Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
  O84 Պետական կառավարում և պաշտպանություն. պարտադիր սոցիալական ապահովություն
  O84.1 Պետության կառավարում և հասարակության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը
  O84.11 Պետական կառավարում ընդհանուր բնույթի
  O84.11.1 Պետական կառավարման կենտրոնական մարմինների գործունեություն
  O84.11.2 Տարածքային կառավարման մարմինների գործունեություն
  O84.11.3 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեություն
  O84.11.4 Հարկադրման գործունեության կառավարում և հսկում
  O84.11.5 Բյուջեի կատարում, պետական հիմնադրամների ու պետական պարտքի կառավարում
  O84.11.6 Վիճակագրության և սոցիոլոգիայի բնագավառում գործունեություն
  O84.12 Սոցիալական ծրագրերի կառավարում
  O84.12.0 Սոցիալական ծրագրերի կառավարում
  O84.13 Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում և աջակցում
  O84.13.0 Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում և աջակցում
  O84.2 Պետության կողմից հասարակությանը մատուցվող ծառայություններ
  O84.21 Միջազգային հարաբերությունների հետ կապված գործունեություն
  O84.21.0 Միջազգային հարաբերությունների հետ կապված գործունեություն
  O84.22 Պաշտպանության գործունեություն
  O84.22.0 Պաշտպանության գործունեություն
  O84.23 Արդարադատության և դատաիրավական բնագավառում գործունեություն
  O84.23.0 Արդարադատության և դատաիրավական բնագավառում գործունեություն
  O84.24 Հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման գործունեություն
  O84.24.0 Հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման գործունեություն
  O84.25 Արտակարգ իրավիճակներում անվտանգության ապահովման գործունեություն
  O84.25.1 Հրշեջ ծառայությունների գործունեություն
  O84.25.2 Արտակարգ այլ իրավիճակներում անվտանգության ապահովման գործունեություն
  O84.3 Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն
  O84.30 Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն
  O84.30.0 Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն
  P ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
  P85 Կրթություն
  P85.1 Նախադպրոցական կրթություն
  P85.10 Նախադպրոցական կրթություն
  P85.10.0 Նախադպրոցական կրթություն
  P85.2 Տարրական կրթություն
  P85.20 Տարրական կրթություն
  P85.20.0 Տարրական կրթություն
  P85.3 Հիմնական և միջնակարգ, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն
  P85.31 Հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) կրթություն
  P85.31.1 Հիմնական կրթություն
  P85.31.2 Միջնակարգ (լրիվ) կրթություն
  P85.32 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն
  P85.32.1 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն
  P85.32.2 Միջին մասնագիտական կրթություն
  P85.32.9 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական այլ կրթություն
  P85.4 Հետմիջնակարգ, բայց ոչ բարձրագույն կրթություն, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն
  P85.41 Հետմիջնակարգ, բայց ոչ բարձրագույն կրթություն
  P85.41.0 Հետմիջնակարգ, բայց ոչ բարձրագույն կրթություն
  P85.42 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն
  P85.42.1 Բակալավրի ծրագրով իրականացվող մասնագիտական կրթություն
  P85.42.2 Մագիստրոսի ծրագրով իրականացվող մասնագիտական կրթություն