Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  M71.12 Ճարտարագիտական գործունեություն և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվություններ
  M71.12.1 Տրանսպորտային կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն
  M71.12.2 Հիդրոտեխնիկական կառույցների, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն
  M71.12.3 Էներգետիկ կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն
  M71.12.4 Կապի, հեռահաղորդակցական և անվտանգության համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն
  M71.12.5 Ինտեգրալային սխեմաների նախագծում և թեստավորում
  M71.12.9 Ճարտարագիտական այլ գործունեություն և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվություններ
  M71.2 Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ
  M71.20 Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ
  M71.20.1 Ստուգիչ-չափիչ սարքերի ստուգաչափում, ստուգաճշտում
  M71.20.2 Շենքերի և շինությունների տեխնիկական հետազննում
  M71.20.3 Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի հսկողություն
  M71.20.4 Սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովում
  M71.20.5 Անասնաբուժական, բուսասանիտարական հսկողություն և սննդամթերքի արտադրության վերահսկում
  M71.20.6 Արտադրատեսակների հավաստագրում
  M71.20.7 Ավտոմեքենաների գազավառելիքային սնման համակարգի փորձարկում
  M71.20.9 Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ այլ բնագավառներում
  M72 Գիտական հետազոտություններ և մշակումներ
  M72.1 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական և տեխնիկական գիտությունների բնագավառում
  M72.11 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ կենսատեխնոլոգիաների բնագավառում
  M72.11.0 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ կենսատեխնոլոգիաների բնագավառում
  M72.19 Այլ գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական և տեխնիկական գիտությունների բնագավառում
  M72.19.1 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական գիտությունների բնագավառում
  M72.19.2 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ տեխնիկական գիտությունների և տեխնոլոգիաների բնագավառում
  M72.2 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում
  M72.20 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում
  M72.20.0 Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում
  M73 Գովազդային գործունեություն և շուկայի իրավիճակի հետազոտություն
  M73.1 Գովազդային գործունեություն
  M73.11 Գովազդային գործակալություններ
  M73.11.0 Գովազդային գործակալություններ
  M73.12 Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն
  M73.12.0 Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն
  M73.2 Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում
  M73.20 Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում
  M73.20.0 Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում
  M74 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն
  M74.1 Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն
  M74.10 Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն
  M74.10.0 Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն
  M74.2 Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն
  M74.20 Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն
  M74.20.0 Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն
  M74.3 Գրավոր և բանավոր թարգմանչություն
  M74.30 Գրավոր և բանավոր թարգմանչություն
  M74.30.0 Գրավոր և բանավոր թարգմանչություն
  M74.9 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  M74.90 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  M74.90.0 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  M75 Անասնաբուժական գործունեություն
Prev12332333435383940Next