Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 6ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ապրանքներ ներմուծելիս փոխադրման ծախսերը ներառվում են արդյոք ԱԱՀ-ի հարկման բազայում: Ներմուծվող ապրանքների ձեռք բերման արժեքից բացի ԱԱՀ-ի  հարկման բազայում ներառվում են նաև մինչև ՀՀ պետական սահմանը ապրանքների տեղափոխման համար կատարված փոխադրման ծախսերը:
 Հոդված 6ԵՏՄ անդամ պետություններից ապրանքներ ներմուծելիս ԱԱՀ-ի հարկման բազան հաշվարկելիս արտարժույթի վերահաշվարկն ինչպես է կատարվում: Հարկման բազան արտարժույթով արտահայտված լինելու դեպքում հարկման բազան վերահաշվարկվում է ՀՀ դրամով՝ ելնելով ապրանքները ՀՀ տարածք փաստացի ներմուծելու օրը ՀՀ կենտրոնական բանկի հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքից:
 Հոդված 6ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ապրանքներ ներմուծելիս ապրանքների ձեռք բերման համար մինչև պետական սահմանը կատարված կոմիսիոն վճարները ներառվում են արդյոք ԱԱՀ-ի հարկման բազայում: ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ապրանքներ ներմուծելիս ներմուծվող ապրանքների ձեռք բերման արժեքից բացի հարկման բազայում ներառվում է նաև մինչև ՀՀ պետական սահման ապրանքների տեղափոխման համար կատարված կոմիսիոն և միջնորդային (բրոքերային) ծախսերը, բացառությամբ ապրանքներ ձեռք բերելու համար կատարված կոմիսիոն և միջնորդային ծախսերի
 Հոդված 6ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ տարածք ծխախոտի արտադրանք ներմուծելիս ինչպես է հաշվարկվում ԱԱՀ-ի հարկման բազան: ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ տարածք ծխախոտի արտադրանք ներմուծելիս ԱԱՀ-ով հարկման բազան որոշվում է` հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով մակնշված` ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը` առանց ԱԱՀ-ի:
 Հոդված 7Որն է համարվում ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների հաշվառման օր: ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների հաշվառման օր է համարվում ապրանքները ՀՀ տարածք փաստացի ներմուծելու (Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատելու) օրը:
 Հոդված 7ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծված ապրանքների մասով հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարներն ինչ ժամկետներում պետք է վճարվեն պետական բյուջե: ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարները ՀՀ պետական բյուջե են վճարվում մինչև ապրանքները ՀՀ տարածք փաստացի ներմուծելու (ՀՀ պետական սահմանը հատելու) օրը ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ
 Հոդված 8ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծված ապրանքների մասով հարկ վճարողը իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնի: ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծված ապրանքների մասով հարկ վճարողը պարտավոր է իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին ներկայացնել ներմուծողի լրացրած՝ ներմուծման հարկային հայտարարագիրը ու ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման (կամ անուղղակի հարկերից ազատման, անուղղակի հարկերն այլ կարգով վճարելու) մասին ներմուծողի լրացրած հայտարարությունը՝ թղթային կրիչով (չորս օրինակից) և էլեկտրոնային տարբերակով կամ ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման (կամ անուղղակի հարկերից ազատման, անուղղակի հարկերն այլ կարգով վճարելու) մասին ներմուծողի լրացրած հայտարարությունը՝ էլեկտրոնային տարբերակով՝ հարկ վճարողի էլեկտրոնային (թվային) ստորագրությամբ:
 Հոդված 4ՀՀ-ից ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանվող ապրանքների համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա որն է համարվում: ԱԱՀ-ով հարկման բազա (հարկվող շրջանառություն) է համարվում «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված մաքսային արժեքը
 Հոդված 3ՀՀ-ից ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված ապրանքների մասով ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը հիմնավորելու համար արտահանողն իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնի: ՀՀ-ից ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված ապրանքների մասով ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը հիմնավորելու համար արտահանողն իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին է ներկայացնում արտահանողի լրացրած՝ արտահանման հարկային հայտարարագիրը,ներմուծողի հաշվառման վայրի հարկային մարմնի հաստատած՝ ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման (կամ անուղղակի հարկերից ազատման, անուղղակի հարկերն այլ կարգով վճարելու) մասին ներմուծողի լրացրած հայտարարությունը կամ մեկից ավելի արտահանումների դեպքում՝ հայտարարությունների ցանկը
 Հոդված 4ՀՀ-ից ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված ապրանքների մասով ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը հիմնավորելու համար արտահանողն իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին օրենքով սահմանված փաստաթղթերն ինչ ժամկետներում պետք է ներկայացնի: ՀՀ-ից ԵՏՄ անդամ պետություններ արտահանված ապրանքների մասով ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը հիմնավորելու համար արտահանողն իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին օրենքով սահմանված փաստաթղթերը  ներկայացնում է ապրանքները ՀՀ տարածքից փաստացի արտահանելու (Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատելու) օրվան հաջորդող 180 օրերի ընթացքում:
Prev12Next