Նպատակային սոցիալական վճարներ

Օրենք

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը


Կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարություն 16.01.2014թ. «Կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա սոցիալական վճար կատարելու պարտավորություն ստանձնած մասնակիցների մասին հարկային մարմնի կողմից գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 32-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 31.07.2014թ. «Մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված) եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված)` սոցիալական վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները մասնակիցներին վերադարձնելու կարգը սահմանելու մասին» N 813-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 31.07.2014թ. «Կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը, դիմումի ձևը և կուտակային կենսաթոշակ ստանալու մասին դիմումի վերաբերյալ հարկային մարմնի կողմից գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին » N 827-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 31.07.2014թ. «Գործատուի սնանկության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի (այդ թվում` գործատու հանդիսացող) մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունները մարելու և համապատասխան կուտակային հատկացումները մասնակիցների ռեեստրը վարողին փոխանցելու կարգը սահմանելու մասին» N 798-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 19.01.2012թ.«Հարկային մարմնի կողմից կուտակային հատկացումները և դրանց մասին անձնավորված տեղեկատվությունը մասնակիցների ռեեստր վարողին փոխանցելու հետ կապված սխալները շտկելու կարգը հաստատելու մասին» N 74-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 28.06.2012թ. «Նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը` իրենց մշտական բնակության երկիր վերադարձող Հայաստանում աշխատող օտարերկրացիներին կուտակային բաղադրիչի շրջանակում մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից միանվագ վճարի կատարման կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» N 824-Ն որոշում


Գերատեսչական ակտեր

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.10.2014թ. «2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների արդյունքում կուտակային վճարների չմարված կամ մասնակի վճարված կուտակային վճարների պարտավորությունների վերահաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» N 733-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 04.02.2015թ. «Սոցիալական վճարի գերավճարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին » N 46-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 07.07.2014թ. «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական ամփոփ (պարզեցված), տարեկան եկամուտների մասին (պարզեցված) հաշվարկների ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 175-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 417-Ն հրաման

Օրենք

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը


Կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարություն 16.01.2014թ. «Կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա սոցիալական վճար կատարելու պարտավորություն ստանձնած մասնակիցների մասին հարկային մարմնի կողմից գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 32-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 31.07.2014թ. «Մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված) եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված)` սոցիալական վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները մասնակիցներին վերադարձնելու կարգը սահմանելու մասին» N 813-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 31.07.2014թ. «Կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը, դիմումի ձևը և կուտակային կենսաթոշակ ստանալու մասին դիմումի վերաբերյալ հարկային մարմնի կողմից գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին » N 827-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 31.07.2014թ. «Գործատուի սնանկության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի (այդ թվում` գործատու հանդիսացող) մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունները մարելու և համապատասխան կուտակային հատկացումները մասնակիցների ռեեստրը վարողին փոխանցելու կարգը սահմանելու մասին» N 798-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 19.01.2012թ.«Հարկային մարմնի կողմից կուտակային հատկացումները և դրանց մասին անձնավորված տեղեկատվությունը մասնակիցների ռեեստր վարողին փոխանցելու հետ կապված սխալները շտկելու կարգը հաստատելու մասին» N 74-Ն որոշում

ՀՀ կառավարություն 28.06.2012թ. «Նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը` իրենց մշտական բնակության երկիր վերադարձող Հայաստանում աշխատող օտարերկրացիներին կուտակային բաղադրիչի շրջանակում մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից միանվագ վճարի կատարման կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» N 824-Ն որոշում


Գերատեսչական ակտեր

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.10.2014թ. «2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների արդյունքում կուտակային վճարների չմարված կամ մասնակի վճարված կուտակային վճարների պարտավորությունների վերահաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» N 733-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 04.02.2015թ. «Սոցիալական վճարի գերավճարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին » N 46-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 07.07.2014թ. «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական ամփոփ (պարզեցված), տարեկան եկամուտների մասին (պարզեցված) հաշվարկների ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 175-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 417-Ն հրաման