Շահութահարկ

Օրենք

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք (27.11.1997թ, ՀՕ-155)

ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարություն 15.09.2011. «Հանրային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներ հանձնելու համաձայնությունները (պայմանագրերը) հարկման նպատակով որպես կոնցեսիոն պայմանագիր որակելու չափանիշներն ու ընթացակարգը սահմանելու մասին» N 1339-ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 04.07.2013թ. «Պիտանիության ժամկետում չիրացված` դրոշմավորված ապրանքների դուրսգրման կարգը սահմանելու մասին» N 723-ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 02.04.2015թ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1.1-ին եվ 1.2-րդ մասերով սահմանված ծրագրերի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանության արժանացման կարգը հաստատելու մասին» N 387-ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 07.03.2013թ. «Գործարար ծրագրերի հավանության արժանացման, ինչպես նաև այդ ծրագրերի շրջանակներում ստեղծված նոր աշխատատեղերի մասով լրացուցիչ աշխատավարձի եվ դրան հավասարեցված վճարումների հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» N346-ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 04.07.2012թ. «Օֆշորային գոտիների ցանկը սահմանելու մասին» N 915-ն որոշում

ՀՀ կառավարության 20.12.2012թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի այլ կորուստների չափերը սահմանելու կարգի մասին» N1594-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 07.10.2004թ. «Եկամուտների եվ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եվ հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին Հայաստանի Հանրապետության գործող միջազգային համաձայնագրերի որոշ դրույթներ կիրառելու մասին» N 1398-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 03.06.2002թ. «Գիտահետազոտական 7 փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների դասակարգման (հասկացության) մասին» N 677-ն որոշում

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի օգոստոսի 25-ի N 525, 1998 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 753, 2001 թվականի հուլիսի 31-ի N 691 որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1230-Ն որոշումը

ՀՀ կառավարության 28.06.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 753 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 786-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 24.05.2012թ. «Միջազգային զարգացման այն կազմակերպությունների ցանկը սահմանելու մասին, որոնցից ստացված փոխառությունների դիմաց վճարման ենթակա տոկոսների մասով շահութահարկով հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցման առավելագույն թույլատրելի նորմա չի կիրառվում» N 648-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 25.08.1998թ. «Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները սահմանելու և այդ փաստաթղթերի կազմման կարգը հաստատելու մասին» N 525 որոշում

ՀՀ կառավարության 27.11.1998թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից իրականացնող նվազեցումների որոշ տեսակների առավելագույն թույլատրելի չափեր սահմանելու մասին» N 753 որոշում

ՀՀ կառավարության 11.04.2000թ. «Հիմնական միջոցների (այդ թվում վարձակալված) վրա կատարված ծախսերն ըստ ընթացիկ և կապիտալ բնույթի տարբերակելու հայտանիշները սահմանելու մասին» N 161 որոշում

ՀՀ կառավարության 19.12.2002թ. «Կազմակերպությունների (բացառությամբ բանկերի եվ ապահովագրական ընկերությունների) դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձեվավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման եվ դուրսգրման կարգը հաստատելու մասին» N 2052-Ն որոշում

Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.12.2016թ. "Շահութահարկի կանխավճարների կատարման այլընտրանքային եղանակի ընտրության վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին" N 301-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 02.04.1998թ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 58 հոդվածով նախատեսված տեղեկանքի ձևի վերաբերյալ» հրահանգչական նամակը հաստատելու մասին» N 01/22 հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի 13.02.2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման կարգը եվ տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» N1-05/03-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի 21.03.2008թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած հարկերի մասին տեղեկանքի ձեվը եվ տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N03-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի 11.05.2005թ. «Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործունեությունը, արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործունեությունը իրականացնող հարկ վճարողների հարկման մի քանի հարցերի վերաբերյալ» հրահանգչական նամակը հաստատելու մասին» N1-05/04-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի 22.01.2014թ. «Ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկի ձեվը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N18-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 04.03.1999թ. «Ոչ ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկման եվ վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու մասին» N 01/13 հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31.10.2014թ. «ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի 2014 թվականի հունվարի 22-ի N18-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N761-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08.01.2014թ.«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 2004 թվականի ապրիլի 2-ի N 1-05/7-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 2-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության 02.04.2004թ. «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1998 թվականի փետրվարի 5-ի N 01/10 ու 1999 թվականի փետրվարի 11-ի N 01/8 հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1-05/7-Ն հրաման

ՀՀ տարածքային կառավարման և քաղաքաշինության գործունեությունը համակարգող նախարարության 10.08.2000թ. «Շինարարությունում հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) նորմաները հաստատելու մասին» N 36 հրաման

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 31.01.2002թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող կոնյակի սպիրտների և կոնյակների գծով փաստացի կորստի (բնական կորստի) նորմաները հաստատելու մասին» N 29 հրաման

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 19.08.2002թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հացահատիկի, հացամթերքների, խոտաբույսերի սերմերի, հատիկախարի (ֆուրաժի) և այլ կերատեսակների տեղափոխման և պահպանման ժամանակ առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N228-Ն հրաման

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 19.08.2002թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող մսի և մսամթերքի պահպանման ժամանակ առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N229-Ն հրաման

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության 04.03.2003թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող քիմիական արտադրանքի, հանքային պարարտանյութերի, փայտե-քիմիական ապրանքների, պղնձի և պղնձի խտանյութի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ գոյացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N26-Ն հրաման

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 01.08.2003թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գարեջրաոչալկոհոլային արտադրությունում առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 140-Ն հրաման

ՀՀ էներգետիկայի նախարարության 18.06.2007թ. «Հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամտից նվազեցվող էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի, բնական գազի հաղորդման (փոխադրման) և բաշխման փաստացի (բնական) կորստի չափերի հաստատման մասին» N 18-Ն հրաման