ՀՀ կառավարության որոշումներ

ՀՀ կառավարության 2008թ.: «Նոտարների և Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, նրանց հավասարեցված միջազգային, միջկառավարական (միջպետական) կազմակերպությունների հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու ընթացակարգը սահմանելու մասին» № 147-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 27.05.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» №642-Ն որոշում:

ՀՀ կառավարության 27.05.2010թ. «Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց հարկ վճարողի հաշվառման համարի տրամադրման դիմումի ձևը, դրանում լրացման ենթակա տվյալների ցանկը, հարկ վճարողի հաշվառման վկայականի ձևաթուղթը և դրանում պարունակվող տեղեկությունների ցանկը սահմանելու մասին» №750-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 17.02.2011թ. «Պետական գրանցման և պետական հաշվառման վկայականների ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 04.07.2001թ. №601 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» № 116-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 17.02.2011թ. «Պետական գրանցման և պետական հաշվառման համար ներկայացվող դիմումներում լրացման ենթակա տվյալները հաստատելու մասին» № 119-Ն

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 24.06.2014թ. «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում հարկային մարմնում հաշվառված հարկ վճարողների համար հաշիվների բացման, ինչպես նաև փակման դեպքերում հարկային մարմնին էլեկտոնային եղանակով տեղեկատվության տրամադրման վերաբերյալ կարգը հաստատելու և ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 11.12.2001թ. № 319-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» № 142-Ն որոշում