացակարգը հաստատելու մասին» N19-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 19.12.2018թ. «Դեպքի վայրը պահպանելու պարտականություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների պաշտոնների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 767-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 07.12.2018թ. «Լիազորություն վերապահելու մասին» թիվ 736-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 17.10.2018թ. «Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» օրենքի կիրառման ընթացակարգը հաստատելու մասին» N627-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2018 թվականի սեպտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների ծառայողական քննության անցկացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 464-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 566-Լ հրաման /2018 թվականի սեպտեմբերի 18/