Հայտարարություններ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին
 
Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 63-29.6-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 63-29.6-Մ2-4) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի  կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց` https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի հունիսի 27-ից մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. դիմում (առցանց),
2. անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հուլիսի 29-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Իսակովի 10):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի օգոստոսի 2-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 212.309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը)  դրամ է: 

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և  պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 57, 58, 64, 66, 70, 72, 91, 103, 139, 141, 157, 180, 182, 184, 186, 210 
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ` 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 37,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807

«Հանրային ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130648

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 2, 4, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131562

«Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1372

«Զանգվածային լրատվության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140685

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք. հոդվածներ՝ հոդվածներ՝ 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120842

Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012, 
հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 59-62, 65-69, 152-157, 186-187
հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված  ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝ 

«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա, 
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf

«Հաշվետվությունների մշակում» 
հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

«Բարեվարքություն»   
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7, հեռախոսահամար՝ 060-844-618 (671)):

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին
 
Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 63-29.6-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 63-29.6-Մ2-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի  կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց` https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի մայիսի 30-ից մինչև 2022 թվականի հունիսի 3-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. դիմում (առցանց),
2. անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հուլիսի 6-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Իսակովի 10):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հուլիսի  8-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 212.309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը)  դրամ է: 

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և  պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 57, 58, 64, 66, 70, 72, 91, 103, 139, 141, 157, 180, 182, 184, 186, 210 
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ` 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 37,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807

«Հանրային ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130648

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 2, 4, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131562

«Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1372

«Զանգվածային լրատվության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140685

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք. հոդվածներ՝ հոդվածներ՝ 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120842

Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012, 
հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 59-62, 65-69, 152-157, 186-187
հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված  ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝ 

«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա, 
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf

«Հաշվետվությունների մշակում» 
հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

«Բարեվարքություն»   
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7, հեռախոսահամար՝ 060-844-618 (671)):


ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին
 
Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Պետական եկամուտների կոմիտեի գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 63-29.8-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Պետական եկամուտների կոմիտեի գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 63-29.8-Ղ3-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի  կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց` https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի մարտի 14-ից մինչև 2022 թվականի մարտի 18-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. դիմում (առցանց),
2. անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենը,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի ապրիլի 15-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Իսակովի 10):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի ապրիլի 19-ին՝ ժամը 10:00-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 310.858 (երեք հարյուր տասը հազար ութ հարյուր հիսունութ) դրամ է: 

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և  պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 57, 58, 64, 66, 70, 72, 91, 103, 139, 141, 157, 180, 182, 184, 186, 210
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ`  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 29
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807

«Հանրային ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ 3, 4, 5, 8, 20, 41, 43
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130648

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120842

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք, հոդվածներ՝ 2, 4, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 23, 34
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131562

«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենք, հոդվածներ՝ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138732

«Գնումների մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 2, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 50
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121796

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենք, հոդվածներ՝ 3, 6, 10, 21, 22, 23, 29, 35, 38, 46, 49, 50, 51, 57, 61, 66, 75, 77 
հղումը՝ https://arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137941
«Քաղաքաշինության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 3, 6, 14.2 
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121783
«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129, հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012, 
հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան: Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար: Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան: Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ.Աղգաշյան: Երևան 2013, 
հղումը՝  http://online.fliphtml5.com/fumf/okph/#p=2

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝ 

«Աշխատակազմի կառավարում» կոմպետենցիա, 
հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf

«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա, 
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf

«Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա, 
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

« Բարեվարքություն»   
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 7, հեռախոսահամար՝ 060-544-618 (671)):


ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության արձանագրային և արխիվային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 63-29.1-Մ2-5) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Գոհար Հրաչիկի Սոխիկյանը,
2. Լուսինե Արտուշի Ղարիբջանյանը,
3. Իրինա Յուրիի Էլիզբարյանը,
4. Քրիստինա Լյովայի Բաղդասարյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի մարտի 1-ին Գոհար Հրաչիկի Սոխիկյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ
 ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
    (ծածկագիր` 63-29.1-Մ2-5)
 
Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե)  հիմնական գործունեության վերաբերյալ հրամանների գրանցման և էլեկտրոնային առաքման աշխատանքները, Կոմիտեի նախագահի, նախագահի տեղակալների, գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների գրանցման, առաքման և կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության, Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի հրամանների գրանցման և էլեկտրոնային առաքման աշխատանքները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետերի կողմից հսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության, ստացվող փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության աշխատանքները: Իրականացնում է Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների փաստաթղթերի սահմանված կարգով Կոմիտեի արխիվ ընդունման, հաշվառման, պահպանության ապահովման, օգտագործման աշխատանքները, ժամկետային հանձնարարականների, հրամանների կատարման մասին ամփոփագրերի կազմման, դրանք ստորաբաժանումների ղեկավարներին տրամադրման, Կոմիտեի արխիվային փաստաթղթերի փորձաքննությամբ արժեքավորման, Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվային հավաքածուի կազմում ընդգրկված փաստաթղթերի մշտական պահպանության, ազգային արխիվ հանձնման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Կոմիտեում ընթացիկ գործավարության և արխիվ հանձնման ենթակա փաստաթղթերի հետ տարվող աշխատանքներում մեթոդական և գործնական օգնության ցուցաբերման աշխատանքները, Կոմիտեի ներքին իրավական ակտերի հաշվառման և որոնման ծրագրային կայքի համապատասխան բաժիններում անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման հետ կապված աշխատանքները, Կոմիտեի նախագահի, Կոմիտեի նախագահի տեղակալների, գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների, ինչպես նաև վերջիններիս կողմից անցկացվող խորհրդակցությունների ընթացքում տրված հանձնարարականների հսկողությունը, Կոմիտեի պաշտոնական պարզաբանումների գրանցման, հաշվառման, առաքման և գրանցամատյանի վարման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող օրենքների, որոշումների, իրավական ակտերի նախագծերի, ինչպես նաև առաջարկությունների, եզրակացությունների, տեղեկանքների, հաշվետվությունների, միջնորդագրերի, զեկուցագրերի և այլ գրությունների, փաստաթղթերի նախապատրաստման, ուսումնասիրման, վերջիններիս վերաբերյալ կարծիքի ներկայացման, դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների մշակման, Բաժնի գործառույթների ուսումնասիրության և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն. 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վարչակառավարչական  բնագավառում երեք  տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հան¬րա¬պե¬տու¬թյան Սահմանադրության, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Արխիվային գործի մասին», «Հանրագրերի մասին» ՀՀ օրենքների,  2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացու¬թյուն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի՝ 212.309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենը,
արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնի անվանումը, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալները:

ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.844-618/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 23.02.2022թ.:


ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթային
հանձնաժողովի 2022 թվականի «հունվարի» 27-ի թիվ 1 որոշմամբ

Պատվիրատուն` ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Խորենացի 3, 7 հասցեում, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի «Պետական միջոցների հաշվին թարգմանչի, սուրդոթարգմանչի և տեսողական սահմանափակումների պատճառով հաշմանդամություն ունեցող անձի օգնականի ծառայություններ մատուցող անձին նշանակելու կարգը, նրա վարձատրության չափը և կարգը սահմանելու մասին» N 1334-Ն որոշման (այսուհետ` Որոշում) պահանջներով` հայտարարում է մրցույթ թարգմանչի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով: 

Ծառայությունների տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը ամրագրված է հրավերի համապատասխան պայմանագրի հավելվածով:

Սույն մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված անձի հետ Որոշմամբ սահմանված կարգով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետ` Պայմանագիր), որի բովանդակությունը կցվում է սույն հայտարարությանը։

Մրցույթի արդյունքներով որպես թարգմանիչ կարող է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Թարգմանչի որակավորման կարգը սահմանելու մասին» N 1509-Ն որոշմանը համապատասխան որակավորված համարվող անձը: Նշված անձինք ունեն սույն հայտարարության հիման վրա անցկացվող մրցույթին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Յուրաքանչյուր լեզվից թարգմանությունը դիտվում է որպես առանձին չափաբաժին:

Մրցույթի արդյունքներով հաղթող է ճանաչվում Որոշմամբ սահմանված կարգին համապատասխան թարգմանչական աշխատանքի համար նախատեսված գումարի սահմաններում նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցը, իսկ եթե անհնար է գնային առաջարկով որոշել հաղթողին, ապա հաղթող է ճանաչվում առավել երկար մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող թարգմանիչը, իսկ կազմակերպության դեպքում՝ առավել երկար աշխատանքային գործունեություն իրականացրած և իր կազմում առավել երկար մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող թարգմանիչներ ընդգրկող կազմակերպությունը:

Մրցույթի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առաջարկվող գինը պետք է ներառի Կատարողի կողմից Պայմանագրի հիման վրա ծառայությունների մատուցման հետ կապված բոլոր հնարավոր ծախսերը:

Մրցույթի արդյունքներով հաղթող ճանաչված անձը Պայմանագրի հիման վրա թարգմանչական ծառայություններ պետք է մատուցի ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեին:

Մրցույթի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում ի լրումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Թարգմանչի որակավորման կարգը սահմանելու մասին» N 1509-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ փաստաթղթերի, պետք է ներկայացնեն նաև թարգմանչի մասնագիտական աշխատանքային ստաժը, իսկ կազմակերպության դեպքում՝ առավել երկար աշխատանքային գործունեությունը և իր կազմում առավել երկար մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող թարգմանիչներ ընդգրկելու հանգամանքները հիմնավորող փաստաթղթեր:

Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացված հայտում նշվում են՝

1) ծառայություններ մատուցող անձի անունը, ազգանունը, հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեն, ծանուցման հասցեն (եթե այն տարբերվում է հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեից), այդ թվում` ֆիզիկական անձի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները (այսուհետ՝ անձնագրային տվյալներ), իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը, նրա գործադիր մարմնի ներկայացուցչի անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, իրավաբանական անձի անունից ծառայություններ մատուցող անձանց անձնագրային տվյալները.
2) ծառայությունների մատուցման գինը, որը չի կարող գերազանցել սույն որոշմամբ սահմանված գնի առավելագույն չափը:

Հայտին կցվում են փաստաթղթեր, որոնք հավաստում են հայտ ներկայացնողի` սույն կարգով և մրցույթի հայտարարությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանելը, այդ թվում` իրավաբանական անձի դեպքում` հարկային պարտավորություններ չունենալու մասին տեղեկանք, ֆիզիկական անձի, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում նրա անունից ծառայություն մատուցող անձի կամ նրա գործադիր մարմնի ներկայացուցչի՝ դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք և հայտարարություն առ այն, որ անձը սնանկ չի ճանաչվել:

Սույն մրցույթին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ մինչև 2022 թվականի փետրվարի 15-ը ժամը 11:00-ն։ Հայտերը պետք է ներկայացվեն հայերեն, փաստաթղթային ձևով՝ փակ ծրարով:

Մրցույթի մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձում և ստորագրում կնքում է այն ներկայացնողը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից (բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը) և 2 օրինակ պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։ Ծրարը և սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմած փաստաթղթերն ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը: Եթե հայտը ներկայացնում է լիազորված անձը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ: Ծրարի վրա հայերեն լեզվով նշվում են`

1) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).
2) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.
3) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:
4) «թարգմանչական ծառայությունների մատուցման հայտ» բառերը.

Վերը նշված պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին:

Եթե սահմանված ժամկետում հայտեր չեն ներկայացվում կամ ներկայացված հայտերը չեն բավարարում ներկայացվող պահանջներին, ապա մրցույթը համարվում է չկայացած և հայտարարվում է նոր մրցույթ` նույն ընթացակարգով:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա 2022 թվականի փետրվարի 15-ին ժամը 11:00-ին։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովին:

                                                                                                                           Հեռախոս՝ 060-844-703
                                                                                                                           Էլ. Փոստ՝ anahit_asatryan@taxservice.am
                                                                                                                          Պատվիրատու՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե


ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչության անձնակազմի համալրման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 63-29.4-Մ2-8) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Էդիտա Էդուարդի Ֆահրադյանը,
2. Մանուել Գագիկի Սարգսյանը,
3. Արթուր Արմենի Եղիկյանը,
4. Լիլիթ Շալիկոյի Մաղաքյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի դեկտեմբերի 22-ին Էդիտա Էդուարդի Ֆահրադյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
     (ծածկագիր` 63-29.4-Մ2-8)
 
Իրականացնում է Պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) նախագահի և գլխավոր քարտուղարի՝ անձնակազմի կառավարման գծով իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքները,  ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի կնքման հետ կապված գործառույթները,  Կոմիտեի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի կողմից պաշտոնի նշանակվող անձանց (այդ թվում՝ Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների) անձնական գործերի վարման, հաշվառման և պահպանման աշխատանքները, աշխատողների՝  (այդ թվում՝ Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների) հերթական արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշխատանքները, հաշվապահական հաշվառում իրականացնող ստորաբաժանմանը աշխատողների բազային աշխատավարձի ամենամյա զեկույցի պատրաստման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրումը, ինչպես նաև միջնաժամկետ ծախսային  ծրագրի հայտերը կազմելու նպատակով սահմանված կարգով աշխատողների աշխատանքային ստաժի հաշվարկման աշխատանքները, Կոմիտեի աշխատողների տարեկան աշխատանքային ծրագրերի կիսամյակային կատարողականների գնահատման արդյունքների ամփոփումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ ներկայացնում առաջարկություններ, Կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի ստուգումը, սոցիալական փաթեթի շահառու հանդիսացող անձանց անհատական տվյալների գրանցումը և կատարում համապատասխան փոփոխություններ էլեկտրոնային շտեմարանում, Կոմիտեի համակարգի եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձանց անհատական տվյալների գրանցումը հայտերում և համապատասխան փոփոխությունների կատարումը ներկայացված հայտերում, հայտարարատու պաշտոնատար անձին պաշտոնի նշանակելու կամ պաշտոնից ազատելու մասին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից սահմանված ձևաթղթով  ծանուցումը, Կոմիտեի նախագահին և գլխավոր քարտուղարին  քաղաքացիական, հարկային և մաքսային ծառայություններում առավելագույն տարիքը լրանալու հետ կապված ծառայողի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ առաջարկության ներկայացման աշխատանքներ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն. 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք  տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ կադրերի և մասնագիտական կողմնորոշման բնագավառում երեք  տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հան¬րա¬պե¬տու¬թյան Սահմանադրության, Հայաստանի Հան¬րա¬պե¬տու-թյան աշխատանքային օրենսգրքի, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապե¬տու¬թյան օրենսդրության, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացու¬թյուն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ 2024 թվականի հուլիսի 22-ը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`


անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի (երի)  ապատճենը,
արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

Հ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնի անվանումը, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալները:

ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 17.12.2021թ.:


ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 63-29.1-Մ4-2) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

Նարե Սպարտակի Առաքելյանը,
Անժելա Սենիկի Խաչատրյանը,
Աննա Մուշեղի Օհանյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի նոյեմբերի 23-ին Անժելա Սենիկի Խաչատրյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ
 ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
     (ծածկագիր` 63-29.1-Մ4-2)
 
Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեում (այսուհետ` Կոմիտե) փաստաթղթաշրջանառության իրականացման աշխատանքներին: Իրականացնում է Կոմիտե ստացվող փաստաթղթերի նախնական քննարկման, որոշարկման աշխատանքները, մտից, ներքին և ելից փաստաթղթերի  ընդունման, գրանցման, հաշվառման, առաքման և հանձնման աշխատանքները: Մասնակցում է Կոմիտեում գործավարության միասնական կարգի կանոնների մշակման և պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության աշխատանքներին: Իրականացնում է Կոմիտեի ելից և ներքին փաստաթղթերի ձևավորման պարտադիր վավերապայմանների առկայության ստուգման աշխատանքները, Կոմիտեում փոստի, սուրհանդակային ծառայության միջոցով փաստաթղթերի ստացման և առաքման աշխատանքները, փաստաթղթերի տեղեկատու-որոնողական աշխատանքները, մասնակցում է դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների և դրանց կատարման ընթացքի վերաբերյալ ըստ անհրաժեշտության, տեղեկատվության տրամադրման, Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին ընթացիկ գործավարության հետ կապված աշխատանքներում մեթոդական և գործնական օգնության ցուցաբերման աշխատանքներին, ՀՀ կառավարության և մշտական գործող նախարարական կոմիտեների և հերթական նիստերի օրակարգերի փաթեթների նախապատրաստման և համապատասխան պաշտոնատար անձանց ներկայացման աշխատանքներին: Իրականացնում է ամսական կտրվածքով քաղաքացիներից, կազմակերպություններից ստացված դիմումների քանակի վերաբերյալ տեղեկատվության համալրման և դրանց վերլուծության աշխատանքները,  Կոմիտեի պաշտոնական կայքի համապատասխամ բաժիններում քաղաքացիներից, կազմակերպություններից ստացված դիմումների, գրությունների քանակի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման հետ կապված աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող օրենքների, որոշումների, իրավական ակտերի նախագծերի, ինչպես նաև առա¬ջար¬կու¬թյունների, եզրակացությունների, տեղեկանքների, հաշվետվությունների, միջնոր¬դա¬գրերի, զեկու¬ցա-գրերի և այլ գրությունների, փաստաթղթերի նախա¬պատ¬¬¬¬րաս¬տման, ուսումնասիրման, վերջիններիս վերաբերյալ կարծիքի ներկայացման, դրանց վերա¬բեր¬յալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների մշակման աշխատանքներին:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն. 
հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վարչակառավարչական  բնագավառում մեկ  տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հան¬րա¬պե¬տու¬թյան Սահմանադրության, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Արխիվային գործի մասին», «Հանրագրերի մասին» ՀՀ օրենքների,  2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացու¬թյուն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ 2022 թվականի մարտի 25-ը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 150.799 (հարյուր հիսուն հազար յոթ հարյուր իննսունինը) դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`


անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնի անվանումը, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալները:

ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 17.11.2021թ.:


ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 

1. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության աշխատավարձի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 63-29.3-Մ2-15) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1) Մարինե Զարմիկի Սաֆյանը,
2) Կարեն Հենրիկի Գազազյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հոկտեմբերի 5-ին Մարինե Զարմիկի Սաֆյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

2. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության աշխատավարձի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 63-29.3-Մ2-16) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1) Թամարա Լյուդվիգի Թադեվոսյանը,
2) Կարեն Հենրիկի Գազազյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հոկտեմբերի 5-ին Թամարա Լյուդվիգի Թադեվոսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթային հանձնաժողովի 2021 թվականի «սեպտեմբերի» 27-ի թիվ 1 որոշմամբ

Պատվիրատուն` ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Խորենացի 3, 7 հասցեում, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի «Պետական միջոցների հաշվին թարգմանչի, սուրդոթարգմանչի և տեսողական սահմանափակումների պատճառով հաշմանդամություն ունեցող անձի օգնականի ծառայություններ մատուցող անձին նշանակելու կարգը, նրա վարձատրության չափը և կարգը սահմանելու մասին» N 1334-Ն որոշման (այսուհետ` Որոշում) պահանջներով` հայտարարում է մրցույթ թարգմանչի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով: 
Ծառայությունների տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը ամրագրված է հրավերի համապատասխան պայմանագրի հավելվածով:

Սույն մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված անձի հետ Որոշմամբ սահմանված կարգով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետ` Պայմանագիր), որի բովանդակությունը կցվում է սույն հայտարարությանը։

Մրցույթի արդյունքներով որպես թարգմանիչ կարող է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Թարգմանչի որակավորման կարգը սահմանելու մասին» N 1509-Ն որոշմանը համապատասխան որակավորված համարվող անձը: Նշված անձինք ունեն սույն հայտարարության հիման վրա անցկացվող մրցույթին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Յուրաքանչյուր լեզվից թարգմանությունը դիտվում է որպես առանձին չափաբաժին:

Մրցույթի արդյունքներով հաղթող է ճանաչվում Որոշմամբ սահմանված կարգին համապատասխան թարգմանչական աշխատանքի համար նախատեսված գումարի սահմաններում նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցը, իսկ եթե անհնար է գնային առաջարկով որոշել հաղթողին, ապա հաղթող է ճանաչվում առավել երկար մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող թարգմանիչը, իսկ կազմակերպության դեպքում՝ առավել երկար աշխատանքային գործունեություն իրականացրած և իր կազմում առավել երկար մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող թարգմանիչներ ընդգրկող կազմակերպությունը:

Մրցույթի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առաջարկվող գինը պետք է ներառի Կատարողի կողմից Պայմանագրի հիման վրա ծառայությունների մատուցման հետ կապված բոլոր հնարավոր ծախսերը:

Մրցույթի արդյունքներով հաղթող ճանաչված անձը Պայմանագրի հիման վրա թարգմանչական ծառայություններ պետք է մատուցի ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեին:

Մրցույթի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում ի լրումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Թարգմանչի որակավորման կարգը սահմանելու մասին» N 1509-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ փաստաթղթերի, պետք է ներկայացնեն նաև թարգմանչի մասնագիտական աշխատանքային ստաժը, իսկ կազմակերպության դեպքում՝ առավել երկար աշխատանքային գործունեությունը և իր կազմում առավել երկար մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող թարգմանիչներ ընդգրկելու հանգամանքները հիմնավորող փաստաթղթեր:

Սույն մրցույթին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ մինչև 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ը ժամը 11:00-ն։ Հայտերը պետք է ներկայացվեն հայերեն, փաստաթղթային ձևով՝ փակ ծրարով:

Մրցույթի մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձում և ստորագրում կնքում է այն ներկայացնողը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից (բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը) և 2 օրինակ պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։ Ծրարը և սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմած փաստաթղթերն ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը: Եթե հայտը ներկայացնում է լիազորված անձը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ: Ծրարի վրա հայերեն լեզվով նշվում են`

1) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).
2) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.
3) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:
4) «թարգմանչական ծառայությունների մատուցման հայտ» բառերը.

Վերը նշված պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին:

Եթե սահմանված ժամկետում հայտեր չեն ներկայացվում կամ ներկայացված հայտերը չեն բավարարում ներկայացվող պահանջներին, ապա մրցույթը համարվում է չկայացած և հայտարարվում է նոր մրցույթ` նույն ընթացակարգով:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ին ժամը 11:00-ին։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովին:

Հեռախոս՝ 060-544-703
Էլ. Փոստ՝ anahit_asatryan@taxservice.am
Պատվիրատու՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե 

 
 ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԲԱԺՆԻ
 ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
(ծածկագիր` 63-29.3-Մ2-16)

Իրականացնում է աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի հիման վրա աշխատավարձերի հաշվարկման, վճարային ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման աշխատանքներ, Պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) աշխատակիցների տեղական և արտասահմանյան գործուղումների ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունում, ստուգում: Կատարում է համապատասխան հաշվարկներ, կազմում է վճարային ցուցակներ և ներկայացնում վճարման: Իրականացնում է պետական վիճակագրական և հարկային (եկամտային հարկ և այլ վճարների) հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման աշխատանքներ, սոցիալական փաթեթի շրջանակում դիմումների ընդունման, սոցիալական փաթեթի շտեմարանում առկա տեղեկատվության հետ համեմատման, դրանց հիման վրա վճարային ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացնման, ինչպես  նաև դրա շրջանակներում այլ ընթացիկ աշխատանքներ, աշխատավարձին հավասարեցված այլ վճարների վերաբերյալ ստացված հրամանների և այլ իրավական ակտերի (արձակուրդներ, պարգևատրումներ, ֆինանսական օգնություններ, և այլն) հիման վրա հաշվարկների կատարման, ինչպես նաև անաշխատունակության և մայրության նպաստների հաշվարկների կատարման, վճարային ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման աշխատանքներ, յուրաքանչյուր ամսվա համար կազմում է ամփոփ հաշվետվություններ և ներկայացնում հաշվապահական ձևակերպման: Իրականացնում է Կոմիտեի աշխատակիցների աշխատավարձերի,  գործուղումների վերաբերյալ վերլուծություններ, մասնակցում է նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ելնելով Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման չափի որոշման համար անհրաժեշտ վերլուծությունների կատարման աշխատանքներին, ինչպես նաև կազմակերպված աշխատանքային քննարկումներին: Իրականացնում է Կոմիտեի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և հաջորդ տարվա ծախսերի հայտերի կազմման աշխատանքներ,  աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ տեղեկանքների կազմում: Բանկեր, դեսպանություններ, համապատասխան մարմիններ, Կոմիտեի կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումներ և այլ վայրեր ներկայացնելու համար, իր լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ և այլ գրություններ: Իրականացնում է Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման ցուցակների ընդունման և ստուգման, համապատասխան հրամանների և հավելվածների կազմման աշխատանքներ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

Բարձրագույն կրթություն՝
      
1. Ուղղություն
Գործարարություն, վարչարարություն և իրավունք
Սոցիալական գիտություններ, լրագրություն և տեղեկատվական գիտություններ
2. Ոլորտ
Գործարարություն և վարչարարություն
Սոցիալական և վարքաբանական գիտություններ
3. Ենթաոլորտ

Տնտեսագիտություն
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք  տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ ֆինանսավարկային բնագավառում երեք  տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, հարկային օրենսգրքի, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքների, 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ 2023 թվականի սեպտեմբերի 5-ը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`


անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենը,
արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնի անվանումը, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալները:

ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան,  Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 29.09.2021թ.։ 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԲԱԺՆԻ
 ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
(ծածկագիր` 63-29.3-Մ2-15)

Իրականացնում է աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի հիման վրա աշխատավարձերի հաշվարկման, վճարային ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման աշխատանքներ, Պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) աշխատակիցների տեղական և արտասահմանյան գործուղումների ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունում, ստուգում: Կատարում է համապատասխան հաշվարկներ, կազմում է վճարային ցուցակներ և ներկայացնում վճարման: Իրականացնում է պետական վիճակագրական և հարկային (եկամտային հարկ և այլ վճարների) հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման աշխատանքներ, սոցիալական փաթեթի շրջանակում դիմումների ընդունման, սոցիալական փաթեթի շտեմարանում առկա տեղեկատվության հետ համեմատման, դրանց հիման վրա վճարային ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացնման, ինչպես  նաև դրա շրջանակներում այլ ընթացիկ աշխատանքներ, աշխատավարձին հավասարեցված այլ վճարների վերաբերյալ ստացված հրամանների և այլ իրավական ակտերի (արձակուրդներ, պարգևատրումներ, ֆինանսական օգնություններ, և այլն) հիման վրա հաշվարկների կատարման, ինչպես նաև անաշխատունակության և մայրության նպաստների հաշվարկների կատարման, վճարային ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման աշխատանքներ, յուրաքանչյուր ամսվա համար կազմում է ամփոփ հաշվետվություններ և ներկայացնում հաշվապահական ձևակերպման: Իրականացնում է Կոմիտեի աշխատակիցների աշխատավարձերի,  գործուղումների վերաբերյալ վերլուծություններ, մասնակցում է նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ելնելով Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման չափի որոշման համար անհրաժեշտ վերլուծությունների կատարման աշխատանքներին, ինչպես նաև կազմակերպված աշխատանքային քննարկումներին: Իրականացնում է Կոմիտեի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և հաջորդ տարվա ծախսերի հայտերի կազմման աշխատանքներ,  աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ տեղեկանքների կազմում: Բանկեր, դեսպանություններ, համապատասխան մարմիններ, Կոմիտեի կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումներ և այլ վայրեր ներկայացնելու համար, իր լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ և այլ գրություններ: Իրականացնում է Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման ցուցակների ընդունման և ստուգման, համապատասխան հրամանների և հավելվածների կազմման աշխատանքներ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

Բարձրագույն կրթություն՝
      
1. Ուղղություն
Գործարարություն, վարչարարություն և իրավունք
Սոցիալական գիտություններ, լրագրություն և տեղեկատվական գիտություններ
2. Ոլորտ
Գործարարություն և վարչարարություն
Սոցիալական և վարքաբանական գիտություններ
3. Ենթաոլորտ

Տնտեսագիտություն

հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք  տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ ֆինանսավարկային բնագավառում երեք  տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, հարկային օրենսգրքի, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքների, 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ 2023 թվականի սեպտեմբերի 18-ը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`


անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենը,
արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնի անվանումը, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալները:

ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 29.09.2021թ.: 
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության արձանագրային և արխիվային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 63-29.1-Մ2-5) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1) Նարե Սպարտակի Առաքելյանը
2) Սրբուհի Հովհաննեսի Հովհաննիսյանը
3) Վարդանուշ Էդուարդի Բոյախչյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի սեպտեմբերի 24-ին Վարդանուշ Էդուարդի Բոյախչյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր: 
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

  Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
(ծածկագիր` 63-29.1-Մ2-5)

Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) հիմնական գործունեության վերաբերյալ հրամանների գրանցման և էլեկտրոնային առաքման աշխատանքները, Կոմիտեի նախագահի, նախագահի տեղակալների, գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների գրանցման, առաքման և կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության, Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի հրամանների գրանցման և էլեկտրոնային առաքման աշխատանքները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետերի կողմից հսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության, ստացվող փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության աշխատանքները: Իրականացնում է Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների փաստաթղթերի սահմանված կարգով Կոմիտեի արխիվ ընդունման, հաշվառման, պահպանության ապահովման, օգտագործման աշխատանքները, ժամկետային հանձնարարականների, հրամանների կատարման մասին ամփոփագրերի կազմման, դրանք ստորաբաժանումների ղեկավարներին տրամադրման, Կոմիտեի արխիվային փաստաթղթերի փորձաքննությամբ արժեքավորման, Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվային հավաքածուի կազմում ընդգրկված փաստաթղթերի մշտական պահպանության, ազգային արխիվ հանձնման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Կոմիտեում ընթացիկ գործավարության և արխիվ հանձնման ենթակա փաստաթղթերի հետ տարվող աշխատանքներում մեթոդական և գործնական օգնության ցուցաբերման աշխատանքները, Կոմիտեի ներքին իրավական ակտերի հաշվառման և որոնման ծրագրային կայքի համապատասխան բաժիններում անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման հետ կապված աշխատանքները, Կոմիտեի նախագահի, Կոմիտեի նախագահի տեղակալների, գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների, ինչպես նաև վերջիններիս կողմից անցկացվող խորհրդակցությունների ընթացքում տրված հանձնարարականների հսկողությունը, Կոմիտեի պաշտոնական պարզաբանումների գրանցման, հաշվառման, առաքման և գրանցամատյանի վարման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող օրենքների, որոշումների, իրավական ակտերի նախագծերի, ինչպես նաև առաջարկությունների, եզրակացությունների, տեղեկանքների, հաշվետվությունների, միջնորդագրերի, զեկուցագրերի և այլ գրությունների, փաստաթղթերի նախապատրաստման, ուսումնասիրման, վերջիններիս վերաբերյալ կարծիքի ներկայացման, դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների մշակման, Բաժնի գործառույթների ուսումնասիրության և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն. 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վարչակառավարչական  բնագավառում երեք  տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հան¬րա¬պե¬տու¬թյան Սահմանադրության, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Արխիվային գործի մասին», «Հանրագրերի մասին» ՀՀ օրենքների,  2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացու¬թյուն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ 2022 թվականի հունվարի 26-ը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ պաստաթղթերը`


անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի պատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը),
բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) պատճենը,
աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենը,
արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@taxservice.am էլ.փոստին՝ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնի անվանումը, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալները:

ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Պետական եկամուտների կոմիտե՝ անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 16.09.2021թ.։
 
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչության անձնակազմի համալրման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 63-29.4-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Ռեգինա Սպարտակի Առաքելյանը
2. Նարե Սպարտակի Առաքելյանը
3. Քրիստինե Սամվելի Անտոնյանը

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 3-ին Քրիստինե Սամվելի Անտոնյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը 
որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
     (ծածկագիր` 63-29.4-Մ2-8)
 
Իրականացնում է Պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) նախագահի և գլխավոր քարտուղարի՝ անձնակազմի կառավարման գծով իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքները,  ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի կնքման հետ կապված գործառույթները,  Կոմիտեի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի կողմից պաշտոնի նշանակվող անձանց (այդ թվում՝ Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների) անձնական գործերի վարման, հաշվառման և պահպանման աշխատանքները, աշխատողների՝  (այդ թվում՝ Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների) հերթական արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշխատանքները, հաշվապահական հաշվառում իրականացնող ստորաբաժանմանը աշխատողների բազային աշխատավարձի ամենամյա զեկույցի պատրաստման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրումը, ինչպես նաև միջնաժամկետ ծախսային  ծրագրի հայտերը կազմելու նպատակով սահմանված կարգով աշխատողների աշխատանքային ստաժի հաշվարկման աշխատանքները, Կոմիտեի աշխատողների տարեկան աշխատանքային ծրագրերի կիսամյակային կատարողականների գնահատման արդյունքների ամփոփումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ ներկայացնում առաջարկություններ, Կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի ստուգումը, սոցիալական փաթեթի շահառու հանդիսացող անձանց անհատական տվյալների գրանցումը և կատարում համապատասխան փոփոխություններ էլեկտրոնային շտեմարանում, Կոմիտեի համակարգի եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձանց անհատական տվյալների գրանցումը հայտերում և համապատասխան փոփոխությունների կատարումը ներկայացված հայտերում, հայտարարատու պաշտոնատար անձին պաշտոնի նշանակելու կամ պաշտոնից ազատելու մասին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից սահմանված ձևաթղթով  ծանուցումը, Կոմիտեի նախագահին և գլխավոր քարտուղարին  քաղաքացիական, հարկային և մաքսային ծառայություններում առավելագույն տարիքը լրանալու հետ կապված ծառայողի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ առաջարկության ներկայացման աշխատանքներ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն. 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք  տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ կադրերի և մասնագիտական կողմնորոշման բնագավառում երեք  տարվա աշխատանքային ստաժ:
Հայաստանի Հան¬րա¬պե¬տու¬թյան Սահմանադրության, Հայաստանի Հան¬րա¬պե¬տու-թյան աշխատանքային օրենսգրքի, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապե¬տու¬թյան օրենսդրության, «Հանրային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացու¬թյուն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ը:

Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`


անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի լուսապատճենը (եթե անձը  նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսապատճենը),
բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (երի) լուսապատճենը,
աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսապատճենը,
արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսապատճենը,
մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ hr@petekamutner.am էլ.փոստին՝ վերնագրում նշելով թափուր պաշտոնի անվանումը, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալները:

ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմելՊետական եկամուտների կոմիտե՝ անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 28.07.2021թ.։Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության պետի (ծածկագիր` 42-2.1-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Արթուր Ռոբերտի Վանցյանը

2. Գոհար Լևիկի Աղայանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հոկտեմբերի 16-ին Արթուր Ռոբերտի Վանցյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 42-2.3-19) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Նոնա Դերենիկի Ադիկյան

2. Տիգրանուհի Տիգրանի Խաչատրյանը

3. Լիանա Ստեփանի Սարգսյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հոկտեմբերի 15-ին Տիգրանուհի Տիգրանի Խաչատրյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
(ծածկագիր` 42-2.1-2)

Կազմակերպում է շինարարական, կապիտալ և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները և դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը, Կոմիտեի նյութական արժեքների ստացումը և պահեստավորումը, պահեստներից դրանց բացթողումը և պահեստներ հետ ընդունումը: Կոմիտեի առանձնացված և տարածքային ստորաբաժանումներից ստացված հայտերի հիման վրա, ֆինանսահաշվային վարչության հետ համատեղ կազմակերպում է բյուջետային և արտաբյուջետային հայտերի, տարեկան գնման պլանների մշակումը և սահմանված կարգով ներկայացնում է հաստատման: Կազմակերպում է Կոմիտեի նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ընդանուր կառավարումը, Կոմիտեի մասնաշենքերի և հարակից տարածքների հատակագծերի, ինժեներական ցանցերի (արտաքին և ներքին ջրամատակարարում, բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ցանցեր), տեխնիկական անձնագրերի շտեմարանի մշակումը, վարումը և կառավարումը, Կոմիտեի վարչական շենքերի պահպանման և սանիտարական մաքրման հետ կապված աշխատանքները, օգտագործվող՝ ջրի, էլ.Էներգիայի, հեռախոսակապի, վառելիքի, ապրանքանյութական արժեքների նկատմամբ հսկողությունը, Կոմիտեի վարչական շենք ներս բերվող և շենքից դուրս տարվող գույքի վրա հսկողության իրականացումը, Կոմիտեում անցկացվող գույքագրման աշխատանքները, Կոմիտեին ավտոտրանսպորտային միջոցներով ապահովման, դրանց շահագործման, վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման, ապահովագրության, տեխնիկական զննման, ՃՈ-ում գրանցման գործընթացները: Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում:
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> և <<Հրդեհային անվտանգության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների հատկացման, շահագործման և սպասարկման մասին>> թիվ 194-Ն, 2008 թվականի հուլիսի 24-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ծառայողական (բացառությամբ պաշտոնատար անձանց կամ աշխատողների սպասարկման համար չնախատեսված հատուկ նշանակության) ավտոմեքենաների առանձին չափորոշիչներ հաստատելու մասին>> թիվ 830-Ն, 2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին >> N 526-Ն, 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 310.858 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  11.10.2019թ.
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
/ծածկագիր` 42-2.3-19/

Իրականացնում է Կոմիտե ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման, ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման, դրանց առաքման աշխատանքներ, ստացվող և առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն, Բաժնում գրանցված փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում: Իրականացնում է Կոմիտեում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքներ: Ցուցաբերում է մեթոդական և գործնական օգնություն Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին՝ ընթացիկ գործավարության հետ կապված աշխատանքներում: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին: Իրականացնում է իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.   
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 10.10.2019թ.
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գնումների համակարգման բաժնի պետի (ծածկագիր` 42-2.2-17) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

1. Մարիամ Լյովայի Սարգսյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հոկտեմբերի 1-ին Մարիամ Լյովայի Սարգսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
(ծածկագիր` 42-2.2-17)

Կազմակերպում է Կոմիտեի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման գործընթացների, գնումների պլանի և անվանացանկերի մշակման, դրանց փոփոխման և լրացման աշխատանքների, գնման ձևերի վերաբերյալ տեղեկանք–հիմնավորումների տրամադրման աշխատանքները, ապահովում է գնումների մասին օրենսդրությամբ պահանջվող փաստաթղթերի, պետական գնումների եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունների ներկայացումը ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան հրապարակումների  իրականացումը: Կազմակերպում է գնահատող հանձնաժողովի գործունեությունը, պատվիրատուի ղեկավարի հաստատմանը գնման ընթացակարգի փաստաթղթերի ներկայացումը (արձանագրություններ, պայմանագրեր, հրամաններ) և ապահովում դրանց պահպանումը: Կազմակերպում է գնումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով  Էլեկտրոնային ձևով գնումների իրականացումը, «Գնումների պլանավորման և պայմանագրերի կառավարման» համակարգի գործածման միջոցով մրցույթների հրապարակումը: Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն, այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր, ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը, Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում:  
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին >> N 526-Ն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում. 
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 256.623 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 30.09.2019թ.
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության աշխատավարձի (ծածկագիր` 42-2.3-44) բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Գոհար Լևիկի Աղայանը
2. Աննա Մկրտչի Հովհաննիսյանը
3. Աշոտ Արամի Օհանյանը
4. Նարեկ Դավթի Դավթյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի օգոստոսի 27-ին Աննա Մկրտչի Հովհաննիսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
(ծածկագիր` 42-2.3-44)

Իրականացնում է աշխատաժամանակի տեղեկագրերի հիման վրա աշխատավարձերի հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, Կոմիտեի աշխատակիցների տեղական և արտասահմանյան գործուղումների մասով ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունման, ստուգման, հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման, պետական վիճակագրական և հարկային (եկամտային հարկ և այլ վճարների) հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման, սոցիալական փաթեթի շրջանակում դիմումների ընդունման, սոցիալական փաթեթի շտեմարանում առկա տեղեկատվության հետ համեմատման, դրանց հիման վրա վճարման ցուցակների կազմման, վճարման ներկայացման աշխատանքներ: Կատարում է վարձատրության վճարների վերաբերյալ ստացված հրամանների և այլ իրավական ակտերի (արձակուրդներ, պարգևատրումներ, ֆինանսական օգնություններ և այլն) հիման վրա հաշվարկների իրականացում, վճարային ցուցակների կազմում և վճարման ներկայացում, յուրաքանչյուր ամսվա համար ամփոփ հաշվետվությունների կազմում և հաշվապահական ձևակերպման ներկայացում: Իրականացնում է Կոմիտեի աշխատակիցների աշխատավարձերի և գործուղումների վերաբերյալ վերլուծություններ, Կոմիտեի աշխատակիցների վարձատրության համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ելնելով պարգևատրման համար անհրաժեշտ վերլուծություններ: Մասնակցում է Կոմիտեի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և հաջորդ տարվա ծախսերի հայտերի կազմման աշխատանքներին: Իրականացնում է աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ տեղեկանքների կազմման, Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման ցուցակների ընդունման, ստուգման, հրամանի և հավելվածների կազմման աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.    
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային, հարկային օրենսդրությունների, <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>, <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Եկամտային հարկի մասին>>, <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու մասին>> N 48, 2017 թվականի մայիսի 4-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 526-Ն, 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր: 
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  23.08.2019թ.
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչության պետի (ծածկագիր` 42-2.1-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

1. Կարինե Ասլանի Գրիգորյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի օգոստոսի 14-ին Կարինե Ասլանի Գրիգորյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության
թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
(ծածկագիր` 42-2.1-4)

Կազմակերպում է Նախագահի և Գլխավոր քարտուղարի` անձնակազմի կառավարման գծով հրամանների նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքները, ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի կնքման հետ կապված աշխատանքների իրականացումը, Նախագահի և Գլխավոր քարտուղարի կողմից պաշտոնի նշանակվող անձանց (այդ թվում՝ Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների) անձնական գործերի վարման, հաշվառման և պահպանման աշխատանքները, նորանշանակ աշխատողների փորձաշրջանի և ադապտացիայի գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը: Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համատեղ կազմակերպում է աշխատողների` (այդ թվում՝ Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների) հերթական արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշխատանքները, հաշվապահական հաշվառում իրականացնող ստորաբաժանմանը Կոմիտեի աշխատողների բազային աշխատավարձի ամենամյա զեկույցի պատրաստման համար անհրաժեշտ տեղեկության տրամադրման, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտերը կազմելու նպատակով աշխատանքային ստաժի, վերջնահաշվարկի համար հիմք հանդիսացող օրերի հաշվարկման աշխատանքները, քաղաքացիական ծառայողների գրանցամատյանային տվյալների հավաքագրման, դրանք տեղեկատվական հարթակում տեղադրելու և գրանցամատյանի վարման, գործուղումների ձևակերպման, աշխատողներին գործուղման վկայականների տրամադրման և գրանցման աշխատանքները, հարկային, մաքսային և քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվի վարումը: Կազմակերպում է էլեկտրոնային շտեմարանում սոցիալական փաթեթի շահառու հանդիսացող անձանց անհատական տվյալների գրանցումը, անձնակազմի կառավարման հարցերով դիմում-բողոքների ուսումնասիրությունը, կենսաթոշակային տարիքը լրացած ծառայողների պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը երկարաձգելու գործընթացը, քաղաքացիական ծառայողների բարեվարքության պահանջների մասով աշխատանքները: Կազմակերպում է Վարչության գործունեության կարգավորմանն ուղղված իրավական ակտերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկության ներկայացում, ինչպես նաև իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությունների և կարծիքների ներկայացում՝ համագործակցելով կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, աշխատուժի ծրագրավորման, համալրման, ինչպես նաև անձնակազմի կոմպետենտության գնահատման միջազգային այլ կազմակերպությունների առաջավոր փորձի ուսումնասիրությունը, հարկային, մաքսային և քաղաքացիական ծառայությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություններով սահմանված կարգով թափուր պաշտոններ, ինչպես նաև Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքները, հարկային և մաքսային  ծառայողների ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքները, ծառայողների վերապատրաստման կարիքների գնահատման, վերապատրաստման ծրագրերի կազմման, թեստավորման գործընթացի վերահսկողության աշխատանքները, մրցույթներին և ատեստավորմանը վերաբերող փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքները, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների վերլուծության և գնահատման աշխատանքները, Կոմիտեի ստորաբաժանումների կանոնադրությունների, հարկային, մաքսային և քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում կատարվող փոփոխությունների նախագծերի նախապատրաստումը, Կոմիտեի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև պաշտոնների անվանացանկում փոփոխությունների նախապատրաստման, իրականացման և վերլուծության աշխատանքները, Նախագահի և Գլխավոր քարտուղարի կողմից ստորագրված անձնակազմի վերաբերյալ անհատական հրամանների հաշվառման, դրանց բնօրինակների պահպանման և ըստ պատկանելության հանձնման աշխատանքները, քաղաքացիական, հարկային և մաքսային ծառայության մասով համապատասխան տեղեկությունների նախապատրաստման և Կոմիտեի ղեկավարությանը և Գրասենյակ ներկայացնելու աշխատանքները, Կոմիտեի եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձանց անհատական տվյալների գրանցումը հայտերում և համապատասխան փոփոխությունների կատարումը ներակայացված հայտերում: Կազմակերպում է «Mulberry» ծրագրում պաշտոնների և կառուցվածքային փոփոխությունների հետ կապված տեղեկատվության բազայի  թարմացման, հարկային ծառայողների ծառայողական կոդերի աղյուսակում փոփոխության գործընթացը, համապատասխան տեղեկատվության տրամադրումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչությանը՝ պաշտոնական ինտերնետային կայքում տեղադրելու նպատակով, Կոմիտեի աշխատողների տարեկան աշխատանքային ծրագրերի կատարողականների արդյունքների ամփոփումը, Կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի ստուգման աշխատանքները, հայտարարատու պաշտոնատար անձին պաշտոնի նշանակելու կամ պաշտոնից ազատելու մասին ծանուցումը, Կոմիտեի աշխատողների բացակայությունների հաշվառման էլեկտրոնային համակարգի աշխատանքի սպասարկման, մուտքի էլեկտրոնային անցագրերի տրամադրման և հաշվառման, ինչպես նաև ծառայողական վկայականների պատրաստման, հաշվառման և տրամադրման աշխատանքները, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցության և Կոմիտեում ուսանողների պրակտիկայի անցկացման աշխատանքները: Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:


Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում. 
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության, «Հանրային ծառայության», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 310.858 դրամ:

Ընտրությունը կկատարվի դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3, 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 12.08.2019թ.
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՏ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քարտուղարության արձանագրային և արխիվային բաժնի առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Արմեն Սերոբի Հակոբյանը

2. Նարե Սպարտակի Առաքելյանը:
 
Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հուլիսի 17-ին Արմեն Սերոբի Հակոբյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
      /ծածկագիր` 42-3.2-34/

Մասնակցում է Կոմիտեի ներքին իրավական ակտերի, Կոմիտեի նախագահի և Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների հաշվառման և փնտրման ծրագրային կայքերի համապատասխան բաժիններում անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման հետ կապված աշխատանքներին, Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների փաստաթղթերի սահմանված կարգով Կոմիտեի արխիվ ընդունման, հաշվառման և պահպանության աշխատանքներին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական և գերատեսչական արխիվներից արխիվային անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենների և տեղեկանքների ստացմանը, ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի հանձնմանը Հայաստանի ազգային արխիվ: Մասնակցում է Քարտուղարություն հանձնված փաստաթղթերի հաշվառման և պահպանման, արխիվային փաստաթղթերի փորձագիտական արժեքավորման, արխիվի գիտատեղեկատու համակարգի ստեղծման, արխիվային ֆոնդի վարման, գործերի և փաստաթղթերի հաշվառման աշխատանքներին, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արխիվային փաստաթղթերի տրամադրմանը` ժամանակավոր օգտագործման համար: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իրականացնում է իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Մաքսային ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 150.799 դրամ:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է` 12.07.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության տնօրինման ենթակա ապրանքների հաշվառման և իրացման կազմակերպման բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

1. Մհեր Ռազմիկի Սարգսյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 20-ին Մհեր Ռազմիկի Սարգսյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության տնօրինման ենթակա ապրանքների հաշվառման և իրացման կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Աբել Գրիշայի Վարդանյանը

2. Լուսինե Մուշեղի Բաղդասարյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 20-ին Լուսինե Մուշեղի Բաղդասարյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության տնօրինման ենթակա ապրանքների հաշվառման և իրացման կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Լիանա Ժիրայրի Խաչատրյանը

2. Ռուզաննա Ավետիքի Իսահակյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 20-ին Ռուզաննա Ավետիքի Իսահակյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Ապահովում է <<Հրաժարում հօգուտ պետության>> մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված կամ մաքսային մարմինների կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված կամ դատական ակտի հիման վրա պետությանը հանձնված առգրավված կամ մաքսային մարմինների կողմից վերցված շուտ փչացող ապրանքների գույքագրումը և հաշվառումը, <Հհսկիչ գնումներով>> ձեռք բերված ապրանքների հաշվառման, պահպանության և հանձնման աշխատանքների, ապրանքների տեսակավորման, խմբավորման և տեղափոխման աշխատանքների իրականացումը, ինչպես նաև տարբեր ընթացակարգերով տնօրինման ընդունված գույքի հաշվառման, պահպանության, գնահատման, իրացման կամ հանձնման աշխատանքների իրականացումը, համապատասխան հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը: Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը: Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ: Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը: Այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր, ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը: Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենենջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն  2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Հրապարակային սակարկությունների մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքների, <<Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին>> 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 256.623 դրամ:


ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Իրականացնում է <<Հրաժարում հօգուտ պետության>> մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված կամ մաքսային մարմինների կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված կամ դատական ակտի հիման վրա պետությանը հանձնված առգրավված կամ մաքսային մարմինների կողմից վերցված շուտ փչացող ապրանքների գույքագրում և հաշվառում, <Հսկիչ գնումներով>> ձեռք բերված ապրանքների հաշվառման, պահպանության և հանձնման աշխատանքներ, ապրանքների տեսակավորման, խմբավորման և տեղափոխման, ինչպես նաև տարբեր ընթացակարգերով տնօրինման ընդունված գույքի հաշվառման, պահպանության, գնահատման, իրացման կամ հանձնման աշխատանքներ, համապատասխան հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակմանը, իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպեն նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ, Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատություններից ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենենջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար  պաշտոնների առնվազն  2-րդ ենթախմբում  առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Հրապարակային սակարկությունների մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքների, <<Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին>> 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 212.309 դրամ:

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Մասնակցում է <<Հրաժարում հօգուտ պետության>> մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված կամ մաքսային մարմինների կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված կամ դատական ակտի հիման վրա պետությանը հանձնված առգրավված կամ մաքսային մարմինների կողմից վերցված շուտ փչացող ապրանքների գույքագրմանը և հաշվառմանը, <Հսկիչ գնումներով>> ձեռք բերված ապրանքների հաշվառման, պահպանության և հանձնման աշխատանքներին, ապրանքների տեսակավորման, խմբավորման և տեղափոխման, ինչպես նաև տարբեր ընթացակարգերով տնօրինման ընդունված գույքի հաշվառման, պահպանության, գնահատման, իրացման կամ հանձնման աշխատանքներին, համապատասխան հաշվետվությունների կազմմանը և ներկայացմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենենջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019  թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Մաքսային ծառայության մասին>>, <<Հարկային ծառայության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Հրապարակային սակարկությունների մասին>> Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքների, <<Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին>> 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 702-Լ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Վերոհիշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործելու է մինչև թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացումը՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի կողմից տվյալ պաշտոնի համալրումը:
Աշխատավարձը սահմանվում է համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի՝ 150.799 դրամ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և  հավաստագրեր:
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ 
 • անձնագրի /նույնականացման քարտի/ պատճենը` առաջին և գրանցման էջերով
 • մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ naira_sargsyan@taxservice.am էլ.փոստին:
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ Անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7, հեռ. 060.544-618/:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է`  18.06.2019թ.:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչություն


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսահաշվային վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝

1. Լալա Անանիկի Անանիկյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 5-ին Լալա Անանիկի Անանիկյանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:


Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գործերի կառավարման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են՝

1. Լիանա Ժիրայրի Խաչատրյանը

2. Ջուլիետա Վարդանի Բաբայանը

3. Աբել Գրիշայի Վարդանյանը:

Վերոնշյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար սույն թվականի հունիսի 5-ին Ջուլիետա Վարդանի Բաբայանի հետ կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
անձնակազմի կառավարման վարչությունՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) քաղաքացիական ծառայության թափուր
պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

ՖԻՆԱՆՍԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ-ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ

Կազմակերպում է Կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման աշխատանքները՝ գործող իրավական ակտերի պահանջներին  համապատասխան, Կոմիտեի պահպանման ծախսերի հաշվառումը, օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, դրոշմապիտակների և ակցիզային դրոշմանիշների ստացման, պահպանման և տրամադրման հաշվառումը, ծառայողական ավտոմեքենաների շահագործման համար բենզինի և դիզելային վառելիքի կտրոնների, ինչպես նաև էներգետիկ նպատակով դիզելային վառելիքի կտրոնների ստացումը պատասխանատու ստորաբաժանումից, պահպանումը, հաշվառումը և տրամադրումը, ապրանքանյութական արժեքների ստացման, պահպանման և տրամադրման հաշվառումը, Կոմիտեի փոստային ծառայությունների մասով ստացված նամականիշների պահպանումը, հաշվառումը և տրամադրումը այլ ստորաբաժանումներին, դրամարկղային գործունեության իրականացումը և կանխիկի հաշվետվությունների ներկայացումը, հսկիչ գնումների հաշվառումը, Կոմիտեի ծախսերի ամփոփ հաշվեկշռի պատրաստումը և ներկայացումը, սոցիալական փաթեթի շրջանակում հայտերի ընդունումը, դրանց հիման վրա վճարումների ապահովումը և համապատասխան հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, հավաստագրերի ստացումը և տրամադրումը աշխատակիցներին, Կոմիտեի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և հաջորդ տարվա ծախսերի հայտերի կազմումը, Կոմիտեի պահպանման տարեկան ծախսերի նախահաշիվների և դրանց փոփոխությունների կազմումը, ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումների միջծրագրային և միջհոդվածային վերաբաշխման աշխատանքները, գնումների ֆինանսավորման ապահովումը, Կոմիտեին մատուցված ծառայությունների, աշխատանքների և մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումների ապահովումը, արտաբյուջետային միջոցների մուտքերի հաշվառումը և ծախսերի իրականացումը, հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, ՀՀ մաքսային ծառայության կողմից հավաքագրվող մաքսային վճարների վերաբերյալ օպերատիվ տվյալների հավաքագրումը, համադրումը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի և լիազոր բանկերի տվյալների հետ, դրանց տեղեկանքների կազմումն ու ամփոփումը, մաքսատներից, կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ստացված դիմումների հիման վրա սխալ փոխանցված գումարների հաշվանցումների և վերադարձների ապահովումը, Կոմիտեի գնումների անվանացանկի մշակման և բյուջետային տարվա ընթացքում դրա փոփոխման աշխատանքների մասնակցությունը, ներկայացված վճարման ցուցակների (վարձատրության վճարների, գործուղումների, սոցիալական փաթեթի շրջանակում վճարումների և այլն) վճարումների իրականացումը, պետական տուրքերի փոխանցագրերի և վճարման հանձնարարագրերի  պատրաստումը, Կոմիտեի և ՀՀ ֆինանսների նախարարության գանձապետարանի միջև ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արդյունքում առաջացած խնդիրներով պայմանավորված աշխատանքների իրականացումը, աշխատաժամանակի տեղեկագրերի հիման վրա աշխատավարձերի հաշվարկումը, վճարման ցուցակների կազմումը և վճարման ներկայացումը, Կոմիտեի աշխատակիցների տեղական և արտասահմանյան գործուղումների մասով ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունումը, ստուգումը, հաշվարկների իրականացումը, վճարման ցուցակների կազմումը և վճարման ներկայացումը, պետական վիճակագրական հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, հարկային (եկամտային հարկ և այլ վճարների) հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, վարձատրության վճարների վերաբերյալ հրամանների (արձակուրդներ, պարգևատրումներ, ֆինանսական օգնություններ և այլն) ստացումը, դրանց հիման վրա հաշվարկների իրականացումը, վճարման ցուցակների կազմումը և վճարման ներկայացումը, յուրաքանչյուր ամսվա համար ամփոփ հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը հաշվապահական ձևակերպման, յուրաքանչյուր ամսվա համար անձնավորված հաշվարկային տվյալների (վարձատրության վճարներ, գործուղումներ և այլն) կազմումը և ներկայացումը վերլուծություն իրականացնող ստորաբաժանմանը, աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ տեղեկանքների կազմումը,Կոմիտեի աշխատակիցների պարգևատրման նախնական ցուցակների կազմումը, կառուցվածքային ստորաբաժանումներին տրամադրումը, լրացված (ճշտված) ցուցակների ընդունումը, ստուգումը, հրամանի և հավելվածների կազմումը, Կոմիտեի ծախսերի հաշվեկշիռների ընթացիկ ուսումնասիրությունը, ֆինանսական հոսքերի պլանավորման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրումը և համապատասխան վերլուծությունների իրականացումը, ստացված տվյալների հիման վրա Կոմիտեի աշխատակիցների աշխատավարձերի վերաբերյալ վերլուծությունների (միջին աշխատավարձ ըստ Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնների, ծառայության տեսակների և այլն) և գործուղումների վերաբերյալ վերլուծությունների (արդյունավետության, միջին ծախսի՝ ըստ Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնների, գործուղման վայրի, ծառայության տեսակն