Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 15Ամենամյա արձակուրդի ընթացքում վարձու աշխատողի մոտ ժամանակավոր անաշխատունակություն է առաջացել: Տվյալ դեպքում ինչպես հաշվարկել ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը: «Ժամանակավոր անաշխատունակության  և  մայրության   նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն` ամենամյա արձակուրդի ընթացքում ժամանակավոր անաշխատունակություն առաջանալիս վարձու աշխատողին նպաստը (բացառությամբ ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի նպաստի) տրվում է ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված (ամենամյա արձակուրդին և ժամանակավոր անաշխատունակությանը համընկնող) մասը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով օգտագործելու ժամանակահատվածի համար` ընդհանուր հիմունքներով:
 Հոդված 5Կարող է արդյոք կազմակերպությունը իր օտարերկրացի աշխատողի համար հաշվարկել և վճարել ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ: «Ժամանակավոր անաշխատունակության  և  մայրության   նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի  5-րդ հոդվածի համաձայն` oտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն հավասար` օրենքով սահմանված կարգով եկամտային հարկ վճարած լինելու դեպքում:
 Հոդված 13Աշխատողը գտնվում է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում: Այս ընթացքում առաջացել է ժամանակավոր անաշխատունակության դեպք, արդյոք կազմակերպությունը պետք է հաշվարկի և վճարի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ: «Ժամանակավոր անաշխատունակության  և  մայրության   նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի  13-րդ հոդվածի համաձայն` չվճարվող արձակուրդում կամ մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածում առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ չի տրվում:
 Հոդված 22Եթե վարձու աշխատողը գտնվում է մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում մայրության նպաստ հաշվարկելիս միջին ամսական աշխատավարձի չափը ինչպես է որոշվում:
«Ժամանակավոր անաշխատունակության  և  մայրության   նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածին համապատասխան` միջին ամսական աշխատավարձ հաշվարկելիս հաշվարկային ժամանակահատվածի այն ամիսների համար, որոնց ընթացքում վարձու աշխատողը եղել է մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում, որպես եկամուտ հաշվառվում է խնամքի արձակուրդն սկսվելու ամսվան նախորդող ամսին աշխատանքային պայմանագրով կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ տվյալ վարձու աշխատողի համար սահմանված հիմնական աշխատավարձը:
 Հոդված 6Համատեղությամբ աշխատող վարձու աշխատողին մայրության նպաստը արդյոք հաշվարկվում է յուրաքանչյուր գործատուի կողմից: «Ժամանակավոր անաշխատունակության  և  մայրության   նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի  6-րդ հոդվածի համաձայն` համատեղությամբ աշխատելու դեպքում (այդ թվում` ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձ հանդիսացող վարձու աշխատողի դեպքում) մայրության նպաստը հաշվարկվում և վճարվում է հիմնական գործատուի կողմից:
 Հոդված 6Համատեղությամբ աշխատող վարձու աշխատողին մայրության նպաստը արդյոք հաշվարկվում է յուրաքանչյուր գործատուի կողմից: «Ժամանակավոր անաշխատունակության  և  մայրության   նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի  6-րդ հոդվածի համաձայն` համատեղությամբ աշխատելու դեպքում (այդ թվում` ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձ հանդիսացող վարձու աշխատողի դեպքում) մայրության նպաստը հաշվարկվում և վճարվում է հիմնական գործատուի կողմից:
 Հոդված 6Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի հաշվարկման համար որոնք են համարվում աշխատանքային օրեր: «Ժամանակավոր անաշխատունակության  և  մայրության   նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի  6-րդ հոդվածի համաձայն`  աշխատանքային են համարվում այն օրացուցային օրերը, որոնք չեն համարվում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված ընդհանուր հանգստյան օրեր:
 Հոդված 22Վարձու աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը միջին ամսական աշխատավարձի որ մեծությունից է հաշվարկվում: «Ժամանակավոր  անաշխատունակության  և  մայրության  նպաստների  մասին» ՀՀ  օրենքի  22-րդ  հոդվածի   2-րդ  մասի  համաձայն՝ վարձու աշխատողի և ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը հաշվարկվում է  օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված միջին ամսական աշխատավարձի (եկամտի) ութսուն տոկոսից, որը չի կարող գերազանցել նվազագույն ամսական աշխատավարձի (ներառյալ եկամտային հարկը) 10-ապատիկը:
 Հոդված 22Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը հաշվարկելու համար միջին ամսական աշխատավարձը ինչպես է հաշվարկվում: «Ժամանակավոր  անաշխատունակության  և  մայրության  նպաստների  մասին»  ՀՀ  օրենքի  22-րդ  հոդվածի   7-րդ  մասի  համաձայն`  վարձու աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձը հաշվարկվում է ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու ամսվան նախորդող տասներկու հերթական օրացուցային ամիսների համար տվյալ գործատուի կողմից վարձու աշխատողին վճարված (վճարման ենթակա) եկամուտը տասներկուսի բաժանելու միջոցով:
 Հոդված 27Գործատուն աշխատողի հիվանդության նպաստը աշխատողի կողմից սխալ տեղեկություններով փաստաթղթեր ներկայացնելու հետևանքով ավել է հաշվարկել և վճարել:Արդյոք տվյալ դեպքում գործատուն պետք է կատարի նպաստի հետպահում և ինչ կարգով:
«Ժամանակավոր  անաշխատունակության  և  մայրության  նպաստների  մասին»  ՀՀ  օրենքի  27-րդ  հոդվածի   2-րդ  մասի  համաձայն `  ավել վճարված նպաստի գումարի հետպահումները կատարվում են գործատուի կամ լիազոր մարմնի որոշմամբ, եթե նպաստը նշանակվել և վճարվել է հաշվարկային մեխանիկական սխալների կամ նպաստը ստացողի կողմից սխալ տեղեկություններով փաստաթղթեր ներկայացնելու հետևանքով:
Ավել վճարված գումարը հետ է պահվում ամբողջությամբ: Հետպահումը կատարվում է նպաստի հաջորդ վճարումներից կամ աշխատավարձից, ընդ որում, հետպահվող գումարի չափը յուրաքանչյուր անգամ չի կարող գերազանցել վճարվող նպաստի կամ աշխատավարձի 20 տոկոսը:
Prev12345Next