Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  P85 Կրթություն
  P85.1 Նախադպրոցական կրթություն
  P85.10 Նախադպրոցական կրթություն
  P85.10.0 Նախադպրոցական կրթություն
  P85.2 Տարրական կրթություն
  P85.20 Տարրական կրթություն
  P85.20.0 Տարրական կրթություն
  P85.3 Միջնակարգ և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ու միջին մասնագիտական կրթություն
  P85.31 Միջնակարգ լրիվ (ընդհանուր) կրթություն
  P85.31.1 Միջնակարգ լրիվ (ընդհանուր) կրթություն (հիմնական դպրոց)
  P85.31.2 Միջնակարգ լրիվ (ընդհանուր) կրթություն (ավագ դպրոց)
  P85.32 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն
  P85.32.1 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն
  P85.32.2 Միջին մասնագիտական կրթություն
  P85.32.9 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական այլ կրթություն
  P85.4 Բարձրագույն և հետբուհական կրթություն
  P85.41 Բարձրագույն կրթություն (ոչ լրիվ)
  P85.41.0 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ոչ լրիվ)
  P85.42 Բարձրագույն և հետբուհական կրթություն
  P85.42.1 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
  P85.42.2 Հետբուհական մասնագիտական կրթություն
  P85.5 Այլ կրթություն
  P85.51 Կրթական գործունեություն մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում
  P85.51.1 Կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում
  P85.51.2 Ռազմահայրենական և այլ արտադպրոցական դաստիարակություն
  P85.52 Կրթական գործունեություն մշակույթի բնագավառում
  P85.52.0 Կրթական գործունեություն եւ արտադպրոցական դաստիարակություն մշակույթի բնագավառում
  P85.53 Վարորդական դպրոցների գործունեություն
  P85.53.1 Ավտոսիրողների վարորդական դպրոցների գործունեություն
  P85.53.9 Այլ վարորդական դպրոցների գործունեություն
  P85.59 Այլ կրթություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  P85.59.1 Հաշվապահական դասընթացներ
  P85.59.2 Օտար լեզուների դասընթացներ
  P85.59.3 Համակարգչային դասընթացներ
  P85.59.4 Բարձրագույն և այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ
  P85.59.5 Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռք բերման այլ դասընթացներ
  P85.59.9 Այլ կրթություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  P85.6 Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  P85.60 Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  P85.60.0 Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  P85.95.5 Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռք բերման այլ դասընթացներ
  Q ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
  Q86 Առողջապահություն
  Q86.1 Հիվանդանոցների գործունեություն
  Q86.10 Հիվանդանոցների գործունեություն
  Q86.10.0 Հիվանդանոցների գործունեություն
  Q86.2 Բժշկական և ստոմատոլոգիական պրակտիկա
  Q86.21 Բժշկական ընդհանուր պրակտիկա
  Q86.21.0 Առաջնային բժշկական օգնություն
  Q86.22 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն