Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  P85.41.0 Հետմիջնակարգ, բայց ոչ բարձրագույն կրթություն
  P85.42 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն
  P85.42.1 Բակալավրի ծրագրով իրականացվող մասնագիտական կրթություն
  P85.42.2 Հետբուհական մասնագիտական կրթություն
  P85.42.3 Դիպլոմավորված մասնագետի ծրագրով իրականացվող մասնագիտական կրթություն
  P85.42.4 Հետբուհական մասնագիտական կրթություն
  P85.5 Այլ կրթություն
  P85.51 Կրթական գործունեություն սպորտի և զվարճությունների բնագավառում
  P85.51.1 Կրթական գործունեություն սպորտի բնագավառում
  P85.51.2 Ռազմամարզական, մարտարվեստի և այլ արտադպրոցական ուսուցում
  P85.52 Կրթական գործունեություն մշակույթի բնագավառում
  P85.52.1 Կրթական գործունեություն երաժշտության բնագավառում
  P85.52.2 Կրթական գործունեություն արվեստի, ստեղծագործական արվեստի բնագավառում
  P85.52.3 Կրթական գործունեություն պարարվեստի բնագավառում
  P85.52.4 Կրթական գործունեություն ստեղծագործական և զարգացման կենտրոններում
  P85.52.9 Կրթական այլ գործունեություն մշակույթի բնագավառում
  P85.53 Վարորդական դպրոցների գործունեություն
  P85.53.1 Ավտոսիրողների վարորդական դպրոցների գործունեություն
  P85.53.9 Այլ վարորդական դպրոցների գործունեություն
  P85.59 Այլ կրթություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  P85.59.1 Հաշվապահական դասընթացներ
  P85.59.2 Օտար լեզուների դասընթացներ
  P85.59.3 Համակարգչային դասընթացներ
  P85.59.4 Բարձրագույն և այլ ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ
  P85.59.5 Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռք բերման այլ դասընթացներ
  P85.59.9 Այլ կրթություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  P85.6 Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  P85.60 Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
  P85.60.1 Կրթության բնագավառում խորհրդատվական գործունեություն
  P85.60.2 Թեստավորման և գնահատման կենտրոնների գործունեություն
  P85.60.3 Ուսանողների փոխանակման ծրագրերի գործունեություն
  P85.60.9 Կրթության բնագավառում այլ օժանդակ գործունեություն
  P85.95.5 Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռք բերման այլ դասընթացներ
  Q ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
  Q86 Առողջապահություն
  Q86.1 Հիվանդանոցների գործունեություն
  Q86.10 Հիվանդանոցների գործունեություն
  Q86.10.0 Հիվանդանոցների գործունեություն
  Q86.2 Բժշկական և ստոմատոլոգիական պրակտիկա
  Q86.21 Բժշկական ընդհանուր պրակտիկա
  Q86.21.0 Առաջնային բժշկական օգնություն
  Q86.22 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  Q86.22.0 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  Q86.23 Ստոմատոլոգիական պրակտիկա
  Q86.23.0 Ստոմատոլոգիական պրակտիկա
  Q86.9 Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն
  Q86.90 Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն
  Q86.90.0 Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն
  Q87 Բնակչության սոցիալական սպասարկում
  Q87.1 Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ