Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
# 
Կոդ 
Տնտեսական գործունեության տեսակի անվանում 
Լիցենզիա 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
  B08.1 Քարի, ավազի և կավի արդյունահանում
  B08.11 Գեղազարդային և շինարարական քարերի, կրաքարի, գիպսի, կավճի, թերթաքարի արդյունահանում
  B08.11.1 Գեղազարդային և շինարարական քարերի արդյունահանում
  B08.11.2 Կրաքարի և գիպսի արդյունահանում
  B08.11.3 Կավճի և չկալցինացված դոլոմիտի արդյունահանում
  B08.11.4 Թերթաքարի արդյունահանում
  B08.12 Կոպճահանքերի և ավազահանքերի շահագործում, կավի և ճենակավի (կաոլինի) արդյունահանում
  B08.12.1 Ավազի և խճի արդյունահանում
  B08.12.2 Կավի և ճենակավի արդյունահանում
  B08.9 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  B08.91 Քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանում
  B08.91.0 Քիմիական արդյունաբերության եւ պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանում
  B08.92 Տորֆի արդյունահանում
  B08.92.0 Տորֆի արդյունահանում
  B08.93 Աղի արդյունահանում
  B08.93.0 Աղի արդյունահանում
  B08.93.4 Պեմզայի և բնական հղկանյութերի արդյունահանում
  B08.99 Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  B08.99.1 Բնական ասֆալտի և բիտումի արդյունահանում
  B08.99.2 Բնական թանկարժեք քարերի (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարերի արդյունահանում
  B08.99.3 Բնական ալմաստների արդյունահանում
  B08.99.4 Պեմզայի եւ բնական հղկանյութերի արդյունահանում
  B08.99.9 Այլ բնական հանքանյութերի և ապարների արդյունահանում
  B09 Հանքագործական արդյունաբերության հարակից գործունեություն
  B09.1 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  B09.10 Նավթի եւ բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  B09.10.0 Նավթի եւ բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  B09.9 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  B09.90 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  B09.90.0 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  C ՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
  C10 Սննդամթերքի արտադրություն
  C10.1 Մսի մշակում և պահածոյացում, մսամթերքի արտադրություն
  C10.11 Մսի մշակում և պահածոյացում
  C10.11.0 Մսի մշակում եւ պահածոյացում
  C10.12 Ընտանի թռչունների մսի մշակում և պահածոյացում
  C10.12.0 Ընտանի թռչունների մսի մշակում եւ պահածոյացում
  C10.13 Մսամթերքի արտադրություն, այդ թվում` թռչնամսից
  C10.13.0 Մսամթերքի արտադրություն
  C10.2 Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում
  C10.20 Ձկների
  C10.20.0 Ձկների
  C10.3 Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում
  C10.31 Կարտոֆիլի մշակում և պահածոյացում
  C10.31.0 Կարտոֆիլի մշակում եւ պահածոյացում
  C10.32 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրություն
  C10.32.0 Մրգահյութերի եւ բանջարահյութերի արտադրություն
  C10.39 Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  C10.39.0 Մրգերի եւ բանջարեղենի մշակում եւ պահածոյացում
  C10.4 Բուսական և կենդանական յուղերի և ճարպերի արտադրություն