Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 43«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող օղու ներմուծման լիցենզիա ստացած անձանց համար արդյոք սահմանված է որևէ սահմանափակում իրացման շրջանառությունը ՀԴՄ-ներով արտացոլելու համար: Համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ  օրենքի  43-րդ հոդվածի 3.1 կետի` «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային   անվանացանկ»  (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող օղու ներմուծման լիցենզիա ստացած անձանց արգելվում է որևէ ամսվա արդյունքներով իրացման շրջանառության 10 տոկոսից ավելին հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներով արտացոլելը: Նույն մասով սահմանված սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում նույն մասում նշված անձանց նկատմամբ կիրառվում են առանց լիցենզիայի լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:
 Հոդված 32 Լիցենզավորված իրավաբանական անձի վերակազմակերպման դեպքում լիցենզավորված անձը ինչ ժամկետում է դիմում լիցենզիայի վերևաձևակերպման համար: Լիցենզավորված իրավաբանական անձի վերակազմակերպման  կամ նրա անվանման կամ գտնվելու վայրի  փոփոխման դեպքում լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից ակսած` 15 օրվա ժամկետում , հայտ ներկայացնել  լիցենզիայի վերևաձևակերպման համար` կցելով  նշված տեղեկությունները հավաստող  համապատասխան փաստաթղթերը:
 Հոդված 43 Ավտոմեքենաներում գազի բալոնների տեղադրումը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն է համարվում: Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակները սահմանված են «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով: Ոլորտին վերաբերող որոշ հարցեր կանոնակարգված են ՀՀ կառավարության 28.09.2005թ. N2388-Ն որոշմամբ:
 Հոդված 43Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպումը լիցենզավորման ենթակա է, և որքան է պետ.տուրքի գումարը: Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում գործունեության տեսակը «Լիցենզավորման մասին»  ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ կետի աղյուսակով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներից մեկն է, որի համար «Պետակն տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 18-րդ կետի 18.14-րդ ենթակետով սահմանված են առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար տարեկան պետական տուրքի հետևյալ դրույքաչափերը.
18.14.1. Երևան քաղաքում կազմակերպման համար` տարեկան բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով
18.14.2. Մարզկենտրոններում կազմակերպման համար` տարեկան բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով
18.14.3. Երևան քաղաքից և մարզկենտրոններից դուրս կազմակերպման համար` տարեկան բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով
 Հոդված 8, Հոդված 43 Ֆիզիկական անձը իր խնայողությունները տրամադրում է կազմակերպությանը տոկոսով փոխառության տեսքով: Ֆիզիական անձի գործառնությունը կարող է դիտվել որպես լիցենզավորման ենթակա գործունեություն:
Անհրաժեշտ է առաջնորդվել «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի  8-րդ և 43-րդ հոդվածներով: