Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 4 Քաղիրավական պայմանագրի շրջանակներում ստեղծագործական աշխատանքների համար արդյոք գործատուն սոցիալական վճարներ կատարում է: «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի ա) ենթակետի համաձայն` սոցիալական վճարների հաշվարկման օբյեկտը գործատուների կողմից աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցները և դրան հավասարեցված եկամուտներն են: ՀՀ կառավարության 8 հունիսի 1998 թվականի N 352 որոշման հավելված 1-ով սահմանված են աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցներ և դրանց հավասարեցված եկամուտների ցանկը, նշված հավելվածի 3-րդ կետի համաձայն` քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա գիտական և ստեղծագործական աշխատանքների դիմաց եկամուտները չեն դիտվում որպես աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված կամ դրանց հավասարեցված եկամուտներ:
 Հոդված 5 Անհատ ձեռնարկատերը գտվում է հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում, այդ ամիսների համար արդյոք պետք է կատարի նվազագույն սոցիալական վճարներ: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթներով, ինչպես նաև ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 31.07.2012թ. N 21 պաշտոնական պարզաբանմամբ:
  Եթե կազմակերպությունը ունի հաշմանդամ վարձու աշխատող: Այդ դեպքում պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասով կան սահմանված արտոնություններ Տեղեկացվեց, որ «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքով նման արտոնություն չկա սահմանված պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասով:
 Հավելված 5 Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ծննդաբերելու դեպքում որքան է կազմում հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի օրերի ժամանակահատվածը Անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀ Կառավարության «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին ՀՀ օրենքի կիրառումն ապահովելու մասին» N-1024-Ն որոշման գլուխ 5-ի 34-րդ կետի գ) ենթակետով, ըստ որի միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ծննդաբերելու դեպքում 180 օրացույցային օր տևողությամբ արձակուրդ է տրամադրվում
  Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա գիտական և ստեղծագործական աշխատանքների դիմաց եկամուտները դիտվում են որպես ԱՎՈՒՄ Անհրաժեշտ է ղեկավարվել ««Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկման և վճարման կարգը հաստատելու մասին» հրահանգը հաստատելու մասին » N-1-05/05-Ն հրամանի հավելված 1-ի 3-րդ կետով, ըստ որի քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա գիտական և ստեղծագործական աշխատանքների դիմաց եկամուտները չեն դիտվում որպես աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված կամ դրանց հավասարեցված այլ եկամուտներ:
 Հոդված 5 Արդյոք արձակման նպաստից սոց վճարներ հաշվարկվում են: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 30.05.2005 թ. N 1-05/05-Ն հրամանով հաստատված «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգի 36-րդ կետով, որի համաձայն վարձու աշխատողին վճարվող արձակման նպաստից սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում:
 Հոդված 5 Եթե անհատ ձեռնարկատերը վկայականը հանձնել է 2011թ-ին, և այժմ անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայականները ուժը կորցրած են ճանաչվել, արդյոք տվյալ ԱՁ-ն հաշվառումից հանվել է ավտոմատ կերպով: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 31.07.2012թ. N 21-Ն պաշտոնական պարզաբանմամբ, որի 3-րդ կետի համաձայն ձեռնարկատիրական գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցրած անհատ ձեռնարկատերերի կողմից հարկային մարմին ժամանակավոր հանձնած վկայականները 25.07.2012 թ-ից հետո` 3 ամիս անց ուժը կորցրած են ճանաչվում, որը հիմք չէ պետական գրանցամատյանում տվյալ անհատ ձեռնարկատերերի գործունեությունը դադարեցնելու մասին գրառում կատարելու համար:
  Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչելու դեպքում կատարվում է արդյոք վերահաշվարկ աշխատավարձ վճարելու դեպքում: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 30.05.2005 թ. N 1-05/05-Ն հրամանով հաստատված «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգի  33-րդ կետով:
  Վարձու աշխատողը հերթափոխով ամսվա ընթացքում աշխատում է 15օր: Ամենամյա արձակուրդայինը հաշվարկելիս միջին օրական աշխատավարձը ինչպես են հաշվարկում Անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 195-րդ հոդվածով և ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 30.05.2005 թ. N 1-05/05Ն հրամանով հաստատված «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգի 33-րդ կետով, որոնց համաձայն հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում միջին օրական աշխատավարձի չափը որոշվում է` միջին ամսական աշխատավարձը բաժանելով 21-ի: Վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում միջին օրական աշխատավարձի չափը որոշվում է` միջին ամսական աշխատավարձը բաժանելով 25-ի:
  Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու դեպքում գործատուի կողմից սոցիալական վճարներ կատարվում են Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկման ու վճարման կարգի մասին» հրահանգի 34-րդ կետի 3-րդ պարբերությամբ, ըստ որի երեխային փաստացի խնամողների ցանկությամբ տրամադրված մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդի ընթացքում պահպանվում է վարձու աշխատողի աշխատատեղը (պաշտոնը)` առանց վարձատրության և այդ ժամանակաշրջանում վարձու աշխատողի մասով սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում:
Prev1234Next