Հարկ վճարողների հաշվառում
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հարկ վճարողները պարտադիր հաշվառվում են հարկային մարմնում: Հարկ վճարողների հարկային հաշվառումն իրականացնում է հարկային մարմինը: Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է հարկ վճարողների հարկային հաշվառման միասնական համակարգ: Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) կազմված է ութանիշ թվից և ենթակա չէ փոփոխման:


ՀՀ Կառավարության 11.10.2007թվականի «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» թիվ 215-Ն որոշում


ՀՀ Կառավարության 13.02.2008թվականի «Նոտարների և Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, նրանց հավասարեցված միջազգային, միջկառավարական (միջպետական) կազմակերպությունների հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու ընթացակարգերը սահմանելու մասին» թիվ 147-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 26.06.2008 թվականի «կազմակերպություններ հարկային հաշվառման միասնական ռեեստրի և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման միասնական ռեեստրի ձևը և վարման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 743-Ն որոշում


ՀՀ կառավարության 27.05.2010 թվականի «ՀՀ Կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 642-Ն որոշում


ՀՀ Կառավարության 27.05.2010թվականի «Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց հարկ վճարողի հաշվառման համարի տրամադրման դիմումի ձևը, դրանում լրացման ենթակա տվյալների ցանկը, հարկ վճարողի հաշվառման վկայականի ձևաթուղթը և դրանում պարունակվող տեղեկությունների ցանկը սահմանելու մասին» թիվ 750-Ն  որոշում